'VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ 'TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN

Kanun Numarası : 6343

Kabul Tarihi : 9/3/1954

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/3/1954 Sayı : 8661

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 1461

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki

Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

Cilt: 1 Sayfa: 429

BÖLÜM : I

Umumi Hükümler

Madde 1 – Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti

Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara (Veteriner

hekim) denir.

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplomalarını

Ziraat Vekaletine tescil ettirilmiş bulunan her (Veteriner hekim) meslekini bu kanun

hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir.

Madde 3 – Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden

diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş bulunan (Veteriner

hekim) lerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner

fakültelerinden birisinde yapılacak "Collegium" imtihanını kazanmaları şarttır.

(1) a - Bu Kanunun başlığı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner

Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun" olarak

ve maddelerde geçen "Veteriner Hekimleri Birliği"ibaresi "Türk Veteriner Hekimleri

Birliği" şeklinde 3/4/1984 tarih ve 2993 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954

tarih ve 6343 Sayılı Kanuna ek olarak getirilen ek 5 inci madde hükmüyle

değiştirilmiştir.

b - Bu Kanunun bazı maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti" ibaresi 3/4/1984 tarih ve

2993 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sayılı Kanuna ek

olarak getirilen ek 4 üncü madde hükmüne göre "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı"

olarak değiştirilmiştir.

Madde 4 – Hakiki şahıslar veya hususi hukuk hükmi şahısları tarafından istihdam edilen (Veteriner hekim) ler de bu kanun hükümlerine tabidir.

Madde 5 – Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetleri aşağıda yazılı fıkralarda

gösterilmiştir:

a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde

muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ahvalde ise mütehassıs

(Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;

b) Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;

c) Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini,

hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek;

d) (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü aşı, serum, biyolojik maddelerle

müstahzaratı (ihtisas sahibi olmak ve bu maksatların tahakkuku için tedvin olunmuş hususi

kanunların hükümlerine uymak şartiyle) ihzar, muayene,tahlil eylemek ve bu gibi hususatta

rapor verebilmek;

e) Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı,

serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eylemek ve bu ilaçları

satabilmek;

f) Memleket hayvancılığının ıslah ve inkişafını engelleyici hareketleri, ve bulaşıcı

hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları

haberdar etmek ve istilai mahiyet arzeden vakayide ise derhal muktedir olabileceği önleyici

tedbirlere girişmek ve zootekni sahasında haiz olduğu ilmi salahiyetini kullanmak.

Madde 6 – Aşağıda yazılı haller (Veteriner hekim) meslekinin icrasına muvakkat

veya daimi olarak mani teşkil eder:

a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak;

b) Amme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatlarını icrada tatil cezasına

mahküm olmak;

c) Bu kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya yüksek Haysiyet Divanı kararları ile

meslekini icradan menolunmak;

d) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz

edilmek;

e) Mesleki şeref ve haysiyet ihlal edici bir cürüm yüzünden üç yıl ağır hapis cezasına

mahküm olmak;

f) Alelıtlak ağır hapis veya bu derece cezayı müstelzim bir fiille mahküm kılınmak.

Bu maddenin a, b, c fıkralarında yazılı cezalar geçici alarak verilmiş iseler meslek

icrasından memnuniyet tayin edilen müddete munhasır kalır.

Madde 7 – Mütehassıs unvanını taşıyabilmek için Veteriner Hekim İhtisas

Talimatnamesinde yazılı olan branşlardan birinde ihtisas yapmış olmak ve Ziraat Vekaletince

hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak imtıhanı kazanmak ve ihtisas vesikası almak şarttır.

Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olanlar da bu imtihanı kazanmak

mecburiyetindedir.

Usul ve nizama Uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, doktor, öğretmen

ve benzeri unvanları kazanmamış olan (Veteriner hekim) lerin her hangi bir şekilde olursa

olsun bu unvanları kullanmaları ve ilan eylemeleri yasaktır.

Madde 8 – Her veteriner hekim hayvanların muayene ve tedavisi için

bir muayenehane açabilir. Muayenehane açmak istiyen (Veteriner hekim) bir

istida ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. İstidasına diplomasının, nüfus

cüzdanının tasdikli suretiyle istenilen miktar fotoğrafını iliştirir.

İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa ihtısas

numarası açıkça gösterilir.

Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Ziraai Vekaletince tayin ve tesbit

olunur.

İstısas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca veteriner müdür veya kaza

veterinerliklerine ibraz etmeleri lazımdır. Ancak hastane veya laboratuvar açabilmek için

Ziraat Vekaletince tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat alınması şarttır.

Madde 9 – Muayenehanesinin yerini değiştirmek veya muayenehanesini kapatmak

istiyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta önce mahallin mülkiye amirliğine yazılı

olarak bildirmeye mecburdur.

İkametgah hariç bir veteriner hekimin birden fazla yerde muayenehane açması

memnudur.

(Veteriner hekim) ler, çalışma yerlerini ve ihtısaslarını bildirir ilanlar tertip

edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklam mahiyetinde olmaması şarttır.

Madde 10 – Veteriner hekimler, hastane, laboratuvar ve muayene yerlerinde

muayene ve tedavileri için getirilen hayvanların eşkalini, sahiplerinin adreslerini, hastalık

durumlarını, tedavi şekillerini, yazmak üzere yönetmeliğindeki örneğine uygun gündelik bir

protokol defteri tutmaya medburdurlar. Bu defterlerin sayfaları kayıtlı bulundukları veteriner

dairesi tarafından numaralanır ve mühürlenir. Tedavi ve ücretlerden doğacak davalarda işbu

defterlerdeki kayıtlar esastır.

Madde 11 – (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim)

olmıyanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde

ameliyat yapmaları yasaktır.

Ancak; hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi

oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar

dahilinde sanatlarını icra edebilirler.

Madde 12 – Veteriner hekimlerin reçete kağıtlarında diploma numaralarını,

muayenehane veya ikametgah adreslerini açıkça göstermeleri mecburidir.

Madde 13 – Ölen veteriner hekimlerin diploma ve ihtisas vesikalarının iki ay içinde

ölü hekimin bağlı bulunduğu mahaldeki ilgili Vekalet salahiyetli memurları tarafından

hekimin varislerinden geriye alınması için gerekli müracaat ve teşebbüsün yapılması

mecburidir. Bu vesikalar ilgili makamın tayin edeceği bir heyet huzurunda iptal edilerek geri

verilir ve Resmi Gazete ile ilan olunur.

BÖLÜM II

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 3/4/1984 - 2993/1 md.)

Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin

katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği; veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi

ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp

geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak veya yararlarını korumak amacı ile

kurulmuş, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Bu birlik veteriner hekim odaları, birlik merkez konseyi, yüksek haysiyet divanı ve

büyük kongre gibi organlardan terekkübeder.

(Değişik: (18/6/1997 - 4276/1 md.) Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner

hekim odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

(Ek: 3/4/1984 - 2993/1 md.) Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi

törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.(1)

Madde 15 – Birlik, aşağıda yazılı mesleki hizmetleri yapmakla mükelleftir:

a) Veteriner hekimliği meslekinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde tatbikını

sağlamak;

b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle

telif eder mahiyette korumak;

c) Memleket hayvancılığının inkişafı ile alakalı bütün meselelerde resmi makamlarla

temas ederek ilmi istişareler yapmak ve bu makamata görüş ve kanaatlerini bir rapor halinde

sunmak;

d) Serbest veteriner hekimlerin "Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele

işlerinde" Ziraat Vekaletine yardımlarını sağlamak;

e) Mesleki risale ve mecmua neşretmek ve ettirmek suretiyle meslek mensuplarının

ilmi müktesebatının inkişafına yardımcı olmak;

f) Meslekin kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettiren broşürler tanzim ve tevzii

suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği meslekine intisabını, vatandaşın bu

mesleke karşı sevgi ve itibarını temin eylemek;

g) Meslek mensuplarının maddi ve manevi yardımlaşmalarını temin edecek tedbirleri

almak ve tahakkuk ettirmek;

h) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere (Memlekete ve mesleke yararlı gençler

olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle) maddi ve manevi her türlü müzaharette

bulunmak.

Veteriner hekim odaları

Madde 16 – Hudutları içinde en az 30 veteriner hekim bulunan her vilayet

merkezinde veya mücavir vilayetler birleştirilmek suretiyle en az 30 veteriner hekim bulunan

mıntakalarda merkez konseyi karariyle veteriner hekim odaları kurulur.

(Ek: 3/4/1984 - 2993/2 md.) Veteriner hekim odaları tüzelkişiliğe sahip kamu

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Madde 17 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/3 md.)

Bir veteriner hekim odası mıntakasında,meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak

icra eden veteriner hekimler bir ay içinde o il veya mıntaka veteriner hakim odasına yazılmak

ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli

görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler

veteriner hekim odalarına üye kayıt olabilirler.

(1) Bu maddenin uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.

Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki,

sorumluluk ve disiplin bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

Madde 18 – (Mülga: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Madde 19 – Veteriner hekim odaları gelirleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir:

I - Giriş aidatı;

II - Yıllık aidatı;

III - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve neşriyattan

temin olunacak gelirler ve her nevi teberrular;

IV - Oda haysiyet divanları karariyle hükmedilip tahsil edilen para cezaları;

V - Merkez konseyi yardımları;

(Değişik: 3/4/1984 - 2993/4 md.) Giriş ve yıllık aidat miktarları beşyüz liradan az

beşbin liradan fazla olmamak şartıyla Büyük Kongre tarafından tespit edilir.

Madde 20 – İdare heyeti, aidat vermiyecek durumda olan azadan geçici veya sürekli

olarak aidat alınmamasına karar verebilir.

Vilayetten vilayete veya mıntakadan mıntakaya nakil 19 uncu maddenin (I ve II nci)

bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi icabettirmez.

Madde 21 – Veteriner hekim odaları, büyük kongrenin tesbit ettiği hadler dahilinde

yıllık gelirlerinden bir kısmını merkez konseyine göndermeye mecburdur.

Bu had, oda yıllık gelirlerinin % 30 undan fazla olamaz.

Veteriner hekim odaları organları

Madde 22 – Veteriner hekim odaları; umumi heyet, idare heyeti, hesap murakıpları

ve haysiyet divanından terekkübeder.

Oda umumi heyeti:

Madde 23 - (Değişik: 3/4/1984 - 2993/5 md.)

Oda umumi heyeti; iki yılda bir defa Eylül ayında odaya kayıtlı üye tam sayısının

yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde,

toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir.

Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya odada kayıtlı üye tam sayısının

yarısından bir fazlasının, görüşme konularını belirten, yazılı talepte bulunması halinde oda

idare heyetli oda umumi heyetini en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 24 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/6 md.)

Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile çağrılır. Çağrı

mektubunun toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya

üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi

ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.

Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy

kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar

oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar.

Madde 25 – Umumi heyet toplantılarında gündemde mevcut maddeler müzakere

edilir. Ancak umumi heyet azasından birinin veya birkaçının yazılı teklifinin gündeme

alınması ve müzakeresi umumi heyet ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

Madde 26 – Umumi heyet toplantılarını idare heyeti reisi veya katibi açar. Ekseriyet

bulunduğu tesbit edildikten sonra bir umumi heyet reisi, bir reisvekili ve iki katip seçimi

yapılarak umumi heyet divanı teşekkül eder.

Umumi heyet ekseriyetinin kararı ile divan seçimleri, işari reyle de yapılabilir.

Kararların alınmasında ekseriyetin reyi şarttır.

Madde 27 – Umumi heyetin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir.

1. İdare heyeti ve murakabe kurulunun yıllık mesai raporlarını incelemek;

2. Bilançoyu tetkik ve müzakere eylemek;

3. Yeni yıl bütçe taslağını tetkik, müzakere, kabulü halinde tasdik etmek;

4. İdare heyeti tarafından sunulan teklif ve mevzuların müzakeresini yapmak;

5. Müddeti hitam bulan idare heyetinin ibrasına karar vermek;

6. Yeni idare heyeti seçimini yapmak;

7. (Değişik: 3/4/1984 - 2993/7 md.) Büyük Kongreye iştirak etmek üzere, elliye

kadar üyesi olan odalardan iki, yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi

olan odalardan da altı temsilci seçmek.

8. İki hesap murakıbı seçmek.

9. (Değişik: 3/4/1984 - 2993/7 md.) Beş asıl ve iki yedek haysiyet divanı üyelerini

seçmek.

Madde 28 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/8 md.)

Veteriner hekim odası idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar ile büyük kongreye

gidecek temsilcilerin seçimi gizli oyla yapılır. (1)

Madde 29 – Haysiyet divanınca haklarında meslek icrasından muvakkat men kararı

verilip yüksek haysiyet divanınca tasdik edilen, mesleki veya şahsi haysiyeti ihlal edici bir suç

yüzünden mahkeme kararı ile hürriyeti tahdit veya meslekten men olunan veteriner hekimler,

giydikleri bu hükümlerin infazı hitamından başlamak üzere bir yıl için veteriner hekim

odalarında hiçbir vazifeye seçilemiyecekleri gibi bu müddet içinde seçimlerde de rey

kullanamazlar.

Bu gibi cezalar, idare heyeti ve haysiyet divanı azalarının, hesap murakıpları ile

büyük kongre temsilcilerinin her hangi birisi hakkında verilmiş iseler bunlar aynı zamanda

uhdelerinde bulunan bu vazifelerinden de affedilirler.

Oda idare heyeti

Madde 30 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/9 md.)

Oda idare heyeti; iki yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye

seçilir. Asıl üyelerden açılan yerlere en çok oy alan yedek üye getirilir

Madde 31 – İdare heyeti 15 günde bir toplanır. Mazereti olmadığı halde üst üste üç

toplantıya iştirak etmiyen aza istifa etmiş sayılır.

İdare heyeti, mevcudunun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde müsavat halinde reisin

bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.

Madde 32 – İdare heyetleri asli azaları aralarında bir reis ve bir katip, bir de veznedar seçmek suretiyle vazife

taksimi yaparlar.

Muhaberatta reis ile birlikte katibin müşterek imzası asıldır. Her hangi birisinin

bulunamaması halinde tek imza caizdir.

Reisin bulunamadığı toplantılarda idare heyetine katip riyaset eder.

Paraya taallük eden işlerde reisle veznedarın veya katip ile veznedarın müşterek

imzaları zaruridir.

İdare heyetinin vazifeleri

Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 3/4/1984 - 2993/10 md.)

Oda idare heyeti; odanın iki yıllık faaliyetlerine ait rapor ile bilançosunu ve yeni

döneme ait bütçe taslağını hazırlayıp murakıp raporları ile birlikte umumi heyete sunar ve bu

evrakın birer örneğini de 1 ay içinde merkez konseyine gönderir.

İdare heyetinin bundan başka vazife ve salahiyetleri aşağıda yazılı olduğu şekilde

tesbit olunmuştur:

a) Sanat icrası hakkındaki mevzuatın gereği gibi uygulanmasını temin etmek;

b) İş veya hasta sahipleri ile oda azası arasında aracılık yapanları meslek ve sanatın

icrasında gayrimeşru menfaat sağlamak gibi mevzuat ve meslek adabına yakışmıyacak

harekette bulunanları önlemek ve bu kanunda menedilmiş olan her türlü reklam va

propagandaya meydan vermemek;

c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastalığın nevilerine nazaran asgari tedavi ücreti

tarifesi hazırlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek;

d) Azaları yahut azası ile iş veya hasta sahibi arasında çıkacak ihtilafları halle

çalışmak ve icabında hakem usulüne müracaat etmek, deontolojiye ve amme menfaatine

aykırı harekette bulunan azalarını haysiyet divanına tevdi etmek;

e) Mensuplarının mesleki tekamülleri için kütüphane açmaya ve mesleki neşriyat

yapmaya çalışmak;

Azalarına "Mesleki ihtisasları dahilinde araştırmalar yapmayı teşvik edici mahiyette"

tavsiyelerde bulunmak;

f) Meslek haysiyetini ve meslekdaşların hukuk ve menfaatlerini korumak hususunda

hassas bulunmak.

Madde 34 – İdare heyeti, haysiyet divanına verilecek azanın tahkik evrakını yazılı

müdafaanameleri ile birlikte oda haysiyet divanına tevdi eder. Hakkında tahkikat yapılıp

müdafaası için kendisine tebligat yapılan kimse bu tebligata rağmen 30 gün içinde cevap

vermediği takdirde idare heyeti evrakı tahkikiyeyi olduğu gibi divana takdime mecburdur. Bu

halde alakalının müdafaasını isteyip istememek haysiyet divanının takdirine bağlıdır.

Haysiyet divanı

Madde 35 – (Değişik birinci fıkra: 3/4/1984 - 2993/11 md.) Haysiyet divanı; iki yıl

için seçilen beş üyeden oluşur. Divan, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır.

Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın

bulunduğu taraf üstün tutulur.

Haysiyet divanı yedek azaları, asli azalıklarda inhilal vukubulduğu takdirde divana,

aldıkları rey sırasına göre çağrılır.

Madde 36 – Haysiyet divanı, ilk toplantılarında gizli reyle aralarından bir reis, bir

sözcü ve bir katip seçmek suretiyle vazife taksimi yapar.

Madde 37 – Haysiyet divanına seçilebilmek için meslekte en az 10 sene çalışmış

olmak şarttır. Odaya kayıtlı azalar arasında bu evsafta aza bulunmadığı takdirde beş sene

hizmet etmiş bulunanlar arasından seçilebilir.

Madde 38 – Haysiyet divanı, en az yedi gün evvel reisin vakı olacak yazılı daveti

üzerine toplanır. İki defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen aza istifa etmiş sayılır.

Madde 39 – Haysiyet divanı zabıt ve kararları gizli olur. Reisin mesuliyeti altında

emin bir yerde saklanır.

Madde 40 – Aşağıda yazılı haller karşısında kalan haysiyet divanı azaları:

I - Tetkik edilen mesele ile alakası bulunduğu;

II - Hakkında tetkikat yapılan kimsenin usul ve firuundan olduğu, (Baba oğul, ana

baba bir veya baba yahut ana bir kardeş, amca, teyze, dayı, hala, karı koca veya evlilik zail

olsa dahi karı ile koca ve bunların usul ve firuu gibi.)

III - Evlatlık ile evlatlık edinme gibi;

hallerde divan toplantısına iştirak edemezler.

Haysiyet divanının vazife ve salahiyetleri

Madde 41 – Haysiyet divanı, odaya girmiyen veya bu kanunun kendilerine tahmil

ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyen ve evrakı heyetine tevdi edilen oda azaları hakkında

fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıda yazılı inzıbati cezaları verir:

a) Yazılı ihtar,

b) 10 liradan 100 liraya kadar para cezası;

c) 15 günden altı aya kadar meslek icrasından geçici olarak men kararı.

Haysiyet divanı bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını

haizdir.

Madde 42 – (Değişik: 30/5/1963 - 239/1 md.)

Oda haysiyet divanları tarafından verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu veya ilgili

tarafından tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına itiraz

olunabilir. İtiraz olunmayan kararlar derhal uygulanır.

Madde 43 – (Mülga: 30/5/1963 - 239/3 md.)

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Teşkilatı Merkez Konseyi

Madde 44 – (Değişik birinci fıkra: 3/4/1984 - 2993/12 md.) Türk Veteriner

Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslekle ilgili her türlü işleri yürütmek ve bu Kanunda

öngörülen hükümleri tatbikle mükellef Büyük Kongrece iki yıl için gizli oyla seçilmiş yedi

üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir. Türk Veteriner Hekimleri

Birliğini içte ve dışta temsil yetkisine sahiptir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkezi Ankara'dadır.

Madde 45 – (Değişik: 30/5/1963 - 239/1 md.)

Merkez Konseyi asli azaları ilk toplantılarında aralarından gizli reyle bir reis, bir

ikinci reis, bir umumi katip, bir muhasip bir de veznedar seçer.

Konsey onbeş günde en az bir defa toplanır, mazeretsiz olarak üst üste bu toplantılara

üç defa gelmiyen Konsey azası istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en çok rey alanı

davet edilir.

Merkez Konseyince seçilecek azanın Ankara'da oturması şarttır.

Umumi katip ile veznedara büyük kongrece tesbit edilen miktar dahilinde bir tazminat

ödenir.

Madde 46 – Birliğin kadrolarında çalışmaları iktiza eden memur ve müstahdeminin

vazifeleri ve miktarı ile alacakları ücretler büyük kongrece tesbit olunur.

Bu memur ve müstahdemler merkez konseyi emrinde çalışırlar. Bunların tayinleri

veya vazifeden çıkarılmaları merkez konseyinin kararına bağlıdır.

Madde 47– Merkez konseyinin vazife ve salahiyetleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Kanunun 44 üncü maddesi gereğince birliği temsil etmekle beraber birliğin odaları

ile ilgili işlerini takip ve murakabe etmek;

b) Kanunun 60 ıncı maddesinde tesbit edilmiş olan ay içersinde büyük kongreyi

toplantıya çağırmak;

c) Birliğin bütün teşekküllerine ait lüzumlu nizamname ve talimatnameleri hazırlayıp

büyük kongreye arz etmek;

d) Sosyal sigorta, yardımlaşma ve neşriyat işlerini idare etmek ve düzenle yürütmek

ve bu kanunun 15 inci maddesinde tesbit olunan işleri takip ve intaç eylemek.

Madde 48 – Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi gelirleri aşağıda yazılı

fıkralarda gösterilmiştir:

I - Oda gelirlerinin azami % 30 u;

II - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve neşriyattan

sağlanacak gelirler;

III - Merkez konseyine vakı olacak her nevi teberrular;

IV - Bu kanunun 55 inci maddesi gereğince oda haysiyet divanlarınca verilen para

cezaları;

V - Alakalı vekaletler bütçelerine konulacak yardım tahsisatı.

Madde 49 – Merkez konseyi 48 inci madde gereğince sağlıyacağı gelirlerden;

gelirleri giderlerini karşılıyamıyan veteriner hekim odalarına para yardımında bulunmakla

mükelleftir.

Yüksek haysiyet divanı

Madde 50 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/13 md.)

Yüksek Haysiyet Divanı, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi üyeden oluşur,

aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için

meslekte en az onbeş yıl çalışmış olmak ve Kanunun 41 inci maddesinde yazılı cezalardan

herhangi birini almamış olmak şarttır.

Madde 51 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/14 md.)

Yüksek Haysiyet Divanı, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından

gizli oyla bir başkan, bir sekreter seçer. Divan, üyelerinden en az beşi hazır bulunursa

toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde,

Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Madde 52 – (Değişik: 30/5/1963 - 239/1 md.)

Yüksek Haysiyet Divanı gerek süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet Divanı

kararlarını ve gerekse 34 üncü madde hükümlerine uyulmak suretiyle Oda Yönetim Kurulu ve

Haysiyet Divanı asli üyelerinin cezalandırılması için Birlik Merkez Konseyi tarafından

yapılan istekleri inceler ve 41 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle karara bağlar.

Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine verdiği kararlara ilgili veya Oda Yönetim

Kurulu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara karşı da Birlik Merkez Konseyi veya ilgili

tarafından Danıştay'a dava açılabilir.

Madde 53 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/15 md.)

Yüksek Haysiyet Divanı, Başkanın daveti üzerine Mart ve Ekim aylarında olağan

olarak yılda iki defa toplanır.

Merkez Konseyinin daveti üzerine Yüksek Haysiyet Divanı olağanüstü toplantıya

çağrılabilir.

Madde 54 – Haklarında Yüksek Haysiyet Divanınca geçici olarak meslek icrasından

men veya tatil cezası kararı verilen veteriner hekimler, hiçbir suretle mesleklerini icra

edemezler. Varsa muayenehane, laboratuvar veya müesseseleri kapatılır.

Bu cezaya çarptırılanlar memur iseler memuriyet vazifelerine halel gelmez.

(Değişik: 3/4/1984 - 2993/16 md.) Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili

oda haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ

edilir. Kesinleşen kararlar,Merkez Konseyi tarafından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

ile ilgilinin bağlı olduğu odanın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısına bildirilir. Bu

bildirimle birlikte Merkez Konseyi, kararı münasip yollarla ilan eder ve tatbik imkanlarını

sağlar.

Madde 55 – Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı

verilen veteriner hekimler, bu kararın yüksek haysiyet divanınca tasdik edilmiş bulunmasına

rağmen mesleklerini icra ederlerse haklarında oda haysiyet divanlarınca 100 liradan 500 liraya

kadar inzıbati para cezası verilir.

Madde 56 – Giriş ve yıllık aidatı ile haysiyet divanınca verilmiş her türlü para

cezalarını kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün

içersinde ödemiyen oda azaları hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Madde 57 – Yüksek Haysiyet Divanı azalarına verilecek yolluk ve zaruri masraflar

ile huzur haklarının miktarını büyük kongre tesbit eder. Adı geçen masraflar, merkez konseyi

bütçesinden ödenir

Büyük kongre

Madde 58 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/17 md.)

Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek temsilciler, Merkez Konseyi asli

ve yedek üyeleri, Büyük Kongrece seçilmiş Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakabe Heyeti asli

ve yedek üyeleri ile veteriner hekim odaları başkanlarından oluşur.

Madde 59 – Büyük Kongreye iştirak edecek mümessillerin yolluk ve zaruri

masrafları temsil ettikleri veteriner hekim odaları veznesinden ödenir.

Bu mümessiller memur iseler, kendilerine Büyük Kongrenin devamı müddetince

mensup oldukları daireler tarafından gerekli iznin verilmesi zaruridir.

Madde 60 – (Değişik bir ve ikinci fıkra: 3/4/1984 - 2993/18 md.) Büyük Kongre;

iki yılda bir defa Kasım ayında, üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk

toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir gün sonraya bırakılır. Bu toplantıda

mevcut üye ile yetinilir

Büyük Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, Merkez Konseyi

tarafından kongrenin toplanacağı tarihten en az onbeş gün önce Merkez Konseyi asli ve yedek

üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakabe Heyeti asli ve yedek üyeleri ile bütün odaların

başkanlarına tebliğ edilir. Oda başkanları da tebliğin alınmasını müteakip, üç gün içinde

Büyük Kongreye iştirak edecek temsilcilere imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirimde

bulunur.

Büyük Kongre; merkez konseyi reisi, bulunmadığı takdirde 2 nci reisi, her ikisinin de

bulunamamaları halinde umumi katip tarafından açılır.

Büyük Kongreyi idare etmek için bir reis, bir reisvekili ve lüzumu kadar katip seçimi

yapılır.

Kongre kararları mevcudun ekseriyeti ile verilir.

(Ek: 3/4/1984 - 2993/18 md.) Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin

katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın

katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

Madde 61 – Merkez konseyi lüzum görür veya veteriner hekim odalarının % 20 si

yazılı olarak Büyük Kongrenin toplanmasını talebederse Büyük Kongre; merkez konseyinin

daveti üzerine fevkalade olarak da toplanabilir.

Madde 62 – Büyük Kongrenin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir:

I - Merkez konseyinin ve murakıpların raporlarını incelemek, bilançoyu tetkik etmek,

kabulleri halinde merkez konseyi ve murakabe heyetini ibra eylemek;

II - Yeni yıl bütçesini tetkik ve tasdik etmek;

III - Vakı teklif ve dilekleri müzakere etmek;

IV - Merkez konseyince hazırlanan nizamname ve talimatnameleri veya tadillerini

müzakere ve uygun bulduğu takdirde tasdik etmek;

V - Merkez konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı asli ve yedek azasını ve 3 kişilik

murakabe heyetini seçmek;

VI - Veteriner hekim odalarının yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edinmek.

Madde 63 – Büyük Kongre zabıtları ve seçimlerine ait rey pusulaları ayrı zarflara

konularak zarflar kongre divanı tarafından kapatılıp imzalandıktan sonra yeni seçilen merkez

konseyine tevdi olunur. Bu zarfların gelecek yıl Büyük Kongresine kadar muhafazası

mecburidir.

Madde 64 – Büyük Kongre, ekseriyetinin yazılı teklifi üzerine merkez konseyinin

meslek müntesipleri arasında yardımlaşma, kooperatif gibi sosyal müesseseler kurabilmesini

sağlayıcı ve kurulmuş bu gibi müesseseleri himaye eylemeyi amir kararlar ittihaz edebilir.

BÖLÜM: III

Ceza Hükümleri

Madde 65 – Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı tescil vazifesini yerine getirmiyen,

3 üncü maddesindeki "Collegium" imtihanını vermeden meslek icrasında bulunan, 5 inci

maddenin (a) fıkrasındaki tavsiyeden imtina eden ve (f) fıkrasındaki hizmeti yapmıyan 7 nci

maddedeki sarahate rağmen mevzu hükümlere aykırı hareket eden veteriner hekimlere

üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir. (1)

Madde 66 – 6 ncı maddede yazılı cezalara ve memnuiyetlere rağmen mesleklerini

icra edenlere altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir. (1)

(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 65 inci maddede yer alan "hekimler hakkında işledikleri suçun mahiyet ve

ehemmiyetine göre 10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi, "hekimlere üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para 'cezası verilir."; 66 ncı maddede yer alan "edenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi,'"edenlere altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne 'işlenmiştir.

Madde 67 – Bu kanunun 8 ,9, 10, 12, 17, 21, 24 ve 43 üncü maddelerinde yazılı

memnuiyet ve mecburiyetlere riayet etmiyen meslek mensuplarına üçyüzkırkyedimilyon lira

idarî para cezası verilir. (1)

Madde 68 – Bu kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da

(Veteriner hekim) lik yapan, hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar hakkında 3

aydan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur.

Madde 69 – Hakikate aykırı rapor veya vesika veren veteriner hekimlerle bu gibi

rapor ve vesikaları kullananlar hakkında 15 günden 3 aya kadar hapis ve 100 liradan 1.000

liraya kadar para cezası hüküm olunur.

Madde 70 – Bu kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburiyetleri riayet

etmeyenlere seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir. (1)

Madde 71 – Veteriner hekimlerle iş ve hasta sahipleri arasında bir menfaat

karşılığında aracılık yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.

Madde 72 – Bu kanunda yazılı suçların tekerrürü halinde tayin olunacak para cezaları

iki misli olarak hüküm olunur.

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından

verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre

tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları

21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 73 – (Değişik: 24/4/2003-4854/1 md.)

Bu Kanunun 68, 69 ve 71 inci maddelerinde yazılı suçlara ait davalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır.

Ek Madde 1 – (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Birliğin

mahalli organları olan odalar üzerinde teftiş hakkına sahiptir. Birlik ve odaların görevlerini

kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını Bakanlık idari ve mali yönlerden

denetler.

(Değişik: 18/6/1997 - 4276/2 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren veteriner hekim

odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son

verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya

bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk

mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde

sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yetkili organlarınca

yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar

ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin görevli organları tarafından uyulması

zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski

kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri

Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da yukarıdaki

fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır.

Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları

hükümsüzdür.

(Değişik: 18/6/1997 - 4276/2 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin suç

işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde

gecikmede sakınca varsa, Birlik ile odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir.

Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim,

kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten

kalkar.(2)

(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 67 nci maddede yer alan

"mensupları hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 liradan 100

liraya kadar para cezası hüküm olunur." ibaresi, " mensuplarına üçyüzkırkyedimilyon lira

idarî para cezası verilir."; 70 inci maddede yer alan "etmiyenler hakkında 5 liradan 25

liraya kadar hafif para cezası hüküm olunur." ibaresi "etmeyenlere seksenyedimilyon lira

idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve

metne işlenmiştir.

(2) Bu fıkra 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle altıncı ve yedinci

fıkraların birleştirilmesiyle altıncı fıkra olarak düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri oda umumi heyeti ve Büyük Kongre hakkında uygulanmaz.

Ek Madde 2 – (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Veteriner hekim odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği organlarının bu Kanunda

belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre,

yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün önce, seçime

katılacak veteriner hekimleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu

başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk

olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Toplantı tarihlerinin

gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi

günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününden dokuzonyedi

saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde

birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca

belirlenir.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa

noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada

belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet

dairesi ile oda veya birlik ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki

gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk

Veteriner Hekimleri Birliğine veya veteriner hekim odasına gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan veteriner hekimler arasından bir başkan

ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de

belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu,seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,

yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar

aralıksız olarak devam eder.

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan odalarda ve birlik seçimlerinde her dörtyüz kişi

için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur. Yüze

kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve

sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu

başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak

suretiyle geçici sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile

birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren

iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve

kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından

hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili veteriner

hekim odasına ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bildirir.

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı

bulunmayan veteriner hekim oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Veteriner Hekim

Odaları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat

edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar,

üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı

tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak

suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar

geçersiz sayılır.

Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı

uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan

fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk

Veteriner Hekimleri Birliğine bildirilir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır. Ve seçim

işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine,

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara

göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Birlik Merkez Konseyi ve ilgili veteriner

hekim odalarının bütçelerinden karşılanır.

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar; Devlet

memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve

sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı

disiplin cezaları verilir.

Ek Madde 3 – (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Türk Veteriner Hekimleri Birliğini ve veteriner hekim odalarını temsil etmek üzere

uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının iznine

tabidir.

Ek Madde 4 – (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile

Odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair Kanunun, bazı maddelerinde bulunan

"Ziraat Vekaleti" ibaresi "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Ek Madde 5 – (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

“Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının

Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun" un başlığı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin

İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere

Dair Kanun" olarak ve Kanunun maddelerinde geçen "Veteriner Hekimleri Birliği" ibaresi

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği" şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınmış olan ihtısas

vesikaları muteberdir. Bu vesikalar Ziraat Vekaletince tescil edilir.

Geçici Madde 2 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yabancı memleketler

yüksek veteriner okul ve Fakültelerinden mezun olanlar veya ihtisas yapmış bulunanlar ayrıca

"Collegium" imtihanına tabi tutulmazlar. Bu diploma veya vesikalar Ziraat Vekaletince tescil

edilir.

Geçici Madde 3 – Bu kanunun yayınlandığı tarihten evvel muayenehane, laboratuvar

açmış bulunanlar 3 ay içersinde mahalli veteriner müdürlük veya kaza veterinerliklerine

müracaatla 9 uncu madde hükümlerine göre kayıtlarını yaptırırlar.

Geçici Madde 4 – Bu kanunun neşri tarihinde birden ziyade vazifeli bulunan

veteriner hekimler durumlarını 3 ay zarfında 18 inci madde hükümlerine intibak ettirirler.

Geçici Madde 5 – Ankara'da bulunan Veteriner Hekimleri Derneğinin merkez kurulu

bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay müddetle Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkez

konseyi vazifesini gÖrür ve veteriner hekim odalarının kurulacağı vileyat ve bölgeleri tesbitle

bunların kurulması için mahallerine gerekli tebligatı yapar ve bu keyfiyeti ayrıca münasip

vasıtalarla neşir ve ilan eder ve üç ay zarfında Büyük Kongreyi toplantıya çağırır.

Geçici Madde 6 – Muvakkat merkez konseyince ilan edilmiş bulunan bölgelerde bu

kanunun neşrinden itibaren 2 ay zarfında oda umumi heyetleri toplanarak odaların idare

heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları ve Büyük Kongre temsilcilerini bu kanunun 27 nci

maddesine uygun olarak seçerler.

Geçici Madde 7 – (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk

Veteriner Hekimleri Birliğinin merkez organları ile delegelerinin ve Veteriner Hekim Odaları

organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler 1984 yılının kanunda öngörülen aylarında

yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

Madde 74 – Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

Madde 75 – Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

6343 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun:

- 18 inci maddesi 3/4/1984 2993 19

- 43 üncü maddesi 30/5/1963 239 3

6343 SAYlLI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

'Kanun 'No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

239 –8/7/1963

2993 –7/4/1984

4276 –20/6/1997

4854 –6/5/2003

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/VETERINERHEKIMLIGIMESLEGININICRASINA.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.