Yenişehir Wiki
Advertisement
Ab Kaymakamlık genelgesi.jpg

Misyonumuz[]

Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesidir.

Ulusal Ajans,

 • Uluslararası boyutta daha etkin olmak,
 • Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmek ve incelemek,
 • Karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunmak,
 • Söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım fonksiyonlarını yürütür.

Vizyonumuz[]

Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında, diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve gençlik alanlarında çok yönlü işbirliğini sağlamış kilit kurum olmaktır.

Ulusal Ajans;

 • Ülkedeki eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleştirmesine yardımcı olan,
 • Ulusal Ajans'ın eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşarak bu faaliyetleri AB ülkeleri dışında da gerçekleştirebilen,
 • Uluslararası İşbirliği sayesinde eğitim ve öğretime, ortaklıklarla uluslararası boyut kazandıran ve dışa açılımın sağlanmasına katkıda bulunan,
 • AB ve uluslararası eğitim alanlarında işbirliğinin sağlandığı, tanınan bir eğitimin oluşmasına katkıda bulunan,
 • Yararlanıcılara daha etkin ve kolay bilgi akışını sağlarken kurumlarımızın çok taraflı işbirliğini gerçekleştirmelerine ve proje yönetim tecrübesine katkıda bulunan,
 • Dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlayan,
 • Türkiye'nin eğitim ve kültürel alanda yurtdışında tanıtılması ve sosyo - kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan,
 • Bilişim teknolojileri ve yetkin insan kaynağı desteği ile operasyonel verimliliği sürekli artıran, bir kurum olma vizyonunu benimsemiştir.

Görevler[]

 • Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları ile yakın işbirliği sağlanması,
 • AB Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye'deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Çeşitli alanlarda küçük çaplı pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi,
 • Programlara ilişkin belgelerin Türkçe'ye çevrilmesi,
 • Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Proje önerilerini hazırlama konusunda başvuru sahiplerine ve finanse edilmek üzere seçilen proje önerilerinin uygulanması konusunda katılımcılara tavsiyede bulunulması ve gerekli olduğu takdirde bunların eğitilmesi,
 • Proje teklifleri ve diğer başvuruların kabul öncesi değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması,
 • Proje seçimi aşamasında ulusal karar organına ve AB Komisyonuna destek verilmesi,
 • Türkiye'de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulması,
 • Ayrılan fonların etkin yönetimi, Başkanlığa (Ulusal Ajans'a) tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi,
 • Programlar çerçevesinde seçilerek finanse edilen projelerin gelişiminin izlenmesi, tahsis edilen kaynakların kullanımına ilişkin teknik denetim yapılması, rapor istenmesi ve değerlendirilmesi. (idari, mali ve hukuki işlemlerin yürütülmesi),
 • Proje sonuçlarının ve özellikle beğeni kazanan iyi uygulamaların ülke içinde ve dışında yayımına katkı sağlanması,
 • Programın genel değerlendirmesine, gelişimine ve farklı programlar arasında işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunulması,
 • AB Komisyonu, diğer ulusal ajanslar ve diğer ülke yararlanıcıları ile ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

Yönetim[]

Ulusal Ajans/Mevzuat[]

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı ve koordinatör birim olarak Ulusal Ajanslar kurulmaktadır.

Ülkemizde, Ocak 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde Ulusal Ajans görevini yerine getirmek üzere bir daire başkanlığı kurulmuştur (AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi - ABEGPDB). Diğer taraftan, Türkiye'nin AB programlarından yararlanmasını sağlayacak olan ve daha önce taraflarca 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış bulunan Çerçeve Anlaşmayı onaylayan 4763 sayılı Kanun da TBMM tarafından görüşülerek uygun bulunmuş ve 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın içeriği ve dayandığı Bakanlar Kurulu Kararı ise imzaların tamamlanmasından sonra 1 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 • Mutabakat zaptı
 • Mutabakat Zaptı (2007-2013)
 • Çerçeve Anlaşması
 • Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı(ABEGPM-Ulusal Ajans) Kuruluş Kanunu
 • ABEGPM İnsan Kaynakları Yönetmeliği
 • ABEGPM Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • ABEGPM Personelinin Seçimine İlişkin Sınav Yönetmeliği
 • ABEGPM Satın Alma Yönergesi
 • ABEGPM Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • ABEGPM Bütçe ve Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • AB Mali Yardımlarına İlişkin Çerçeve Anlaşması
 • Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
 • Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği-2

İletişim[]

İç linkler[]

Dış linkler[]
Şablon:UA

Advertisement