FANDOM


Dosya:YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI TESKiLAT VE.pdf

1

YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI TESK�LAT VE GÖREVLER� HAKKINDA KANUN TASARISI

Amaç, kapsam ve tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

a) Yurt dısında yasayan vatandaslarımızla ilgili çalısmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek,

b) Soydas ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik iliskilerin gelistirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,

c) Avrupa Birligi çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluslarınca ülkemizde egitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlasmalar çerçevesinde ülkemize gelen yabancı ögrencilerin, ülkemizdeki egitim süreçlerinin basarılı bir sekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu saglamak,

üzere, Yurtdışı Türkler Başkanlığının kurulus, teskilat, görev ve yetkilerine iliskin usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, Türkiye dısında yasayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaslarını, kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkanları, soydas ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik iliskilerin gelistirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten sivil toplum kurulusları ve meslekî yapılanmalar ile birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yabancı ögrencilerle ilgili faaliyetleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

(3) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Yurtdısı Türkler Baskanlıgının baglı oldugu Bakanı,

b) Baskan: Yurtdısı Türkler Baskanını,

c) Baskanlık: Yurtdısı Türkler Baskanlıgını,

ç) Koordinasyon görevi: Diger bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluslarının görev ve yetki alanları saklı kalmak üzere, bu bakanlık ve kurumlarca sunulan hizmetlerin bir plana baglı olarak, hedef ve stratejilerin olusturulması ve sonuçlarının takip edilerek, çalısmalarda basarıya ulasılmasını saglamayı,

d) Ögrenci: Kamu kurum ve kuruluslarınca ülkemizde egitim görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlasmalar çerçevesinde egitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu ögrencileri,

e) Ülke-bölge masaları: Görev alanı içinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan olusan çalısma birimlerini, ifade eder.

Teskilat

MADDE 2- (1) Bu Kanunla ve ilgili diger mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kisiligini haiz, idarî ve malî özerklige sahip ve özel bütçeli, Basbakanlıga baglı Yurtdısı Türkler Baskanlıgı kurulmustur. Basbakan, Baskanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılıgı ile kullanabilir. 2 (2) Baskan, Baskanlıgın en üst amiri olup, Baskanlık hizmetlerini, mevzuata, Baskanlıgın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu saglar. Baskan, Basbakana veya görevlendirecegi Bakana karsı sorumludur. (3) Baskana yardımcı olmak üzere, iki Baskan Yardımcısı atanabilir. Baskan Yardımcıları, Baskan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Baskana karsı sorumludur. (4) Baskanlıkta özel önem ve öncelik tasıyan konularda, Baskana yardımcı olmak üzere üç Baskanlık Müsaviri görevlendirilebilir. (5) Baskanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Baskanın teklifi ve Basbakanın onayı ile özel ihtisas ve arastırma komisyonları kurabilir. Baskanlık bünyesinde görev alanı ile ilgili olarak kurulacak ülke ve bölge masaları, Basbakan oluruyla belirlenir. (6) Baskanlık, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde Baskanın teklifi ve Basbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Ofislerin çalısma esasları Baskanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (7) Baskanlıgın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten sorumludur. (8) Baskan, hizmet birimi yöneticilerine, gerektiginde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek sartıyla yetkilerini devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri Baskanın sorumlulugunu kaldırmaz. (9) Baskanlık, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmis konularda idarî düzenlemeler yapabilir. (10) Baskanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kisilerden hizmet satın alabilir. (11) Baskanlıgın gelirleri sunlardır: a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. b) Baskanlıga yapılacak her türlü bagıs, yardım ve vasiyetler. c) Baskanlık gelirlerinin degerlendirilmesinden elde edilen gelirler. ç) Diger gelirler. (12) Baskanlık, yurtdısındaki veya dogrudan yurtdısına yönelik faaliyetler açısından 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi degildir. Baskanlıgın bu kapsamdaki harcamaları, Baskanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Baskanlıgın bu kapsamdaki harcamalarının denetimi, Sayıstay, Basbakanlık Teftis Kurulu Baskanlıgı ve Maliye Bakanlıgı denetim elemanları arasından Basbakan tarafından görevlendirilecek üç kisilik bir kurul tarafından yapılır. Hazırlanan rapor Basbakanlık Makamına sunulur. (13) Baskanlıgın bütçesinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları Maliye Bakanlıgına bildirildikten sonra, Baskanlıgın bir sonraki yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydedilir. Hizmet birimleri MADDE 3- (1) Baskanlık teskilatı asagıdaki birimlerden olusur: a) Yurtdısı Vatandaslar Daire Baskanlıgı. b) Kültürel ve Sosyal �liskiler Daire Baskanlıgı. c) Kurumsal �liskiler ve �letisim Daire Baskanlıgı. ç) Yabancı Ögrenciler Daire Baskanlıgı. d) Strateji Gelistirme ve �darî �sler Daire Baskanlıgı. e) Hukuk Müsavirligi. 3 (2) Yurtdısı Vatandaslar Daire Baskanlıgının görevleri sunlardır: a) Yurtdısında yasayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaslarının, kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununun 28 inci maddesi geregi Türk vatandaslarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik baglarını muhafaza etmeleri ve gelistirmeleri için gerekli çalısmaların ilgili kurumlarla esgüdüm içinde yapılmasını saglamak. b) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalısmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluslarla birlikte çalısmalar yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek, uygulanmasını saglamak. c) Yurtdısında yasayan vatandaslar ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluslarınca yapılacak çalısmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını saglamak. ç) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yasadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalısmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluslarıyla birlikte yapılmasını saglamak. d) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli çalısmaları yapmak, ayırımcılık, asimilasyon, yabancı düsmanlıgına karsı korunmaları için faaliyette bulunmak ve aynı amaç için çalısan kisi ve kuruluslarla isbirligi yapmak. e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililigini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek, arastırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylasarak gereken çalısmaların baslatılmasını saglamak. f) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve degerlendirmek. g) Yurtdısı Vatandaslar Danısma Kurulunun sekretarya islerini yürütmek. g) Baskan tarafından verilecek diger görevleri yerine getirmek. (3) Kültürel ve Sosyal �liskiler Daire Baskanlıgının görevleri sunlardır: a) Soydas ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bagların gelistirilmesi için, ilgili kisi, kurum, sivil toplum kurulusu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalısmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini saglamak. b) Kamu kurum ve kuruluslarınca soydas ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluslarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde koordine edilmesini saglamak. c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililigini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek, arastırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylasarak gereken çalısmaların baslatılmasını saglamak. ç) Kültürel ve Sosyal �liskiler Esgüdüm Degerlendirme Kurulunun sekretarya islerini yürütmek. d) Baskan tarafından verilecek diger görevleri yerine getirmek. (4) Kurumsal �liskiler ve �letisim Daire Baskanlıgının görevleri sunlardır: a) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların kurdukları sivil toplum kurulusları ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluslarının basarılı çalısmalar yapabilmeleri için kapasite gelistirme program ve projeleri gelistirmek, uygulamak ve benzeri çalısmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak. 4 b) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçeklestirilmesine yönelik olarak, kisi ve kuruluslarca yurt içinde ve yurt dısında planlanan faaliyetleri desteklemek. c) Baskanlıgın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp, yayınlamak veya yayınlatmak. ç) Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya düzenletmek. d) Baskanlıgın basın ve halkla iletisim çalısmalarını yürütmek. e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek. f) Baskan tarafından verilecek diger görevleri yerine getirmek. (5) Yabancı Ögrenciler Daire Baskanlıgının görevleri sunlardır: a) Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kurulunun sekretarya islerini yürütmek. b)Yabancı ögrencilerin, ögrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve iliskilerin sürekliligini saglayıcı yurt içinde ve yurt dısında çalısmalar yapmak veya benzeri çalısmalar yapan kamu kurum ve kurulusları, özel kurulus ile sivil toplum kuruluslarının çalısmalarına katkıda bulunmak. c) Yabancı ögrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek. ç) Kurula, kurum ve kurulusların yaptıkları çalısmalarla ilgili degerlendirmeler ve analizler yapmak. d) Ögrencilerin mezuniyet sonrasında yasadıkları ülkelerde iliskilerimizin devamını saglamak. e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililigini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek, arastırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylasarak gereken çalısmaların baslatılmasını saglamak. f) �lgili kurum ve kurulusların çalısmalarının degerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası olusturmak. g) Baskan tarafından verilecek diger görevleri yerine getirmek. (6) Strateji Gelistirme ve �darî �sler Daire Baskanlıgının görevleri sunlardır: a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diger mevzuatla strateji gelistirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek. b) Tasınır ve tasınmaz mal kayıtlarını tutmak. c) Baskanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. ç) Baskanlıgın yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. d) Baskanlık nezdinde arastırma-gelistirme projelerinin hazırlanmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını saglayarak, elde edilen verileri degerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalısmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak. e) Kurum içi kapasite arastırması yapmak, hizmetlerin etkililigini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve arastırmak. f) Baskanlıgın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalısmaları yapmak, personel sisteminin gelistirilmesi ve performans ölçütlerinin olusturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak. g) Baskanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve saglık isleriyle ilgili isleri yapmak. g) Baskanlıgın egitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi egitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. h) Baskanlık için gerekli personel, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. ı) �htiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma islerini yürütmek. i) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve tasıma hizmetlerini yapmak. 5 j) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. k) Baskanlıgın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, yazılımını kurmak, isletmek, gelistirmek, güvenligini saglamak, güncellestirmek ve diger yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu saglamak. l) Baskanlık kütüphane ve arsiv hizmetlerini yürütmek. m) Baskan tarafından verilecek diger görevleri yerine getirmek. (7) Hukuk Müsavirliginin görevleri sunlardır: a) Baskanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doguracak islemler hakkında görüs bildirmek. b) Baskanlıgın menfaatlerini koruyan anlasmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlasma ve sözlesmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf oldugu davalarda Baskanlıgı temsil etmek, Baskanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek. ç) Baskanlıgın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalısmalar yapmak. d) Baskan tarafından verilecek diger görevleri yerine getirmek. Sürekli kurullar MADDE 4- (1) Baskanlıgın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların olusturulmasına yardımcı olmak üzere; a) Yurtdısı Vatandaslar Danısma Kurulu, b) Kültürel ve Sosyal �liskiler Esgüdüm Degerlendirme Kurulu, c) Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kurulu, olusturulmustur. Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluslarınca öncelikle degerlendirilir. (2) Yurtdısı Vatandaslar Danısma Kuruluna iliskin esaslar asagıda belirtilmistir: a) Kurul; Basbakanın veya ilgili Bakanın Baskanlıgında, Baskan, Milli Savunma, �çisleri, Dısisleri, Maliye, Milli Egitim, Ulastırma, Çalısma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Gümrük Müstesarlıgı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri; Diyanet �sleri Baskanı, Sermaye Piyasası Kurulu Baskanı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Arastırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi temsilcisi, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve yurtdısında yasayan vatandaslarımızın yogun olarak bulundukları yerlerin baskonsolosluklarına veya Baskanlıga, yönetmelikte belirtilen sartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandasları veya kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkanlar tarafından yapılan basvurular arasından Baskanın teklifi ve Basbakan oluruyla dört yıllıgına seçilecek kisilerden olusur. Kurula, Basbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kurulusları ile meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kurulusları temsilcileri de davet edilebilir. Basbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları olusturabilir. b) Kurul kararları alınırken Dısisleri Bakanlıgının görüsü öncelikle degerlendirilir. c) Kurulun görevleri sunlardır: 1) Yurtdısında yasayan Türk vatandaslarının ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalısmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak. 2) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yasamlarına esit katılımlarını saglayacak öneriler gelistirmek. 