FANDOM


İnşirah Tin Alak
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Bulgarca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Kasem olsun o Tîne ve o Zeytune
Кълна се в смоковницата и в маслината,
By the fig and the olive,
Ve o Turi sînîne
и в Синайската планина,
By Mount Sinai,
Ve Bu beledi emîne
и в [Мека] този град на сигурност -(Всевишният Аллах отправя клетва в името на смоковницата имаслината - символ на Палестина, където е бил изпратен с пророческамисия Иса; в името на Синайската планина - мястото, където Аллах еговорил на Муса; и в името на Мека - града, където е роден и епроповядвал Пратеника на Аллах Мухаммад, мир на всички тях.)
And by this land made safe;
Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık
Ние сътворихме човека с превъзходен облик.
Surely We created man of the best stature
Sonra da çevirdik esfeli sâfilîne kaktık
После го отхвърляме най-унизен от унизените,(Сред живите създания във Вселената човекът има най-превъзходеноблик и е дарен с разум. Тогава, ако той не изпълнява дълга си към Аллахи е неверник, се превръща в най-унизения и наказанието му съответствана неговото превъзходство.)
5. Then We reduced him to the lowest of the low,
Ancak iyman edip yarar ameller yapan kimseler başka, onlar için kesilmez bir ecir vardır.
освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях имабезспирна награда.
Save those who believe and do good works, and theirs is a reward unfailing.
O halde sana dîni ne tekzîb ettirir?
И какво тогава те кара [о, човече] да взимаш за лъжаВъзмездието?
So who henceforth will give the lie to thee about the judgment?
Allah «Ahkemülhâkimîn» değil mi?
Не е ли Аллах Най-мъдрият съдник?
Is not Allah the most conclusive of all judges?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri