FANDOM


YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

Eşik değer : İlanlara ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapım işleri için belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri,

Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işleri,

İş deneyim belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgelerini,

Yaklaşık maliyet : İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen ve ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunan, ihale konusu yapım işinin öngörülen bedelini,

İfade eder.

Temel ilkeler Madde 4- İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez.

İhalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir, diğer ihale usulleri ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz.

Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar Madde 5– Yapım işlerinde, ihaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur :

a) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.

Yerli istekli MADDE 6 - Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişiliklerdir. Bir tüzel kişiliğin yerli istekli sayılabilmesi için;

a) Limited şirketlerde; ortakların, b) Anonim şirketlerde; nama yazılı hisse senetlerine sahip olanların, c) Komandit şirketlerde; ortakların ve hissedarların, d) Kollektif şirketlerde; ortakların, e) Vakıflarda; kurucuların, f) Derneklerde; üyelerin, g) Kooperatiflerde; ortakların, h) İlgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğe haiz olar kurum ve kuruluşlarda; ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının,

Tamamının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Yukarıda belirtilen tüzel kişilerin ortakları arasında başka tüzel kişilerin bulunması durumunda aynı şartlar, bu ortak tüzel kişiler için de aranır. Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, her ortak için ayrı ayrı aranır.

Katılımcıların yerli istekli olup olmadığına ilişkin belgeler, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenir.

Gerçek kişiler, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini sunarlar. Tüzel kişiler ise ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirten bir beyanname verirler ve bu beyannameye durumlarına uygun aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Özelleştirme programında olan kuruluşlar: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen belge, b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri müesseseleri: Bağlı olduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünce düzenlenen belge, c) Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: Anonim şirket statüsünde olduklarından, anonim şirketlerden istenecek belgeler, d) Vakıflar: Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya Resmi Gazete örneği ile kurucuların tabiyetini gösteren nüfus kayıtları, e) Dernekler :Son genel kurul toplantısına ait hazirun listesi, f) Anonim şirketler: 1) Paylar senede veya ilmühabere bağlanmamışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı sureti, 2) Paylar nama yazılı senede bağlanmışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı örneği ile ortaklık pay defterinde ortak olarak adı geçenlerin pay devri yapmadıkları yolunda resmi ve yazılı beyanı, g) Limited şirketler: Ticaret sicili kaydı ve pay defterinin noter onaylı sureti, h) Komandit şirketler: Ticaret sicili kaydı, i) Paylı komandit şirketler: Ticaret sicili kaydı, j) Kollektif şirketler: Ticaret sicili kaydı, k) Kooperatifler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen belge, l) Diğer tüzel kişilikler : İlgili mercilerce düzenlenen belge.

İhtiyaç duyulması halinde idare, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının belgelendirilmesi amacıyla nüfus kayıt bilgilerini isteyebilir.

İKİNCİ BÖLÜM Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık maliyetin tespiti ve gizliliği Madde 7- İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir.

İdareler, ihale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerlerin altında kalıp kalmadığını belirler.

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur.

Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti Madde 8- Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir.

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması Uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.

b) Proje zorunluluğu Bina işlerinde uygulama projesi, diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.

c) Mahal listesi hazırlanması Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

d) Metraj listelerinin hazırlanması İhale konusu yapım işine ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.


e) Uygulama projesi yapılamayan onarım işleri Uygulama projesi yapılması mümkün olmayan onarım işlerinde, hazırlanan rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklaşık maliyet hesaplanır.

f) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.

Anahtar teslimi götürü bedeli işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti Madde 9- İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet; a) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından, b) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, c) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet değerlerinden,

Biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır.

İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; imalatın ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.

Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

Yaklaşık maliyetin hesaplanması Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %25 oranında kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.

İdarece malzeme verilmesi halinde yaklaşık maliyetin hesabı Madde 11- İhale konusu yapım işinin bünyesine girecek malzemelerden bir kısmının idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarece verilecek malzemelerin bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu malzemelerin listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmet sunucularına tespit ettirilmesi Madde 12- İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, yaklaşık maliyet tespiti hizmeti, danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle de karşılanabilir.

Yaklaşık maliyetin kullanılması, güncellenmesi ve yeniden hesaplanması Madde 13- Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini hazırlarken ihale konusu yapılacak her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek miktarının belirlenmesinde ise bu yaklaşık maliyete katma değer vergisi de dahil edilir.

Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE (Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bülteninin Tablo-2 deki Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün “Genel” satırına ait Toplam) oranları üzerinden güncellenir.

Ancak üzerinden bir yıl geçtiği halde ihale edilemeyen yapım işlerinin yaklaşık maliyeti idareler tarafından yeniden hesaplanır.

Yaklaşık maliyete ilişkin gizliliğin korunması Madde 14- Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalarına katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler ihale sonuçlanıncaya kadar yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak zorundadır. Bu gizlilik esasını ihlal edenler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi

Uygulanacak ihale usulünün tespiti Madde 15- İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 ila 22 nci maddeleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, yapılacak işin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ya da doğrudan temin yolu ile de ihale yapılabilir.

Açık ihale usulü Madde 16- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.


Belli istekliler arasında ihale usulü Madde 17- Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerine ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir.

Pazarlık usulü Madde 18- Aşağıda belirtilen hallerde yapım işleri pazarlık usulü ile ihale edilebilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmayan yapım işleri,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

e) İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

Doğrudan temin Madde 19- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İşin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin iş ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Yapılacak işin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesi (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen miktarı aşmaması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği Madde 20- İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Belli istekliler arasında ihale edilecek yapım işlerinde ön yeterlik dokümanında adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

Pazarlık usulü ile ihale edilecek yapım işlerinde ihale dokümanında isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması Madde 21- İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarını esas alarak hazırlar. İdarelerce ihale dokümanlarının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulü ve sözleşme türüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan;

a) Standart Formlar (EK : 1),

b) Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :2) ,

c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK : 3),

d) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK : 4),

e) Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK : 5),

f) Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (EK : 6),

g) Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (EK : 7),

h) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK : 8),

ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır.

İdare, ilan yapılacak hallerde ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.

İdari şartnameler Madde 22- İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak ihale edeceği işe ilişkin idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartname’lerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname’lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartname’lerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne eklerler.


Ön yeterlik şartnameleri Madde 23- İdareler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacakları yapım ihalelerinde, ön yeterlik şartnamelerini, bu Yönetmelik ekinde yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi” ni esas alarak hazırlar. Söz konusu Şartname’de boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca, idareler Tip Ön Yeterlik Şartnamesi’nde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme yaparak “Diğer Hususlar” bölümüne eklerler.

Teknik şartnameler Madde 24- Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale konusu yapım işinin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

Sözleşmeler Madde 25- İdareler ihale dokümanı kapsamında sunulacak sözleşme tasarısı metninin hazırlanmasında işin niteliğini dikkate alarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tip Sözleşmelerden uygun olanını esas alır.

Tip sözleşmelerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca, Tip Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde hazırlanacak sözleşme tasarısında tip sözleşmeye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile “Diğer Hususlar” bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması Madde 26– İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine (standart form KİK001.0/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları Madde 27- İdare, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince bir ihale komisyonu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınır.

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulüyle yaptırılacak işlerde ise ihale komisyonu kurulmaz.

İhale işlem dosyası Madde 28– İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları, yüklenici tarafından sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan on binde beş oranındaki Kurum payının Kamu İhale Kurumunun banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar

İhale ve ön yeterliğin ilanı Madde 29- Yapım işlerine ilişkin ihale ve ön yeterlik ilanları aşağıda belirtilen süre ve esaslara göre yapılır:

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az kırk gün önce, pazarlık usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az yirmi beş gün önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az yirmi beş gün önce Resmi Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmi Gazetede,

3) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 3 üncü alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede,

En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

Bu madde kapsamında ilan edilen ihalelerden Kamu İhale Kurumunun belirlediği niteliklere uyanlar ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığı ile Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edilir.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır ve ilgili idare tarafından bu işlemler bir tutanak ile belgelendirilir.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine idarelerce oniki günlük süre eklenir.

İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir.

Doğrudan temin usulünde, ilan yapılmaksızın ihtiyaçlar temin edilebilir.

İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi Madde 30– İdareler, ihale ilanlarını uygulanacak ihale usulüne göre standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarından uygun olanını esas alarak hazırlar (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

İlanın uygun olmaması Madde 31- Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların Yönetmeliğin 30 uncu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilanların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde olmak kaydıyla hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması Madde 32- Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanların idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Doküman bedellerinin, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanların satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelini bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Madde 33- İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.

İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesi Madde 34- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İKİNCİ KISIM İhaleye Katılımda Yeterlik

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler Madde 35- İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez.

İhale konusu işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.

İstenecek belgeler Madde 36- Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalan yapım işleri ihalelerinde; 1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 3) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin, İdarelerce istenilmesi zorunludur.

Ancak, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin altında kalmakla birlikte aynı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının da altında kalan yapım işlerinde yalnızca isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler ile iş deneyim belgesinin aranması zorunludur. Bu Yönetmelikte düzenlenen diğer belgeleri idare işin özelliğini dikkate alarak isteyebilir.

b) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değere eşit ve bu değeri aşan yapım işleri ihalelerinde;

1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, 3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, 4) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 5) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin, idarelerce istenilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılanlara ilave olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

Belgelerin sunuluş şekli Madde 37- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; idareler, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Ancak bu belgelerden; ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgelerin asıllarının idareye verilmesi zorunludur.

İdareye verilen belgelerin asılları, idarece, okunaklı fotokopilerine “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek bir şerh düşüldükten sonra, isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Noter onaylı belgelerden sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması (standart form KİK035.0/Y) ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak verilmesi gerekir.

İdareler yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilirler.

Yabancı para ihtiva eden belgeler, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan temin edilecek belgeler Madde 38– İsteklinin, teklif edeceği bedelin % 10’undan az % 20’ sinden fazla olmamak üzere, işin niteliğine göre idarece belirlenecek bir oran aralığında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK034.0/Y) istenilmesi zorunludur.

Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

İsteklinin bilançosu Madde 39– Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait yıl sonu bilançolarının istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait bilançoları istenebilir.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda, isteklinin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) üç yıllık ortalamasının en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) üç yıllık ortalamasının en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranının, üç yıllık ortalamasının 0,75 den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişim ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.

İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Madde 40- Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler istenebilir.

İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yıldaki yıllık ortalama değerlerin; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 - % 20’ si aralığında, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 8 - % 15’ i aralığında idarece öngörülecek bir oranda olması, asgari yeterlik kriteri olarak belirlenir.

İdarece yeterlik kriteri olarak her iki ciro değeri birlikte istenir ve isteklilerin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlamaları yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son beş yıla kadarki belgelerini sunmakta serbesttirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden idarece istenecek yıllık asgari ortalama değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Sunulan gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirleri o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır.

Ortak girişim isteklilerde, yıllık ciro veya yıllık yapım işi geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka ortak girişimlerde taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o ortak girişimdeki hisseleri oranında dikkate alınır. Ortak girişim ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya yapım işi geliri elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Madde 41– İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

İstenilmesi zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

Ortak girişimlerde, ortak girişim beyannamesi (standart form KİK030.0/Y) ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.


İş deneyim belgeleri Madde 42- İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. Ortak girişim isteklilerde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari %30’ unu sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işlerdir.

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler Madde 43- İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin yönetim kadrosu ve işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, deneyim süresini gösterir ilgili meslek odası üye belgesi veya işletmedeki çalışma süresini tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli görüldüğü ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir kısmı veya hepsi istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir (standart formlar KİK036.0/Y, KİK037.0/Y, KİK038.0/Y ve KİK039.0/Y).

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. . Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdürü ortaklarından tüzel kişi isteklide çalıştığına dair belge aranmaz.

İdarenin, ihale dokümanında istediği “Teknik Personel Taahhütnamesi” bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda “Teknik Personel Taahhütnamesi”nde yer alamaz.

Ortak girişimlerde, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Madde 44- İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y) isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir.

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin (standart form KİK040.0/Y) verilmesi gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre  edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

Ortak girişimlerde, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yeterlik Değerlendirmesi

Yeterlik değerlendirmesi esası Madde 45- İdareler yeterlik değerlendirmesinin hiçbir aşamasında puanlama usulü öngöremez. Yeterlik değerlendirmesi, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik değerlerinin isteklilerce sağlanıp sağlanmadığına göre yapılır.

Açık ihale usulünde yeterlik Madde 46- Açık ihale usulünde, isteklilerin, ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik Madde 47- İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde, adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.

Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kişilere yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

İdare, tekliflerin alınması aşamasında da ön yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden güncellemeye konu olabileceklerin de güncellenerek verilmesini isteyebilir.

Pazarlık usulünde yeterlik Madde 48- İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.

Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir.

Ortak girişimlerin yeterliği Madde 49- Ortak girişimin yeterlik almış olması ortak girişim ortaklarının her birinin ayrı ayrı yeterlik aldığını göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin ihaleden önce bozulması halinde, davet mektubu geçersiz sayılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

İhale dışı bırakılma Madde 50- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

İstekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan bütün isteklilerden yukarıda belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin (standart form KİK029.0/Y), ihale üzerinde kalan istekliden ise, ihale yetkilisinin onayından önce (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunludur.

Ancak (c) ve (d) bendi gereği alınacak belgeler ihaleye katılacak bütün isteklilerden istenir. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin son teklif verme ya da son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde alınmış olması gerekir. Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca verilmesi zorunludur.

Türkiye’deki “Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

1) İlgili sigorta müdürlüklerine tasdik ettirilen aylık prim bordroları ile dört aylık dönem bordrolarına göre sigorta prim ödemeleri takip eden ayın sonuna kadar yapılmamış ise kesinleşmiş prim borcu olduğu,

2) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

3) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

4) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

Kabul edilecektir.

Türkiye’deki “Kesinleşmiş vergi borcu”nun değerlendirilmesinde ise, isteklinin; 1) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

2) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

3) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

4) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

5) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanıncaya kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

Kabul edilecektir.

İhaleye katılamayacak olanlar Madde 51- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Ayrıca; 1) Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler,

2) İhaleyi yapan idarenin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar,

3) Sermaye paylarına bakılmaksızın ikinci bentte belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler,

Bu idarelerin yapacakları ihalelere katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi Belgeyi düzenleyecek merci Madde 52- İş deneyim belgeleri;

Bir sözleşme kapsamında kamu kesimine gerçekleştirilen işler için, iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

İş sahibinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, iş, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

Belge düzenleme koşulları Madde 53- İş deneyim belgeleri; yurtiçinde veya yurtdışında, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen ve sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş olan işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi (standart form KİK043.0/Y),

b) Geçici kabulü yapılmamış işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK044.0/Y),

c) Kamu sektörüne taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme belgesi (standart form KİK045.0/Y),

d) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, kamuda veya özel sektörde, tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde yetmişinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK046.0/Y) veya iş yönetme belgesi (standart form KİK047.0/Y),

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmiş gerçekleşmesi; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme birim fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk keşif bedeline oranlanması; anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde ise, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.

Özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde, asgari yüzde yetmişlik gerçekleşme oranı belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenir.

Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, teknik ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür.

Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70’ i oranındaki kısmını gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve sonrasında işin en az %70’ i oranındaki kısmını fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir.

Ortak girişimce gerçekleştirilen işlerde ortakların her birine ortak girişimdeki hissesini de belirtir iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenir.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir. Ancak bu belgelerin ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylanması ve onaylı Türkçe tercümelerinin verilmesi gereklidir.

Belge için başvuru Madde 54- İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar,

a) Kamuya taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; kesin hakediş raporu, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, devir sözleşmesi,

b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi, varsa yapım harcamalarına ait belgeler,

c) Kamuda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, hizmet cetveli, hakediş raporları, görevlendirme yazısı, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu,

d) Kamuya taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

e) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname, yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

f) Alt yükleniciler için; yüklenici ile yaptıkları noter onaylı sözleşme, bu iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, çalıştırdıkları personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

İş deneyim tutarının tespiti Madde 55- İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

Bu tutar, yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; hakedişlerinde döviz cinsinden ödeme yapılan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir.

İş denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri veya yönettikleri işlerin kendi meslekleri ile ilgili tutarları üzerinden tespit edilir. Aynı iş kısmında aynı sıfatla görev yapan birden fazla eleman varsa, iş deneyim tutarı bölünerek bulunur.

Özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarı olarak, sözleşmede yazılı tutar alınır.

İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir.

İş deneyim belgelerinin verilmesi Madde 56- İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, iş sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde verilir.

a) Yükleniciler:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına taahhüt edilen işler için;

İş bitirme belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

İş durum belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için;

İş bitirme belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

İş durum belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

b) Alt Yükleniciler :

İş bitirme belgesi; yüklenici tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

c) Mühendisler veya mimarlar :

1) İş denetleme belgesi;

Kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi, şantiye şefi, kontrol amiri, şube müdürü, proje müdürü, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları, kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde, yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında, kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde bulunmak şartıyla, kontrol mühendisi, kontrol şefi veya kontrol amiri olarak görev yapanlara, işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi, işin sözleşmesinde teknik personel olarak öngörülmüş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye şefi, proje müdürü olarak denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

2) İş yönetme belgesi;

Kamu kuruluşlarında yönettikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü, yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, (her hangi bir ortaklık şartı aranmaksızın), anonim şirketlerde genel müdür, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeye ilişkin esaslar Madde 57- İş deneyim belgeleri, ihale komisyonlarınca aşağıdaki esaslar dahilinde değerlendirilir :

a) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanamaz.

b) İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları 1/5 oranında, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları ise 1/10 oranında dikkate alınır.

c) Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.

Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler.

Bu şekilde hesaplanan iş deneyim tutarı iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.

d) İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.

e) Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç), ortakların şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenen, iş durum veya iş bitirme belgesinin verilmesi kaydıyla, ortaklık döneminde yapılan işler hisseleri oranında ortakların şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir.

f) İsteklinin, başka ortak girişimlerde gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır.

g) İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin yüzde yetmişlik oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.

h) Yerli ve yabancı yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler 1/2, mühendis veya mimar olarak denetledikleri işler 1/10 ve yönettikleri işler 1/20 oranında dikkate alınır.

i) Alt yüklenicilik faaliyeti dolayısıyla alınmış iş bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla işi içerse dahi, bunlardan sadece ihale konusu iş veya benzer işlere ait olanı dikkate alınır.

j) Ortak girişim ortaklarının tek başına gerçekleştirdikleri işler tam olarak, diğer ortak girişimlerde ortak olarak gerçekleştirdikleri işler ise o ortak girişimdeki hissesi oranında değerlendirilir.

Güncelleştirme Madde 58- İhale komisyonları, iş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlarını; yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından itibaren ihale ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyatlı işlerde, sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden, yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarını ise, ihale ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden, güncelleştirir.

