FANDOM


Rahman Vakıa

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Hadıd
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Koptumu o Vakı'a bir
Vaqiə qopacağı zaman
When the event befalleth.
Olmaz vak'asına yalan diyen dil
onun qopduğunu heç kəs dana bilməz.
There is no denying that it will befall
İndirir bindirir
O, bəzilərini alçaldacaq, bəzilərini də ucaldacaqdır.
Abasing (some), exalting (others);
Yer bir sarsılış sarsıldığı
Yer şiddətlə titrədiyi zaman,
When the earth is shaken with a shock
Dağlar bir serpiliş serpildiği
Dağlar parça-parça olub ovxalandığı
And the hills are ground to powder
Hepsi dağılıp berhevâ bir hebâ olduğu
və ətrafa səpələnmiş toz-torpağa döndüyü zaman,
So that they become a scattered dust,
Siz de üç sınıf olduğunuz zaman
siz üç dəstəyə ayrılacaqsınız.
And ye will be three kinds:
Ki sağda «Ashabı meymene»: Ne «Ashabı-meymene!»
Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!
(First) those on the right hand; what of those on the right hand?
Solda «Ashabı meş'eme»: Ne «Ashabı -meş'eme!»
Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri!
And (then) those on the left hand; what of those on the left hand?
İlerde sabikun, işte o sabikun
Xeyirxah işlərdə öndə gedənlər, Cənnətdə də öndədirlər!
And the foremost in the race, the foremost in the race:
Onlar ne'ıym Cennetlerinde mukarrebun
Onlar Allaha yaxın olanlar,
Those are they who will be brought nigh
Onlar ne'ıym Cennetlerinde mukarrebun
Nəim bağlarında qalacaq kimsələrdir.
In gardens of delight;
Bir çok evvelînden
Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən,
A multitude of those of old
Biraz da âhirînden
az bir qismi də axırıncılardandır.
And a few of those of later time
Murassa' tahtlar üstünde
Onlar bəzənmiş taxtlar üstündə
On lined couches,
Karşı karşıya kurulmuşlar
qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənəcəklər.
Reclining therein face to face.
Pırlanır etraflarında muhalled evlâdlar
Onların ətrafında həmişəcavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar;
There wait on them immortal youths
Kübler ve ibrıklerle me'ıynden bir piyâle
çeşmə şərabı ilə dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə –
With bowls and ewers and a cup from a pure spring
Ne başları ağrıtılır ondan ne de irer zevâle
ondan başları ağrımaz və məst olmazlar,
Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,
Meyve beğendiklerinden
bəyənib seçdikləri meyvələr
And fruit that they prefer
Kuş etti istediklerinden
və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər.
And flesh of fowls that they desire
Huri ıyn
Onları iri qaragözlü hurilər gözləyir –
And (there are) fair ones with wide, lovely eyes,
Saklı inci timsalleri gibi
sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər.
Like unto hidden pearls,
İşledikleri amellere mükâfat için
Bu, onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq.
Reward for what they used do.
Ne bir boş lâf işidirler orada ne de bir te'sîm
Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər.
There hear they no vain speaking nor recrimination
Ancak bir kelâm: Selâmen selâm
Ancaq: “Salam! Salam!”– sözləri eşidəcəklər.
(Naught) but the saying: Peace, (and again) Peace.
Ashabı yemîn ise ne Ashabı yemîn
Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!
And those on the right hand; what of those on the right hand?
Dal bastı kirazlar
Onlar tikansız sidr ağacları arasında,
Among thornless lote tree
Sıvama muzlar içinde
meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında,
And clustered plantains,
Memdud bir saye
uzanmış kölgəliklərdə,
And spreading shade,
Çağlıyan bir su
daim axan sular kənarında,
And water gushing,
Bir çok meyve
çoxlu meyvələr,
And fruit in plenary
Ne eksilir, ne men'edilir
tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində
Neither out of reach nor yet forbidden,
Yüksek düşekler
və hündür döşəklər üstündə olacaqlar.
And raised couches,
Biz etmişizdir de onları
Biz Cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq.
Lo! We have created them a (new) creation
yeniden inşa
Onları bakirə qızlar edəcəyik –
And made them virgins
Kılmışızdır bir yaşıd ebkâri şeyda
ərlərini sevən, həmyaşıdlar.
Lovers, friends,
Ashabı yemîn için
Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür.
For those on the right hand;
Bir çok evvelînden
Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən,
A multitude of those of old
Ve bir çok âhirînden
bir qismi də axırıncılardandır.
And a multitude of those of later time.
Eshabi şimal ise ne Eshabi şimal!
Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri!
And those on the left hand: What of those on the left hand?
Bir semum ve hamîm
Onlar qızmar yel və qaynar su içində,
In scorching wind and scalding water
Ve zifirden bir zılli mağmum içinde
qapqara duman kölgəsində olacaqlar.
And shadow of black smoke,
Ne serin ne de kerîm
Bu duman nə sərin, nə də xoşagələndir.
Neither cool nor refreshing.
Çünkü onlar bundan evvel mütrefîn: Keyflerine düşkün şımarık müsrifîn idiler
Onlar bundan əvvəl cah-calal içində idilər,
Lo! heretofore they were effete with luxury
Ve büyük cinayete ısrar ediyorlardı
böyük günah işlətməkdə israr edirdilər
And used to persist in the awful sin.
Ve diyorlardı ki: Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakıt mi? Cidden biz mi mutlak ba'solunacakmışız?
və deyirdilər: “Məgər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra yenidənmi dirildiləcəyik?
And they used to say: When we are dead and have come dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again,
Ya evvelki atalarımız da mı?
Yaxud bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi?”
And also our forefathers?
De ki: Muhakkak bütün evvelîn ve âhirîn
De: “Şübhəsiz ki, əvvəlkilər də, sonrakılar da,
Say (unto them, O Muhammad): Lo! those of old and those of later time
Lâbüd cem' olunacaklar mikatına ma'lûm bir günün
bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar.
Will all be brought together to the tryst of an appointed day.
Sonra siz, ey sapgın münkirler!
Sonra, siz ey doğru yoldan azanlar, haqqı yalan sayanlar!
Then lo! ye, the erring, the deniers,
Lâbüd yersiniz de bir ağaçtan, zakkumdan
Siz mütləq zəqqum ağacından yeyəcəksiniz,
Ye verily will eat of a tree called Zaqqum
Doldurursunuz da karınlarınızı ondan
qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız,
And will fill your bellies therewith;
İçersiniz de üstüne o hamîmden
üstündən də qaynar su içəcəksiniz.
And thereon ye will drink of boiling water,
İçersiniz hüyam ılletine tutulmuş kanmak bilmez develer gibi
Siz onu susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz”.
Drinking even as the camel drinketh.
İşte bu onların konuklukları o din günü (ceza günü)
Bu onların Haqq-hesab günündəki ziyafətidir.
This will be their welcome on the Day of Judgment
Biz, yarattık sizi hâlâ tasdık etmiyecek misiniz?
Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz?
We created you. Will ye then admit the truth?
Şimdi gördünüzmü o döktüğünüz menîyi?
Axıtdığınız nütfəni gördünüzmü?
Have ye seen that which ye emit?
Sizmi yaratıyorsunuz onu yoksa bizmiyiz yaratan
Onu siz yaradırsınız, yoxsa Biz?
Do ye create it or are We the creator?
Biz takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez
Sizin aranızda ölümü Biz müəyyən etdik və heç nə Bizim qarşımızı ala bilməz.
We mete out death among you, and We are not to be outrun,
Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemiyeceğiniz bir neş'ette inşa etmek üzereyiz
Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa Bizə mane olan tapılmaz.
That We may transfigure you and make you what ye know not.
Her halde ilk neş'eti biliyorsunuz o halde düşünseniz a
Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz?
And verily ye know the first creation. Why, then, do ye not reflect?
Şimdi gördünüzmü o ekdiğiniz tohumu?
Əkdiyinizi gördünüzmü?
Have ye seen that which ye cultivate?
Sizmi bitiriyorsunuz onu? Yoksa bizmiyiz bitiren?
Onu siz bitirirsiniz, yoxsa Biz?
Is it ye who foster it, or are We the Fosterer?
Onları elbet bir çöpe çeviriverdik de şöyle geveler dururdunuz:
Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz,
If We willed, We verily could make it chaff, then would ye cease not to exclaim:
Her halde biz çok ziyandayız
və deyərdiniz: “Biz ziyana uğradıq.
Lo! we are laden with debt!
Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!..
Daha doğrusu nemətlərdən məhrum olduq!”
Nay, but we are deprived!
Şimdi gördünüzmü o içdiğiniz suyu?
İçdiyiniz suyu gördünüzmü?
Have ye observed the water which ye drink?
Sizmi indiriyorsunuz onu buluttan yoksa bizmiyiz indiren?
Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa Biz?
Is it ye who shed it from the rain cloud, or are We the shedder?
Dilesek onu acı bir çorak ediverirdik o halde şükretseniza
Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz?
If We willed We verily could make it bitter. why, then, give ye not thanks?
bir de gördünüzmü o çakdığınız ateşi?
Yandırdığınız odu gördünüzmü?
Have ye observed the fire which ye strike out;
Sizmi inşa ettiniz onun ağacını? Yoksa bizmiyiz inşa eden?
Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa Biz?
Was it ye who made the tree thereof to grow, or were We the grower?
Biz onu hem bir muhtıra kıldık hem de bir istifade: alandaki muhtaclar için
Biz onu Cəhənnəmi yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq.
We, even We, appointed it a memorial and a comfort for the dwellers in the wilderness.
O halde tesbih et rabbine azîm ismiyle
Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de!
Therefor (O Muhammad), praise the name of thy Lord, the Tremendous.
Artık yok, o nücumun mevkı'lerine kasem ederim
Ulduzların batdığı yerlərə and olsun!
Nay, I swear by the places of the stars
ve filhakika o, bilseniz çok büyük bir kasemdir
Kaş bunun, doğrudan da, böyük bir and olduğunu biləydiniz.
And lo! that verily is a tremendous oath, if ye but knew
ki hakıkaten o bir Kur'ani Kerîmdir
Həqiqətən, bu, ehtirama layiq Qurandır,
That (this) is indeed a noble Qur’an
Öyle bir kitabda ki mahfuz tutulur
qorunub saxlanılan Yazıdadır (Lövhi-məhfuzdadır).
In a Book kept hidden
ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez
Ona yalnız pak olanlar toxunur.
Which none toucheth save the purified,
Rabbül'âlemînden indirilmedir
O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.
A revelation from the Lord of the Worlds.
Şimdi bu kelâma siz yağ mı süreceksiniz?
Siz bu kəlamı yalan sayırsınız?
Is it this Statement that ye scorn,
Ve rızkınızı tekzibiniz mi kılacaksınız?
Sizə verilən ruziyə şükür etməyi, onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz?
And make denial thereof your livelihood?
O halde haydiseniz'â can hulkuma geldiği vakıt
Can boğaza yetişdiyi zaman –
Why, then, when (the soul) cometh up to the throat (of the dying)
ki siz o vakıt bakar durursunuz
həmin an siz can verən adama baxırsınız.
And ye are at that moment looking
Biz ise ona sizden yakınizdir ve lâkin görmezsiniz
Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz.
And We are nearer unto him than ye are, but ye see not
Evet haydiseniz'â dîne boyun eğmiyecek, ceza çekmiyecekseniz,
Madam ki siz iddianıza görə haqq-hesab olunmayacaqsınız
Why then, if ye are not in bondage (unto Us),
onu giri çevirseniz'â! da'vanızda doğru iseniz
və doğru danışanlarsınız, onda, o canı geri qaytarın?
Do ye not force it back, if ye are truthful?
Amma o mukarrebînden ise
Amma əgər o, Allaha yaxın olanlardandırsa,
Thus if he is of those brought nigh,
artık bir revh-u reyhan ve bir Cenneti ne'îm
onda rəhmətə, gözəl ruziyə və Nəim bağına yetişər.
Then breath of life, and plenty, and a Garden of delight
Ve amma Eshabi yemînden ise
Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə,
And if he is of those on the right hand,
artık selâm sana Eshabi yemînden
ona: “Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!”– deyiləcəkdir.
Then (the greeting) "Peace be unto thee" from those on the right hand
Ve amma o tekzib eden sapgınlardan ise
Yox əgər o, haqqı yalan sayanlardan və doğru yoldan azanlardandırsa,
But if he is of the rejecters, the erring,
her halde konukluğu hamîm
onun ziyafəti qaynar su olacaq,
Then the welcome will be boiling water
Ve yaslanacağı Cahîmdir
özü də Cəhənnəmdə yanacaqdır.
And roasting at hell fire.
İşte budur hakikat hakkulyakîn
Həqiqətən, bu, şübhə doğurmayan bir həqiqətdir.
Lo! this is certain truth.
Haydi tesbih et Rabbına azîm ismiyle
Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de!
Therefor (O Muhammad) praise the name of thy Lord, the Tremendous.
Vakıa Suresi/NAKİLLER - Vakıa Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri