Fatır Yasin Saffat
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yâsîn.
Ya seen.
Ya Sin.
Hikmetli Kur'anın hakkı için
VID DENNA Koran, ur vilken visdomen [flödar]!
By the wise Qur’an,
Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin
Du [Muhammad] är i sanning en av Guds utsända
Lo! thou art of those sent
Bir sıratı müstakîm üzerindesin
som följer en rak väg
On a straight path,
Tenziliyle o azîz rahîmin
i enlighet med den Allsmäktiges, den Nåderikes uppenbarelse,
A revelation of the Mighty, the Merciful,
İnzar edesin: vehameti haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi de haberleri de yok gafiller
för att du skall varna ett folk vars fäder inte har varnats och som därför [vandrar] i okunnighet.
That thou mayst warn a folk whose fathers were not warned, so they are heedless.
Celâlim hakkı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar iymana gelmezler
Men [Guds] dom över de flesta av dem måste bli verklighet - de vill inte tro.
Already hath the word proved true of most of them, for they believe not.
Çünkü biz onların boyunlarına kelepçekler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar
Vi har smitt kragar av järn åt dem, [kragar] som omsluter halsen ända till hakan och tvingar upp deras huvuden;
Lo! we have put on their necks carcans reaching unto the chins, so that they are made stiff necked.
Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
och Vi har satt ett hinder framför dem och ett hinder bakom dem, och Vi har täckt över deras [ansikten] så att de inte kan se.
And We have set a bar before them and a bar behind them, and (thus) have covered them so that they see not.
Ve onlarca müsavidir: ha inzar etmişin kendilerini ha etmemişin; inanmazlar
Det är likgiltigt för dem om du varnar dem eller inte varnar dem; de vill inte tro.
Whether thou warn them or thou warn them not, it is alike for them, for they believe not.
Ancak zikri ta'kıyb eden ve gaybde rahmana haşyet besliyen kimseyi sakındırırsın, işte onu hem bir mağrifetle hem bir ecri kerîm ile müjdele
Med din varning når du bara den som lägger påminnelsen på hjärtat och som fruktar den Nåderike, fastän Han inte kan ses eller förnimmas. Ge honom därför det glada budskapet om [Guds] förlåtelse och en frikostig belöning
Thou warnest only him who followeth the Reminder and feareth the Beneficent in secret. To him bear tidings of forgiveness and a rich reward.
Hakıkat biz biziz, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz ve zaten her şey'i açık bir kütükte bir «İmamı Mübîn» de ihsa etmişizdir
Det är Vi som uppväcker de döda till nytt liv och som upptecknar allt vad de har gjort och spåren som de efterlämnar; ja, allt är infört i en öppen bok
Lo! We it is Who bring the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. And all things We have kept in a clear register.
Ve onlara, o karye sahiblerini temsil getir, o dem ki ona o gönderilen Resuller varmıştı
OCH FRAMSTÄLL för dem en liknelse - [en berättelse om] hur invånarna i en stad betedde sig när [Våra] utsända kom till dem.
Coin for them a similitude: The people of the city when those sent (from Allah) came unto them;
O sıra ki onlara o ikiyi göndermiştik, bunları tekzib ettiler, biz de bir üçüncü ile ızzet (ve kuvvet) verdik de varıp dediler: haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş Resulleriz
Vi sände till dem två [sändebud] och de beskyllde båda för lögn; därför sände Vi en tredje till deras hjälp. Och de sade: "Vi har sänts till er [med budskap från Gud]!"
When We sent unto them twain, and they denied them both, so We reinforced them with a third, and they said; Lo! we have been sent unto you.
Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz
[Invånarna] svarade: "Ni är ingenting annat än vanliga människor som vi; den Nåderike har aldrig uppenbarat något. Vad ni säger är ren lögn."
They said: Ye are but mortals like unto us. The Beneficent hath naught revealed. Ye do but lie!
Dediler: rabbımız bilir, inanın biz gerçek size gönderilmiş, Resulleriz,
[Sändebuden] sade: "Vi har helt visst sänts till er med vår Herres vetskap;
They answered: Our lord knoweth that we are indeed sent unto you,
açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze değil
vår uppgift är att framföra vårt budskap klart och entydigt."
And our duty is but plain conveyance (of the message).
Doğrusu dediler: biz sizinle teşe'üm ettik, yemin ederiz ki vaz geçmezseniz sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir azâb dokunur
[Invånarna] sade: "Vi ser er ankomst som ett varsel om kommande olyckor! Om ni inte avstår [från ert uppsåt], skall vi sannerligen stena er, ja, vi skall låta er utstå ett plågsamt straff!"
(The people of the city) said: We augur ill of you. If ye desist not, we shall surely stone you, and grievous torture will befall you at our hands.
Dediler: sizin şum kuşunuz beraberinizde, ya... nasıhat edilirseniz öyle mi? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavmsınız
[Sändebuden] sade: "De olyckor ni tror att vi varslar om beror av er själva. [Hotar ni oss] därför att vi påminner er [om Gud och varnar er]? Ni är sannerligen människor som går till de värsta överdrifter!"
They said: Your evil augury be with you! Is it because ye are reminded (of the truth)? Nay, but ye are froward folk?
O esnada şehrin tâ ucundan bir er koşarak geldi, ey hemşerilerim: dedi: uyun o gönderilen Resullere
Då kom en man springande från stadens andra ände och ropade: "Lyssna, mitt folk, till budbärarna!
And there came from the uttermost part of the city a man running. He cried: O my people! Follow those who have been sent!
Uyun sizden bir ecir istemiyen o zatlara ki onlar hidayete irmişlerdir
Lyssna till dem som inte begär någon ersättning av er och som är rätt vägledda!
Follow those who ask of you no fee, and who are rightly guided.
Hem neyime kulluk etmiyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz
Varför skulle jag inte tillbe Honom som har skapat mig? Det är till Honom som ni alla [till sist] skall föras åter.
For what cause should I not serve Him Who hath created me, and unto Whom ye will be brought back?
Hiç, ben ondan başka ma'budlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irâde buyurursa onların şefaati benden yana hiç bir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar
[Varför] skulle jag sätta medgudar vid Hans sida? Om den Nåderike vill att något ont skall drabba mig, är deras förböner till ingen nytta för mig och de kan inte rädda mig.
Shall I take (other) gods in place of Him when, if the Beneficent should wish me any harm, their intercession will avail me naught, nor can they save?
Şübhesiz ben o vakıt açık bir dalâl içindeyim
Vilket grovt misstag hade jag då inte begått!
Then truly I should be in error manifest.
Haberiniz olsun ki ben rabbınıza iyman getirdim, gelin dinleyin beni
Jag tror på Honom som [också] är er Herre; lyssna till mig!"
Lo! I have believed in your Lord, so hear met
Denildi ki: haydi gir Cennete! ay, dedi, nolurdu kavmın bilselerdi? Rabbım bana ne mağrifet buyurdu
Han bjöds att stiga in i paradiset - [och] utbrast: "Ack, om mitt folk visste
It was said (unto him): Enter Paradise. He said: Would that my people knew
Beni ikram olunan kullarından kıldı
att min Herre har förlåtit mig och gett mig en hedersam plats!"
With what (munificence) my Lord hath pardoned me and made me of the honoured ones!
Arkasından ise kavmının üzerine Semâdan bir ordu indirmedik indirecek de değildik
Efter detta sände Vi ingen himmelsk armé mot hans landsmän - det behövdes inte -
We sent not down against his people after him a host from heaven, nor do We ever send.
O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler:
ett dån genljöd, ett enda, och allt blev tyst.
It was but one Shout, and lo! they were extinct.
Ey!.. ne hasret o kullara ki kendilerine her gelen Resul ile mutlaka istihzâ ediyorlardı
ARMA människor! Aldrig någonsin har ett sändebud kommit till dem, utan att de har gjort narr av honom!
Ah, the anguish for the bondmen! Never came there unto them a messenger but they did mock him!
Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karınlar helâk etmişiz, onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar
Har de inte klart för sig hur många släkten Vi lät gå under före deras tid, [släkten] som aldrig skall återkomma?
Have they not seen how many generations We destroyed before them, which Indeed return not unto them;
Ancak hepsi toplanıp bizim kıtımıza ihzar edilmişlerdir
Men alla skall de [en Dag] föras fram inför Oss.
But all, without exception, will be brought before Us.
Hem bir âyettir onlara ölü Arz: biz ona hayat verdik ve ondan habbeler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar
Ett tecken [på Guds allmakt] har de fått i den döda jorden, som Vi skänker nytt liv och där Vi låter brödsäd växa, som tjänar dem till föda;
A token unto them is the dead earth. We revive it, and We bring forth from it grain so that they eat thereof;
Ve onda Cennetler yaptık, hurma bağçeleri, üzüm bağları, neler! içlerinde kaynaklar akıttık
och där Vi låter palmlundar och vingårdar uppstå, vattnade av källor,
And We have placed therein gardens of the date palm and grapes, and We have caused springs of water to gush forth therein.
Yesinler diye mahsulünden ve kendi ellerinin ma'mulâtından, halâ şükretmiyecekler mi?
av vars frukt de äter efter att bidragit med [sina] händers arbete. Skall de då inte tacka [Honom]
That they may eat of the fruit thereof, and their hand made it not. Will they not, then, give thanks?
Tenziyh o yardan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, Arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden
Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.
Glory be to Him Who created all the sexual pairs, of that which the earth groweth, and of themselves, and of that which they know not!
Bir âyet de onlara gece, ondan gündüzü soyarız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar
Också i natten har de ett tecken; Vi klär av den dagen - och de sveps i mörker.
A token unto them is night. We strip it of the day, and lo! they are in darkness.
Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir
Och solen som löper mot sin viloplats, anvisad henne av Den som äger all makt, all kunskap.
And the sun runneth on unto a resting place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.
Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur
Och månen, för vilken Vi har föreskrivit faser [som den måste passera] tills den blir lik den vissna, krökta stjälken till en dadelklase.
And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm leaf.
Ne Güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler
Solen skall inte skynda ifatt månen, och natten hinner inte upp dagen; var och en rör sig nämligen i sin [fastställda] bana.
It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.
Bir âyet de onlara o dolu gemide zürriyyetlerini taşımamız
Och ett tecken för dem är att Vi i den tungt lastade arken räddade deras [förfäder och dessas] efterkommande,
And a token unto them is that We bear their offspring in the laden ship,
ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır
och Vi har skapat efterbilder till den som tjänar dem på deras resor.
And have created for them of the like thereof whereon they ride.
Dilersek onları gark da ederiz o vakıt ne onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar
Om Vi ville, kunde Vi låta dem drunkna; ingen skulle höra deras nödrop och ingen räddning nå dem,
And if We will, We drown them, and there is no help for them, neither can they be saved;
Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka
om det inte var så att Vi förbarmade oss över dem och lät dem glädjas åt livet ännu en tid.
Unless by mercy from Us and as comfort for a while.
Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman
Men när de uppmanas: "Var på er vakt mot [de faror] som ligger framför er [och som ni har varnats för] men också mot dem som ni inte vet något om - kanske skall [Gud] visa er barmhärtighet"- [vänder de sig bort];
When it is said unto them: Beware of that which is before you and that which is behind you, that haply ye may find mercy (they are heedless).
Kendilerine rablarının âyetlerinden her hangi bir âyyet de gelse mutlaka ondan yüz çevire geldiler
ja, vilket budskap som än når dem från deras Herre, vänder de ryggen till.
Never came a token of the tokens of their Lord to them, but they did turn away from it!
[[وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ]]
Allahın size merzuk kıldığı şeylerden hayra sarfedin denildiği zaman da onlara o küfredenler iyman edenler için şöyle dediler, biz hiç yedirirmiyiz o kişiye ki Allah dilese ona yiyeceğini verirdi, siz ap açık bir dalâl içinde değil de nesiniz!
Och när de som förnekar sanningen uppmanas: "Ge åt andra av det som Gud har skänkt er för er försörjning", säger de till de troende: "Skall vi livnära den som Gud hade kunnat föda, om Han velat? Detta har ni helt missuppfattat!"
And when it is said unto them: Spend of that wherewith Allah hath provided you. those who disbelieve say unto those who believe: Shall we feed those whom Allah, if He willed, would feed? Ye are in naught else than error manifest.
Ve ne zaman bu va'd, doğru iseniz? diyorlar
Och de säger:"Och detta löfte [om uppståndelse och dom],när skall det infrias, om ni har talat sanning?"
And they say: When will this promise be fulfilled, if ye are truthful?
Başka değil, tek bir sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir
Det enda de har att vänta på är [dånet av Guds straff] - ett enda dån, som skall drabba dem när de som bästöverlägger om [sina viktiga angelägenheter].
They await but one Shout, which will surprise them while they are disputing.
O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir
De kommer inte att få tid att upprätta testamente, och de hinner inte vända tillbaka till de sina.
Then they cannot make bequest, nor can they return to their own folk.
Bir de sur üfürülmüştür ne baksınlar kabirlerinden rablarına doğru akın ediyorlardır
Och det skall stötas i basunen och alla skall skynda ut ur gravarna för att möta sin Herre;
And the trumpet is blown and lo! from the graves they hie unto their Lord,
Eyvah, başımıza gelenlere derler: kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Bu işte, o Rahmanın va'd buyurduğu, doğru imiş o gönderilen Resuller
och de skall jämra sig och ropa: "Vem har väckt oss ur vår djupa sömn?" [Och änglarna skall svara:] "Detta är vad den Nåderike har lovat - budbärarna sade sanningen."
Crying: Woe upon us! Who hath raised us from our place of sleep? This is that which the Beneficent did promise, and the messengers spoke truth,
Başka değil, sâde bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza ihzar edilmişlerdir
Ett dån, ett enda, skall ljuda, och alla skall föras fram inför Oss.
It is but one Shout, and behold them brought together before Us!
Artık bu gün hiç kimseye zerrece zulmedilmez, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
Ingen skall tillfogas orätt denna Dag och ni skall inte lönas för något annat än era egna handlingar.
This day no soul is wronged in aught; nor are ye requited aught save what ye used to do.
Cidden eshabı Cennet bu gün bir şuğl içinde zevk etmektedirler
Denna Dag skall de vars arvedel är paradiset helt gå upp i sin glädje,
Lo! those who merit paradise this day are happily employed,
Kendileri ve zevceleri erîkeler üzerine kurulmuşlardır
vilande i ljuvlig skugga med sina följeslagare, stödda på divanernas [mjuka kuddar],
They and their wives, in pleasant shade, on thrones reclining;
Onlara orada bir meyve var: hem onlara orada ne iddia ederlerse var
och där skall de njuta frukter [av alla slag] och allt vad de begär skall de få.
Theirs the fruit (of their good deeds) and theirs (all) that they ask;
Bir selâm, rahîm bir rabdan kelâm
En nåderik Herre skall hälsa dem med ordet: "Fred!"
The word from a Merciful Lord (for them) is: Peace!
Ve haydin ayrılın bu gün ey mücrimler!
"Men ni, obotfärdiga syndare, håll er undan denna dag!
But avaunt ye, O ye guilty, this day!
And vermedim mi size? «Ey adem oğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır» diye
Befallde Jag er inte, ni söner av Adam, att inte tjäna Djävulen, som är er svurne fiende,
Did I not charge you, O ye sons of Adam, that ye worship not the devil Lo! he is your open foe!
«Ve bana kulluk edin doğru yol budur» diye
och befallde Jag er inte att tillbe Mig? Detta är en rak väg.
But that ye worship Me? That was the right path.
Böyle iken celâlıma karşı o içinizden bir çok cibilletleri yoldan çıkardı, ya o vakıt sizin akıllarınız yokmıy dı?
Han har lett många av er på avvägar - använde ni inte ert förstånd
Yet he hath led astray of you a great multitude. Had ye then no sense?
Bu işte o Cehennem ki va'dolunur dururdunuz
Detta är helvetet, som ni gång på gång varnades för.
This is hell which ye were promised (if ye followed him).
Bu gün yaslanın ona bakalım küfrettiğiniz için
Pröva i dag dess heta lågor, [straffet] för att ni ständigt förnekade sanningen."
Burn therein this day for that ye disbelieved.
Bu gün ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve ayakları şehadet eyler: neler kesbediyorlardı
Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.
This day We seal up mouths, and hands speak out and feet bear witness as to what they used to earn.
Hem dilersek gözlerini üzerinden silme kör ediverdik de yola dökülürlerdi, fakat nereden görecekler?
OM VI hade velat kunde Vi helt visst ha gjort dem blinda och de skulle [sin vana trogna] ha störtat i väg för att komma först; men de skulle aldrig ha kunnat bli varse [den raka vägen].
And had We willed, We verily could have quenched their eyesight so that they should struggle for the way. Then how could they have seen?
Daha dilesek kendilerini oldukları yerde meshediverdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi
Och hade Vi velat kunde Vi ha skapat dem [utan rörelseförmåga,] var och en på sin plats, så att de varken kunde gå framåt eller tillbaka.
And had We willed, We verily could have fixed them in their place, making them powerless to go forward or turn back.
Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hılkatte onu tersine çeviriyoruz, hâlâ da akıllanmıyacaklar mı?
