Yardım Toplama Kampanyası.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

İlgi : a) Kaymakamlık Makamının 28/06/2010 tarihli ve 1027 Olur’u.

b) 16.06.2010 tarihli ve 8447 sayılı yazınız.


İlgi (b) yazınız ile; Üniversiteniz sorumluluğunda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, Daire Başkanı S.Hayati SEVER, Şube Müdürü Hüseyin ÖZKAN ve Şube Müdürü Türker GÜL’den oluşan komisyonca, adlarına Yardım Toplama Yetki Belgesi düzenlenerek, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümünden 2009-2010 öğretim yılında mezun olan öğrenci x’ın ailesi, 1 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen mezuniyet törenine katılmalarının ardından yaşamlarını sürdürdükleri Tokat’a dönerken trafik kazası geçirerek hayatlarını kaybettiğinden, üniversite öğrencisi Dilek AYTAN’a maddi destek sağlamak amacıyla, 01.07.2010-31.07.2010 tarihleri arasında (bir) 1 ay süreyle, Üniversite bünyesinde bankada hesap açtırarak yardım kampanyası düzenlemek suretiyle, 1.000-5.000 TL. (bin-beşbin) arası yardım toplamak istedikleri bildirilmiştir.


Bu doğrultuda, söz konusu yazınızda belirtilen yardım toplama ile ilgili talebiniz incelenmiş olup, Üniversiteniz sorumluluğunda, belirtilen amaç doğrultusunda, 01.07.2010-31.07.2010 tarihleri arasında (Bir) 1 ay süreyle, Üniversite bünyesinde bankada hesap açtırarak yardım kampanyası düzenlemek suretiyle, 1.000-5.000 TL. (bin-beşbin) arası yardım toplamanıza ve Daire Başkanı S.Hayati SEVER, Şube Müdürü Hüseyin ÖZKAN ve Şube Müdürü Türker GÜL adına yardım toplama yetki belgesi düzenlenmesine 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca, Kaymakamlık Makamının ilgi (a) onayları ile izin verilmiştir.


Buna göre, Üniversitenizin yapacağı yardım toplama faaliyeti, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve 2005/38 sayılı Genelgenin 6 ıncı maddesinin son fıkrası gereği, gerek görülürse faaliyet süresince, her halükarda faaliyetin sonunda denetleneceğinden aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dikkat Edilecek Hususlar:

1.Yardım Toplama Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince yardım toplama faaliyeti için yapacağınız giderlerin, brüt gelirin % 10’ unu geçmemesi gerekmektedir.

2.Yardım toplama faaliyetinin yetki belgesi tanzim edilen yukarıda isimleri yazılı şahıslar tarafından yapılması gerekmektedir.

3.Faaliyet sonucunda elde edilen gelirin amaç doğrultusunda harcanarak yardım toplama faaliyeti için yapılan giderlerin ve amaca uygun yapılan tüm harcamaların ayrı ayrı belgelendirilmesi ve belgelerin asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

4- İzin süresinin bitimi olan 31.07.2010 tarihinden itibaren (10) gün içerisinde toplanan yardımların ekteki örneğe uygun olarak çıkartılacak kesin hesap tablosunun Kaymakamlığımıza bildirilmesi ve ekinde yetki belgelerinin de iade edilmesi gerekmektedir.

5- Bankada açılacak hesap numarasının bildirilmesi gerekmektedir.

Eyup Sabri KARTAL Kaymakam


EKLER :

  • Yetki Belgesi (3 adet)
  • Kesin Hesap Tablosu Örneği (1 sayfa)
  • Onay Fotokopisi (1 adet )
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.