FANDOM


Vuslat


Sahhâ ol âşık canına kim dost ile visâli var

Canı birdir ma'şuk ile dahi ne türlü hâli var.


Cân u gönülden akl u fehim nisâr olsun ma'şukuna

Pes âşıkın ondan ayrı dahi ne mülk ü mali var.


Bu yer ü gök ü arş u ferş dadı ilr kaaimdir

Bünyadı aşktır, âşıka her bir arada eli var.


Aşıkların ne kim varı tecrid gerektir arada

Her nesneye ol hükmeder her yol içinde yolu var.


Bâki dirlik seven kişi gerek tuta aşk eteğin

Aşktan artık her nesnenin değşirilir zevâli var.


Aşıklara işbu suret meselâ gökçek gibidir

Yüz bin gömlek eskidirse âşıkların muhâli var.


Niceler aydır Yunus'a çün kocaldın aşkı kogıl

Rüzigâr oğramaz aşka aşkın ne ây u yılı var.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.