Evliya Çelebiye Göre Osmanoğulları Osmanoğullarının ataları Serbay oğlu Ertuğrul Bey, kardeşi Süley­man Şah ile üçbin nefer Maveraünnehr'in Mahan vilâyetin­den, Hulâgu Han Tatarlarının zulmünden kaçıp Anadolu Sel­çukluları diyarına gelirler. Fırat kenarında Caber geçidinde Süleyman Şah guslederken boğulur. Orada gömülüdür, Süleyman Şahın dört oğlu vardı. Biri Kızıl Togar Handır. Urfaya varıp gazalar etti. İbrahim Halilullah yanında yatar. İkin­cisi Bayındır Handır. O da Ahlat tarafına gitti. Orada yatar. Üçüncü oğlu Boğa Handır. Dördüncü oğlu Baytugar Handır. Babası ölünce üçyüz arkadaşı ile Kırım'a geldi, eski yurd me­zarlığında gömülüdür.

Ertuğrul'a Selçuk Sultanı Alâüddin tuğ, sancak, tabii, alem verdi. Bursa tekfuru ile Yalakabâd kalesi önünde cenk ederken şehîd oldu. Söğüd'de gömülüdür. Selçuk Sultanı on­dan sonra tuğ ve sancağı küçük Osmancık'a verir. Osmancık'ın kardeşi Yatı bey, evvelkinin kardeşi Gündüz Bay bey kendilerine boy beyliği verilmediği için gücenip Kırım diya­rına gelirler. Biri Marikıt beyi, biri Ur beyi olup nice gazalar ederler. Amca-zâdeleri Bay Tugan Han yanında gömülüdür­ler.


Müverrihlerin dediğine göre, doğrusu Osmanoğulları Cengiz neslindendir. Tatar hanları, amcaları tarafından ak­rabadırlar ama, valideleri tarafından sadâttandırlar. Hakikatte bütün Hind, Acem, Özbek, Moğol, Bogol, Çin, Maçin, Hata, Hıtem, Fağfur, Kozak, Türkmen, Moskof, Macar vel­hasıl 370 adet bütün kâfiristan bile hep Tatar'dan azmadır.


Bayatî Aşıkpaşazâde Neşrî Karamanî Mehmed Paşa Anonim Tevârîh Oruç Beğ Rûhî Hoca Sadettin Enverî Evliya Çelebi
Nuh (1) Nuh Nuh Nuh Nuh Nuh Nuh Nuh   
Yafes
(2) Yafes Yafes Yafes Yafes Yafes Yafes Yafes   
 (3) Çin         Çin
 (4) Maçin        Maçin
Bolcas (Türk)  Bulcas        
Dib Tokuy (Elce)  
Zibbakoy
    Dip Tokay   
Kayı Han
     Koy Han Kayı Han   
    Tozak Ali Tozak     
    Kutlucak Aga Kutluca Ağa     
Kara Han (25) Kara Han Kara Han  Karahan Kara Han Kaz Han Kara Han   
Oğuz Han
(26) Oğuz Han Oğuz Han Oğuz Han Oğuz Oğuz Oğuz Oğuz Han Oğuz Süleyman Han  
 (27) Gök Alp Gök Alp  
Gökalp
Gök Alp Gök Alp Gök Alp   
Gün Han
         
Kayı Han
       Kayı Han (Cemşiid)  
Turmuş Han (5) Durmuş Tortumuş    Türmiş Tumış   
Bay Temür (6) Yan Temür Bay Temür    Baytemür Baytemür   
 (7) Karluğa         
Bozdoğan  Bozluğan    Bozlugan Bodulgan   
Korkulu (8) Karakul Korhulu    Korhulu Korkhulu   
Süleymanşah (9) Süleymanşah Süleymanşah    Süleymanşah Süleymanşah   
Karaoğlan (10) Karalu Oğlan Karaoğlan    Karaoğlan Kara Oğlan   
Kumaş Han  Komas       Serbay oğlu Ertuğrul Bey

Süleyman Şahın dört oğlu vardı. Biri Kızıl Togar Handır. Urfaya varıp gazalar etti. İbrahim Halilullah yanında yatar. İkin­cisi Bayındır Handır. O da Ahlat tarafına gitti. Orada yatar. Üçüncü oğlu Boğa Handır. Dördüncü oğlu Baytugar Handır. Babası ölünce üçyüz arkadaşı ile Kırım'a geldi, eski yurd me­zarlığında gömülüdür.

Ertuğrul'a Selçuk Sultanı Alâüddin tuğ, sancak, tabii, alem verdi. Bursa tekfuru ile Yalakabâd kalesi önünde cenk ederken şehîd oldu. Söğüd'de gömülüdür. Selçuk Sultanı on­dan sonra tuğ ve sancağı küçük Osmancık'a verir. Osmancık'ın kardeşi Yatı bey, evvelkinin kardeşi Gündüz Bay bey kendilerine boy beyliği verilmediği için gücenip Kırım diya­rına gelirler. Biri Marikıt beyi, biri Ur beyi olup nice gazalar ederler. Amca-zâdeleri Bay Tugan Han yanında gömülüdür­ler.

Osmanoğulları Cengiz neslindendir. Tatar hanları, amcaları tarafından ak­rabadırlar ama, valideleri tarafından sadâttandırlar. Hakikatte bütün Hind, Acem, Özbek, Moğol, Bogol, Çin, Maçin, Hata, Hıtem, Fağfur, Kozak, Türkmen, Moskof, Macar vel­hasıl 370 adet bütün kâfiristan bile hep Tatar'dan azmadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.