FANDOM


Zariyat Tur

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Necm
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o Tura
And olsun dağa!
By the Mount,
Ve yayılmış bir verakta
And olsun yazılmış Kitaba –
And a Scripture inscribed
Yazılmış bir kitaba
nazik dəri üzərində olan Kitaba!
On fire parchment unrolled,
Ve beyti ma'mûra
And olsun Beytulməmura!
And the House frequented,
Ve sakfi merfûa
And olsun yüksək tavana!
And the roof exalted,
bahri mescûre ki
And olsun alovlanan dənizə!
And the sea kept filled,
Rabbının azâbı olacak muhakkak
Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır.
Lo! the doom of thy Lord will surely come to pass;
Yoktur onu hiç bir def'edecek
Heç nə onun qarşısını ala bilməz.
There is none that can ward it off.
O gün ki Sema bir çalkanış çalkanır
O gün göy şiddətlə sarsılacaq,
On the day when the heaven will heave with (awful) heaving,
Dağlar da bir yürüyüş yürür
dağlar da hərəkətə gələcəkdir.
And the mountains move away with (awful) movement,
Vay artık o gün o yalan diyenlere
O gün vay halına haqqı yalan sayanların!
Then woe that day unto the deniers
Ki onlar daldıkları bir batakta oynayıp duruyorlar
O kəslər ki, yalan bataqlığında əylənirlər.
Who play in talk of grave matters;
O gün ki Cehenneme bir kakılış kakılacaklar
O gün onlar amansızcasına sürüdülərək Cəhənnəm oduna atılacaqlar.
The day when they are thrust with a (disdainful) thrust, into the fire of hell.
İşte diye: bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş
Onlara deyiləcək: “Bu sizin yalan saydığınız Cəhənnəm odudur!
(And it is said unto them): This is the Fire which ye were wont to deny.
Buda mı sihir? Yoksa siz görmüyorsunuz?
Bəlkə bu da sehrdir, siz görmürsünüz?
Is this magic, or do ye not see?
Yaslanın ona bakalım, ister sabredin, ister etmeyin, artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
Yanın orada! Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir”.
Endure the heat thereof, and whether ye are patient of it or impatient of it is all one for you. Ye are only being paid for what ye used to do.
Fakat korunan müttakıler Cennetler, ni'metler içinde
Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar.
Lo! those who kept their duty dwell in gardens and delight,
Rablarının kendilerine verdiği ile zevkyab olmaktadırlar, rabları korumuştur da onları o Cahim azâbından
Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları Cəhənnəm əzabından xilas etmişdir.
Happy because of what thee Lord hath given them, and (because) their Lord hath warded off from them the torment of hell fire.
Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için
Onlara deyiləcək: “Xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuşcanlıqla yeyin, için!”
(And it is said until them): Eat and drink in health (as reward) for what ye used to do,
Dayanarak, sıra sıra dizilmiş a'lâ koltuklara, eş etmişizdir de kendilerine güzel iri gözlü hurîleri
Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəklənəcəklər. Biz onları iri qaragözlü hurilərlə evləndirəcəyik.
Reclining on ranged couches. And We wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.
[[وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ]]
Ve İyman edenleri ki zürriyyetleri de iyman ile arkalarından gelmiş, zürriyyetlerini kendilerine ilhak etmişizdir, bununla beraber kendilerine amellerinden hiç bir şey eksiltmemişizdir, herkes kazancına bağlıdır
Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də Cənnətdə özlərinə qovuşduracağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının girovudur.
And they who believe and whose seed follow them in faith, We cause their seed to join them (there), and We deprive them of naught of their (life's) work. Every man is a pledge for that which he hath earned.
Birde onlara bir meyve ve içlerinin çekeceği bir et yetiştirmekteyizdir
Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik.
And We provide them with fruit and meat such as they desire.
Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma
Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik etməz.
There the pass from hand to hand a cup wherein is neither vanity nor cause of sin.
Bırıl bırıl da üzerlerine döner kendilerine mahsus hizmetciler, sanki sadeflerinde saklı inciler
Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvari kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar.
And there go round, waiting on them menservants of their own, as they were hidden pearls.
Ve ba'zısı ba'zısına dönmüş soruşuyorlardır
Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.
And some of them draw near unto others, questioning,
Demektedirler: evet biz bundan evvel ilimizde korkular içinde idik
Onlar deyəcəklər: “Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq.
Saying: Lo! of old, when we were with our families, we were ever anxious;
Bakınız Allah bize lûtf etti ve bizleri o semûm azâbından korudu
Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu.
But Allah hath been gracious unto us and hath preserved us from the torment of the breath of Fire.
