FANDOM


   
Cquote1.svg
*Teşkilat: İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Mersin İl Nüfus Müdürlüğü <Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

< Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus

   
Cquote2.svg

1. Adres Kayıt Sistemi Nedir?Edit

Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kişilerin adreslerinin elektronik ortamda tutulmasını sağlayan sistemdir. Adres Kayıt Sistemi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu bir Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuştur.

Adres Kayıt Sisteminde kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu Yerleşim Yeri Adresi ile geçici süreyle oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar gibi Diğer Adres nüfus müdürlüklerince tutulmaktadır. Adres değişikliği; Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız ile Türkiye’de yerleşik yabancılar form-A (Ek-2) ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için form-B (Ek-3) kullanılarak bildirilir. Bu formlar www.nvi.gov.tr internet adresinden, nüfus müdürlüklerinden, hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan (belediye, elektrik ve su idareleri gibi…), dış temsilciliklerden ve muhtarlardan temin edinilebilir.

Kişiler, yerleşim yeri ve diğer adres değişikliklerini; Adres Beyan Formu ile yirmi (20) iş günü içinde bizzat bildirmekle yükümlüdürler. Bildirimler; sayısal imza, iadeli taahhütlü mektup , kargo ile yapılabilir. Kişinin yerleşim yeri dışındaki diğer adresini bildirmesi zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Adres değişikliği nedeniyle telefon, elektrik, su aboneliği gibi birden fazla kuruma müracaat yapılması durumunda; ilk başvuruda bulunulan kurum tarafından adres beyan formunun alındı kısmı onaylanarak ilgilisine teslim edilir. Hizmet alınmak istenilen diğer kurumlarca ilk başvuruda bulunulan kurumlardan alınan formun alındı kısmına göre işlem tesis edilir.

Kişiler, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini (ikametgâh ilmuhaberi) nüfus müdürlükleri , dış temsilcilikler, Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı muhtarlıklardan temin edebilirler. Kimlik Paylaşımı Sistemine (KPS) bağlı kurumlar hizmet sunumunda kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istemez.

Adres bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara idari para cezası verileceği, gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veren köy ve mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin altı aydan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile belirtilmiştir.


2. Ulusal Adres Veri Tabanı Nedir?Edit

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısını belirlemeye yönelik olarak yapılan tüm sayım ve araştırmalarda olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ve yerel yönetimlerin yapacakları hizmetlerde, adreslerin ve adres sisteminin oluşturulması ve adres niteliklerinin güncel olarak takibi büyük önem taşımaktadır. Adres Kayıt Sisteminin değişkeni ise Ulusal Adres Veri Tabanıdır. Numaralama çalışmasının temel amacı, binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesidir.

Ulusal adres veri tabanı1

Ulusal Adres Veri Tabanı, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde yaşayan T.C. vatandaşı kişilerin T.C. kimlik numaraları ile yerleşim yeri adresinin ve diğer adreslerinin eşleştirilmiş ve Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin adreslerinin eşleştirilmiş halini içerir.

Adres Kayıt Sisteminin başarılı olması için numaralama çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılması gereklidir. Numaralama çalışması; alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir. Bu süreçlerden herhangi birinde oluşacak aksama Adres Kayıt Sisteminde;

 • Ulusal Adres Veri Tabanında kayıtlı olmayan adreslerde yaşayan kişilerin kayıt altına alınmaması dolayısı ile yerleşim yeri nüfusunun belirlenmesinde ve kamu hizmetlerinin sunumunda aksamaya,
 • Ulusal Adres Veri Tabanında kayıt altına alınmış olmasına rağmen alanda adresleri bulmaya yarayan levhaların olmaması nedeni ile adrese ulaşılamaması dolayısıyla bu adreslerde yaşayan kişilerin kayıt altına alınamamasına,
 • Ulusal Adres Veri Tabanında bulunmasına rağmen alanda olmayan hayali adresler sistemin kurulması aşamasında karmaşaya yol açacaktır.