6 3) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karsılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek. 4) Yurtdısında yasayan vatandasların ve kaybettirme hâlleri dısında vatandaslıktan çıkmıs olanların, yabancı düsmanlıgı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüsmek. (3) Kültürel ve Sosyal �liskiler Esgüdüm Degerlendirme Kuruluna iliskin esaslar asagıda belirtilmistir: a) Kurul; Basbakanın veya ilgili Bakanın baskanlıgında, Baskan, Adalet, �çisleri, Dısisleri, Ulastırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıklarının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri ve Dıs Ticaret Müstesarlıgı, Diyanet �sleri Baskanlıgı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlügünün en az genel müdür veya baskan düzeyindeki temsilcileri, Türk �sbirligi ve Kalkınma �daresi Baskanı, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) temsilcisi, konu hakkında çalısma yapan dernekler, üniversiteler, arastırma merkezleri ve düsünce kuruluslarından, Baskanlıgın teklifi ve Basbakan oluru ile seçilecek konu uzmanı en fazla bes üye ve Basbakan tarafından uygun görülen diger yetkililerin katılımıyla olusur. Basbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları olusturabilir. Kurul kararları kamu kurum ve kuruluslarınca öncelikle degerlendirilir. b) Kurulun görevleri sunlardır: 1) Soydas ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diger alanlarda iliskilerin korunup gelistirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak. 2) Görev alanında ilgili kurum ve kurulusların yapacagı çalısmaların ortak stratejisini belirlemek. (4) Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kuruluna iliskin esaslar asagıda belirtilmistir: a) Kurul; Basbakanın veya ilgili Bakanın baskanlıgında; Baskan, �çisleri, Dısisleri, Maliye ve Milli Egitim bakanlıklarının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk �sbirligi ve Kalkınma �daresi Baskanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Diyanet �sleri Baskanı, Yüksekögretim Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu tarafından görevlendirilecek ikiser üye, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve konu ile ilgili çalısmalar yapan sivil toplum kurulusu veya kamu kurumu niteligindeki meslek kurulusu temsilcilerinden her yıl Basbakan tarafından seçilen üç kisi ve Basbakan tarafından uygun görülecek diger yetkililerin katılımıyla olusur. Kurul kararları baglayıcıdır. Kurul kararları ilgili birimlerce yürütülür. Basbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları olusturabilir. b) Kurul, farklı bakanlıklara baglı kamu kurum ve kuruluslarınca ülkemizde egitim görmesi uygun görülenler ile Avrupa Birligi çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere, uluslararası anlasmalar çerçevesinde ülkemize gelen yabancı ögrencilerin, ülkemizdeki egitim süreçlerinin basarılı bir sekilde sonuçlandırılması için her türlü esasları belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu saglar. c) Kurulun görevleri sunlardır: 1) Ögrenim görmek üzere, Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de ögrenim gören yabancı uyruklu ögrencilere iliskin genel politikaları belirlemek. 2) Uluslararası ögrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek. 3) Türkiye’de ögrenim gören yabancı uyruklu ögrenciler için saglanacak egitim, ögretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek. 4) Yüksekögretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yüksekögretim kurumlarına alınacak, yabancı uyruklu ögrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına iliskin ilkeleri belirlemek. 7 5) Türkçe ögrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu ögrencilere iliskin esasları belirlemek. 6) Yabancı uyruklu ögrencilere iliskin uygulamaları degerlendirerek, ilgili kamu kurum ve kuruluslarını bilgilendirmek. 7) Ulusal ve uluslararası sartlara göre, ögrencilere verilecek burs ve diger ödeme miktarlarını belirlemek. (5) Birinci fıkrada belirtilen kurulların üye sayısı, seçilme yeterlilikleri, olagan ve olaganüstü toplantılarının yer ve zamanı, kamu görevlisi olmayan üyelerinin yolluk, harcırah ve görev giderleri, çalısma ve karar alma esasları ile kurullarla ilgili diger hususlar Baskanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Personele iliskin hükümler MADDE 5- (1) Baskanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Yardımcı ve teknik hizmetler ile büro hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla veya geçici görevle yürütülebilir. (2) Baskanlıkta; Baskan, Baskan Yardımcısı, Baskanlık Müsaviri, Basın Müsaviri, Hukuk Müsaviri, Daire Baskanı, Yurtdısı Türkler Uzman ve Uzman Yardımcıları kadroları karsılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diger kanunların sözlesmeli personel çalıstırılması hakkındaki hükümlerine baglı olmaksızın, sözlesmeli olarak çalıstırılabilir. Bu suretle çalıstırılacak personele atandıgı kadronun unvan ve derecesine göre ekli (1) sayılı