FANDOM


20160519 100223
20160519 100515
Bakınız

Şablon:Abat - d {{Abat}}


Abat - Abad
Abat etmek
Abad olmak
Abadan - Abadi

Yeniceabat - Yenice - Abat
Yeniceabad
Boyabat - Boy - Abat
Boyabad

İslamabad -İslam - Abad
İslamabat
Koranabat - Koran - Abat
Kuranabad - Kuran - Abad

Uluabat - Ulu - Abat
Uluabad - Ulu - Abad


== ULÛHİYET ==


İlâhlık sıfatı veya tanrılık vasfı demektir. Bu vasfa sahip olan, ibadet ve itaat edilmeğe müstehak olan sadece Yüce Allah'dır. Çünkü O, her türlü kemâl sıfatına sahip, her türlü noksan sıfatlardan da münezzehtir. İhlâs sûresi de O'nun ulûhiyyetini en güzel şekilde ifâde etmektedir: "O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur." (F.K.)

== ULUHİYET İlâhlık == .

 • Allah'ın kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile herşeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi.


ULUHİYET-İ MUTLAKA Edit

Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlâhın mâbud oluşu.(Evet, nev'-i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtrî gibi meşgul olması ve sair zihayatın belki cemâdâtın dahi fıtrî hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kâinatta maddî ve manevî bütün nimetlerin ve ihsanların herbiri bir Ma'budiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün tereşşuhât-ı gaybiye ve tezahürat-ı maneviyenin, bir tek İlâhın ma'budiyetini ilân etmeleri; elbette ve bedahetle bir uluhiyyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hüküm-ferma olduğunu isbat ederler. Ş.)


ULUHİYET-İ SÂRİYE VE HAYAT-I SÂRİYE Edit

Vahdet-ül vücud ehlince kullanılan tasavvufî tabirler olup; İlâhî sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi mânasında olan bu tabirlerden, ehil olmayanlar; Allah'ın tecessümünü veya eşyaya hulûl'ünü veya eşya ile ittihad ve ittisal'ini zu'metmek gibi bâtıl vehimlere düştüler.Bu mes'eleye dair Mesnevi-i Nuriye'den nakledeceğimiz veciz bir paragraftan bu tabirler daha iyi anlaşılabilir:"Evet, delil içinde neticeyi görmek, âlemde sânii müşahede etmek, tarîk-ı istigrakkârane cihetiyle cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlâhiyeyi; ve melekutiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı; ve meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken dîk-i elfaz sebebiyle, uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye tabir ettiler.Ehl-i fikir, o hakaik-ı zevkiyeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından, çok evham-ı bâtılaya menşe' oldu."


UL'UL Edit

Göğüs altında ve karın üzerinde dile benzer bir kemik.

 • Çekik kuşunun erkeği.


UL'UL Edit

Yaramazlık.

 • Çağırmak.
 • Budak.


ULUM Edit

(İlm. C.) İlimler, bilgiler.


ULUM-U ÂLİYE Edit

(Âlet. den) Âlet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi.)

(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u âliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u âliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mânâ hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebeî kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar; evkat, efkârı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. R.N.)

ULUM-U ÂLİYE Dinden bahseden ilimler. (Tefsir, kıraat, hadis, marifetullah, fıkıh, kelâm, ahlâk bilgileri gibi.)

ULUM-U BEDİHİYYÂT Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler. (Bak: Kaziye-i bedihiyye)

ULUM-U BEDİİYE (Bak: İlm-i bedi')

ULUM-U HAFİYE Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf âlimlerce bilinen ilimler.(İlm-i Cifrin mühim bir düsturu ve ulum-u hafiyyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiyye-i Kur'aniyyenin mühim bir miftahı tevafuktur. M.)

ULUM-U KEVNİYE Kâinatın ilmi. Yaratılışa dair olan ilimler.

ULUM-U MÜTEÂREFE Herkesin bildiği ve tanınmış olan ilimler.

ULUM-U NAKLİYE Hadis, tefsir, fıkıh gibi ve mukaddes kitaplardan nakil olunan ve rivâyet üzerine kurulmuş olan ilimler.

ULUM-U NAZARİYE Yalnız görüş halinde kalmış, tatbikata konulmamış ilimler, teoriler.

ULUM-U SİYASİYE Siyasî ilimler.

ULUM-U ŞETTÂ Dağınık bilgiler, çeşit çeşit ilimler.

U'LUME (C.: Eâlim) Alâmet, işaret, nişan.

ULÜ Sahipler. Bir şeyin ehli olanlar.

ULÜ-L AZM Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).(Kur'an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır. Cin ve inse mürşiddir. Ehl-i kemale rehberdir. Ehl-i hakikata muallimdir. Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü, cin ve ins münacâtını ondan alıyor. Duâsını ondan öğreniyor. Mesailini onun lisaniyle zikrediyor. Edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor ve hakeza. Herkes onu merci' yapıyor. Öyle ise eğer Hz. Musa'nın (A.S.) Tur-i Sina'da işittiği kelâmullah tarzında olsa idi; beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci' edemezdi. Hz. Musa (A.S.) gibi bir ulü-l azm ancak birkaç kelâmı işitmeğe tahammül etmiştir. S.)

ULÜ-L EBSAR Basiret sâhibleri.

ULÜ-L ELBAB Akıl sâhibleri. Düşünebilenler. Akl-ı selim sahibleri.

ULÜ-L EMR Müslümanları şeriat nâmına idare eden (Halife, kadı, İslâm reisi, pâdişah, sultan, reis-i cumhur, reis, müdür gibi) zâtlar.

ULÜ-N NÜHA Akıllı kimseler.

ULÜF (Ulûfe. C.) Yemler, ulufeler.

 • Yeniçeri maaşları.

ULÜVV Büyüklük, yükseklik.

 • Bir şeyin yukarısına çıkma. * Şan, şeref ve kadr sahibi olma.

ULÜVV-Ü CENABLIK Âlî cenablık.

 • Kerem ve cömertlik sâhibi ve faziletli olmak. Büyüklük.

ULÜVV-Ü HİMMET Yüksek himmetlilik, gayret ve himmeti çok olmak. (Bak: Himmet)

ULÜVV-Ü ŞAN Şânı şerefi büyük. Yüksek şeref.

ULVAN Mektup ve yazı başlığı.

 • Övünme, tefahur.

ULVİ (Ulviye) Yüksek, yüce.

 • Manevî ve göğe mensub.

ULVİYET Ulvilik, yücelik, yükseklik, ululuk.

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
[2] (somut şeyler için) Çok büyük
[3] Saygı duyulan büyük

Nuvola apps bookcase Köken

[1] (Türkçe)
Disambig Bakınız: Ulu

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] ulu

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken ulugh

Crystal Clear app Community Help Atasözleri

Ulu sözü dinlemeyen uluyakalır
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili deyimleşmiş sözler">Crystal Clear app Login Manager Deyimler
ulu orta konuşmak
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler
 • (İngilizce): [1] [[huge#(İngilizce)|huge]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] yün

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

 • Türk Dil Kurumu: "Ulu"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.