Yenişehir Wiki
Advertisement

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 • Tebliğler Dergisi : NİSAN 2008/2607
 • Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin YönergeBİRİNCİ BÖLÜM:Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[]

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası kültür, sanat, bilim ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde dereceye girenler ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; spor, izcilik, halk oyunları ve müzik alanlarındaki yarışmalar dışında, uluslararası kültür, sanat, bilim ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde dereceye girenler ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel okulu,

c) Komisyon: Uluslararası yaraşmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere illerde kurulan komisyonu,

ç) Müdür. Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumu müdürünü,

d) Ödül: Uluslararası yarışmalarda bireysel veya ekip olarak dereceye giren öğrencilere elde ettikleri derece esas alınarak verilen maddi veya manevi değer içeren mükâfatı,

e) Valilik: Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu valiliği ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM :Ödüllendirme ile İlgili İş ve İşlemler[]

Ödüllendirme yetkisi[]

MADDE 5- (1) Bu yönerge kapsamında uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrenciler, valiliklerce ödüllendirilir.

Ödüllendirme komisyonu[]

MADDE 6- (1) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerin ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere her öğretim yılı başında illerde ödüllendirme komisyonu kurulur.

Komisyon;[]

 • ilgili vali yardımcısının başkanlığında,
 • il millî eğitim müdürü,
 • konuyla ilgili yarışmalardan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü,
 • ilköğretim kurumlarından bir,
 • genel ortaöğretim kurumlarından bir,
 • meslekî ve teknik eğitim kurumlarından bir olmak üzere

altı üyeden oluşur.

(2) Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür;[]

 • a) Dereceye giren il bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle ilgili il millî eğitim müdürlüğü tarafından gönderilen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarda yer alan bilgileri inceleyerek değerlendirir.
 • b) Öğrencilere verilecek ödüller için gereken mali kaynak; il özel idaresi, okul aile birlikleri ve benzeri mahalli imkânlardan sağlamak suretiyle Eylül ayının son haftası içerisinde öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik teşvik edici tören ve kutlama programları düzenler.

(3) Komisyonun sekretarya işleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür

Ödüller[]

MADDE 7- (1) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilere verilecek ödüller şunlardır:

a) Bireysel yarışmalarda;

 • 1. Birinci olanlara dört Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
 • 2. İkinci olanlara üç Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
 • 3. Üçüncü olanlara iki Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
 • 4. Mansiyon ve benzeri ödül alanlara bir Cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi,

b) Ekip yarışmalarında;

 • 1. Birinci olan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine iki Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
 • 2. İkinci olan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine bir Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
 • 3. Üçüncü olan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine yarım Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
 • 4. Mansiyon ve benzeri ödül alan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine çeyrek cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi

verilir.

Ödüllendirmeye ilişkin diğer işlemler[]

MADDE 8- (1) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili olarak eğitim kurumu müdürlüğünce yapılacak işler:

 • a) Dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarından üçer nüsha düzenleyerek bir nüshasını ilgili dosyada saklamak üzere kurumunda muhafaza eder, diğer iki nüshasını ise Ağustos ayının son haftası içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir.
 • b) Dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili eğitim kurumu bünyesinde yapılacak teşvik edici tören ve kutlamaların, mevzuatı ve amacı doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gereken tedbirleri alır.
 • c) Dereceye giren öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onur belgesi ile ödüllendirilmesi için, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu/Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna teklifte bulunur.
 • ç) Ödüllendirilen öğrencilerin; resimlerinin, özgeçmişlerinin, yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğraflarının yer aldığı şeref köşesi düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili olarak il millî eğitim müdürlüğünce yapılacak işler:

 • a) Eğitim kurumlarından ikişer nüsha olarak gelen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formları birleştirerek birer nüshasını Eylül ayının ikinci haftası içerisinde toplu halde Ödüllendirme Komisyonuna gönderir. Komisyona gönderilen nüshalar il millî eğitim müdürlüğünce muhafaza edilir.
 • b) Yerel basın ve yayın organlarında bilgilendirici, tanıtıcı ve teşvik edici yayınlar yapılması için gereken tedbirleri alır.
 • c) ödüllendirilen ekip ve öğrencilerle ilgili ilde yapılan bütün iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra, EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formların birer nüshasını Ekim ayının ilk haftası içerisinde toplu olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderir.

(3) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili olarak Bakanlıkça yapılacak işler:

 • a) Ekim ayının ilk haftası içerisinde illerden gelen uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili EK-1, EK-3 formlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ayrı ayrı değerlendirilerek; "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi " ve "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi " adları altında birleştirilir.
 • b) "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" o yıla ait Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Yayımlar Dairesi Başkanlığına, Bakanlığın web sayfasında yayımlanması için Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, bilgi için ise derece alan ekip ve öğrencilerin okul/kurumunun bağlı olduğu birimlere gönderilir. Listenin Bakanlığın diğer yazılı, görsel ve interaktif ortam ve iletişim araçlarında da yayımlanabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.
 • c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (0) ve (5) ile biten yıllarda hazırlanan; öğrencilere ait özgeçmişlerin, derece alınan yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların bulunduğu doküman, "Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrenciler Albümü "nün basımı için Yayımlar Dairesi Başkanlığı na gönderilir ve bu Birim tarafından ihtiyaç oranında basımı ve dağıtımı yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Çeşitli Hükümler[]

Personelin ödüllendirilmesi

MADDE 9- (1) Dereceye giren ekip ve öğrencilerin yetiştirilmelerinde üstün gayret gösteren personel, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir.

Okulların ödüllendirilmesi

MADDE 10- (1) Dereceye giren ekip ve öğrencilerin okulları takdir veya teşekkür belgesiyle ödüllendirilir. Ayrıca okullar, derece alınan yarışma konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç, gereç ve malzeme yönünden takviye edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Bakanlığın diğer birimleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından alınacak Makam Onayı hükümleri uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Son Hükümler[]

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12- (1) Kasım 1998 tarihli ve 2494 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

Ek-1 BİREYSEL DALDA ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ek-2 BİREYSEL DALDA ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Ek-3 ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN EKİPTE BULUNAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ek-4 ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN EKİPTE BULUNAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Advertisement