Adres bileşenlerinin Ulusal Adres Veri Tabanında güncel olarak tutulmasından belediye ve özel idareleri sorumlu olup, kişiler adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikleri bildirmekle yükümlü değildir.

3. Adres Standardı Ve Adres BileşeniEdit

Adres StandardıEdit

Adreslerin ülke genelinde aynı terminolojiyle tanımlanarak düzenli ve güncel tutulmasıdır.

25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak, adres ve numaralamaya ilişkin bir yönetmelik hazırlanmıştır. Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak takibinden “31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı” Resmi Gazetede yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” gereği yetkili idare sorumludur. Yetkili idare; belediye teşkilatı olan yerlerde belediye, belediye teşkilatı olmayan yerlerde özel idare ve büyükşehir sınırları içinde büyükşehir belediyesidir.

TSE tarafından hazırlanan adres standardı 20 Temmuz 2006 tarihinde 14142 sayılı doküman ile yayımlanmıştır.

Adres standardında;

a.İl ve ilçe, merkezlerinde; il adı, ilçe adı, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin, dış kapı numarası, posta kodunun ve sabit tanıtım numarasının,

b.Beldelerde; il adı, ilçe adı, belde adı, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri adlarından sadece birinin, dış kapı numarası, posta kodunun ve sabit tanıtım numarasının,

c.Köylerde; il adı, ilçe adı, köy adı, varsa mevki adı ve köye bağlı mezra adının, dış kapı numarası ve posta kodunun,

d.Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarasının, varsa site ve blok adının bulunması zorunludur.

Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili her türlü işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.

Adres Bileşeni nedir?Edit

Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlardan; il, ilçe, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri, posta kodları ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri ifade eder.

Adres Bileşenleri;

İl, ilçe, köy, mezra, belediye, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, küme evleri, site, blok, mevki adları ile sabit tanıtım numarası, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodundan oluşur.

Adres Bileşenlerinin TanımlarıEdit

a.İl: Merkezi idarenin taşra birimlerinin en büyüğüdür.

b.İlçe: İdari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir.

c.Köy: Mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeridir.

d.Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimdir.

e.Bulvar: Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddedir.

f.Meydan: Yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, bulvarların birleştiği geniş alanlardır.

g.Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokaktır.

h.Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli yoldur.

i.Küme Evler: Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan, dağınık birden fazla binanın oluşturduğu yerleşim alanıdır.


Ulusal adres veri tabanı2
Ulusal adres veri tabanı3

j.Mezra: İdari olarak bir köye bağlı kırsal alanda olan ve birkaç evden oluşan İçişleri Bakanlığınca tescil edilmiş yerleşim alanıdır.

k.Mevki: Halk arasında yerleşim yerleri dışında kalan alanların tanımlanmasında kullanılan ifadedir.

l.Site: Genellikle bir merkezden yönetilen binalar grubudur.

m.Sabit Tanıtım Numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde, standart sayısal eşdeğer olarak verilen numaradır.


Sabit tanıtım numaraları belediyeler ve il özel idareleri tarafından verilmektedir. Adres bileşeninin adı değişse dahi sabit tanıtım numarası değişmemektedir.

4.Ulusal Adres Veri Tabanının Oluşturulması Edit

Adres Kayıt Sisteminin başarılı olması numaralama çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılmasına bağlıdır. Numaralama çalışması; alanda adreslerin numaralandırılması (adres bileşenleri), levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir.

Ulusal adres veri tabanı4
Ulusal adres veri tabanı5

Ulusal Adres Veri Tabanı’nın oluşturulması süreçleri;Edit

a) Numaralama çalışması ve Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması; Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kaynağını oluşturan numaralama çalışması , belediye olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise İl Özel İdareleri tarafından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetimiyle yapılmaktadır.Ulusal Adres Veri Tabanı’nın alt yapı çalışmaları Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde tamamlanarak veri tabanı oluşturulmuştur.

b) Ulusal Adres Veri Tabanının kontrolü; Bilgi formlarının (Ek-5) alan uygulamasından önce, Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki tüm adresler birebir alanda kontrol edilmiştir.Bu kontrollerde tespit edilen hatalı, ulaşılamayan ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nda olmayan adresler, kayıt bürosunda görevli belediye personeline bildirilmiştir. Söz konusu sorunlar fiilen alanda giderilip Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenmiştir. Böylece Ulusal Adres Veri Tabanı ile alandaki adreslerin birebir aynı olması sağlanarak, bilgi formlarının alanda uygulamasına başlanmıştır.

c) İkamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması; Numaralama aşaması tamamlanan yerleşim yerlerindeki bütün adresler, anketörler tarafından ziyaret edilerek EK-5 deki bilgi formu uygulanmaktadır.

d) Adresler ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirilmesi; Geliştirilen bir program ile web üzerinden, alanda tespit edilen adres bilgileri, MERNİS kayıtları ile T.C. Kimlik numarasından elektronik ortamda eşleştirilmektedir.

e) Muhtarlık askı süresi; Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ikamet adreslerine göre kişi bilgilerini içeren listeler, mahalle/köy muhtarlığı bazında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak askıya çıkartılacaktır. Muhtarlık askısına kadar geçen süre içinde güncelliğin sağlanması için kişiler adres değişikliklerini muhtarlığa bildirmekle yükümlüdürler.

f) Sistemin güncelliğinin sağlanması işlemi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır. Bu işlemler Türkiye İstatistik Kurumunca Ulusal Adres Veri Tabanının alt yapı çalışmaları tamamlanarak veri tabanı kurulduktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Devre yönelik iş ve işlemler İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür. Komisyon yedi kişiden oluşur. Komisyonda Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri de yer alır. Komisyonca, Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres bileşenlerinin adres standardına göre tam ve eksiksiz yapılıp yapılmadığı, yerleşim yeri adreslerinin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı, hazırlanacak yardımcı programlar aracılığıyla kontrol edilir. Kişi bilgileri ile yerleşim yeri adres bilgisinin eşleştirildiği kayıtlardaki kişi bilgilerinin doğruluğu kontrol merkezi veri tabanındaki kayıtlar esas alınarak yapılır. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen bulgular komisyonca tutanak altına alınır. Hazırlanan tutanakla birlikte devir teslim işlemi gerçekleştirilir.

Ulusal adres veri tabanı6

Ayrıca çalışmanın alandaki organizasyon ve uygulamasını yürütmek üzere, illerde il yürütme komiteleri, ilçelerde ilçe yürütme komiteleri kurulmuştur.

İl yürütme komitesi Vali başkanlığında;

 • Belediye Başkanı,
 • İl Özel İdare Genel Sekreteri,
 • İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü,
 • İl Mahalli İdareler Müdürü
 • TÜİK Bölge Müdürü,
 • Vali tarafından belirlenecek diğer görevlilerden oluşmaktadır.

İlçe yürütme komitesi Kaymakam başkanlığında;

 • Belediye Başkanı,
 • Özel İdare Müdürü,
 • İlçe Nüfus Müdürü,
 • TÜİK Sorumlusu,
 • Kaymakam tarafından belirlenecek diğer görevlilerden oluşmaktadır.

5. Kimlik Paylaşımı Sistemi Nedir? Edit

Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün MERNİS Projesi ile bir merkezde topladığı T.C. Kimlik Numarası, kimlik ve nüfus olay bilgilerinin diğer kurumlara elektronik ortamda sunulmasını içermektedir.

Mernis Veri Tabanı tarafından anlık güncellenen KPS Veri Tabanını kamusal alanda çoklu numara uygulamalarına son vererek yeni bir çığır açan ve dünyadaki pek çok projeye örnek olarak ülkemizin e-devlet otobanı olma özelliği taşıyan MERNİS projesinin vatandaş odaklı hizmet anlayışına adapte edilmesi sağlanmıştır. Elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kimlik doğrulaması KPS üzerinden yapılabilmektedir.