cetvelde yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Basbakan onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözlesme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıstıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinleri dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözlesme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalısmaları sonucunda emsallerine göre basarılı çalısma yaptıkları tespit edilenlere, Baskanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözlesme ücreti tutarına kadar tesvik ikramiyesi ödenebilir. Basbakanlık merkez teskilatında sözlesmeli olarak çalıstırılan emsali personelin yararlandıgı ücret artıslarından Baskanlıkta çalısan sözlesmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu fıkranın uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diger ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu maddeye göre, Baskanlıkta kadrolu, kadro karsılıgı sözlesmeli ve sözlesmeli olarak çalıstırılacak personele, Basbakanlık Merkez Teskilatında çalıstırılan emsal personele ödenen sözlesme ücreti dısındaki özel hizmet tazminatı, fazla çalısma ücreti, ikramiye ve her ne ad altında olursa olsun kanunlar ve diger mevzuat geregi yapılan ve daha sonra yapılabilecek diger ödemeler, aynı esas ve usullere göre ödenir (3) Baskanlıkta Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcılıgına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel sartlara ek olarak asagıdaki sartlar aranır: a) En az dört yıllık lisans egitimi veren ve Baskanlıkça belirlenecek bölümlerden veya bunlara denkligi Yüksekögretim Kurulu tarafından onaylanmıs yabancı yüksek ögretim kurumlarından mezun olmak. b) Yapılacak yarısma sınavında basarılı olmak. c) Sınavın yapıldıgı tarihte otuz yasını asmamıs olmak. ç) Baskanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliligi bulunan bir belgeye sahip olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliligi bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaögretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almıs olmak ya da o dilin resmî dil olarak konusuldugu 8 ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında basarılı olmak gerekir. (4) Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcılıgına atananlar, en az üç yıl çalısmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, olusturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı asmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında basarılı olanlar, Yurtdısı Türkler Uzmanı olarak atanır. Sınavda basarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandıgı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da basarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve diger kamu kurum ve kuruluslarında ögrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Baskanlıgına bildirilir. Yurtdısı Türkler Uzmanı ve Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcılarının meslege alınmaları, yetistirilmeleri, yarısma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile çalısma usûl ve esasları Baskanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Baskanlıgı Kurulus ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluslarında çalısanlar kurumlarının, hâkim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diger malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Baskanlıkta görevlendirilebilir. Bunların geçici görev yollukları Baskanlık tarafından ödenir. Baskanlıgın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluslarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. �zinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri baskaca bir isleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. (6) Baskanlıkta, 657 sayılı Kanun ve diger mevzuat hükümlerine baglı kalmaksızın, sözlesme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözlesmeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve esasları Baskanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu personele ödenecek ücretlerin net tutarı, birinci dereceli Yurtdısı Türkler Uzmanına yapılan tüm ödemeler toplamının aylık ortalama net tutarını asamaz. Bu fıkra uyarınca çalıstırılacakların sayısı, Baskanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı personel kadro sayısını geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edilecek sözlesmeli uzmanların yurtiçi ve yurtdısındaki üniversitelerin en az dört yıllık egitim veren Baskanlıkça belirlenecek bölümlerinden mezun olmaları ve Baskanlıkça belirlenecek yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliligi bulunan bir belgeye sahip olmak sartları aranır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliligi bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaögretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almıs olmak ya da o dilin resmî dil olarak konusuldugu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında basarılı olmak gerekir. (7) Üniversite ögretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren isler için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksekögretim Kanununun 38 inci maddesine göre Baskanlıkta görevlendirilebilir. 9 (8) Baskanlıkta, Baskan müsterek kararla; Baskan Yardımcısı, Baskanlık Müsaviri, Daire Baskanı, I. Hukuk Müsaviri, Hukuk Müsaviri ve Basın Müsaviri kadrolarına Baskanın teklifi ve Basbakanın onayı ile atama yapılır. Basbakan, atama yetkisini Baskana devredebilir. Bu kadrolar dısındaki diger personel, Baskan tarafından atanır. (9) Baskanlık kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliskin diger hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Kamu kurum ve kurulusları ile yabancı uyruklu ögrencilerin yükümlülükleri MADDE 6- (1) Baskanlık, soydas-akraba topluluklara ve yurtdısında yasayan vatandaslara yönelik hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kurum ve kurulusları arasında koordinasyonu saglar. 4 üncü maddeye göre olusturulan kurulların kararları ilgili bakanlık ve kurumlarca uygulanır. (2) Baskanlık, bu Kanunla ve ilgili diger mevzuatla verilen görevlerle ilgili konularda; 4 üncü maddeye göre olusturulan kurullarca alınan kararlar dâhilinde, diger kamu kurum ve kurulusları, mahallî idareler, meslek kurulusları ve sivil toplum kurulusları ile gerekli isbirligi ve koordinasyonu saglar. (3) Yurtdısında sunulacak hizmetlerde; mükerrer uygulamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının tasarruflu bir sekilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi amacıyla, Basbakanlık veya ilgili Bakanlıgın koordinasyonunda diger bakanlıkların katılımıyla olusturulacak ortak amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalısmaları yürüten kurumlar; hesap verilebilirlik, saydamlık ve sonuç odaklılık esasları çerçevesinde yürütür. (4) Egitim ve ögretim kurumları; ülkemize gelen yabancı uyruklu ögrencilerin ögrenimlerini basarılı bir sekilde sürdürebilmeleri için, Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti saglamak, konu hakkında istenen bilgileri Baskanlıga vermekle yükümlüdür. (5) Yurtdısından ögrenim görmek amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu ögrencilere, Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslar dogrultusunda genel bütçeden verilecek her türlü burs ve diger ödeme miktarları, Maliye Bakanlıgı tarafından ilgili kurumların bütçesine aktarılır. (6) Egitim ve ögrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu ögrenciler, ögrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kurulusların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de �kamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diger ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Yürürlükten kaldırılan ve degistirilen hükümler MADDE 7- (1) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Ögrenim Gören Yabancı Uyruklu Ögrencilere �liskin Kanun yürürlükten kaldırılmıstır. (2) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Egitim Bakanlıgı Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin sonuna asagıdaki fıkra eklenmistir. “Uluslararası anlasmalar çerçevesinde veya kamu kurum ve kurulusları tarafından ögrenim için ülkemize gelen yabancı uyruklu ögrencilere iliskin stratejilerin olusturulması ve bunlara yönelik her türlü çalısmaların esasları, Yurtdısı Türkler Baskanlıgı bünyesinde olusturulan Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.” 10 (3) 657 sayılı Kanunun; a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” baslıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Avrupa Birligi �sleri Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Avrupa Birligi �sleri Uzmanlıgına,” ibaresinde sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Uzmanlıgına,” ibaresi, b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Avrupa Birligi Genel Sekreterligine, Avrupa Birligi Genel Sekreterligi Müsavirliklerine ve Avrupa Birligi Genel Sekreterligi Baskanlıklarına (�dari Hizmetler Baskanlıgı hariç),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Baskanlıgı Baskan, Baskan Yardımcısı, Daire Baskanı, Baskanlık Müsaviri, Basın Müsaviri ile Hukuk Müsaviri,” ibaresi, c) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” fıkrasının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt bendine “Avrupa Birligi �sleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Uzmanları,” ibaresi, ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel �dare Hizmetleri” bölümünün (b) bendine “Avrupa Birligi Genel Sekreteri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yurtdısı Türkler Baskanı” ibaresi, (d) bendine “Avrupa Birligi Genel Sekreter Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Baskan Yardımcıları,” ibaresi, (g) bendine “Avrupa Birligi �sleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Uzmanları,” ibaresi, d) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (2) numaralı sırasına, “Avrupa Birligi Genel Sekreteri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, Yurtdısı Türkler Baskanı” ibaresi, (5) numaralı sırasının (c) bendine, “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Baskanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere; “Yurtdısı Türkler Daire Baskanları,” (8) numaralı sırasının (b) bendine, “Avrupa Birligi �sleri Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yurtdısı Türkler Uzmanları” ibaresi, e) Eki (II) sayılı Cetvelin “2. Yargı Kurulusları, Baglı ve �lgili Kuruluslar ile Yüksek Ögretim Kuruluslarında” bölümüne, “Avrupa Birligi Genel Sekreterligi Müsaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Baskanlıgında Daire Baskanları, Baskanlık Müsavirleri, Hukuk Müsavirleri ve Basın Müsavirleri,” ibaresi, eklenmistir. (4) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “Dısisleri Bakanlıgı meslek mensuplarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Yurtdısı Türkler Baskanına,” ibaresi eklenmistir. (5) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu �hale Kanununun 3 üncü maddesine asagıdaki bent eklenmistir. “ö) Yurtdısı Türkler Baskanlıgının yurtdısında yapacagı mal ve hizmet alımları ve kiralama hizmetleri,” (6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diger �dareler” bölümüne asagıdaki ibare eklenmistir. “36- Yurtdısı Türkler Baskanlıgı” (7) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Yurtdısı Türkler Baskanlıgı” bölümü olarak eklenmistir. (8) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Özel Çevre Koruma Kurumu Baskanlıgı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdısı Türkler Baskanlıgı,” ibaresi eklenmistir. 