FANDOM


Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi/TL11CW Sınıfı Teknik Lise C Şubesi Web Tasarım Dalı Sınıfı 30 kişilik bir sınıftır.

Disambig Bakınız: Safahat


Sınıfımızın Web 2.0 Kollektif ve Kolleograftig Safahat ProjesiEdit

Yapacaklarımız:Edit

1. Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerini Yenişehir Wiki'de toplayacağız.

2. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini günümüz Türkçesiyle aslının karşılaştırmasını yazacağız.

3. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurken oluştıracağımız video kaydını yükleyeceğiz.

4. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını Google'dan İngilizce'ye çevireceğiz.

5. Safahat'ı öğrencilerimiz arasında bölümleyeceğiz.

Sorumlu Öğrenciler ve Sorumluluk Alanları:Edit

1.KitapEdit

 • Mehmet Can İnci
 • Yiğit Can Koçlusoy
 • İlknur Kozan
 • Havva Karabacak
 • Ayşe Uğuz

2.KitapEdit

 • Dicle Yahşi
 • Hacer Berfin Şen
 • Hüsne Şenol
 • Hüsnü Mübarek Elkıran

3.KitapEdit

 • Işıl Rüzgarlık
 • Berfin Nazlı Erdem
 • Duygu Akdemir
 • Şeyda Aygün
 • Fatma Er

4.KitapEdit

 • Nida Şehirli
 • Zeynep Karaman
 • Melike Adıyaman
 • Badel Şen
 • Mehmet Dokuzoğlu
 • Melisa Akdeniz

5.KitapEdit

 • Sidar Batmaz
 • Ertekin Sandallı
 • Mehmet Duran Tatlı

6.KitapEdit

 • Mehtap Oran
 • Sevgi adıgüzel
 • Sercan kervan

7.KitapEdit

 • Öykü Müftügil
 • Esin Mercimekoglu
 • Mehmet Ali Gündüz

1.Kitap


' Türkçe 'Edit

' Almanca 'Edit

' İngilizce 'Edit

'Yazarı Hakkında Bilgi : İstiklal Marşı şâiri. Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebine devam etti. Babasının vefâtı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayâtı boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi. Babasından Arapça dersleri aldı. 1893 senesinde Tophâne-i Âmire veznedârı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi. Âkif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sâhasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat âlemine girişi daha fazla 1908′de İkinci Meşrutiyetin îlânıyla başlar. Bu târihten itibaren şiirlerini Sırât-ı Müstakîm’de yayınlanır. Mehmed Âkif milletini ve dînini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sâhip, şâir tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebî bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şâiridir. İstiklâl Marşı şâiri olması bakımından da “Millî Şâir” ismini almıştır.

'Informationen über den Autor: Anthem Dichter. Ragif dessen wirklicher Name war in Istanbul im Jahre 1873, Mehmet Akif geboren. Seine Mutter, Sherry Emine Hanim, sauber Tahir Vater Sir. Die erste war die Sammlung von District School Emir Bukhari. Nach Primar-und Sekundarstufe in der zivilen für die Schule weiter. Auf dem Tod seines Vaters und Niederbrennen von Häusern für die Schule von Veterinary mülkiyeyi verlassen abschloss. Sammlung von Fremdsprachenunterricht, war er während seines ganzen Lebens angezogen. Er lernte Französisch und Persisch. Nahm Unterricht in arabischer Sprache von seinem Vater. Schatzmeister im Jahr 1893 Tophane-i Amire M. Ismet sicher, er heiratete die Tochter des Gehirns. Going Akif in der Schule gelernt, ist es wichtig, Sammlung von Selbst-Erhöhung komplett, gearbeitet hat, um Wissen zu erweitern. Öffentlichen Dienst nach dem Start des Lebens lehrt und schreibt Gedichte, Literatur, fortgesetzt Feldarbeit. Aber die Welt ihrer Veröffentlichung im Jahr 1908 mehr als Eintrag beginnt mit der Erklärung des Zweiten konstitutionelle Monarchie. Sirat-i Müstakîm'de Gedichte seit diesem Datum veröffentlicht. Mehmet Akif Nation und der Religion der Liebe, barmherzig gegenüber den Menschen, ein Temperament, mit schwankender Begeisterung Natur Dichter, Autor des berühmten türkischen Dichter Gedichte wertvollen literarischen Bezug. Anthem Dichter im Sinne des Seins "nationalen Dichter" zu seinem Namen kam.

'Information about the author: Anthem poet. Ragif whose real name was born in Istanbul in 1873, Mehmet Akif. His mother, Sherry Emine Hanim, clean Tahir's father Sir. The first was the collection of District School Emir Bukhari. After primary and secondary education in the civil for the school continued. On his father's death and burning of houses for the school graduated from Veterinary mülkiyeyi leave. Collection of foreign language classes, he was attracted throughout his life. He learned French and Persian. Took lessons in Arabic from his father. Treasurer in 1893 Tophane-i Amire M. Ismet sure he married the daughter of brain. Going Akif learned in school, it is important to complete collection of self-raising, has worked to expand knowledge. Civil Service after the start of life by teaching and writing poetry, literature, field work continued. But the world of its publication in 1908, more than entry begins with the declaration of the Second Constitutional Monarchy. Sirat-i Müstakîm'de poems published since that date. Mehmet Akif nation and the religion of loving, compassionate towards people, a temperament, with fluctuating enthusiasm nature poet, author of the famous Turkish poet poems precious literary respect. Anthem poet in terms of being the "national poet" got its name.

'Özet; Mehmet Akif, hem bir şair, hem bir yazar; hem de hatiptir.Bir taraftan Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad’daki makaleleri, şiirleri, çevirileriyle, diğer taraftan vaazlarıyla halkı toparlanmaya ve düşmana karşı birlik olmaya çağırmıştır.Birinci dünya savaşı sırasında Osmanlı devletinin ve Arapların toparlanması, birlik olması için çok gayret etti.Kurtuluş savaşı sırasında Kuva-yı Milliye’den yana yazılar yazdı.Bu esnada Anadolu’ya geçerek Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Burdur Milletvekili olarak görev yaptı. Bu arada Konya ayaklanmasını önlemek ve halka öğüt vermek için Konya’ya gönderildi. Oradan Kastamonu’ya geçti, Nasrullah Camisi’nde Sevr Antlaşması’nın iç yüzünü, Kurtuluş Savaşı’nın niteliğini anlatan coşkulu bir vaaz verdi, bu vaaz Diyarbakır’da basılarak bütün vilayetlere ve cephelere dağıtıldı.Mehmet Akif milletini ve dinin seven, insanlara karşı merhametli davranan, şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan meşhur bit Türk şairdir. İstiklal Marşı şairi olması bakımından da ‘’Milli Şair’’ ismini almıştır. Şairin en büyük eseri safahat genel adı altında toplanan 7 kitaptan oluşmuştur. Şair bu eserinde halka seslenmiş, yalın ve halkın anlayabileceği bir dili tercih etmiştir.

'Abstract; Mehmet Akif, sowohl Dichter und Schriftsteller, sowie Hand-und hatiptir.Bir Mustakim Sebilü'r Sirat-i-Reşad'daki Artikel, Gedichte, Übersetzungen, auf der anderen Seite vaazlarıyla das Volk gegen den Feind zu vereinigen, um sich zu erholen und çağırmıştır.Birinci Weltkrieg Erholung während des Osmanischen Reiches und die Araber, die Einheit in den Krieg etti.Kurtuluş Kuva-t, da die Artikel in der National yazdı.Bu werden durch Anatolien, während er als erster Stellvertreter des Großen Nationalversammlung der Burdur serviert. In der Zwischenzeit schickte Konya, Konya an die Öffentlichkeit zu verhindern Aufstand ermahnen. Von dort aus Kastamonu vergangen ist, die Innenfläche des Vertrags von Sevres, Nasrullah Moschee, gab eine Predigt begeistert von der Qualität des Befreiungskampfes und schob alle Provinzen und die Fassaden der diese Predigt in Diyarbakir dağıtıldı.Mehmet Akif Nation und Religion, liebevoll, mitfühlend gegenüber den Menschen Handeln, Begeisterung schwankenden Charakter des Dichters berühmte Quäntchen türkischen Dichters. Im Hinblick auf ein Dichter namensNatio Mehmet Akif's second book of poetry books published in 1912, a long poem soluklutek occurs. Alem-i Islam in the name of a Tatar browser Abdürreşit Travelogues Suleymaniye Mosque preacher Abraham a chair reminiscent of his work speaks Mehmet Akif, the white-bearded, clean-faced ihtiyar'a Istanbul, the Turkish-Islamic world and especially etirir depicted. Hence the identity of the preacher to the world wide coverage given to the Turkish Cypriots'rights and the freedom struggle of the Russian works, after the 1905 Constitution also explained.nal Anthemwas der National Poet. Safahat allgemein gesammelt unter dem Namen des Dichters größtes Werk besteht aus sieben Bücher. Der Dichter rief die Öffentlichkeit in dieser Arbeit eine einfache und verständliche Sprache, haben die Menschen gewählt.