Kimlik Paylaşımı Sistemi, kimlik ve nüfus olay bilgilerinin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik hazırlanmıştır. Hizmet alacak kullanıcılar sistemde tanımlanmakta ve alabilecekleri hizmetler belirlenmektedir. Aynı zamanda kullanıcıların her bir hizmet içerisinde verilen bilgilerden hangilerini almaya yetkili oldukları belirlenmektedir. Hizmet alanlar bu yetkiler doğrultusunda Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden yararlanabilmektedirler.

Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde yapılan işlemlerle ilgili rapor ve istatistikler alınmakta, hizmetler için gerekli ücretlendirmeler yapılabilmektedir.

Kimlik Paylaşımı Sistemiyle kamu kurum ve kuruluşlarının sistemden alabilecekleri hizmetler protokol ile belirlenmektedir. Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanabilmenin esasları www.nvi.gov.tr/11,Ana_Sayfa_Kps_Index.html adresinde görülebilmektedir.

Genel uygulamaya geçtikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde güncel olarak elektronik ortamda tutulan adres bilgileri de Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kurumlarla paylaşılacaktır.

Ulusal adres veri tabanı7

a.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü:

Özel idareler ve belediyeler tarafından yapılacak olan adres bileşenlerindeki değişikliklerin güncellenmesi ve koordinesini sağlamaktan,

İdari birim bağlılıklarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Ulusal Adres Veri Tabanı ve kişilere ait adreslerin güncellenmesinden,

Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden adreslerin diğer kurumlarla paylaşılmasından,

Adreslerle ilgili bütün iş ve işlemlere ait geri izleme bilgisinin elektronik ortamda tutulmasından,

Ulusal Adres Veri Tabanının yedeklenmesi ve güncellenmesinden sorumludur.

b.Belediye ve İl Özel İdareler:

Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmalarını yapmaktan,

Ulusal Adres Veritabanına, tespit edilen adres bileşenlerinin işlenmesi ve güncellenmesini yapmaktan,

Yapı belgelerinin (yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yanan-yıkılan yapılar formu) Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak verilmesini sağlamak ve buna bağlı olarak;

- Numaralamanın yapılması, tabela ve levhaların asılmasından

- Yeni verilen yapı belgelerinin sisteme işlenmesini sağlamaktan

Vatandaşlara yeni adreslerinin duyurulmasını sağlamaktan,

Vatandaşlara adres beyanlarının önemini anlatarak, bu konuda duyarlı olmalarını sağlamaktan sorumludur.

c.Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından ortaklaşa çıkartılan yönetmelikte belirlenen adres standardının, il özel idareleri ve belediyelere bildirilmesinden,

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ve levhalama çalışmalarının, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takibi ve alanda kontrolünden,

Özel idareler ve Belediyelerde Numaralama ve Adres Bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanmasından,

Belediye kurulması, belediye sınırı içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve isimleriyle sınırlarının değiştirilmesi, bir beldenin isminin değiştirilmesi durumunda, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda 10 (on) iş günü içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

d.İller İdaresi Genel Müdürlüğü:

Aşağıda belirtilen işlemler, yapılan değişikliklerin kesinleşmesinden sonra 10 (on) iş günü içinde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce güncellenir.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü;

Bir bucağın bir ilçeden bir başka il veya ilçeye bağlanması veya merkezin değiştirilmesinden,

Bir veya birkaç köy ve belediyenin bağlı bulunduğu bucaktan ayrılarak başka bir mülki idare birimine bağlanması bir veya birkaç köye ait bağlılardan bazılarının bağlı bulundukları idari birimden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden,

Yeniden köy kurulması, merkezlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi bir köy veya belediye bağlısının ayrılarak ayrı bir köy kurulması, bazı köy veya belediye bağlılarının bağlı oldukları idari birimlerden ayrılarak kendi aralarında birleşip bağımsız bir köy kurmaları, iki veya daha çok köyün birleşerek köy haline gelmesinden,

Bir belediyeye bağlı mahallelerden bir veya birkaçının bağlı bulundukları belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden,

Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından,

Yeni bir il veya ilçe kurulması yada mevcut isimlerin değiştirilmesi hallerinde, elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

e.Ulaştırma Bakanlığı:

Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin adresleri ile MERNİS kayıtlarının eşleştirilmesi amacıyla ülke genelinde yapılacak uygulamanın iletişim altyapısının oluşturulmasından sorumludur.

f.Hizmet Almak Üzere Başvurulan Kurumlar (Belediye, Elektrik, Su İdareleri gibi)

Ulusal adres veri tabanı8

Ulusal Adres Veri Tabanına erişen kurumlar, adres bileşenlerinden tespit ettikleri eksiklik ve hataları belediyelere, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyelerine ve il özel idarelerine bildirirler. Bu bildirimler ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından değerlendirilerek 10 (on) iş günü içinde gereği yapılır.

Hizmet almak üzere başvurulan kurumlarda, müracaat esnasında beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında olup olmadığı incelenir. Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında mevcut ise beyan alınarak, kişinin adresinin güncellenmesi için nüfus müdürlüğüne veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilir.

Beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında bulunamaması halinde ise tespiti yapan kurum beyan edilen adresin geçici adres kütüğüne işlemek üzere yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne gönderir. Ayrıca adresin alanda mevcut olup olmadığı ilgili belediye veya özel idaresinden sorulur. Bu hususun belediye veya özel idaresince 10 (on) iş günü içinde cevaplandırılması zorunludur. Beyana ilişkin işlemin sonucu nüfus müdürlüğüne de bildirilir.

Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında bulunmayıp, alanda bulunduğunun tespiti durumunda; ilgili belediye veya özel idare tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir.

Bahse konu adresin Ulusal Adres Veri Tabanında olmadığı gibi alanda da olmadığının anlaşılması durumunda beyanı veren kişi hakkında cezai işlem uygulanır.

Hizmet almak üzere başvuru yapılan kurum beyan edilen adresin doğruluğu ve kayıtlı olmasının soruşturulmasından sorumlu olup, beyan edilen adresin formunu nüfus müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür. Ancak beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer almaması kurumun hizmet vermesini engellemez, kurum her durumda hizmetini verir.

7. Ulusal Adres Veri Tabanının Güncelliği:Edit

Ulusal adres veri tabanı9

a. Belediyeler ve il özel idarelerince, adres bileşenlerindeki değişiklikler ile yeni oluşturulan adres bileşenlerini, takip eden 10 iş günü içinde elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Nüfus müdürlüğüne gönderilen bildirimler ise işlem yapılmak üzere elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Genel Müdürlük bu adres bilgilerine ilişkin değişiklikleri Ulusal Adres Veri Tabanına işler.

b.Yapımına başlanacak binalar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesine göre, belediye ve il özel idareleri tarafından verilen Yapı Ruhsatı Formlarının (Ek-6) adres bileşenleri, Ulusal Adres Veri Tabanı esas alınarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında arsa olarak görülen bir adres için Yapı Ruhsatı Formu verilmesi durumunda, o adres için yapı ruhsatı formunun verilmesini takiben, adres bilgisi niteliği uygun halde işleme konur.

c.Tamamen ve kısmen biten yapılar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin (Ek-7) adres bileşenleri Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında inşaat olarak görülen bir adres için Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanı esas alınarak işleme konur. Yapı Kullanma İzin Belgesinin onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği adresin kullanım amacına uygun olarak düzeltilir. d. Bir binanın yanması, yıkılması durumunda; Yanan-Yıkılan Yapılar Formu (Ek-8), Ulusal Adres Veri Tabanı esas alınarak işleme konulur. Formun onaylanmasını takiben yanan yıkılan binalara ait Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin nitelik bilgisi, uygun niteliğe dönüştürülür.

e.Yapı belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal Adres Veri Tabanından onay numarası alınır.

8. Adres Bileşenlerinin Ulusal Adres Veri Tabanından Silinmesi: Edit

Gerçeğe aykırı adres bileşenlerinin Ulusal Adres Veri Tabanına işlendiğinin tespiti halinde adres bileşenleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce silinir. Silinen bileşenlerin ait olduğu yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgileri ile geçici adres kütüğünde bulunan adresler de bu işlemle güncellenir.

