FANDOM


Bakınız

Şablon:Vardar


Vardar
Vardar nehri
Vardar/Yenice
VARDAR YENĠCESĠ Balkan şehirlerinin Osmanlı toplumunun kültürel gelişmesinde büyük rolü vardır. Balkan şehirleri içinde Osmanlının bu gelişmesinde Vardar Yenicesi’nin de katkısı büyüktür. Prizren, Vardar Yenicesi ve Priştine’nin kültürel gelişmişlik boyutunu 16. yüzyılın önemli tezkirecilerinden Âşık Çelebi’nin şu ifadelerinde net bir şekilde görmek mümkündür: “Rivayet ederler ki Prizren’de oğlan doğsa adından önce mahlasını korlar. Yenice’de doğan oğlan olsa baba deyecek vakit fârisî söyler. Priştine’de oğlan doğsa dividi belinde doğar.” (Kılıç, 2009: 56). Âşık Çelebi’nin bu ifadeleri şehrin özellikle Fars kültürü açısından, bir başka ifadeyle edebiyat noktasından önemli bir merkez olduğunu ortaya koyar (İsen, 2010: 223-224).
a-) Şehir, çok sayıda hünerli kişinin, kabiliyetli şairlerin yetiştiği ilim, kültür merkezlerindendir.
Menba’-ı şu’arâ-yı belâgat-şi’âr olan Yenice-i Vardardandur (Eyduran, 2009a: 137) Mecma’-ı zurefâ ve menba’-ı şu’arâ olan Vardar Yenicesindendür (Eyduran, 2009a: 135). Kân-ı belâgat u eş’âr ve ma’den-i şu’arâ-yı ‘âlî-mikdâr müşâbih-i cennâtin tecrî min tahtihe’l-enhâru olan Yenice-i Vardardandur (Eyduran, 2009a: 259).
b-) Şehir, anber kokulu havasıyla cennete benzeyen tabiat ve iklimiyle bağ, bahçe ve bostanlarıyla İrem ve Seba ülkesini kıskandıracak kadar güzel cennet gibi bir şehirdir. Letâfet-i âb u hevâ ile nümûdâr-ı huld-ı berîn ve nezâhet-i ‘arsa ve melâhat-i sâhası reşk-i fezâ-yı cinân-ı rûy-ı zemîn olup bâg-ı İrem reşk-i riyâzından mütevârî-i perde-i ihtifâ ve gülistân-ı Sebâ hadâ’ik-ı pür-safâsı yanında hacâletden yire geçüp dehen-i dil-berân gibi nâ-bûd u nâ-peydâ olan şehr-i sütûde-etvâr mecma’-ı şu’arâ ve menba’-ı zurefâ olan Vardar Yenicesindendür (Eyduran, 2009a: 290)

Rumeli'de bir nehir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.