Den som Vi ger ett långt liv, för honom förbyts utvecklingen [till sist] i tillbakagång. Vill de inte använda sitt förstånd?
He whom We bring unto old age, We reverse him in creation (making him go back to weakness after strength). Have ye then no sense?
Biz ona şiir öğretmedik, ona yaraşmaz da, o sâde bir zikir ve parlak bir Kur'andır
VI HAR inte låtit [Profeten] få undervisning i diktkonsten och denna [konst] har inte med hans uppgift att göra. [Vad han läser upp] är bara en påminnelse och en klar och klargörande framställning av [Guds] sanning
And we have not taught him (Muhammad) poetry, nor is it meet for him. This is naught else than a Reminder and a Lecture making plain,
Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için
för att varna dem som är levande [i anden], och för att [Guds] dom över dem som förnekar sanningen, som den måste, skall bli verklighet.
To warn whosoever liveth, and that the word may be fulfilled against the disbelievers.
Şunu da görmediler mi? Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım (en'am) yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara malik bulunuyorlar
Inser de inte att Vi - bland allt det som är Våra händers verk - för dem har skapat boskapen, som de råder över
Have they not seen how We have created for them of Our handiwork the cattle, so that they are their owners,
Ve onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binidleri var, hem de onlardan yiyorlar
och som Vi har gjort till deras lydiga redskap, så att de använder några att rida på och [köttet av] några till föda,
And have subdued them unto them, so that some of them they have for riding, some for food?
Onlardan daha bir çok menfeatleri ve türlü içecekleri de var, hâlâ şükretmiyecekler mi?
och har annan nytta av dem och dricker [deras mjölk]? Känner de ingen tacksamhet
Benefits and (divers) drinks have they from them. Will they not then give thanks?
Tuttular da Allahdan başka bir takım ilâhlar edindiler gûya yardım olunacaklar
De sätter upp gudomligheter vid sidan av Gud och hoppas få [deras] hjälp;
And they have taken (other) gods beside Allah, in order that they may be helped.
Onların onlara yardıma gücleri yetmez, onlar ise onlar için hazırlanan askerler
men dessa [falska gudar] förmår inte hjälpa sina trogna; de står där [tvärtom] som en trupp som skall kallas in [till avgudarnas försvar].
It is not in their power to help them; but they (the worshippers) are unto them a host in arms.
O halde onların lâkırdıları seni mahzûn etmesin, biz onların içlerini de biliriz dışlarını da
Men gräm dig inte över vad de säger, dessa [förnekare av sanningen]. Vi känner deras hemligheter likaväl som det de öppet tillkännager.
So let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! We know what they conceal and what proclaim.
Görmedi mi o insan? biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi
INSER människan inte att det är Vi som skapar henne av en droppe säd? Och se, där står hon, en tänkande varelse, färdig att tvista och argumentera.
Hath not man seen that We have created him from a drop of seed? Yet lo! he is an open opponent.
Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: kim diriltir o kemikleri onlar çürümüşken? dedi
Hon tillämpar en liknelse på Oss och glömmer att hon [själv] är skapad och frågar: "Vem kan ge liv åt förmultnade ben?"
And he hath coined for Us a similitude, and hath forgotten the fact of his creation, saying: Who will revive these bones when they have rotted away?
De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir
Säg: "Han som först skapade dem skall ge dem [nytt] liv, eftersom Han har kunskapen om allt skapande;
Say: He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation,
O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz
Han som har låtit er utvinna eld ur grönskande träd - det är ju så som ni tänder era eldar."
Who hath appointed for you fire from the green tree, and behold! ye kindle from it.
Ya Gökleri ve Yeri yaratan onlar gibisini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadir, hallâk o, alîm o
Skulle inte himlarnas och jordens Skapare förmå återskapa dem [som har dött] sådana de var? Jo, helt visstHan är Den som har skapat allt, som har kunskap om allt.
Is not He Who created the heavens and the earth Able to create the like of them? Aye, that He is! for He is the All Wise Creator,
Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir
Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: "Var!" - och det är.
But His command, when He intendeth a thing, is only that he saith unto it: Be! and it is.
Artık tesbiyh edilmez mi öyle her şeyin melekûtu yedinde bulunan sübhane! hep de dördürülüp ona götürüleceksiniz
Stor är Han i Sin härlighet, Han som har herraväldet över allt i Sin hand! Till Honom skall ni föras åter.
Therefor glory be to Him in Whose hand is the dominion over all things! Unto Him ye will be brought back.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri