Yâ ilâhi ger suâl etsen bana

Cevabım işbu idi sana.


Ben banâ zulmeyledim ettim günah

Neyledim nittim sanâ ey pâdşâh.


Gelmeden dedin hakıma kem diye

Doğmadan dedin âsi âdem diye.


Sen ezelde beni âsi yâzasın

Doldurâsın âleme âvâzesin.


Ben mi düzdüm beni sen düzdün beni

Pür ayıp nice getirdiney gani.


Gözüm âçıp gördüğüm zindan içi

Nefs ü hevâ pür dolu şeytân içi.


Haps içinde ölmeyeyim diye aç

Mısmıl u murdar yedim bir iki kaç.


Nesne eksildi mi mülkünden senin

Geçti mi hükmün hükmünden senin.


Rızkını yeyip seni aç mı kodum

Ya yeyip öynünü muhtaç mı kodum.


Kıl gibi köprü gerersin geç diye

Gel seni sen tuzağımdan seç diye.


Kıl gibi köprüden âdem mi geçer

Ya düşer, ya dayanır yahut uçar.


Kulların köprü yaparlar hayr için

Hayrı budur kim geçerler seyr için.


Tâ gerek bünyâdım muhkem ola ol

Ol geçenler aydalar uş doğru yol.


Terazi kurarsın hasâbet tartmağa

Kastedersin seni od’a atmağa.


Terazi ona gerek bakkal ola

Ya bezirgan, tacir u attâr ola.


Çün günah murdarların murdarıdır

Hazretinden yâramazlar kârıdır.


Sen gerek lutf ile onu örtersin

Pes ne hacet murdar, açıp tartarsın.


Geçmedi mi intikamın öldürüp

Cürüdüp gözüme toprak doldurup.


Değmedi hiç Yunus’tan sânâ ziyan

Sen bilirsin âşikâra vu nihan.


Bir avuç toprağa bunca kıyl ü kaal

Neye gerek ey Kerim-i Zü’l-celâl.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.