'Abstract; Mehmet Akif, both a poet and a writer, as well as hand hatiptir.Bir Müstakim and Sebilü'r Sirat-i-Reşad'daki articles, poems, translations, on the other hand vaazlarıyla the people to unite against the enemy to recover and çağırmıştır.Birinci world war recovery during the Ottoman Empire and the Arabs, to be unity in the war effort etti.Kurtuluş Kuva-t since the articles in the National yazdı.Bu through Anatolia while he served as First Deputy of the Grand National Assembly of Burdur. In the meantime, Konya, Konya sent to exhort the public to prevent uprising. From there, Kastamonu has passed, the inner face of the Treaty of Sevres, Nasrullah Mosque, gave a sermon enthusiastic about the quality of the liberation struggle, pushing all the provinces and the facades of this sermon in Diyarbakir dağıtıldı.Mehmet Akif nation and religion, loving, compassionate towards people acting, enthusiasm fluctuating nature of the poet's famous bit of Turkish poet. In terms of being a poet,Anthemwas named the National Poet. Safahat generally collected under the name of the poet's greatest work consists of seven books. The poet called out to the public in this work, a simple and understandable language, the people have chosen.

2.KitapEdit

TürkçeEdit

AlmancaEdit

İngilizceEdit

Mehmet Akif'in ikinci şiir kitabı,1912'de basılan kitap, uzun soluklutek bir şiirden meydana gelir. Alem-i İslam adıyla bir seyahatnamesi bulunan Tatar gezgini Abdürreşit İbrahim'i hatırlatan bir vaizi Süleymaniye Camii kürsüsünde konuşturduğu eserinde Mehmet Akif, bu beyaz sakallı, temiz yüzlü ihtiyar'a Türk-İslam dünyasını ve özellikle de İstanbul'u tasvir etirir. Vaizin kimliği dolayısıyla Türk dünyasına da geniş yer verilen eserde 1905 Meşrutiyeti sonrasında Rusya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesi de anlatılır. Mehmet Akif das zweite Buch der Poesie Bücher im Jahr 1912 veröffentlicht wurde, tritt ein langes Gedicht soluklutek. Alem-i Islam im Namen eines tatarischen Browser Abdürreşit Reiseberichte Süleymaniye-Moschee Prediger Abraham a Stuhl erinnert an seine Arbeit spricht Mehmet Akif, der weißbärtige, sauberes Gesicht ihtiyar'a Istanbul, der türkischen-islamischen Welt und vor allem dargestellt etirir. Daraus ergibt sich die Identität des Predigers auf das World Wide Berichterstattung über den türkischen Zyprioten die Rechte und russische Werke nach Verfassung von 1905 beschreibt auch den Kampf für die Freiheit. Mehmet Akif's second book of poetry books published in 1912, a long poem soluklutek occurs. Alem-i Islam in the name of a Tatar browser Abdürreşit Travelogues Suleymaniye Mosque preacher Abraham a chair reminiscent of his work speaks Mehmet Akif, the white-bearded, clean-faced ihtiyar'a Istanbul, the Turkish-Islamic world and especially etirir depicted. Hence the identity of the preacher to the world wide coverage given to the Turkish Cypriots'rights and the freedom struggle of the Russian works, after the 1905 Constitution also explained.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.