FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den YÖK ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:ÖSYM - d {{ÖSYM}}


ÖSYM - ÖSYM/VP
KPDS
ÖMMS
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS)
Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) (yılda iki kez)
Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) (yılda iki kez)
Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (yılda iki kez)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) (yılda iki kez)
TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS)
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar
YÖK-
http://www.osym.gov.tr
SBS -
Şablon:Sınav
Erasmus

YüksekÖğretim Kurulu (Yök)Edit

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı:

  • Üniversiteler,
  • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,
  • Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,
  • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,
  • Mektupla öğretim yapan YAYKUR

Yükseköğretimin tüm düzeyleri için etkili ve koordineli bir merkezi plânlamanın olmaması, özellikle de altmışlı ve yetmişli yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı, çeşidi ve öğrenci sayıları ile başka bir çok hususta gözlenen hızlı artış nedeniyle yukarıda belirtilen yükseköğretim sistemi bir süre sonra başarısızlık ve yozlaşma işaretleri vermeye başlamıştır. Bunlara ek olarak 1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.

Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR'un işlevleri Anadolu Üniversitesi'ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. Anayasa'da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır.

YÖK'ün Yapısı

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan Anayasal bir kuruluştur.

YÖK Başkanları:Edit

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan Prof. Dr. Erdoğan Teziç

12 Aralık 2011

11 Aralık 2007 - 11 Aralık 2011

9 Aralık 2003 - 9 Aralık 2007

Prof. Dr. Kemal Gürüz Prof. Dr. Mehmet Sağlam Prof. Dr. İhsan Doğramacı

6 Aralık 1995 5 Aralık 1999 - 6 Aralık 2003

15 Temmuz 1992 - 3 Kasım 1995

21 Aralık 1981 30 Aralık 1987 31 Aralık 1991 - 09 Temmuz 1992


Üniversteler:Edit

https://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz 

YÖKEdit

http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.