11 Geçis hükümleri GEÇ�C� MADDE 1- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Baskanlıkça Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüge konulur. (2) Baskanlıgın 2010 yılı bütçe ödenegi; bu Kanunun yürürlüge girmesinden sonra, otuz milyon TL olarak Maliye Bakanlıgınca Baskanlık Bütçesine aktarılır. 2010 yılı için geçerli olmak üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Baskanlık kadrolarına atama yapılabilir; satın alma ve kiralama yapılabilir. (3) Bu Kanunun yayımlandıgı tarihte Baskanlıga ait kadrolarda yer alan uzman ve uzman yardımcısı sayısı kadar, Baskanlık adına sözlesmeli uzman kadrosu vize edilmis sayılır. (4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile baglı olmaksızın bos kadrolarda unvan; dolu ve bos kadrolarda derece degisikligi yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (5) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte kamu kurum kurulusları ile yurtiçi ve yurtdısındaki üniversiteler, uluslararası kuruluslar, konu ile ilgili meslek kurulusları, arastırma merkezleri ve sivil toplum kuruluslarında, yurtiçinde veya yurtdısında alanla ilgili çalısan veya bu konuda egitim almıs ve sınavın açıldıgı tarihte kırk yasını geçmemis kisiler, bu Kanunun yürürlülüge girdigi tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Baskanlıkça yapılacak yeterlik sınavında basarılı olmaları sartıyla, basarı sıralaması dikkate alınarak Yurtdısı Türkler Uzmanı olarak atanırlar. Bu sınava katılacaklarda, (b) ve (c) bentleri dısında 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sartlar aranır. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı Yurtdısı Türkler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde ellisini geçemez. Sınava iliskin esaslar Baskanlıkça belirlenir. Yürürlük MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. Yürütme MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 12 (1) SAYILI CETVEL YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI SÖZLESME ÜCRET CETVEL� (BRÜT TL) GÖREV UNVANI EN AZ EN ÇOK Baskan 2.871 Baskan Yardımcısı 2.575 2.696 Daire Baskanı, Baskanlık Müsaviri, I.Hukuk Müsaviri, Hukuk Müsaviri, Basın Müsaviri 1.602 2.205 Yurtdısı Türkler Uzmanı Kadro derecesi 1 1.602 2.205 Kadro derecesi 2 1.573 2.150 Kadro derecesi 3 1.556 2.134 Kadro derecesi 4 1.540 2.118 Kadro derecesi 5 1.524 2.102 Kadro derecesi 6 1.507 2.086 Kadro derecesi 7 1.491 2.069 Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcısı 736 1.663 13 (1) SAYILI L�STE KURUMU : YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI TESK�LATI : MERKEZ �HDAS ED�LEN KADROLARIN SINIFI UNVANI KADRO DERECES� SERBEST KADRO ADED� TOPLAM G�H Baskan 1 1 1 G�H Baskan Yardımcısı 1 2 2 G�H Baskanlık Müsaviri 1 3 3 G�H Daire Baskanı 1 5 5 G�H I. Hukuk Müsaviri 1 1 1 G�H Hukuk Müsaviri 1 5 5 G�H Basın Müsaviri 1 1 1 G�H Yurtdısı Türkler Uzmanı 1 7 7 G�H Yurtdısı Türkler Uzmanı 3 13 13 G�H Yurtdısı Türkler Uzmanı 5 13 13 G�H Yurtdısı Türkler Uzmanı 7 17 17 G�H Yurtdısı Türkler Uzman Yardımcısı 9 20 20 G�H Mali Hizmetler Uzmanı 7 1 1 G�H Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 1 1 G�H Özel Kalem Müdürü 1 1 1 G�H Veri Hazırlama ve Kontrol �sletmeni 3 2 2 G�H Veri Hazırlama ve Kontrol �sletmeni 6 3 3 G�H Veri Hazırlama ve Kontrol �sletmeni 10 3 3 TOPLAM 99 99 14 GENEL GEREKÇE Yurt dısındaki vatandaslarla ilgili hizmetler, yurt dısında konsolosluklar bünyesinde verilmektedir. Ancak, bu hizmetlere yönelik politikaların olusturulmasında, yurt içinde, sayıları onu asan farklı bakanlıklara baglı kamu kurum ve kuruluslarından meydana gelen bir yapı bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaslarımız gerek kamu kurum ve kuruluslarının idarî yapısından kaynaklanan sorunlarla, gerekse ilgili kurumların sundugu hizmetlerin farklılık arz etmesinden dolayı, çesitli sorunlarla karsılasmaktadır. Hükümetler, yurt dısında yasayan vatandaslarımıza verdikleri önemden dolayı, bu konularla koordinasyon görevi yapmak üzere, hemen hemen her dönemde bir Devlet Bakanını görevlendirmistir. Bakanlar Kurulunun görev dagılımında bir Devlet Bakanına, yurt dısındaki vatandaslara yönelik yapılacak hizmetlerde kurumlar arasında koordinasyonu saglama görevi verilmekte, ancak, koordinasyon görevinden ne anlasılması gerektigi belirtilmemektedir. Bu alanda Türkiye’de otuza yakın kurum, politika belirlemekte veya hizmet üretmekte, bu hizmetlerde mükerrerlikler olusmakta, kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmamasının sonucunda da kaynak israfı ortaya çıkmaktadır. Konuya iliskin görev alanıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kurulusları tarafından yapılan farklı yorumlar, kurumlar arasında yetki karmasasına neden olmakta, yurt dısında yasayan vatandaslarımıza yönelik koordinasyon görevinin ifasında zorluklarla karsılasılmaktadır. Anılan koordinasyon görevi, münhasıran bu konu ile ilgili kurumsal bir yapı bulunmadıgından, Basbakanlıkta bulunan müsavirler kanalıyla yürütülmeye çalısılmaktadır. Ancak bu durum, kurumsal hafızanın olusmasını ve hizmetlerin sürdürülebilirligini engellemektedir. Bu konuda kurumsal bir kapasite gelistirilemediginden, sorunların çözümü kisisel gayretlere baglı bir hâl arz etmektedir. Yurt dısında bes milyon civarında vatandasımız yasamaktadır. Ülkemizdeki yakınları da hesaba katıldıgında bu sayı, onbes milyona ulasmaktadır. Bu toplulugun sorunlarının çözümünün daha yakından takip edilmesi için, ilgili kurum ve kuruluslarla isbirligini ve koordinasyonu saglayacak bir birime ihtiyaç duyuldugu, bu hizmetin muhatabı vatandaslar ve yetkililerce de dile getirilmektedir. Türk dünyası ve akraba toplulukları ile ilgili islerin koordinasyonunda da yurt dısında yasayan vatandaslarımıza yönelik koordinasyonda yasananlara benzer sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bilindigi üzere, Türk �sbirligi ve Kalkınma �daresi Baskanlıgı (T�KA), baslangıçta Türk dünyası ve akraba toplulukları ile ilgili bir birim olarak kurulmus ancak, degisen sartlar, T�KA’nın yurt dısında teknik ve kalkınma yardımı yapan bir kurulus hâline gelmesini saglamıstır. T�KA’nın bu niteligi, son yıllarda Birlesmis Milletler ve baglı teskilatları basta olmak üzere, uluslararası platformda takdirle karsılanmaktadır. Bu çalısmalar sayesinde Türkiye, kalkınma yardımları alanında OECD üyeleri arasında “uluslararası donör ülkeler” arasına girmektedir. Bu durum, ülkemizin prestiji açısından önemlidir. T�KA’nın belirtilen alanda ihtisaslasması, ülkemizi dıs dünyada daha saygın bir konuma getirmektedir. 