Rahman Vakıa Hadıd
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Koptumu o Vakı'a bir
NÄR DET kommer som måste komma,
When the event befalleth.
Olmaz vak'asına yalan diyen dil
skall ingen bestrida dess verklighet.
There is no denying that it will befall
İndirir bindirir
[Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra].
Abasing (some), exalting (others);
Yer bir sarsılış sarsıldığı
Jorden skall skakas av en våldsam skakning
When the earth is shaken with a shock
Dağlar bir serpiliş serpildiği
och bergen skall smulas sönder
And the hills are ground to powder
Hepsi dağılıp berhevâ bir hebâ olduğu
och bli till stoft, som skingras vida omkring;
So that they become a scattered dust,
Siz de üç sınıf olduğunuz zaman
och ni [människor] skall delas upp i tre grupper:
And ye will be three kinds:
Ki sağda «Ashabı meymene»: Ne «Ashabı-meymene!»
De som hör till den högra sidan - och vilka är de som hör till den högra sidan
(First) those on the right hand; what of those on the right hand?
Solda «Ashabı meş'eme»: Ne «Ashabı -meş'eme!»
De som hör till den vänstra sidan - och vilka är de som hör till den vänstra sidan
And (then) those on the left hand; what of those on the left hand?
İlerde sabikun, işte o sabikun
Och de främsta - de främsta [i tron och i att göra gott].
And the foremost in the race, the foremost in the race:
Onlar ne'ıym Cennetlerinde mukarrebun
De skall vara i Guds närhet
Those are they who will be brought nigh
Onlar ne'ıym Cennetlerinde mukarrebun
i lycksalighetens lustgårdar.
In gardens of delight;
Bir çok evvelînden
Många av dem är sådana som levde i äldre tider;
A multitude of those of old
Biraz da âhirînden
men få av dem är av senare släkten.
And a few of those of later time
Murassa' tahtlar üstünde
På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar]
On lined couches,
Karşı karşıya kurulmuşlar
skall de vila mitt emot varandra (16)och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring
Reclining therein face to face.
Pırlanır etraflarında muhalled evlâdlar
karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa,
There wait on them immortal youths
Kübler ve ibrıklerle me'ıynden bir piyâle
[med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus,
With bowls and ewers and a cup from a pure spring
Ne başları ağrıtılır ondan ne de irer zevâle
och frukter av alla slag som de önskar,
Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,
Meyve beğendiklerinden
och köttet av den fågel som de har lust till.
And fruit that they prefer
Kuş etti istediklerinden
Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor,
And flesh of fowls that they desire
Huri ıyn
[sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande skal.
And (there are) fair ones with wide, lovely eyes,
Saklı inci timsalleri gibi
[Sådan är] belöningen för deras handlingar!
Like unto hidden pearls,
İşledikleri amellere mükâfat için
Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal, inte heller ord som inbjuder till synd.
Reward for what they used do.
Ne bir boş lâf işidirler orada ne de bir te'sîm
Men överallt hörs [hälsningen] "Fred!", "Fred!".
There hear they no vain speaking nor recrimination
Ancak bir kelâm: Selâmen selâm
OCH DE som hör till den högra sidan - vad [väntar] dem som hör till den högra sidan?
(Naught) but the saying: Peace, (and again) Peace.
Ashabı yemîn ise ne Ashabı yemîn
Under lummiga lotusträd utan törnen
And those on the right hand; what of those on the right hand?
Dal bastı kirazlar
och blommande akacior
Among thornless lote tree
Sıvama muzlar içinde
[skall de njuta] svalkande skugga
And clustered plantains,
Memdud bir saye
och ständigt porlande vatten
And spreading shade,
Çağlıyan bir su
och ett överflöd av frukt
And water gushing,
Bir çok meyve
ur aldrig sinande förråd och som inga förbud någonsin hejdar.
And fruit in plenary
Ne eksilir, ne men'edilir
Och deras hustrur [skall vara hos dem], upp-höjda [till en ny värdighet].
Neither out of reach nor yet forbidden,
Yüksek düşekler
Vi skall nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse
And raised couches,
Biz etmişizdir de onları
och skapa dem som jungfrur,
Lo! We have created them a (new) creation
yeniden inşa
kärleksfulla, evigt unga liksom
And made them virgins
Kılmışızdır bir yaşıd ebkâri şeyda
[alla] de som hör till den högra sidan.
Lovers, friends,
Ashabı yemîn için
Många av dem är sådana som levde i äldre tider
For those on the right hand;
Bir çok evvelînden
och många är av senare släkten.
A multitude of those of old
Ve bir çok âhirînden
OCH DE som hör till den vänstra sidan - vad [väntar] dem som hör till den vänstra sidan
And a multitude of those of later time.
