FANDOM


Fatır Yasin

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Saffat
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yâsîn.
Ya. Sin.
Ya Sin.
Hikmetli Kur'anın hakkı için
And olsun hikmətli Qurana!
By the wise Qur’an,
Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin
Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən,
Lo! thou art of those sent
Bir sıratı müstakîm üzerindesin
doğru yoldasan.
On a straight path,
Tenziliyle o azîz rahîmin
Bu Quran Qüdrətli və Rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki,
A revelation of the Mighty, the Merciful,
İnzar edesin: vehameti haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi de haberleri de yok gafiller
ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən.
That thou mayst warn a folk whose fathers were not warned, so they are heedless.
Celâlim hakkı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar iymana gelmezler
Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi. Çünki onlar iman gətirmədilər.
Already hath the word proved true of most of them, for they believe not.
Çünkü biz onların boyunlarına kelepçekler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar
Həqiqətən, Biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır.
Lo! we have put on their necks carcans reaching unto the chins, so that they are made stiff necked.
Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
Biz onların önlərindən bir sədd, arxalarından da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldıq. Buna görə də onlar haqqı görmürlər.
And We have set a bar before them and a bar behind them, and (thus) have covered them so that they see not.
Ve onlarca müsavidir: ha inzar etmişin kendilerini ha etmemişin; inanmazlar
Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir, iman gətirməyəcəklər.
Whether thou warn them or thou warn them not, it is alike for them, for they believe not.
Ancak zikri ta'kıyb eden ve gaybde rahmana haşyet besliyen kimseyi sakındırırsın, işte onu hem bir mağrifetle hem bir ecri kerîm ile müjdele
Sən ancaq Zikrə tabe olub Mərhəmətli Allahı görmədən Ondan çəkinən şəxsi qorxuda bilərsən. Beləsini bağışlanma və çox gözəl bir mükafatla müjdələ.
Thou warnest only him who followeth the Reminder and feareth the Beneficent in secret. To him bear tidings of forgiveness and a rich reward.
Hakıkat biz biziz, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz ve zaten her şey'i açık bir kütükte bir «İmamı Mübîn» de ihsa etmişizdir
Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi açıq-aydın Yazıda (Lövhi-məhfuzda) qeydə almışıq.
Lo! We it is Who bring the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. And all things We have kept in a clear register.
Ve onlara, o karye sahiblerini temsil getir, o dem ki ona o gönderilen Resuller varmıştı
Sən onlara o zaman elçilər gəlmiş şəhər sakinlərini misal çək.
Coin for them a similitude: The people of the city when those sent (from Allah) came unto them;
O sıra ki onlara o ikiyi göndermiştik, bunları tekzib ettiler, biz de bir üçüncü ile ızzet (ve kuvvet) verdik de varıp dediler: haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş Resulleriz
O zaman onlara iki nəfər elçi göndərdik, amma onlar ikisini də yalançı saydılar. Biz də elçilərimizi üçüncüsü ilə qüvvətləndirdik. Elçilər: “Həqiqətən, biz sizə göndərilmiş elçilərik”– dedilər.
When We sent unto them twain, and they denied them both, so We reinforced them with a third, and they said; Lo! we have been sent unto you.
Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz
Onlar dedilər: “Siz də bizim kimi sadəcə bir insansınız. Mərhəmətli Allah sizə heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq yalan danışırsınız”.
They said: Ye are but mortals like unto us. The Beneficent hath naught revealed. Ye do but lie!
Dediler: rabbımız bilir, inanın biz gerçek size gönderilmiş, Resulleriz,
Elçilər dedilər: “Rəbbimiz bilir ki, biz, həqiqətən də, sizə göndərilmiş elçilərik.
They answered: Our lord knoweth that we are indeed sent unto you,
açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze değil
Bizim vəzifəmiz ancaq vəhy olunanı aşkar təbliğ etməkdir”.
And our duty is but plain conveyance (of the message).
Doğrusu dediler: biz sizinle teşe'üm ettik, yemin ederiz ki vaz geçmezseniz sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir azâb dokunur
Onlar dedilər: “Biz sizdə bəd əlamət gördük. Əgər dəvətinizə son qoymasanız, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır”.
(The people of the city) said: We augur ill of you. If ye desist not, we shall surely stone you, and grievous torture will befall you at our hands.
Dediler: sizin şum kuşunuz beraberinizde, ya... nasıhat edilirseniz öyle mi? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavmsınız
Elçilər dedilər: “Sizin uğursuzluğunuz öz ucbatınızdandır. Məgər sizə edilən öyüd-nəsihəti bəd əlamət sayırsınız? Doğrusu, siz həddi aşmış bir millətsiniz”.
They said: Your evil augury be with you! Is it because ye are reminded (of the truth)? Nay, but ye are froward folk?
O esnada şehrin tâ ucundan bir er koşarak geldi, ey hemşerilerim: dedi: uyun o gönderilen Resullere
Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi: “Ay camaat! Elçilərin ardınca gedin!
And there came from the uttermost part of the city a man running. He cried: O my people! Follow those who have been sent!
Uyun sizden bir ecir istemiyen o zatlara ki onlar hidayete irmişlerdir
Sizdən heç bir mükafat istəməyən, özləri də doğru yolda olan şəxslərin ardınca gedin!
Follow those who ask of you no fee, and who are rightly guided.
Hem neyime kulluk etmiyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz
Mənə nə olub ki, məni yaradana və hüzuruna qaytarılacağınız Allaha ibadət etməyim?
For what cause should I not serve Him Who hath created me, and unto Whom ye will be brought back?
Hiç, ben ondan başka ma'budlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irâde buyurursa onların şefaati benden yana hiç bir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar
Mən heç Ondan başqa məbudlar qəbul edərəmmi? Əgər Mərhəmətli Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər.
Shall I take (other) gods in place of Him when, if the Beneficent should wish me any harm, their intercession will avail me naught, nor can they save?
Şübhesiz ben o vakıt açık bir dalâl içindeyim
Bax onda mən açıq-aydın azğınlığa düşmüş olaram.
Then truly I should be in error manifest.
Haberiniz olsun ki ben rabbınıza iyman getirdim, gelin dinleyin beni
Həqiqətən, mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Mənə qulaq asın!”
Lo! I have believed in your Lord, so hear met
Denildi ki: haydi gir Cennete! ay, dedi, nolurdu kavmın bilselerdi? Rabbım bana ne mağrifet buyurdu
Şəhərin sakinləri bu kişini öldürdükdən sonra ona: “Cənnətə daxil ol!”– deyildi. O dedi: “Kaş xalqım biləydi ki,
It was said (unto him): Enter Paradise. He said: Would that my people knew
Beni ikram olunan kullarından kıldı
Rəbbim məni bağışladı və məni hörmətli adamlardan etdi”.
With what (munificence) my Lord hath pardoned me and made me of the honoured ones!
Arkasından ise kavmının üzerine Semâdan bir ordu indirmedik indirecek de değildik
Biz ondan sonra xalqının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərən də deyildik.
We sent not down against his people after him a host from heaven, nor do We ever send.
O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler:
Onları məhv edən ancaq dəhşətli bir səs oldu. Onlar birdən sönüb getdilər.
It was but one Shout, and lo! they were extinct.
Ey!.. ne hasret o kullara ki kendilerine her gelen Resul ile mutlaka istihzâ ediyorlardı
Vay bu qulların halına! Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istehza etməsinlər.
Ah, the anguish for the bondmen! Never came there unto them a messenger but they did mock him!
Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karınlar helâk etmişiz, onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar
Məgər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və onların bir daha geriyə – bunların yanına qayıtmadığını görmürlərmi?
Have they not seen how many generations We destroyed before them, which Indeed return not unto them;
Ancak hepsi toplanıp bizim kıtımıza ihzar edilmişlerdir
Hamısı bir yerdə Bizim hüzurumuza gətiriləcəklər.
But all, without exception, will be brought before Us.
Hem bir âyettir onlara ölü Arz: biz ona hayat verdik ve ondan habbeler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar
Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, oradan taxıl çıxardırıq, onlar da ondan yeyirlər.
A token unto them is the dead earth. We revive it, and We bring forth from it grain so that they eat thereof;
Ve onda Cennetler yaptık, hurma bağçeleri, üzüm bağları, neler! içlerinde kaynaklar akıttık
Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yaratdıq, bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki,
And We have placed therein gardens of the date palm and grapes, and We have caused springs of water to gush forth therein.
Yesinler diye mahsulünden ve kendi ellerinin ma'mulâtından, halâ şükretmiyecekler mi?
onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər. Bəs onlar şükür etməyəcəklərmi?
That they may eat of the fruit thereof, and their hand made it not. Will they not, then, give thanks?
Tenziyh o yardan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, Arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden
Yerin bitirdiklərindən, insanların özlərindən və bilmədiklərindən bütün cütləri yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir.
Glory be to Him Who created all the sexual pairs, of that which the earth groweth, and of themselves, and of that which they know not!
Bir âyet de onlara gece, ondan gündüzü soyarız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar
Gecə də onlar üçün bir dəlildir. Biz gündüzü ondan ayırıb çıxaran kimi onlar zülmət içində qalırlar.
A token unto them is night. We strip it of the day, and lo! they are in darkness.
Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir
Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, Qüdrətli, Bilən Allahın əzəli hökmüdür.
And the sun runneth on unto a resting place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.
Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur
Ay üçün də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi əyri olur.
And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm leaf.
Ne Güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler
Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir.
It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.
Bir âyet de onlara o dolu gemide zürriyyetlerini taşımamız
Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir.
And a token unto them is that We bear their offspring in the laden ship,
ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır
Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə-neçə minik vasitələri yaratdıq.
And have created for them of the like thereof whereon they ride.
Dilersek onları gark da ederiz o vakıt ne onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar
Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Onda nə onların imdadına çatan olar, nə də onlar xilas ola bilərlər.
And if We will, We drown them, and there is no help for them, neither can they be saved;
Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka
Yalnız Bizim onlara rəhm etməyimiz və onlara, müəyyən edilmiş vaxtadək, gün-güzəran nəsib etməyimiz istisnadır.
Unless by mercy from Us and as comfort for a while.
Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman
Onlara: “Önünüzdə olan və arxanızca gələndən (dünyada və axirətdə olan əzabdan) qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna!”– deyildikdə üz çevirirlər.
When it is said unto them: Beware of that which is before you and that which is behind you, that haply ye may find mercy (they are heedless).
Kendilerine rablarının âyetlerinden her hangi bir âyyet de gelse mutlaka ondan yüz çevire geldiler
Onlara öz Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlmir ki, ondan üz döndərməsinlər.
Never came a token of the tokens of their Lord to them, but they did turn away from it!
[[وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ]]
Allahın size merzuk kıldığı şeylerden hayra sarfedin denildiği zaman da onlara o küfredenler iyman edenler için şöyle dediler, biz hiç yedirirmiyiz o kişiye ki Allah dilese ona yiyeceğini verirdi, siz ap açık bir dalâl içinde değil de nesiniz!
Onlara: “Allahın sizə verdiyi ruzidən sərf edin!”– deyildikdə, kafirlər möminlərə deyirlər: “Allahın istədiyi təqdirdə yedirdəcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik? Siz ancaq açıq-aydın azğınlıq içindəsiniz”.
And when it is said unto them: Spend of that wherewith Allah hath provided you. those who disbelieve say unto those who believe: Shall we feed those whom Allah, if He willed, would feed? Ye are in naught else than error manifest.
Ve ne zaman bu va'd, doğru iseniz? diyorlar
Onlar: “Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?”– deyə soruşurlar.
And they say: When will this promise be fulfilled, if ye are truthful?
Başka değil, tek bir sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir
Onlar sadəcə olaraq, bir-birləri ilə höcətləşərkən özlərini yaxalayacaq bir tükürpədici səsi gözləyirlər.
They await but one Shout, which will surprise them while they are disputing.
O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir
Onlar nə bir vəsiyyət etməyə qadir olacaq, nə də ailələrinin yanına qayıda biləcəklər.
Then they cannot make bequest, nor can they return to their own folk.
Bir de sur üfürülmüştür ne baksınlar kabirlerinden rablarına doğru akın ediyorlardır
Sur ikinci dəfə üfürülən kimi onlar dərhal qəbirlərdən çıxıb Rəbbinə tərəf axışacaqlar.
And the trumpet is blown and lo! from the graves they hie unto their Lord,
Eyvah, başımıza gelenlere derler: kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Bu işte, o Rahmanın va'd buyurduğu, doğru imiş o gönderilen Resuller
Onlar deyəcəklər: “Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, Mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyirlərmiş”.
Crying: Woe upon us! Who hath raised us from our place of sleep? This is that which the Beneficent did promise, and the messengers spoke truth,
Başka değil, sâde bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza ihzar edilmişlerdir
Bircə dəhşətli səs qopan kimi onların hamısı hüzurumuza gətiriləcəklər.
It is but one Shout, and behold them brought together before Us!
Artık bu gün hiç kimseye zerrece zulmedilmez, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
Bu gün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir.
This day no soul is wronged in aught; nor are ye requited aught save what ye used to do.
Cidden eshabı Cennet bu gün bir şuğl içinde zevk etmektedirler
Həqiqətən də Cənnət əhli həmin gün nemətlər işində kef çəkəcək.
Lo! those who merit paradise this day are happily employed,
Kendileri ve zevceleri erîkeler üzerine kurulmuşlardır
Onlar zövcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər.
They and their wives, in pleasant shade, on thrones reclining;
Onlara orada bir meyve var: hem onlara orada ne iddia ederlerse var
Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vardır.
Theirs the fruit (of their good deeds) and theirs (all) that they ask;
Bir selâm, rahîm bir rabdan kelâm
Üstəlik Rəhmli Rəbb onlara: “Salam” deyəcək.
The word from a Merciful Lord (for them) is: Peace!
Ve haydin ayrılın bu gün ey mücrimler!
“Bu gün möminlərdən ayrılın, ey günahkarlar!
But avaunt ye, O ye guilty, this day!
And vermedim mi size? «Ey adem oğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır» diye
Ey Adəm övladları! Məgər Mən sizə buyurmadımmı ki, şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aydın düşməninizdir,
Did I not charge you, O ye sons of Adam, that ye worship not the devil Lo! he is your open foe!
«Ve bana kulluk edin doğru yol budur» diye
Mənə ibadət edin? Doğru yol budur!
But that ye worship Me? That was the right path.
Böyle iken celâlıma karşı o içinizden bir çok cibilletleri yoldan çıkardı, ya o vakıt sizin akıllarınız yokmıy dı?
Artıq şeytan içərinizdən bir çoxlarını yoldan çıxartmışdır. Məgər dərk etmirdiniz?
Yet he hath led astray of you a great multitude. Had ye then no sense?
Bu işte o Cehennem ki va'dolunur dururdunuz
Bu sizə vəd edilmiş Cəhənnəmdir.
This is hell which ye were promised (if ye followed him).
Bu gün yaslanın ona bakalım küfrettiğiniz için
Kafir olduğunuza görə bu gün orada yanın!”
Burn therein this day for that ye disbelieved.
Bu gün ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve ayakları şehadet eyler: neler kesbediyorlardı
Bu gün onların ağızlarına möhür vurarıq. Qazandıqları günahlar barəsində onların əlləri Bizimlə danışar, ayaqları da şəhadət verər.
This day We seal up mouths, and hands speak out and feet bear witness as to what they used to earn.
Hem dilersek gözlerini üzerinden silme kör ediverdik de yola dökülürlerdi, fakat nereden görecekler?
Əgər istəsəydik, onların gözlərini kor edərdik və onda onlar düz yolla getməyə çalışardılar. Amma necə görə bilərdilər?
And had We willed, We verily could have quenched their eyesight so that they should struggle for the way. Then how could they have seen?
Daha dilesek kendilerini oldukları yerde meshediverdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi
Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə də geri qayıda bilərdilər.
And had We willed, We verily could have fixed them in their place, making them powerless to go forward or turn back.
Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hılkatte onu tersine çeviriyoruz, hâlâ da akıllanmıyacaklar mı?
Kimə uzun ömür veririksə, onu xilqətcə tərsinə çeviririk. Məgər başa düşmürlər?
He whom We bring unto old age, We reverse him in creation (making him go back to weakness after strength). Have ye then no sense?
Biz ona şiir öğretmedik, ona yaraşmaz da, o sâde bir zikir ve parlak bir Kur'andır
Biz ona (Muhəmmədə) şer öyrətmədik, bu ona heç yaraşmaz da. Bu ancaq öyüd-nəsihət və aydın Qurandır ki,
And we have not taught him (Muhammad) poetry, nor is it meet for him. This is naught else than a Reminder and a Lecture making plain,
Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için
diri olanları qorxutsun və kafirlər barəsindəki söz gerçəkləşsin.
To warn whosoever liveth, and that the word may be fulfilled against the disbelievers.
Şunu da görmediler mi? Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım (en'am) yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara malik bulunuyorlar
Məgər onlar görmürlər ki, Biz onlardan ötrü sahib olduqları mal-qaranı Öz əllərimizlə yaratmışıq?
Have they not seen how We have created for them of Our handiwork the cattle, so that they are their owners,
Ve onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binidleri var, hem de onlardan yiyorlar
Yaratdıqlarımızı öz istifadələrinə verdik ki, bəzilərindən minik kimi yararlansınlar və bəzilərini də yesinlər.
And have subdued them unto them, so that some of them they have for riding, some for food?
Onlardan daha bir çok menfeatleri ve türlü içecekleri de var, hâlâ şükretmiyecekler mi?
Bunlarda onlar üçün başqa mənfəətlər və içiləcək süd də vardır. Yenə də şükür etməyəcəklərmi?
Benefits and (divers) drinks have they from them. Will they not then give thanks?
Tuttular da Allahdan başka bir takım ilâhlar edindiler gûya yardım olunacaklar
Bir çarə tapmaları üçün müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər.
And they have taken (other) gods beside Allah, in order that they may be helped.
Onların onlara yardıma gücleri yetmez, onlar ise onlar için hazırlanan askerler
Amma məbudlar onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Hərçənd ki, onlar bunlar üçün hazır durmuş əsgərlərdir.
It is not in their power to help them; but they (the worshippers) are unto them a host in arms.
O halde onların lâkırdıları seni mahzûn etmesin, biz onların içlerini de biliriz dışlarını da
Onların sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz ki, Biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik.
So let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! We know what they conceal and what proclaim.
Görmedi mi o insan? biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi
Məgər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmür? Budur, o indi açıq-aşkar mübahisə edir.
Hath not man seen that We have created him from a drop of seed? Yet lo! he is an open opponent.
Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: kim diriltir o kemikleri onlar çürümüşken? dedi
O Bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unutdu. O dedi: “Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər?”
And he hath coined for Us a similitude, and hath forgotten the fact of his creation, saying: Who will revive these bones when they have rotted away?
De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir
De: “Onları ilk dəfə yaradan Özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir.
Say: He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation,
O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz
O sizin üçün yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız”.
Who hath appointed for you fire from the green tree, and behold! ye kindle from it.
Ya Gökleri ve Yeri yaratan onlar gibisini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadir, hallâk o, alîm o
Göyləri və yeri yaradan onların eynisini yenidən xəlq etmək qüdrətinə malik olmazmı?! Şübhəsiz ki, O, Yaradandır, Biləndir.
Is not He Who created the heavens and the earth Able to create the like of them? Aye, that He is! for He is the All Wise Creator,
Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir
Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə: “Ol!” deyər, o da olar.
But His command, when He intendeth a thing, is only that he saith unto it: Be! and it is.
Artık tesbiyh edilmez mi öyle her şeyin melekûtu yedinde bulunan sübhane! hep de dördürülüp ona götürüleceksiniz
Əlində hər şeyin hökmü Olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.
Therefor glory be to Him in Whose hand is the dominion over all things! Unto Him ye will be brought back.
Yasin Suresi/NAKİLLER - Yasin Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri