FANDOM


Bakınız

Şablon:UMEM - d


UMEM - MEB ile ÇSGB arasında ortak proje
UMEM/İşsizlik fonu - İşsizlik fonu - Tophane EML 1.366.000 tl
UMEM/Protokol MEB ÇSGB
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri´10 Projesi Protokol ve Ödül Töreni
UMEM Toplantıları

UMEM Beceri 10/İcra Kurulu Kararları
UMEM BECERİ'10 PROJESİ HİZMET VE TARIM SEKTÖRLERİ KURS UYGULAMA GENELGESİ
UMEM Beceri'10
(UMEM) Beceri’10 Projesi

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi

Bursa MEM/UMEM

Belediyeler ve UMEM
Belediyeler ve Mesleki Eğitim ve İstihdam
Hizmet noktaları
İSMEK
BUSMEK

İş-Kur
Çalışma ve İş Kurumu
Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Özel istihdam büroları
Özel istihdam servisi

"Dış linkler "
http://bbs.beceri.org.tr/BBS/kurs.do
http://bbs.beceri.org.tr
http://www.umem.org.tr

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[1] - UMEM Beceri'10 [2]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den UMEM ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [3]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [4]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü  : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezlerinin kısa adıdır. Bazen Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce icra edilen Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi için de kullanılır.

UMEM, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

Projenin paydaşlarıEdit

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 3. Milli Eğitim Bakanlığı ve
 4. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)

arasında imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, Şimdi  81 ilde uygulanmaya devam etmektedir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi Nedir? Edit

İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de mesleksizlikdir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” başlatılmıştır.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, gelinen noktada 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir.

Projenin birleşenleriEdit

Bu kapsamda projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir:

1. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi;

 • · Makine-teçhizat alımı
 • · Müfredat revizyonu
 • · Eğiticilerin eğitimi

2. İşgücü piyasası ihtiyaç analizi;

3. Eşleştirme çalışmaları;

 • · Kursiyer seçimi
 • · Staja yerleştirme
 • · Başarılı olanların işe yerleştirmesi

4. Yeni tasarlanan kursların uygulanması

Uygulama planı;Edit

İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ve 81 ilden toplanan işgücü-stajyer talepleri kapsamında, işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının iller bazında tespit edilmesi ve bu doğrultuda 81 ildeki eğiticilerin eğitiminin tamamlanması, İŞKUR’a kayıtlı işsizlere bu doğrultuda teorik eğitim verilmesi,

İş arayanların yerel düzeydeki “Kurs Yönetimlerinin” koordinasyonunda firmalarla eşleştirilerek, kursiyerlere pratik eğitim verilmesi,

Başarılı olanların sertifikalandırılarak, staj gördüğü işyerlerinde istihdam edilmesidir.

Amaçları Edit

İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,

İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması,

İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması,

Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması,

Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması,

Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi

İstihdam Garantili KurslarEdit

http://bbs.beceri.org.tr/BBS/kurs.do UMEM Beceri'10 Projesi] kapsamında açılan istihdam garantili kurslara başvuru yapmak için, öncelikle http://www.iskur.gov.tr adresinden, İŞKUR sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Aşağıda son açılan kurslar listelenmektedir. Başvurmak istediğiniz kursun detaylarını görmek için SEÇ tuşuna basınız. Kurs detaylarında belirtilen kriterleri karşılıyorsanız, kursa başvuru yapabilirsiniz.

Kurslar içerisinde arama yapmak için, aşağıdaki formda ilgili alanları doldurarak ARA tuşuna basınız. Kurs numarasını biliyorsanız, sadece kurs numarasını girerek ARA tuşuna basabilirsiniz.

UMEM BECERİ'10 BAŞVURU Edit

UMEM BECERİ'10 PROJESİ - KURS ARAMAEdit

SON AÇILAN KURSLARIN LİSTESİEdit

Kurs No İl İlçe Meslek Son Başvuru Tarihi Kurs Başlangıç Tarihi İşlem
120690 SIVAS SIVAS MERKEZ Plastik Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Operatörü 02.12.2012 10.12.2012
120726 TOKAT ERBAA Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni10 05.12.2012 10.12.2012
120727 TOKAT TOKAT MERKEZ Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni10 05.12.2012 10.12.2012
120686 MUGLA MUGLA MERKEZ Bilgisayar Operatörü (çizim Proğramları) 29.11.2012 03.12.2012
120699 MUGLA MUGLA MERKEZ Bilgisayar Operatörü (çizim Proğramları) 30.11.2012 03.12.2012
120566 SAMSUN ILKADIM Pastacı Yardımcısı 06.12.2012 13.12.2012
120590 BAYBURT BAYBURT MERKEZ Cnc Torna Tezgahı Operatörü 05.12.2012 06.12.2012
120618 SAMSUN ILKADIM Dökümcü (Metal) 10.12.2012 17.12.2012
120624 SAKARYA HENDEK Dökümcü (Metal) 03.12.2012 03.12.2012
120620 SIVAS SIVAS MERKEZ Kimya Proses Teknisyeni 04.12.2012 10.12.2012
120587 MALATYA MALATYA MERKEZ Makineci (Dikiş) 05.12.2012 05.12.2012
120547 MANISA MANISA MERKEZ Montör (Elektrikli Cihazlar) 04.12.2012 05.12.2012
120491 KONYA SELÇUKLU Kuru Temizlemeci 03.12.2012 10.12.2012
120485 SAKARYA ARIFIYE Makine Montajcısı (Genel) 03.12.2012 03.12.2012
120486 BURSA NILÜFER Oto Montaj İşçisi 03.12.2012 05.12.2012
120478 BURSA NILÜFER Oto Montaj İşçisi 03.12.2012 05.12.2012
120312 SAKARYA GEYVE Bobin Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil 28.11.2012 28.11.2012
120456 SANLIURFA SANLIURFA MERKEZ Open End Makinesi Operatörü 29.11.2012 03.12.2012
120234 AMASYA MERZIFON Cnc Torna Tezgahı Operatörü 03.12.2012 03.12.2012
120351 ISPARTA ISPARTA MERKEZ Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden 29.11.2012 30.11.2012
120303 MALATYA MALATYA MERKEZ Flekso Baskı Makinesi Operatörü 03.12.2012 03.12.2012
120335 ANKARA SINCAN Cnc Freze Tezgahı Operatörü 28.11.2012 03.12.2012
120281 MALATYA MALATYA MERKEZ Konfeksiyon Makineleri Tamircisi 29.11.2012 03.12.2012
120198 MERSIN AKDENIZ Elektrik Tesisatçısı-Bina 03.12.2012 03.12.2012
120228 DENIZLI SARAYKÖY Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi 29.11.2012 29.11.2012
120094 MALATYA MALATYA MERKEZ Konfeksiyon Makineleri Tamircisi 29.11.2012 03.12.2012
120182 KAYSERI KOCASINAN Yatak İmalat İşçisi 04.12.2012 10.12.2012
120095 ADANA SEYHAN Oto Montaj İşçisi 03.12.2012 10.12.2012
120061 TEKIRDAG HAYRABOLU Plastik İşlemeci 28.11.2012 29.11.2012
119976 KOCAELI GEBZE Pres Tezgahı Operatörü 30.11.2012 03.12.2012
119929 ISTANBUL BEYLIKDÜZÜ Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 03.12.2012 03.12.2012
119938 KAYSERI MELIKGAZI Çelik Kapı Montaj İşçisi 10.12.2012 17.12.2012
119901 KAYSERI KOCASINAN Plastik Doğramacı /pvc Doğrama-İmalat Ve Montajacısı 10.12.2012 17.12.2012
119782 MALATYA MALATYA MERKEZ Makineci (Dikiş) 28.11.2012 28.11.2012
119713 MUGLA MARMARIS İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) 01.12.2012 01.12.2012
119639 SAMSUN ILKADIM Asansör Bakım Ve Arıza Elemanı (Asansör Montörü) 04.12.2012 12.12.2012
119332 BURSA NILÜFER Pazarlamacı (Satış Temsilcisi) 19.12.2012 24.12.2012
119344 BURSA NILÜFER Ön Muhasebeci 05.12.2012 10.12.2012
119402 SAMSUN TEKKEKÖY Elektrik Montörü-Transformatör 10.12.2012 17.12.2012
119436 SAMSUN ÇARSAMBA Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 28.11.2012 03.12.2012
119351 BURSA NILÜFER Dokumacı (Dokuma Makineleri Operatörü) 28.11.2012 03.12.2012
119375 KOCAELI IZMIT Proses İşçisi 10.12.2012 18.12.2012
119336 BURSA NILÜFER Cnc Torna Tezgahı Operatörü 28.11.2012 03.12.2012
119234 MANISA MANISA MERKEZ Pres Tezgahı Operatörü 28.11.2012 03.12.2012
119274 MANISA MANISA MERKEZ Mobilya Ustası, Ahşap 05.12.2012 10.12.2012
119286 BURSA NILÜFER Pres Tezgahı Operatörü 30.11.2012 03.12.2012
118980 ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ Mobilya Montaj İşçisi 29.11.2012 03.12.2012
118766 KONYA MERAM Plastik Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Operatörü 04.12.2012 10.12.2012
118617 BURSA OSMANGAZI Cnc Freze Tezgahı Operatörü 28.11.2012 03.12.2012
118587 BURSA OSMANGAZI Freze Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28.11.2012 03.12.2012SON AÇILAN KURSLARIN LİSTESİEdit

Kurs No İl İlçe Meslek Son Başvuru Tarihi Kurs Başlangıç Tarihi İşlem
118510 BURSA OSMANGAZI Çocuk Bakıcısı 28.11.2012 03.12.2012
118386 DENIZLI HONAZ Kumaş Paketleme İşçisi 28.11.2012 28.11.2012
117632 NEVSEHIR NEVSEHIR MERKEZ Cnc Torna Tezgahı Operatörü 04.12.2012 10.12.2012
116755 BURSA NILÜFER Punta Kaynak Makinesi İşçisi 28.11.2012 03.12.2012
116606 KAYSERI MELIKGAZI Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 28.11.2012 03.12.2012
116605 KAYSERI MELIKGAZI Dokumacı (Dokuma Makineleri Operatörü) 28.11.2012 03.12.2012
115753 BURSA OSMANGAZI Elektrik Panosu Montörü 28.11.2012 03.12.2012
111935 ISTANBUL TUZLA Gaz Altı Kaynakçısı 03.12.2012 03.12.2012
112592 BURSA YILDIRIM Gaz Altı Kaynakçısı 11.12.2012 12.12.2012
112786 BURSA NILÜFER Metal Mamuller Montaj İşçisi 30.11.2012 03.12.2012
111961 KAYSERI MELIKGAZI Metal Mamuller Montaj İşçisi 10.12.2012 17.12.2012
111804 ADANA SEYHAN Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 30.11.2012 10.12.2012
109302 BURSA OSMANGAZI Metal Mamuller Montaj İşçisi 28.11.2012 03.12.2012
102585 ANTALYA DÖSEMEALTI Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 04.12.2012 10.12.2012
102563 ANTALYA DÖSEMEALTI Plastik Doğramacı /pvc Doğrama-İmalat Ve Montajacısı 04.12.2012 10.12.2012
102579 ANTALYA DÖSEMEALTI Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni10 06.12.2012 11.12.2012
102584 ANTALYA MURATPASA Sac İşçisi 06.12.2012 11.12.2012
102583 ANTALYA MURATPASA Gaz Altı Kaynakçısı 04.12.2012 10.12.2012
102582 ANTALYA MURATPASA Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi 04.12.2012 10.12.2012
102545 ANTALYA DÖSEMEALTI Cam Mamul İmal Ustası 06.12.2012 11.12.2012

Dış linklerEdit

UMEM BECERİ'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri ProjesiEdit

www.umem.org.tr/ - Translate this pageBECERİ'10-Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi.

İş Arayanlar için UMEM Beceri ...Edit

İş Arayanlar için UMEM Beceri'10. UMEM meslek kursları iş sahibi ...

Kursa Kabul Edildim Mi?Edit

Kursa Kabul Edildim Mi? İstihdamlar gerçekleşiyor. En ...

More results from umem.org.tr »

İletişimEdit

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıEdit

Adres: İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA 

Telefon: (0312) 296-6000 

E-Posta: iletisim@csgb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı Edit

Adres: Atatürk Bulvarı Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0312) 419-1410

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiEdit

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA

Telefon: (0312)218-2000 (pbx)

Faks: (0312)219-4090-93

E-posta: info@tobb.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi​ Edit

Adres: Söğütözü Cad.No:43 Söğütözü/Ankara, 06560, Türkiye

Telefon : (0312) 292-4000 

Faks : (0312) 287-1946 

E-posta: bilgi@etu.edu.tr

​İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıEdit

Adres: M. Rauf İnan Sokak No:1-5 Sıhhiye/Ankara

Telefon: (0312) 431-2180(pbx)

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel MüdürlüğüEdit

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Merkez Bina 1. Kat A Blok 06648 Bakanlıklar/Ankara

E-posta: mtegm@meb.gov.tr 

Faks: : (0312) 425-1967

Sorularınız için: Edit

beceri-10@tobb.org.tr

ToplantılarEdit

UMEM Beceri'10 Projesi
      Mevzuat Eğitimi
 

VALİLİK MAKAMINA

İlgi :

a)Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 26/03/2015 tarihli ve 74822907/730/3294520 sayılı yazısı.

b)Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 27/03/2015 tarih ve 54919534/900/3363162 sayılı yazısı.

Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen UMEM Beceri'10 Projesinin merkezi düzeyde yönetilmesinden sorumlu İcra Kurulu'nun 29.12.2014 tarihli kararları doğrultusunda, Kurs Yönetimlerinin gruplar halinde Ankara'ya davet edilerek, Nisan ve Mayıs aylarında 81 ildeki Kurs Yönetimlerine UMEM Beceri'10 Projesi ile ilgili mevzuat eğitiminin gruplar halinde verilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, söz konusu eğitimin birinci grubuna katılacak Kurs Yönetimleri için, Ek-1 program doğrultusunda 02 Nisan 2015 tarihinde TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisler 3. Kat Şefik Tokat salonunda UMEM Beceri'10 Projesi Mevzuat Eğitimi toplantısı gerçekleştirileceği ilgi a)yazı ile bildirilmekte olup, toplantıya katılacak olan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet TÜRKKAN ve Akdeniz Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki URHAN görevlendirilmesi istenilmektedir.

Ankara'da düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet TÜRKKAN'ın ve ilgi b) yazıda mazereti belirtilen Akdeniz Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki URHAN'ın yerine aynı okul UMEM Projesinden Sorumlu İl Koordinatörü Arif DEMİRELLİ'nin katılması ve 02 Nisan 2015 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süreyle Ankara'da görevlendirilmeleri, adı geçenlerin yolluk ve yevmiyelerinin kendi kurumlarınca ödenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.