FANDOM


YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

İşin Adı

.........................................................................

Yüklenicinin adı/ticari ünvanı

.........................................................................

Sözleşme Tarihi

.........................................................................

Sözleşme bedeli

.........................................................................

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

.........................................................................

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih

.........................................................................

Varsa süre uzatımları

.........................................................................

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

.........................................................................

İşin bitirildiği tarih

.........................................................................

Geçici Kabul İtibar Tarihi

.........................................................................

                    ..............................ile yüklenici................................ arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleşti

                    rilen iş için hizmeti için düzenlenen GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ'nden ön incelemenin

                    yapıldığı anlaşılmış olup:.................................tarihli makam oluru ile; Başkan .........................................

                    üye.....................................üye..................................... olmak üzere  teşkil edilen GEÇİCİ KABUL

                    KOMİSYONUMUZ. Yüklenici ................................      de hazır olduğu halde ................................- ...............

                    ................................... tarihleri arasında kabul için öngörülen yere giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri

                     kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

                    Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve     

                    arızaların bulunmadığı görülmüştür.

                    ANCAK (1)..................................................................................................................................

                    ...............................................................................................................................................

                    ...............................................................................................................................................

                    ...............................................................

                   SONUÇ: Geçici Kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyo-

                    numuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya  gerekçe-

                    leri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ......................... olarak itibar

                    edilmek üzere geçici kabulunün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve ........................ Maka-

                    mın onayına sunulmak üzere iş bu Kabul Tutanağı.................. nüsha olarak düzenlenmiştir.

 Tarih:..............................

Geçici Kabul Komisyonu Üyelerinin

Yüklenicinin

Adı soyadı

Adı/Ticari ünvanı:

Görev Ünvanı

İmzası

İmzası

                                                               Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihi: .........................................

                                                                                                                         Yetkili makamın imzası

                         (1) Buraya geçici kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret

                          olduğu,  tamamlanması için gerekn süre veya nefaset kesilmesine karar verilmesi halinde nefaset tutarları yazılacaktır.

Standard Form KİK049.0/Y

Yapım işleri geçici Kabul Tutanağı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.