FANDOM


Bakınız

Şablon:Umuma açık yerler - d


Umuma açık yerler

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Umuma Açık Yerleri Denetleme Komisyonu
Yenişehir İlçe Jandarma/Umuma açık işletmelerin listesi

Bakınız

Şablon:İçkibakınız d - {{İçkibakınız}}


Şablon:İçkiliyerlerbakınız

İçki - Alkol
Meşrubat - Müsekkirat

İçkici - İçkili - İçkisiz - İçkili -Alkollü

İçki sefası
içki sofrası
içki masası
meskurat

içkili yerler

Kurumlar
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Mevzuat
İçkili yerler mevzuatı
Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları
Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İçkili_yerlere_verilecek_izinlerde_gözönünde_bulundurulacak_esaslara_dair_yönetmelik
Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

İçkili yerlere verilecek izinlerde gözönünde bulundurulacak esaslara dair yönetmelik

Açılması izne bağlı yerlere uygulanacak işlemler hakkında yönetmelik

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Kaymakamlıkların içkili lokal açma taleplerine karşı yaptıkları işlemler ve yazışmalar

1 Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/09/2002 24888 2 Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06/06/2003 25130 3 Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06/01/2005 25692 4 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12/10/2005 25964 5 Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24/01/2008 26776 6 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 12/11/2008 27052 7 Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik 17/04/2010 27555 8 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10/07/2010 27637 9 Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 04/11/2010 27749 10 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 07/01/2011 27808 11 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği 28/04/2011 27918 12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 28/04/2011 27918 13 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 28/04/2011 27918 14 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30/10/2011 28100 15 Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/04/2013 28608
5393/23
5216/14
5747

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
UMUMA AÇIK YERLERE AİT RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

İçkili yerler
İçkili yerler genelgesi
İçkili yerler genelgesi
İçkili Yer İşletme İzni Alma Şekli
İçki
Kaymakamlıkların içkili lokal açma taleplerine karşı yaptıkları ... bölümüne geç‎: İçkili yer:Kadehle ve açık ... İçkili yer bölgesi:İçkili Yer ...

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair YönetmelikEdit

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu nu ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

b) Öğretim kurumları : Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim okulu, kurs, dershane ve diğer resmî veya özel öğretim kurumlarını,

c) Turizmin yoğun olduğu yöreler: Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirtilen yerleri,

d) Umuma açık yer : Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruşturması üzerine, mahallin en büyük mülkî idare amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezleri gibi yerleri,

e) İçki : Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceği,

f) İçkili yer : Kadehle ve açık olarak içki satılan, içilen ve içki servisi yapılan meyhane ve bar gibi umuma açık yerleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM :  İş Yerleri ile Öğretim Kurumları Arasındaki UzaklıkEdit

Zorunlu Uzaklık

Madde 5 — Umuma açık yerler ve içkili yerler ile okul binaları arasında kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklığın bulunması zorunludur.

Umuma açık yerler ve içkili yerler ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının aynı binada bulunmaması zorunludur.

Uzaklığın ÖlçülmesiEdit

Madde 6 — Okullar ile umuma açık yerler ve içkili yerlerin açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.

100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Uzaklığı Ölçme YetkisiEdit

Madde 7 — Umuma açık yerler ile içkili yerlerin açılmasına izin verilirken o yerin en az 100 metre civarında okul bulunup bulunmadığı ve özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının aynı binada bulunup bulunmadığının tespiti, mahallî kolluk kuvvetlerince yapılır.

Okulların açılmasına izin verilirken o yerin en az 100 metre civarında umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığı, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken de aynı binada umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığının tespiti, il millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Kazanılmış HaklarEdit

Kazanılmış HaklarEdit

Madde 8 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmak üzere ruhsat verilen umuma açık yerler ile içkili yerlerin ve öğretim kurumlarının kazanılmış hakları saklıdır.

Kazanılmış Hakların Sona ErmesiEdit

Madde 9 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat verilen umuma açık yerler ile içkili yerlerin devredilmesi hâlinde kazanılmış hakları sona erer. Ancak umuma açık yerler ile içkili yerlere ait ruhsat sahiplerinin iş yerini; eşlerine, çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri hâlinde işletme hakkı korunur. Hakkın kullanılmasından sonra kazanılmış hakları sona erer.

Ayrıca, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumlarının, iş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi veya ceza alarak sürekli kapanması durumunda kazanılmış hakları sona erer.

İstisnalarEdit

Madde 10 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan belgeli işletmelerde, 100 metre mesafe ve aynı binada bulunmama şartı aranmaz.

Turizmin yoğun olduğu yörelerde, okulların yaz tatiline girdiği süre içerisinde umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak veya mevcut iş yerini bu şekilde işletmek isteyenlere, 100 metre mesafe ve aynı binada bulunmama şartı aranmaksızın ruhsat verilir. Bu ruhsat, verildiği yıla ait yaz tatili dönemi için geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme Edit

Yürürlükten Kaldırılan MevzuatEdit

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13/1/1999 tarihli ve 23582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik " yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları birlikte yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.