FANDOM


İdari İşlemin İptali Davası Dilekçesi

YD dilekçesi

MERSİN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN

DAVACI  : Eyüp Sabri KARTAL (12796541476) - Barbaros Mah. GMK Bulv. No:463 Yenişehir/MERSİN

KARŞI TARAF

DAVALI : 1- Başbakanlık – ANKARA 2- İçişleri Bakanlığı- ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM : İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan 29/08/2011 tarih ve 2011/646 sayılı müşterek Kararname ile yapılan atamanın iptali ve yürütmesinin durdurulması.

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ : 29.08.2011

KONUSU : Davalı İçişleri Bakanlığı' nın 29.08.2011 gün ve 2011/646 Sayılı müşterek kararname ile tesis edilen atama işleminin Hukuka açıkça aykırıolması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydan getireceğinden işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işlemin İPTALİ ‘ ne karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR
#Trabzon İli Sürmene İlçesi Kaymakamı iken 03.06.2008 tarih ve 2008/10086 sayılı müşterek kararname ile Mersin İli Yenişehir İlçesi Kaymakamlığına, Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7. Maddesine istinaden 5 (beş) yıl süreyle atandım.

Ancak davalı İçişleri Bakanlığıtarafından hazırlanan ve 29.08.2011 tarih, 28026 sayılıResmi Gazetede yayınlanan 2011/646 sayılı müşterek kararname ile görev süresi dolmadan Bursa İline Vali Yardımcısı olarak Yer Değiştirme Suretiyle atamam yapılmıştır.
5 (beş) yıllık görev süresi dolmadan yapılan bu yer değiştirme hukuka aykırıdır.
  1. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Mülki İdare Amirlerinin yer değiştirme usul ve şartları açıkça sayılmıştır. Görev süresi ile ilgili bu şartın oluşmaması yanı sıra süresinden önce yer değiştirme suretiyle atanmak için gerekli şartlar da oluşmamıştır. Şöyle ki;
  1. Bakmakla Yükümlü olduğum annem Nimet CULUM Alzheimer tipi Demans hastalığının 6. ve son evresindedir. Bakımı oldukça zor olan ve günün 24 saati bakım ve ilgi gerektiren bu hastalık için yer değişikliği önemli sıkıntılar doğurmaktadır. Bu hastalık sebebiyle özel fiziksel mekanlar hazırlanmakta, aynı il içinde dahi ev değiştirme imkanı bulunmamaktadır.
  1. Yine bakmakla yükümlü olduğum 4 oğlumun 4 ü'de 12 yaş altı ve eğitim çağında olup, zeka gelişimleri itibariyle özel eğitime ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu yer değiştirme işleminin çocuklarımın da fiziksel ve ruhsal gelişimine olumsuz etkisi olacaktır.
  1. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği süresinden önce yer değiştirme için gerekli şartları belirlemiştir. Süresinden önce yer değiştirilmesi için yönetmelikte sayılan şartlardan hiç biri oluşmamıştır. Şöyle ki;
  1. 29.04.2010 – 06.05.2010 tarihleri arasında Mülkiye Müfettişi Adil KIR tarafından yapılan teftişte Kaymakamlığımızın bütün birimleri itibariyle çalışmaları değerlendirilmiş ve teftiş raporunun pek çok bölümünde “başarılı çalışmalar nedeniyle takdir ve ödül teklifleri” getirilmiştir.
  1. Yine İl Valisi tarafından çalışmalarımızın pek çoğu yazılı ve sözlü olarak örnek gösterilmiş, diğer Mülki İdarelerin de benzer çalışmalar yapması istenmiştir. (Mersin'deki kaymakam arkdaşların ifadelerine baş vurulabilir.)
  1. Yıllara sari olarak başlattığımız ve uygulanmasında başarılı sonuçlar aldığımız ve halen devam etmekte olan pek çok proje ve uygulamalarımız mevcuttur. Dava konusu yer değiştirme işlemi ile bu başarılara sekte vurulacak, uygulamalar yarım kalacaktır. Bu çalışmalara örnek olarak: İlçemizde Okul Öncesi eğitim rakamları % 30 lar seviyesinde iken yapılan çalışmalar ile % 100 lere ulaştırılmıştır. Tüm eğitim kurumlarında sportif faaliyetler desteklenerek öğrencilerin başarı seviyeleri arttırılmıştır. DynEd dil eğitim sistemi uygulaması ile İlköğretimde yabancı dil bilgi düzeyi üniversite seviyesine çıkartılmıştır. Yabancı dil ve spor çalışmaları ile 2013 Akdeniz Oyunları için de hazırlıklar yapılmış, Mersin İlinin sportif ve kültürel zenginliği arttırılmıştır. Yine Eğitim sektöründe yapılan çalışmalar ile SBS de dereceye giren 100 öğrenciden 41’ i İlçemizden çıkmıştır. Tüm köy okullarındaki dersliklerde akıllı tahta kullanımına geçilerek, köy okullarımızın özel okul seviyesine çıkartılması çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir.(Müfettiş raporuna bakılabilir.)
  1. Yönetim alanında yapılan yenilikler ve uygulamalar ile yılın idarecisi ödülüne teklif edilmiş bulunmaktayım. Örneğin; TSHH, SYDV ve benzeri çalışmalarda kullanılan yöntem, Kamu kaynağının etkin, verimli ve hedefe dönük olarak kullanılması anlamında Türkiye’de ilk ve tek çalışma örnekleridir.
  1. Yukarıda açıklanan nedenlerle İçişleri Bakanlığının dava konusu işleminin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Keyfi olarak alınmış bir karardır. Bu karar ile şahsım ve bakmakla yükümlü olduğum kişiler mağdur edilmektedir.
  1. Yukarıda açıklanan nedenlerle; AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK olan İçişleri Bakanlığının 29.08.2011 gün ve 2011/646 Sayılı idari işlemlerinin, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işlemin İPTALİ ‘ ne karar verilmesi için İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

CEVAP SÜRESİ : 30 gündür

DELİLLER : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

Mersin İli Yenişehir Kaymakamıiken, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 29.08.2011 tarih, 28026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/646 sayılı müşterek kararname gereğince Bursa İline Vali Yardımcısı olarak yapılan yer değiştirme işleminin;

1-Açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanmasıhalinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına,

2- Dava konusu idari işlemin iptaline,

Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Eyüp Sabri KARTAL

Mersin-Yenişehir Kaymakamı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.