FANDOM


Bakınız

D. Vizr .وزر. Vizra Uhra. وزر اخرى. Vâzire. وازر. Vela teziru. Vezir. Suçun şahsiliği. Suçun şahsiliği ilkesi.*Vâzire, Üç şekilde tefsir edilir: Taşıyıcı/yüklenici *"Hiçbir vâzire (taşıyıcı/yüklenici) diğerinin vizrîni (zenbini/günahını) yüklenmez/taşımaz." 15 Zümer: *39/7 *"Hiçbir vazirenin, diğerinin vizrini yüklenmeyeceği/taşımayacağı..."16Necm: *53/38. *"Hiçbir vazire, diğerinin vizrini yüklenmez/taşımaz."17Fâtır: 35/18. *"Dikkat edin, vizrleri (yüklendikleri/taşıdıkları yük) ne kötüdür!" 18 En'âm: *6/31 *"Dikkat edin, vizrleri ne kötüdür!"19Nahl: 16/25. 'Avn/yardım(cı) *"Derken onu kuvvetlendirmiş (fe-âzerehu) (ona yardım etmiş/yardımcı olmuş). 20Feth: 48/29 *"Bana ehlimden bir vezir (yardımcı) yap/tayin et!" 21Feth: 48/29 *"Onunla sırtımı pekiştir/kuvvetlendir (üşdüd bihî ezrî; üşdüd bihî *'avnî: o'nun yardımıyla gücümü artır)." 22 Tâ-Hâ: 20/31 İsm/ günah "Kıyamet Günü kendilerinin evzârını/vizrlerini (ismlerini/günahlarını) tamamen yüklendikten başka, bir ilme dayanmaksızın idlâl ettikleri kimselerin *evzârının/vizrlerinin (ismlerinin/günahlarının) bir kısmını da yükleneceklerdir." Nahl 16/25.

Walataziru

ولا تزر وازره وزر اخرى .Suçun şahsiliği ilkesi . Vizr. Vâzire. Vizra uhra.Kimse kimsenin suçundan dolayı suçlanamaz

Haarani
032c8b9bad87f15389fdf427bb8de6dd--islamic-calligraphy-arabic-calligraphy
ولا تزر وازرة وزر اخرى

Ve la teziru vaziratun vizra uhra yani Vizr yapılamaz, yani ki suçlanamaz, vazir (suç işleyen) vizra uhra (başkasının suçuyla) , Suçun şahsiliği ilkesi

67985c9385967d5bad07a4799dc4d739
Bakınız

D. Vezir. Vezir-i Azam. Vezir-i azam Ali Paşa. Vezir-i sani. Vezirköprü. Vezirlerinin. vezir / vezîr / وزیر Padişah yardımcısı. Hükümdar vekili. Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir "Vizr" وزر kelimesinden gelir. "Vezr" kelimesinden alınsa; "halkın sığınağı" demek olur. Eskiden bakanlık görevini üstlenen kişi. Bakan. Vekil.

Vizr Günah.

Yük. Ağırlık.

Silâh.

Sırta vurulan ağır yük. Yük götürmek.

Günah Farsça bir kelime olup sözlükte "suç" anlamına gelir. Dinî bir kavram olarak ilâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranış anlamında kullanılır. Kur'ân'da ve hadislerde günah kavramını ifade eden birçok kelime vardır. Bunlardan genel anlamıyla günah yerine kullanılanlar ism, zenb, vizr, cünâh ve hûb kelimeleridir.

Günaha sevk eden etkenleri, insanın yapısında bulunan eğilim ve arzularla onu dışarıdan etkileyen âmiller olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. İslâm'a göre insan yapısında bulunan kötülüklerin kaynağı nefistir. Zira nefis, "kötülüğü olabildiğine emreden" (nefs-i emmâre) (Yûsuf, 12/53) ve kişiyi günaha yöneltmek için sürekli fısıltılar halinde telkinde bulunan (Kâf, 50/16; Necm, 53/23) bir güçtür. Günaha sevk eden bir başka etken de ölümsüz bir dünya hayatı içgüdüsü ve öbür dünyayı unutmadır (Bakara, 2/95-96). Kur'ân bu olumsuz eğilimli nefse karşı, kendini kınayan (levvâme) ve Hakk'ın rızasında huzura kavuşan (mutmainne) nefisleri, yani eğitilmiş ve dizginlenmiş, iyilik yapmayı kabullenmiş nefislere ulaşmayı öğütler (Kıyâme, 75/2; Fecr, 89/27-28). Ayrıca insanın hassas bir psikolojik yapıya sahip bulunması (Nisâ, 4/28), fizyolojik ve psikolojik bağımlılıklarının bulunması önemli günah faktörlerindendir (Bakara, 2/155; Âl-i İmrân, 3/14).

Günaha sürükleyen dış etkenler içinde dünya hayatının çekiciliği (bk. Yûnus, 10/23), kötü örneklerin bol miktarda bulunması (En'âm, 6/116; Furkân, 25/27-29) ve insanın yücelişini engellemeye çalışan şeytanın tahrikleri de (bk. Hicr, 15/36-42) önemli bir yer tutar. Günahlar nitelikleri bakımından büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır (bk. Nisâ, 4/31; Necm, 53/32). (bk. Büyük Günah) Tevbesiz affedilmeyen yegane günah küfür, nifak ve şirk olup cezası da ebedî olarak cehennemde kalmaktır. İslâm, kişiye günahlardan kurtulmanın yolunu da göstermiş, ona tevbe imkânını sunmuştur. (M.C.)

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] suçlu
[2] yazıklı

en:günahkâr

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Günah

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] suç
[2] yazık

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Şablon:Vizr Şablon:Vezir

af:günah el:günah en:günah ky:günah lo:günah pl:günah zh-min-nan:günah

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.