Eshabi şimal ise ne Eshabi şimal!
Glödheta vindar och [en dryck av] kokande vatten [väntar dem]
And those on the left hand: What of those on the left hand?
Bir semum ve hamîm
och skuggan av svart rök
In scorching wind and scalding water
Ve zifirden bir zılli mağmum içinde
som varken svalkar eller lindrar.
And shadow of black smoke,
Ne serin ne de kerîm
I det förgångna levde de ett utsvävande liv
Neither cool nor refreshing.
Çünkü onlar bundan evvel mütrefîn: Keyflerine düşkün şımarık müsrifîn idiler
och vältrade sig i grov synd,
Lo! heretofore they were effete with luxury
Ve büyük cinayete ısrar ediyorlardı
och de brukade säga: "Skulle vi efter döden, sedan vi blivit mull och torra ben, återuppstå till nytt liv
And used to persist in the awful sin.
Ve diyorlardı ki: Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakıt mi? Cidden biz mi mutlak ba'solunacakmışız?
Och kanske också våra förfäder?"
And they used to say: When we are dead and have come dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again,
Ya evvelki atalarımız da mı?
Säg: "De som levde i äldre tid och de som är av senare släkten
And also our forefathers?
De ki: Muhakkak bütün evvelîn ve âhirîn
skall föras samman till mötet på utsatt Dag.
Say (unto them, O Muhammad): Lo! those of old and those of later time
Lâbüd cem' olunacaklar mikatına ma'lûm bir günün
Och då måste ni som övergav [den raka] vägen och kallade sanningen för lögn,
Will all be brought together to the tryst of an appointed day.
Sonra siz, ey sapgın münkirler!
äta av det förbannade trädets frukt
Then lo! ye, the erring, the deniers,
Lâbüd yersiniz de bir ağaçtan, zakkumdan
för att fylla buken med den.
Ye verily will eat of a tree called Zaqqum
Doldurursunuz da karınlarınızı ondan
Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka;
And will fill your bellies therewith;
İçersiniz de üstüne o hamîmden
och ni skall dricka som en törstig kamel dricker." -
And thereon ye will drink of boiling water,
İçersiniz hüyam ılletine tutulmuş kanmak bilmez develer gibi
Så skall de tas emot på Domens dag!
Drinking even as the camel drinketh.
İşte bu onların konuklukları o din günü (ceza günü)
DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen
This will be their welcome on the Day of Judgment
Biz, yarattık sizi hâlâ tasdık etmiyecek misiniz?
Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte]
We created you. Will ye then admit the truth?
Şimdi gördünüzmü o döktüğünüz menîyi?
Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen
Have ye seen that which ye emit?
Sizmi yaratıyorsunuz onu yoksa bizmiyiz yaratan
Vi har bestämt att döden skall vara er följeslagare; och ingenting hindrar Oss
Do ye create it or are We the creator?
Biz takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez
att i ert ställe sätta sådana som liknar er och att låta er uppstå i en för er okänd form.
We mete out death among you, and We are not to be outrun,
Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemiyeceğiniz bir neş'ette inşa etmek üzereyiz
Ni är ju medvetna om att ni en gång har skapats; om ni tänker efter [måste ni inse att Vi kan skapa er på nytt]!
That We may transfigure you and make you what ye know not.
Her halde ilk neş'eti biliyorsunuz o halde düşünseniz a
Vad anser ni om det som ni sår [i åkern]
And verily ye know the first creation. Why, then, do ye not reflect?
Şimdi gördünüzmü o ekdiğiniz tohumu?
Är det ni som får det att gro eller är det Vi som är orsaken till detta
Have ye seen that which ye cultivate?
Sizmi bitiriyorsunuz onu? Yoksa bizmiyiz bitiren?
Om Vi ville kunde Vi låta allt förtorka, och ni skulle bekymrat fråga er [vad som hänt]
Is it ye who foster it, or are We the Fosterer?
Onları elbet bir çöpe çeviriverdik de şöyle geveler dururdunuz:
och [jämra er:] "Vilken förlust!
If We willed, We verily could make it chaff, then would ye cease not to exclaim:
Her halde biz çok ziyandayız
Ja, vi har berövats [frukten av allt vårt arbete]!"
Lo! we are laden with debt!
Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!..
Vad tror ni om vattnet som ni dricker
Nay, but we are deprived!
Şimdi gördünüzmü o içdiğiniz suyu?
Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta
Have ye observed the water which ye drink?
Sizmi indiriyorsunuz onu buluttan yoksa bizmiyiz indiren?
Om Vi ville kunde Vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma
Is it ye who shed it from the rain cloud, or are We the shedder?
Dilesek onu acı bir çorak ediverirdik o halde şükretseniza
Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp
If We willed We verily could make it bitter. why, then, give ye not thanks?
bir de gördünüzmü o çakdığınız ateşi?
