FANDOM


Bakınız: Yenişehir Umumi Hıfzısıhha Meclisi

Umumi Hıfzısıhha Meclisi nedir? Edit

Genel sağlık alanında hijyen hekimliği, yani koruyucu hekimlik adına en yetkili sağlık meclisidir.

Vilayet merkezinde Vilayet (İl) Hıfzıssıha meclisiEdit

her il merkezinde 1489 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği Vilayet Hıfzıssıhha Meclisi kurulur.

Umumi Hıfzısıhha Meclisi üyeleriEdit

Meclis başkanıEdit

Meclis üyeleriEdit

  • garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve

Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder.

Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder. (Md23)

Kaza merkezinde Kaza (İlçe) Umumi Hıfzısıhha MeclisiEdit

Meclis başkanıEdit

Kaymakam

Meclis üyeleriEdit

İç linkler Edit


Dış linkler Edit

Umumi Hıfzısıhha Meclisi görevleri Edit

Kanun Numarası : 1593

Kabul Tarihi  : 24/04/1930

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 06/05/1930 Sayı: 1489


BEŞİNCİ FASIL Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri

Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 24 - Kazalarda bu meclisler kaymakamın riyaseti altında Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarı ve askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san’at eden ve kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisinden terekküp eder.

Madde 25 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri müntehap azası her üç senede bir değişir. Eski azanın yeniden intihabı caizdir. Her defa tebeddülünde kaymakamlar tarafından vilayetlere, valilerce de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.

Madde 26 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalade veya bir sari ve salgın hastalık zuhurunda valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin talebi üzerine daha sık toplanırlar.

Madde 27 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sari ve içtimai hastalıklardan korumak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler.

Madde 28 - Umumi hıfzıssıhha meclislerinin mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler vali veya kaymakam tarafından icra olunur ve istizana muhtaç olanlar kaymakamlıkça vilayetten ve vilayetçe Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden sorulur.

İç linkler Edit

  • Umumi Hıfzısıhha Meclisi

Dış linklerEdit

  • Kanun linki:Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.