Alanda olmadığı halde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmiş olan adres bileşenlerinin ilgili belediye veya il özel idarelerince tespiti halinde durumu tespite ilişkin belge ile birlikte nüfus müdürlüğüne bildirilir. Nüfus müdürlüğünce belediye veya il özel idareden gelen belge Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek adres bileşeninin silinmesi istenir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce alanda olmadığı halde Ulusal Adres Veri Tabanında bulunan adres bileşenleri silinir.

9. Adres Bileşenlerine Erişim: Edit

1. Erişim:Edit

Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanına, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini görme, ekleme, çıkarma ve değiştirme yapmak üzere erişirler.

Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanında ekleme ve çıkarma işlemlerini; fiziksel anlamda bir binanın yapılması, fiziksel anlamda bir binanın yanması ve yıkılması için kullanırlar.

Özel idareler ve belediyelerin Ulusal Adres Veri Tabanında, yaptıkları güncelleme işlemlerine ait bilgilerin geri izlemesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce tutulur.

Sorumluluk alanının değişmesi durumunda erişim yetkisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yeniden belirlenir.

Erişimle ilgili her türlü bilgi güvenliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce sağlanır.

2. Eksiklik ve Hatalar:Edit

Ulusal Adres Veri Tabanına erişen kurum ve kuruluşlar, adres bileşenlerinden tespit ettikleri eksiklik ve hataları belediyelere, özel idareler ve nüfus müdürlüklerine,

Hizmet paylaşımı ile ilgili tespit ettikleri eksiklik ve hataları ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirip düzeltmesini talep ederler. Bildirilen eksiklik ve hatalar, ilgili birimlerce en geç 15 gün içinde giderilir.

10. Temel İlkeler :Edit

•Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulmasındaki temel ilke Belediye ve İl Özel İdarenin on-line bağlanmasıdır.

•Ulusal Adres Veri Tabanının güncellenmesinden belediyeler ve özel idareler sorumludur.

•Kişilerin yerleşim yeri adresi tekdir. Ancak kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur.

•Kişiler yerleşim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür.

•Yerleşim yeri dışında kalan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres olarak tutulur.

•Kişinin diğer adresini bildirmemesi hizmet almasına engel teşkil etmez.

•Kişilerin adres bileşenleri değişikliklerini bildirme zorunlulukları yoktur.

•Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar adres değişikliğini kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorundadır.

•Sayısal imza sahipleri elektronik ortamda adres beyanında bulunabilirler.

•Adres değişikliğine ilişkin bildirimler kişilerce bizzat yirmi işgünü içinde nüfus müdürlüklerine, hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara (Belediye,Elektrik, Su İdareleri gibi) ve dış temsilciliklere yapılır.

•Kişinin yerleşim yeri adresi yeni bir yerleşim yerine taşınması durumunda değiştirilir. Yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.

•Kurumlar adres ve adres bileşenlerine ilişkin ellerindeki bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşmak zorundadır.

•Adres beyan formundaki bilgiler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

•Bakanlığın belirlediği standartlara uygun formlar dışında yapılmış olan bildirimler işleme alınmaz.

•Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilmez.

•Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar kişilerden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istemez (kimlik bilgilerini gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla).

•Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgah ilmuhaberi), nüfus müdürlüğü, dış temsilcilik ve Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanabilen muhtarlıklardan verilir.

•Ulusal Adres Veri Tabanına bağlanabilen kurumların erişim yetkisi kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlıdır.

•Adres bilgileri kurumlara Kimlik Paylaşımı Sistemi protokolü ile verilir.

•Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri ülke ve şehir itibariyle tutulur (Yurtdışı adresleri). Adres beyan formunda belirttikleri adresler diğer adres olarak dikkate alınır.

•Türkiye de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişliklerini şahsen yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirebileceği gibi, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de bildirebilir.

•Adres beyan formları beyanda bulunan tarafından imzalanır.

BU SAYFA DÜZENLEMEYE AÇIK GÖRÜNÜYOR. KONTROL EDİNİZ.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.