Är det ni som har fått det träd att växa [vars ved ni bränner], eller är Vi dess upphov
Have ye observed the fire which ye strike out;
Sizmi inşa ettiniz onun ağacını? Yoksa bizmiyiz inşa eden?
Vi har skapat det som en påminnelse [till er] och till nytta och glädje för den vilsne och hungrige vandraren i ödemarken.
Was it ye who made the tree thereof to grow, or were We the grower?
Biz onu hem bir muhtıra kıldık hem de bir istifade: alandaki muhtaclar için
Prisa då din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!
We, even We, appointed it a memorial and a comfort for the dwellers in the wilderness.
O halde tesbih et rabbine azîm ismiyle
JAG KALLAR de stegvis uppenbarade avsnitten av Koranen att vittna -
Therefor (O Muhammad), praise the name of thy Lord, the Tremendous.
Artık yok, o nücumun mevkı'lerine kasem ederim
detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! -
Nay, I swear by the places of the stars
ve filhakika o, bilseniz çok büyük bir kasemdir
om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära,
And lo! that verily is a tremendous oath, if ye but knew
ki hakıkaten o bir Kur'ani Kerîmdir
[bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift,
That (this) is indeed a noble Qur’an
Öyle bir kitabda ki mahfuz tutulur
som inga andra än de rena skall röra,
In a Book kept hidden
ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez
en uppenbarelse från världarnas Herre!
Which none toucheth save the purified,
Rabbül'âlemînden indirilmedir
Vågar ni visa er ringaktning för detta budskap
A revelation from the Lord of the Worlds.
Şimdi bu kelâma siz yağ mı süreceksiniz?
och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn
Is it this Statement that ye scorn,
Ve rızkınızı tekzibiniz mi kılacaksınız?
Varför - när det sista andetaget rosslar i [den döendes] strupe
And make denial thereof your livelihood?
O halde haydiseniz'â can hulkuma geldiği vakıt
och ni bevittnar [hans dödskamp],
Why, then, when (the soul) cometh up to the throat (of the dying)
ki siz o vakıt bakar durursunuz
medan Vi, fastän ni inte ser [Oss], är honom närmare än ni -
And ye are at that moment looking
Biz ise ona sizden yakınizdir ve lâkin görmezsiniz
varför, om ni inte skall ställas till svars [för era handlingar],
And We are nearer unto him than ye are, but ye see not
Evet haydiseniz'â dîne boyun eğmiyecek, ceza çekmiyecekseniz,
kallar ni inte tillbaka [hans själ], om det som ni har sagt är sant
Why then, if ye are not in bondage (unto Us),
onu giri çevirseniz'â! da'vanızda doğru iseniz
Om [den döende] hör till dem som skall vara i Guds närhet,
Do ye not force it back, if ye are truthful?
Amma o mukarrebînden ise
[skall han få] vila och ro och [välkomnas] med myrtendoft i lycksalighetens lustgård.
Thus if he is of those brought nigh,
artık bir revh-u reyhan ve bir Cenneti ne'îm
Och är han en av dem som tillhör den högra sidan
Then breath of life, and plenty, and a Garden of delight
Ve amma Eshabi yemînden ise
skall han hälsas med orden "Fred! Du är en av dem som hör till den högra sidan!".
And if he is of those on the right hand,
artık selâm sana Eshabi yemînden
Men om han är en av dem som förnekade sanningen och övergav [den raka] vägen
Then (the greeting) "Peace be unto thee" from those on the right hand
Ve amma o tekzib eden sapgınlardan ise
[väntar] honom en välkomstdryck av kokande vatten
But if he is of the rejecters, the erring,
her halde konukluğu hamîm
och helveteseldens flammor.
Then the welcome will be boiling water
Ve yaslanacağı Cahîmdir
Detta är den Sanning varom visshet råder!
And roasting at hell fire.
İşte budur hakikat hakkulyakîn
Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!
Lo! this is certain truth.
Haydi tesbih et Rabbına azîm ismiyle
0
Therefor (O Muhammad) praise the name of thy Lord, the Tremendous.
Disambig.svg Bakınız: Vakıa suresi/MEAL, Vakıa suresi/VİDEO, Vakıa suresi/TEFSİR, Vakıa suresi/TEZHİB, Vakıa suresi/HAT, Vakıa suresi/FAZİLETİ, Vakıa suresi/HİKMETLERİ, Vakıa suresi/KERAMETLERİ, Vakıa suresi/AUDİO, Vakıa suresi/HADİSLER, Vakıa suresi/Elmalı orijinali, Vakıa suresi/Transkriptleri, Vakıa Suresi/NAKİLLER, Vakıa Suresi/Elmalılı Tefsiri

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri