FANDOM


65 Yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yönetmelik.

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği.

Bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik.

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik.

Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik.

Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik

Muhtac erbaş ve er ailelerinin ücretsiz tedavisi hakkında yönetmelik.

Ödeme gücü olmayan vatandaşaların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşil kart uygulaması hakkında yönetmelik.

SYDGM disiplin amirleri yönetmeligi.

SYDGM görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeligi.

SYDGM sicil amirleri yönetmeligi.

SYDGM aday memurları yetiştirme yönetmeliği.

SYDGM hizmet içi eğitim yönetmeliği.

SYDGM sosyal yardim uzman yar. ve sosyal yardım uzmanlığı sınav atama görev yetki çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik.

Teşvik fonu yönetmeliği.

SYDTF kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik.

Terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında yönetmelik.

Ayni ve nakdi yardım yönetmeliği.

Başbakanlık vakıflar genel müdürlğü muhtaç aylığı ve vakıf imaret yönetmeliği.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği.

Taşınır mal yönetmeliği.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği.

Resmi Yazışma Kuralları.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.