Yenişehir Kaymakamlığı
Yenişehir İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi


Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar

İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi < br> İlçe umumi hıfzıssıhha meclisi
Kaza umumi hıfzıssıhha meclisi

İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi
İl umumi hıfzıssıhha meclisi
Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi

Üyeler
İllerde
Mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü,
Nafıa mühendisi,
Maarif,
Baytar müdürü,
Mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi,
Bir hükümet ve belediye tabibi
Hastane baştabibi
Garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip
Serbest sanat icra eden bir tabip
Eczacıdan
belediye reisi Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Kanuni mesnedi[düzenle | kaynağı değiştir]

Kanun Numarası : 1593

Kabul Tarihi : 24/04/1930

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 06/05/1930 Sayı: 1489

Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve [[belediye reisi]]nden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 24 - Kazalarda bu meclislerkaymakamın riyaseti altında Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarı ve askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san’at eden ve kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisinden terekküp eder.

Madde 25 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri müntehap azası her üç senede bir değişir. Eski azanın yeniden intihabı caizdir. Her defa tebeddülünde kaymakamlar tarafından vilayetlere, valilerce de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.

Madde 26 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalade veya bir sari ve salgın hastalık zuhurunda valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin talebi üzerine daha sık toplanırlar.

Madde 27 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sari ve içtimai hastalıklardan korumak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler.

Madde 28 - Umumi hıfzıssıhha meclislerinin mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler vali veya kaymakam tarafından icra olunur ve istizana muhtaç olanlar kaymakamlıkça vilayetten ve vilayetçe Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden sorulur.

Meclis Başkanı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • İllerde Vali ,
  • İlçelerde Kaymakam

Meclis Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Toplantı Periodları[düzenle | kaynağı değiştir]

Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler

MİA ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Vali ve Kaymakamlar başkanlık eder. Ayda bir kerre toplanması gerekir.

MİA'nın dikkat edeceği hususlar ve toplantı prensipleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Toplantıya eski gündem ve alınan kararlar getirilmelidir. (SGB getirmelidir.)
  • Önceki toplantı kararları, toplantı öncesi (bir saat önce ) SGB ile analiz edilmelidir.
  • Yeni gündem maddeleri tartışılmalıdır.
  • Gündem gerekçeli, hazırlanmalaıdır.
  • SGB turist ömer gibi gelmeleidir. Toplantıda bir PPT arzı hazırlamalı ve ayakta sunmalıdır.

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.