15 T�KA’nın teknik ve kalkınma yardımlarının dısında yapacagı diger çalısmalar, uluslar arası arenadaki saygın konumunu sarsabileceginden, soydas ve akraba toplulukların yasadıgı bölgelerde, icraî görev yapmayan, ancak kamu kaynaklarının ortak hedefler çerçevesinde harcanmasını saglayacak politikaların olusturulup, hedefe yönelik olarak kullanılmasını saglamak ve kurumlar arasında koordinasyon görevi yürütmek üzere ayrı bir birim kurulması daha uygun olacaktır. T�KA ve diger bakanlıklarca, soydas ve akraba toplulukların yasadıgı bölgelerde yapılacak faaliyetler, ülkemiz menfaatleri açısından belirli hedeflere ve önceliklere göre yapılmasına; bölgede hizmet veren kamu kurumlarına baglı birimlere, yol haritası niteliginde plan yapan, koordinasyon saglayan, hedefler belirleyip o hedeflere ulasılıp ulasılmadıgını raporlayan bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu yapı, stratejik yönetim anlayısını ve sonuç odaklı çalısma prensibini beraberinde getirecek ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını saglayacaktır. Milli Egitim Bakanlıgı, yurt dısından ögrenci getirme projelerini iki farklı genel müdürlük bünyesinde yürütmektedir. Ayrıca, Milli Egitim Bakanlıgı dısında farklı kamu kurumları tarafından da Türkiye’ye egitim-ögretim maksadıyla yabancı uyruklu ögrenciler getirilmektedir. Bu çalısmalar, farklı kurumların yetki alanına girmektedir. Ülkemizin genel menfaatleri açısından önem arz eden yabancı ögrenci projesi de ilke ve uygulama bazında koordinasyon gerektiren bir çalısmadır. Kurumların görevlerine müdahale edilmeksizin, farklı kurumlarının yetkisi içinde bulunan ve lobicilik yönü de önemli olan yabancı uyruklu ögrencilere yönelik çalısmaların, tek bir birim tarafından koordine edilerek bütünlük saglanması, stratejik önemi haizdir. Belirtilen nedenlerle, yurt dısında yasayan vatandaslarımızın yasadıgı sorunlardan diplomasi faaliyetleriyle çözüleceklerin dısındaki sorunların takip ve çözümü; soydas ve akraba topluluklara yönelik hizmetlerin bir plan dâhilinde yürütülmesi ve yabancı uyruklu ögrencilere yönelik çalısmalara dair kurumlar arasında koordinasyonun saglanmasıyla görevli bir birimin kurulmasının, hizmetlerin koordinasyonu ve sonuçlarının takibi açısından yararlı olacagı degerlendirilmektedir. Tasarıyla; a) Yurt dısında yasayan vatandaslarımızla ilgili çalısmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, b) Soydas ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik iliskilerin gelistirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, c) Avrupa Birligi çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluslarınca ülkemizde egitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlasmalar çerçevesinde ülkemize gelen yabancı ögrencilerin, ülkemizdeki egitim süreçlerinin basarılı bir sekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu saglamak, üzere, kamu tüzel kisiligini haiz, idarî ve malî özerklige sahip ve özel bütçeli, Basbakanlıga baglı Yurtdısı Türkler Baskanlıgı kurulmaktadır. 16 MADDE GEREKÇELER� MADDE 1- Madde ile Kanunun amaç ve kapsamı belirtilmekte ve Kanunda yer alan bazı kavramların tanımları yapılmaktadır. MADDE 2- Madde ile kamu tüzel kisiligini haiz, idarî ve malî özerklige sahip ve özel bütçeli, Basbakanlıga baglı Yurtdısı Türkler Baskanlıgı kurulmaktadır. Maddede ayrıca, Baskanlıgın hizmetlerinin yerine getirilirken uyulması gereken standartlar, teskilat yapısı, ülke ve bölge masalarının kurulması, bütçe ve denetim sekilleri ile yetki, sorumluluk ve yetki devrine iliskin hususlar düzenlenmektedir. MADDE 3- Madde ile Baskanlık teskilatının, Yurtdısı Vatandaslar Daire Baskanlıgı, Kültürel ve Sosyal �liskiler Daire Baskanlıgı, Kurumsal �liskiler ve �letisim Daire Baskanlıgı, Yabancı Ögrenciler Daire Baskanlıgı, Strateji Gelistirme ve �dari �sler Daire Baskanlıgı ve Hukuk Müsavirliginden olusması öngörülmekte ve bunların görevleri ile sorumlulukları belirlenmektedir. MADDE 4- Madde ile Baskanlık bünyesinde kurulacak olan sürekli kurul niteligindeki Yurtdısı Vatandaslar Danısma Kurulu, Kültürel ve Sosyal �liskiler Esgüdüm Degerlendirme Kurulu ve Yabancı Ögrenci Degerlendirme Kurulunun olusumu ve görevleri belirtilmektedir. MADDE 5- Madde ile atamalar, kadrolar, geçici görevlendirme ve sözlesmeli personel istihdamı ile genel olarak personele iliskin hususlar düzenlenmektedir. MADDE 6- Madde ile kamu kurum ve kurulusları ile yabancı uyruklu ögrencilerin yükümlülükleri belirlenmektedir. MADDE 7- Madde ile Kanundaki düzenlemelere paralel olarak, diger kanunlardaki gerekli degisiklikler yapılmaktadır. GEÇ�C� MADDE 1- Madde ile Baskanlıga bu Kanunla verilen görevlerin zamanında ve etkin olarak yerine getirilebilmesi amacıyla çıkarılması gereken yönetmeliklerin en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüge konulması, Baskanlıgın kurulus asamasında uygulanacak geçis hükümleri belirlenmekte, kadrolara atama, satın alma, kiralama konusunda bütçe kanununda yer alan sınırlamaların 2010 yılı içinde uygulanmaması öngörülmekte ve bir defaya mahsus olmak üzere, Yurtdısı Türkler Uzmanlıgına atanacaklarda aranacak nitelikler ve sınav sartları ile ilgili hükümler düzenlenmektedir. MADDE 8- Yürürlük maddesidir. MADDE 9- Yürütme maddesidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.