Evet biz bundan evvel ona duâ ediyor korumasını istiyorduk, hakikat o öyle keremkâr öyle rahîm
Biz əvvəllər Ona dua edirdik. Həqiqətən, O, yaxşılıq edəndir, Rəhmlidir!”
Lo! we used to pray unto Him of old. Lo! He is the Benign, the Merciful.
O halde va'z-u tezkire devam et, çünkü sen, rabbının ni'meti hakkı için, ne kâhinsin ne de mecnun
Onlara xatırlat! Sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli!
Therefor warn (men, O Muhammad). By the grace of Allah thou art neither soothsayer nor madman.
Yoksa «bir şâir biz ona «reybul menun»u gözetiyoruz» mu diyorlar?
Yoxsa onlar: “O bir şairdir. Biz onun ölümünü gözləyirik!”– deyirlər.
Or say they: (he is) a poet, (one) for whom we may expect the accident of time?
De ki: gözetin çünkü ben de sizinle gözetenlerdenim
De: “Gözləyin, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm!”
Say (unto them): Expect (your fill)! Lo! I am with you among the expectant
Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar?
Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir? Yaxud onlar azğın adamlardır?
Do their minds command them to do this, or are they an outrageous folk?
Yoksa onu (o Kur'anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar
Yoxsa onlar: “Bunu özündən uydurdun!”– deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər.
Or say they: He hath invented it? Nay, but they will not believe!
Haydi onun gibi bir söz getirsinler, doğru iseler
Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona (Qurana) bənzər bir kəlam gətirsinlər.
Then let them produce speech the like thereof, if they are truthful:
Yoksa kendileri «lâşey»den mi yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?
Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar? Yaxud onlar yaradanlardır?
Or were they created out of naught? Or are they the creators?
Yoksa Gökleri ve Yeri mi yarattılar? Hayır iykan ehli değiller
Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar.
Or did they create the heavens and the earth? Nay, but they are sure of nothing!
Yoksa rabbının hazîneleri onların yanında mı? yoksa onlar mı istiylâ etmişler?
Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibidirlər?
Or do they own the treasures of thy Lord? Or have they been given charge (thereof)?
Yoksa onlara mahsus bir merdiven var da ondan dinliyorlar mı? Öyle ise dinleyicileri beyan edecek bir bürhan getirsin
Yoxsa onların, üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır? Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər!
Or have they any stairway (unto heaven) by means of which they overhear (decrees). Then let their listener produce warrant manifest!
Yoksa kızlar ona oğullar size öyle mi?
Yoxsa qızlar Onun, oğlanlar isə sizindir?
Or hath He daughters whereas ye have sons?
Yoksa kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi?
Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadırlar?
Or askest thou (Muhammad) a fee from them so that they are plunged in debt?
Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar?
Or possess they the Unseen so that they can write (it) down?
Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? fakat o küfredenler kendileri otuzağa düşeceklerdir
Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar.
Or seek they to ensnare (the messenger)? But those who disbelieve, they are the ensnared!
Yoksa onların Allahdan başka bir ilâhları mı var? Allah onların koştukları şirklerden münezzehtir.
Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var? Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır.
Or have they any god beside Allah? Glorified be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him)!
Hem onlar Semadan bir kıt'ayı düşerken görseler, teraküm etmiş bir bulut diyecekler
Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr: “Bulud topasıdır!”– deyərlər.
And if they were to see a fragment of the heaven falling, they would say: A heap of clouds.
O halde bırak onları ta o çarpılacakları günlerine kadar
Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et!
Then let them be (O Muhammad), till they meet their day, in which they will be thunder stricken,
O gün ki hiç bir tedbirlerinin kendilerine zerrece faidesi olmıyacaktır ve hiç bir suretle kurtarılmıyacaklardır
O gün hiylələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir.
A day in which their guile will naught avail them, nor will they be helped.
O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler
Həqiqətən, zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir.
And verily, for those who do wrong, there is a punishment beyond that. But most of them know not.
Hem rabbının hukmüne sabret çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın, kalktığın sırada rabbına hamd ile tesbih eyle, geceden de
Sən öz Rəbbinin hökmünə səbir et! Həqiqətən, sən Bizim Gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et!
So wait patiently (O Muhammad) for thy Lord's decree, for surely thou art in Our sight; and hymn the praise of thy Lord when thou uprisest.
Tesbih et ona hem de nücumun idbarı sıra
Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra Onun şəninə təriflər de!
And in the night time also hymn His praise, and at the setting of the stars.
Tur Suresi/NAKİLLER - Tur Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri