FANDOM


UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİEdit

YÖNETMELİK İŞLEMLERİ Edit

BİRİNCİ BÖLÜM Edit

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç Edit

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Programları öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam Edit

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek-okulu İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Programları öğrencilerinin kayıt ve kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak Edit

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar Edit

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen,

 • a) Meslek Yüksekokulu: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu,
 • b) Müdür: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
 • c) Öğrenci: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,
 • ç) Program: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarını,
 • d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
 • e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
 • f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
 • g) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
 • ğ) Yüksekokul Kurulu: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
 • h) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜMEdit

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar


Eğitim-öğretim yılı Edit

MADDE 5 -(1) Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.


Eğitim-öğretim türleri Edit

MADDE 6 -(1) Meslek Yüksekokulunda, bu Yönetmelik kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim yapılır.


Eğitim-öğretim dönemleri Edit

MADDE 7 -(1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az yetmiş iş gününden oluşan ders dönemi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınav döneminden oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl veya yıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır


Öğretim dili Edit

MADDE 8 -(1) Öğretim programında öğretim dili. Zorunlu yabancı dil İngilizce'dir.


Eğitim-öğretim süresi Edit

MADDE 9 -(1) Uzaktan öğretim sistemine göre öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Öğrenciler, iki yıllık ön lisans programlarını en çok dört yılda tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre sonunda; Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine aşağıdaki esaslar uygulanır:

 • a) Bu süreler sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine, bu Yönetmeliğin 20. maddesinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu koşulların yerine getirilmemesi nedeni ile başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir,
 • b) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısı beş ve daha az olanlara, bu derslerin açıldığı üç yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır,
 • c) Azami sürenin bitiminde mezun olmak için beş veya daha az dersi kalan öğrencilere, bu derslerin açıldığı dört yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır,
 • ç) Azami sürenin bitiminde veya yukarıdaki sınav haklarının kullanılmaları sonucunda mezun olmak için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır,
 • d) Bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamına giren durumlarda, bu Yönetmeliğin 20. maddesindeki şartların yerine getirilmediği dersler için bu şartlar yerine getirildikten sonra sınava girilir,
 • e) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki durumlar için açılan sınavlarda başarılı olunması için en az (CC) harf notunun alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi notu dikkate alınmaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki sınav haklarını kullanan öğrenciler; katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmamaları veya sınava girmemeleri halinde sınırsız sınav haklarını kaybederler.


Giriş ve kayıt şartları Edit

MADDE 10 -(1) Meslek Yüksekokuluna kayıt için adayların;

 • a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olması, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
 • b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Meslek Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanmış olması gerekir.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.


Kayıt yenileme ve geçici kayıt Edit

MADDE 11 -(1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl başında öğrenci katkı payını ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği öğrenim ücretini yatırarak ve ders alma işlemlerini yaparak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Öğrenci, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını şahsen yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Bu süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Önceki yarıyıla ait başarı durumunun, Yüksekokul Yönetim Kurulunca imkansızlıklar nedeniyle belirlenememesi halinde, belirlenen süre içinde kayıt yenileyemeyen öğrencinin o yarıyıla geçici olarak kaydı yapılır. Belirlenen kesin sonuçlara göre ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencinin, geçici kaydı yapılmış olsa bile ilişiği kesilir. Ancak o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenim harcı varsa, kendisine iade olunur.


Danışmanlık Edit

MADDE 12 -(1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca her program için bir akademik danışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı ve internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.


Öğretim programları ve dersler Edit

MADDE 13 -(1) Bölüm dersleri ile bu derslerin yarıyılına göre dağılımları, haftalık saatleri, kredileri ve ön şartları, öğretim türleri ve türler için öngörülen dönem ve süreleri, Yüksekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğretim programlarında Yüksekokul Kurulunca yapılacak değişiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler; yapılacak uyum programı ile eski ve yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır. Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.


Sınıf geçme, ders geçme ve önşartlı dersler Edit

MADDE 14 -(1) Eğitim-öğretim programları, Meslek Yüksekokulunun yarıyıllarına göre düzenlenmiş ders seçme esaslarına göre uygulanır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki çeşittir. Öğrenciler mezun olabilmek için, Yüksekokul Kurulunun belirlemiş olduğu en az kredi miktarını bu derslerden sağlarlar. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslerden sağlanan krediler, bu kredi miktarının dışındadır.

(2) Gerektiğinde, ön şart olan dersler ve bunlara bağlı ön şartlı dersler Yüksekokul Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Ön şartlı derslerden başarısızlık halinde bu derse dayalı dersler alınmaz.


Ders alma Edit

MADDE 15 -(1) Öğrenciler; her eğitim-öğretim yarıyılında Meslek Yüksekokulunun akademik takviminde belirlenen süre içinde ders kayıtlarını internet üzerinden yapar. Meslek Yüksekokulunun her program için belirlediği akademik danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.

(2) Öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce; 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2.nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmeleri için, Üniversite Yönetim Kurulunun ilgili mevzuata göre her yıl belirlediği öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciler, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışmanın onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirmek veya yeni ders ekletmek üzere Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilir.

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(5) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler, verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

(6) Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin toplam kredi/saat miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam kredi/saat miktarı ile bu miktarın 1/3’ü oranındaki kredi/saat miktarının toplamıyla bulunacak kredi/saat miktarını aşamaz. Yüksekokul Yönetim Kurulu bu oranı değiştirebilir.

(7) Öğrenciler derslerini kendileri seçerler, danışmanlar tarafından belirlenen dersler öğrenci işleri bilgi sistemi tarafından otomatik olarak da atanabilir.


Üst yarıyıldan/yıldan ders alma Edit

MADDE 16 -(1) Öğrenci, bulunduğu yarıyıl içerisinde alt yarıyıldan başarısız dersi olmamak ve not ortalaması en az 3.00 olmak şartıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki esaslara göre bir üst yarıyıldan ders alabilir. Birinci sınıfın birinci yarıyılında okuyan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.


Ders muafiyetleri Edit

MADDE 17 -(1) Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.


Devam zorunluluğu Edit

MADDE 18 -(1) Öğrencilerin; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak verilen derslere %60, uygulamalı derslere %80 ve stajlara %100 oranında devam zorunluluğu vardır. Buna ilişkin esaslar Senatoca belirlenir. Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenle devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, bu ders veya uygulamalardan başarısız sayılır ve yıl sonu sınavlarına giremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMEdit

Sınavlar ve Değerlendirme EsaslarıEdit

Sınavlar Edit

MADDE 19 -(1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden yarıyıl içi ara sınavına; araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalar için bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Sınavlar, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği usulle ve belirtilen gün, yer ve saatlerde yapılır.

Ara ve dönem sonu sınavları, dönem içi çalışmalar

MADDE 20 -(1) Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Dönem sonu sınavları yazılı, sözlü ya da test biçiminde olabilir. Yıl içi ara sınav ve değerlendirmelerinin sayısı, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Uzaktan eğitimde dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %70, yarıyıl içinde yapılan çalışmaların başarı notuna katkısı %30’dur. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmaların ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Dönem sonu sınavları (yarıyıl sonu ve bütünleme), öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılmak ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen devam zorunluluğu şartını sağlamak gerekir.


Bütünleme sınavı Edit

MADDE 21 -(1) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin dönem sonu sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda başarısız olan öğrenciler girebilir. Programlarda bütünleme sınavı, dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren en fazla onbeş gün içerisinde yapılır.


Mazeret sınavı Edit

MADDE 22 -(1) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı olan öğrencilerin mazeret sınavı hakkı yoktur.


Ek sınav Edit

MADDE 23 -(1) Öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen sınavlardan yararlanabilmesi için başvuru yapmaları ve durumlarının Yüksekokul Yönetim Kurulunda karara bağlanması gerekir. Öğrenciler ek sınav haklarını, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen dönemlerde kullanır.


Tek ders sınavı Edit

MADDE 24 -(1) Tek ders sınavı, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl dönem sonu sınavlarının bitimini takip eden ay içerisinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.


Sınavın geçerliliği Edit

MADDE 25 -(1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o dersten FF notu ile başarısız sayılır. Ayrıca, haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Sınavların düzenlenmesi Edit

MADDE 26 -(1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır. Sınav tarihleri ise, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Sınavlar hafta içi veya hafta sonu yapılabilir.


Sınav evraklarının saklanması Edit

MADDE 27 -(1) Öğretim elemanı tarafından imzalanarak kapatılan zarflar içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilen her türlü sınav kâğıdı/evrakı ile eğitim yönetim sisteminde kayıtlı bulunan ders devam ve ara sınavlara ait veri tabanı sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Ders tekrarı

MADDE 28 -(1) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarılı olunmamış dersler verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

Not ortalaması

MADDE 29 -(1) Öğrencilerin başarı durumu; 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesine göre belirlenir.


Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz Edit

MADDE 30 -(1) Sınav sonuçları ve sınav evrakı, sınav döneminin bitiş tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlük tarafından belirlenen yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Program danışmanınca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa durum öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerine itirazda bulunulamaz.


Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notu Edit

MADDE 31 -(1) Öğrencilerin, aldıkları derslerdeki başarı notu, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenir. Not yükseltmek isteyen öğrenciler, aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre not yükseltebilir. Final sınavında DC notu alan öğrenciler için DC+ ve DC- belirlemesi yapılmaz. Bütünleme sınavı sonunda DC notları DC+ ve DC-’ye çevrilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenime Ara Verme, Yatay Geçişler, Mezuniyet ve Diploma İşlemleri, Katkı Payı Ödemeleri, İlişik Kesme

Öğrenime ara verme

MADDE 32 -(1) Öğrencilere; belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ön lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami kanuni eğitim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere Yüksekokula müracaat etmeleri gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 33 -(1) Yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yapılır. Yatay geçiş için başvurular sadece uzaktan eğitim veren programlar arasında yapılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 -(1) Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen sebeplerle Meslek Yüksekokulu ile ilişiğinin kesilmemesi ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3,00–3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomalarını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör ve Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanır.

Katkı payı ödemeleri

MADDE 35 -(1) Öğrenciler; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmeleri için, Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği öğrenim ücretini ve katkı payını ödemekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ücretlerin iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda öğrencinin kaydı silinir.

(2) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 36 -(1) Aşağıdaki durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilir;

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen süreler içinde öğrenimini tamamlayamaması,

b) Katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmaması,

c) Mazeretsiz olarak süresi içinde iki defa kaydını yenilememesi,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Meslek Yüksekokulundan çıkarma cezası almış olması,

d) Kendi isteği ile kaydının silinmesi için yazılı başvuruda bulunması,

e) Kayıt ve diğer sebeplerle istenilen ve öğrenciliğe esas teşkil eden belgelerin gerçek olmadıklarının tespit edilmesi,

f) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

BEŞİNCİ BÖLÜMEdit

Çeşitli ve Son HükümlerEdit

Disiplin Edit

MADDE 37 -(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve eğitim yönetim sistemine giremezler.

(4) Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş olanların devam edemediği süreler içerisindeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.


Tebligat ve adres bildirimi Edit

MADDE 38 -(1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.


Hüküm bulunmayan haller Edit

MADDE 39 -(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.


Yürürlük Edit

MADDE 40 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme Edit

MADDE 41 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.