Komisyonların inceleme yetkisi Madde 59- İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, noter onaylı sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş durum belgesinin ekinde; noter onaylı sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi,

İş denetleme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış belgeler Madde 60- 01.01.2003 tarihinden önce veya sonra alınan müteahhitlik karneleri bu tarihten sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler. Söz konusu tarihten önce alınan iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.


ÜÇÜNCÜ KISIM Teklif Mektupları, Teminatlar, Tekliflerin Değerlendirilmesi, Kullanılacak Standart Formlar ve Sözleşmenin Düzenlenmesi

BİRİNCİ BÖLÜM Teklif Mektupları ve Teminatlar

Teklif mektuplarının şekli Madde 61- Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyacın doğrudan temin usulüyle karşılanmasında alınacak tekliflerin standart forma uygun olma şartı aranmaz.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur : a) Yazılı olması, b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması , e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi Madde 62- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir

Teminatlar Madde 63- İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK031.0/Y, KİK032.0/Y, KİK033.0/Y).

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle ihtiyaçların karşılanmasında teminat alınmaz.


İKİNCİ BÖLÜM Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması Madde 64- Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanları ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ve isteklilere bedeli karşılığında verilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. 1- Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi(standart form KİK006.0/Y). 2- Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.0/Y).

        3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / Teklif Mektubunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (standart form KİK008.0/Y).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvurularına / Yeterlik Başvurularına / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009.0/Y). 5- Ön Yeterlik / Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010.0/Y).

Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre alınır.

Başvuruların değerlendirilmesi Madde 65- Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik belgeleri, pazarlık usulünde ise yeterlik başvuru belgeleri 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir.

1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011.0/Y). 2- Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı (standart form KİK012.0/Y).

        3- Belli İstekliler Arasında İhale / Pazarlık Usulünde / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form (standart form KİK013.0/Y).

4- Belli İstekliler Arasında İhalede Ön Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form (standart form KİK014.0/Y). 5- Pazarlık Usulü İhalede Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu (standart form KİK015.0/Y).

Tekliflerin değerlendirilmesi Madde 66- İsteklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir.

1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011.0/Y). 2- Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK016.0/Y). 3- Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK017.0/Y). 4- Açık / Belli İstekliler arasında İhale Usulü Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK020.0/Y). 5- Pazarlık Usulünde Uygulanacak Mali Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK021.0/Y). 6- Açık İhale / Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlar Formu (standart form KİK022.0/Y).

Aşırı düşük teklifler Madde 67- Teklifler değerlendirildikten sonra , diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 68- Tip İdari Şartnamelerde belirtildiği şekilde, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Madde 69- Yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Yapım işleri ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat teklifi olarak kabul edilir.

Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

Aynı fiyatın teklif edilmesi Madde 70- Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyimi belgelerinin tutarlarını fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması Madde 71- Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur (standart form KİK023.0/Y).

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

İhale üzerinde kalanın anılan maddeye göre yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisi ihale kararını onaylamaz ve ihaleyi iptal eder (standart form KİK027.0/Y).

İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin üzerinde bırakılması, kesinleşen ihale kararına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir (standart formlar KİK024.0/Y, KİK026.0/Y).

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak “İhale İstatistik Bilgi Formu” imza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir (standart form KİK028.0/Y).

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması Madde 72- İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

İhale sonucunun ilanı Madde 73- 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal tutarı aşan yapım ihalelerine ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen en geç on beş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilir (standart form KİK025.0/Y).

İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ili de ayrıca ilan edebilirler.


DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler

Diğer hükümler Madde 74- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan bu Yönetmelik ekleri ile birlikte bir bütündür.

Uygulanmayacak hükümler Madde 75- Diğer kanunların ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu Yönetmeliğe uymayan hükümleri uygulanmaz.


Başlanmış olan ihaleler Geçici madde 1.- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük Madde 76- Bu Yönetmelik 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 77- Bu Yönetmelik hükümleri Kamu İhale Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.