FANDOM


Fatır Suresi Yasin Suresi Saffat Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yâsîn.
Ja. Sin.
Ya Sin.
Hikmetli Kur'anın hakkı için
Na Koran pełen mądrości!
By the wise Qur’an,
Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin
Zaprawdę, ty jesteś wśród posłańców
Lo! thou art of those sent
Bir sıratı müstakîm üzerindesin
Na drodze prostej!
On a straight path,
Tenziliyle o azîz rahîmin
Oto objawienie Potężnego, Litościwego,
A revelation of the Mighty, the Merciful,
İnzar edesin: vehameti haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi de haberleri de yok gafiller
Dane ci, abyś ostrzegał lud, którego ojcowie nie byli ostrzegani, są więc niedbali:
That thou mayst warn a folk whose fathers were not warned, so they are heedless.
Celâlim hakkı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar iymana gelmezler
Sprawdziło się już słowo nad większością z nich, lecz oni nie wierzą.
Already hath the word proved true of most of them, for they believe not.
Çünkü biz onların boyunlarına kelepçekler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar
My nałożyliśmy na ich szyje obroże aż do podbródków, tak iż głowy ich są podniesione nieruchomo.
Lo! we have put on their necks carcans reaching unto the chins, so that they are made stiff necked.
Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę; w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą.
And We have set a bar before them and a bar behind them, and (thus) have covered them so that they see not.
Ve onlarca müsavidir: ha inzar etmişin kendilerini ha etmemişin; inanmazlar
I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą.
Whether thou warn them or thou warn them not, it is alike for them, for they believe not.
Ancak zikri ta'kıyb eden ve gaybde rahmana haşyet besliyen kimseyi sakındırırsın, işte onu hem bir mağrifetle hem bir ecri kerîm ile müjdele
Ty możesz ostrzegać tylko tego, który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego, co jest ukryte. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie.
Thou warnest only him who followeth the Reminder and feareth the Beneficent in secret. To him bear tidings of forgiveness and a rich reward.
Hakıkat biz biziz, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz ve zaten her şey'i açık bir kütükte bir «İmamı Mübîn» de ihsa etmişizdir
Zaprawdę, My przywracamy do życia umarłych i zapisujemy, co oni przygotowali pierwej i co pozostawili; i każdą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze.
Lo! We it is Who bring the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. And all things We have kept in a clear register.
Ve onlara, o karye sahiblerini temsil getir, o dem ki ona o gönderilen Resuller varmıştı
I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta, kiedy przybyli do niego posłańcy.
Coin for them a similitude: The people of the city when those sent (from Allah) came unto them;
O sıra ki onlara o ikiyi göndermiştik, bunları tekzib ettiler, biz de bir üçüncü ile ızzet (ve kuvvet) verdik de varıp dediler: haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş Resulleriz
Oto posłaliśmy ich dwóch, lecz oni uznali ich za kłamców; wtedy wsparliśmy ich trzecim. I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was."
When We sent unto them twain, and they denied them both, so We reinforced them with a third, and they said; Lo! we have been sent unto you.
Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz
Powiedzieli: "Wy przecież jesteście tylko śmiertelnikami, podobnie jak my. Miłosierny nie zesłał niczego, wy tylko kłamiecie!"
They said: Ye are but mortals like unto us. The Beneficent hath naught revealed. Ye do but lie!
Dediler: rabbımız bilir, inanın biz gerçek size gönderilmiş, Resulleriz,
Powiedzieli: "Pan nasz wie, że zostaliśmy do was wysłani,
They answered: Our lord knoweth that we are indeed sent unto you,
açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze değil
Mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia."
And our duty is but plain conveyance (of the message).
Doğrusu dediler: biz sizinle teşe'üm ettik, yemin ederiz ki vaz geçmezseniz sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir azâb dokunur
Powiedzieli: "Mamy dla was złą wróżbę. Jeśli nie zaprzestaniecie, to my was ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna."
(The people of the city) said: We augur ill of you. If ye desist not, we shall surely stone you, and grievous torture will befall you at our hands.
Dediler: sizin şum kuşunuz beraberinizde, ya... nasıhat edilirseniz öyle mi? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavmsınız
Powiedzieli: "Wasza zła wróżba niech pozostanie z wami. A skoro jesteście napomniani... Lecz wy jesteście ludźmi występnymi."
They said: Your evil augury be with you! Is it because ye are reminded (of the truth)? Nay, but ye are froward folk?
O esnada şehrin tâ ucundan bir er koşarak geldi, ey hemşerilerim: dedi: uyun o gönderilen Resullere
I przybył wtedy pewien człowiek, pospiesznie biegnąc z końca miasta, i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami!
And there came from the uttermost part of the city a man running. He cried: O my people! Follow those who have been sent!
Uyun sizden bir ecir istemiyen o zatlara ki onlar hidayete irmişlerdir
Idźcie za tymi, którzy nie żądają od was żadnej zapłaty i którzy są na drodze prostej!
Follow those who ask of you no fee, and who are rightly guided.
Hem neyime kulluk etmiyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz
Dlaczego nie miałbym czcić Tego, który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni?
For what cause should I not serve Him Who hath created me, and unto Whom ye will be brought back?
Hiç, ben ondan başka ma'budlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irâde buyurursa onların şefaati benden yana hiç bir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar
Czyż mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem, to nic mi nie pomoże ich wstawiennictwo i oni mnie nie zbawią.
Shall I take (other) gods in place of Him when, if the Beneficent should wish me any harm, their intercession will avail me naught, nor can they save?
Şübhesiz ben o vakıt açık bir dalâl içindeyim
Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu.
Then truly I should be in error manifest.
Haberiniz olsun ki ben rabbınıza iyman getirdim, gelin dinleyin beni
Zaprawdę, ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!"
Lo! I have believed in your Lord, so hear met
Denildi ki: haydi gir Cennete! ay, dedi, nolurdu kavmın bilselerdi? Rabbım bana ne mağrifet buyurdu
Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O, jeśliby mój lud wiedział,
It was said (unto him): Enter Paradise. He said: Would that my people knew
Beni ikram olunan kullarından kıldı
że mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi, którzy zostali uhonorowani!"
With what (munificence) my Lord hath pardoned me and made me of the honoured ones!
Arkasından ise kavmının üzerine Semâdan bir ordu indirmedik indirecek de değildik
I po nim nie posłaliśmy już przeciw jego ludowi żadnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać.
We sent not down against his people after him a host from heaven, nor do We ever send.
O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler:
I był tylko jeden krzyk - i oto oni zgaśli!
It was but one Shout, and lo! they were extinct.
Ey!.. ne hasret o kullara ki kendilerine her gelen Resul ile mutlaka istihzâ ediyorlardı
O, jakie zasmucenie dla sług! Żaden posłaniec nie przychodzi do nich, żeby się z niego nie wyśmiewali.
Ah, the anguish for the bondmen! Never came there unto them a messenger but they did mock him!
Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karınlar helâk etmişiz, onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar
Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i że oni już do nich nie powrócą?
Have they not seen how many generations We destroyed before them, which Indeed return not unto them;
Ancak hepsi toplanıp bizim kıtımıza ihzar edilmişlerdir
Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni!
But all, without exception, will be brought before Us.
Hem bir âyettir onlara ölü Arz: biz ona hayat verdik ve ondan habbeler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar
I znakiem dla nich - ziemia umarła; ożywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno, które oni jedzą.
A token unto them is the dead earth. We revive it, and We bring forth from it grain so that they eat thereof;
Ve onda Cennetler yaptık, hurma bağçeleri, üzüm bağları, neler! içlerinde kaynaklar akıttık
I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła,
And We have placed therein gardens of the date palm and grapes, and We have caused springs of water to gush forth therein.
Yesinler diye mahsulünden ve kendi ellerinin ma'mulâtından, halâ şükretmiyecekler mi?
Ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni?
That they may eat of the fruit thereof, and their hand made it not. Will they not, then, give thanks?
Tenziyh o yardan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, Arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden
Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają.
Glory be to Him Who created all the sexual pairs, of that which the earth groweth, and of themselves, and of that which they know not!
Bir âyet de onlara gece, ondan gündüzü soyarız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar
I znakiem dla nich - noc. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach.
A token unto them is night. We strip it of the day, and lo! they are in darkness.
Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir
I słońce - ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego!
And the sun runneth on unto a resting place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.
Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur
I księżyc - ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej.
And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm leaf.
Ne Güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler
I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje po orbicie.
It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.
Bir âyet de onlara o dolu gemide zürriyyetlerini taşımamız
I znakiem dla nich - iż nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym.
And a token unto them is that We bear their offspring in the laden ship,
ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır
I stworzyliśmy dla nich podobny do niego, na który oni wsiadają.
And have created for them of the like thereof whereon they ride.
Dilersek onları gark da ederiz o vakıt ne onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar
Jeśli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika; i będą uratowani
And if We will, We drown them, and there is no help for them, neither can they be saved;
Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka
Jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu, by do pewnego czasu cieszyć się życiem.
Unless by mercy from Us and as comfort for a while.
Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman
Kiedy im mówią: "Bójcie się tego, co jest przed wami, i tego, co jest za wami; być może doznacie miłosierdzia..."
When it is said unto them: Beware of that which is before you and that which is behind you, that haply ye may find mercy (they are heedless).
Kendilerine rablarının âyetlerinden her hangi bir âyyet de gelse mutlaka ondan yüz çevire geldiler
A jednak żaden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich, żeby się od niego nie odwrócili.
Never came a token of the tokens of their Lord to them, but they did turn away from it!
[[ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ]]
Allahın size merzuk kıldığı şeylerden hayra sarfedin denildiği zaman da onlara o küfredenler iyman edenler için şöyle dediler, biz hiç yedirirmiyiz o kişiye ki Allah dilese ona yiyeceğini verirdi, siz ap açık bir dalâl içinde değil de nesiniz!
A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego, czym obdarzył was Bóg!", to ci, którzy nie wierzą, mówią do tych, którzy wierzą: "Czyż my mamy karmić tych, których mógłby nakarmić Bóg, jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!"
And when it is said unto them: Spend of that wherewith Allah hath provided you. those who disbelieve say unto those who believe: Shall we feed those whom Allah, if He willed, would feed? Ye are in naught else than error manifest.
Ve ne zaman bu va'd, doğru iseniz? diyorlar
I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?"
And they say: When will this promise be fulfilled, if ye are truthful?
Başka değil, tek bir sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir
Nie będę wiele czekać; tylko jeden krzyk ich pochwyci, kiedy jeszcze będą się sprzeczać.
They await but one Shout, which will surprise them while they are disputing.
O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir
I nie będą oni w stanie przygotować żadnego polecenia ani też powrócić do swoich rodzin.
Then they cannot make bequest, nor can they return to their own folk.
Bir de sur üfürülmüştür ne baksınlar kabirlerinden rablarına doğru akın ediyorlardır
I zadmą w trąbę! I oto oni, z grobów, do swojego Pana pospieszą i
And the trumpet is blown and lo! from the graves they hie unto their Lord,
Eyvah, başımıza gelenlere derler: kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Bu işte, o Rahmanın va'd buyurduğu, doğru imiş o gönderilen Resuller
Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. I prawdę mówili posłańcy!"
Crying: Woe upon us! Who hath raised us from our place of sleep? This is that which the Beneficent did promise, and the messengers spoke truth,
Başka değil, sâde bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza ihzar edilmişlerdir
I będzie tylko jeden krzyk. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni.
It is but one Shout, and behold them brought together before Us!
Artık bu gün hiç kimseye zerrece zulmedilmez, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
I tego Dnia żadna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. Będziecie wynagrodzeni tylko za to, co czyniliście.
This day no soul is wronged in aught; nor are ye requited aught save what ye used to do.
Cidden eshabı Cennet bu gün bir şuğl içinde zevk etmektedirler
Zaprawdę, mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować.
Lo! those who merit paradise this day are happily employed,
Kendileri ve zevceleri erîkeler üzerine kurulmuşlardır
Oni i ich żony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych łożach.
They and their wives, in pleasant shade, on thrones reclining;
Onlara orada bir meyve var: hem onlara orada ne iddia ederlerse var
Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko, czego zażądają.
Theirs the fruit (of their good deeds) and theirs (all) that they ask;
Bir selâm, rahîm bir rabdan kelâm
Pokój! - słowo od Pana litościwego.
The word from a Merciful Lord (for them) is: Peace!
Ve haydin ayrılın bu gün ey mücrimler!
Trzymajcie się z dala dzisiaj, o wy, grzesznicy!
But avaunt ye, O ye guilty, this day!
And vermedim mi size? «Ey adem oğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır» diye
Czyż wam nie nakazałem, o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę, on jest wrogiem jawnym!
Did I not charge you, O ye sons of Adam, that ye worship not the devil Lo! he is your open foe!
«Ve bana kulluk edin doğru yol budur» diye
Czcijcie Mnie! - to jest droga prosta!"
But that ye worship Me? That was the right path.
Böyle iken celâlıma karşı o içinizden bir çok cibilletleri yoldan çıkardı, ya o vakıt sizin akıllarınız yokmıy dı?
Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czyż nie mieliście rozumu?
Yet he hath led astray of you a great multitude. Had ye then no sense?
Bu işte o Cehennem ki va'dolunur dururdunuz
Oto Gehenna, która nam została obiecana!
This is hell which ye were promised (if ye followed him).
Bu gün yaslanın ona bakalım küfrettiğiniz için
Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście!
Burn therein this day for that ye disbelieved.
Bu gün ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve ayakları şehadet eyler: neler kesbediyorlardı
Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta, lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym, co oni zarobili.
This day We seal up mouths, and hands speak out and feet bear witness as to what they used to earn.
Hem dilersek gözlerini üzerinden silme kör ediverdik de yola dökülürlerdi, fakat nereden görecekler?
A jeślibyśmy chcieli, to starlibyśmy ich oczy; i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi, lecz jakżeby mogli widzieć?
And had We willed, We verily could have quenched their eyesight so that they should struggle for the way. Then how could they have seen?
Daha dilesek kendilerini oldukları yerde meshediverdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi
I jeślibyśmy chcieli, to przemienilibyśmy ich na miejscu, wtedy oni nie mogliby ani odejść, ani powrócić.
And had We willed, We verily could have fixed them in their place, making them powerless to go forward or turn back.
Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hılkatte onu tersine çeviriyoruz, hâlâ da akıllanmıyacaklar mı?
A komu My dajemy długie życie, to pochylamy jego postać. Czyż oni nie rozumieją?
He whom We bring unto old age, We reverse him in creation (making him go back to weakness after strength). Have ye then no sense?
Biz ona şiir öğretmedik, ona yaraşmaz da, o sâde bir zikir ve parlak bir Kur'andır
My nie nauczyliśmy go poezji - to by nie było dla niego odpowiednie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny,
And we have not taught him (Muhammad) poetry, nor is it meet for him. This is naught else than a Reminder and a Lecture making plain,
Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için
Jako ostrzeżenie dla każdego żyjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych.
To warn whosoever liveth, and that the word may be fulfilled against the disbelievers.
Şunu da görmediler mi? Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım (en'am) yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara malik bulunuyorlar
Czyż oni nie widzieli, iż My stworzyliśmy dla nich, między tym, co stworzyły Nasze ręce - trzody, których są posiadaczami?
Have they not seen how We have created for them of Our handiwork the cattle, so that they are their owners,
Ve onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binidleri var, hem de onlardan yiyorlar
I poddaliśmy im je: jedne z nich służą im do jazdy wierzchem, a inne jako pożywienie.
And have subdued them unto them, so that some of them they have for riding, some for food?
Onlardan daha bir çok menfeatleri ve türlü içecekleri de var, hâlâ şükretmiyecekler mi?
Mają też z nich inne korzyści, jak i napoje. Czyż mogą nie być wdzięczni?
Benefits and (divers) drinks have they from them. Will they not then give thanks?
Tuttular da Allahdan başka bir takım ilâhlar edindiler gûya yardım olunacaklar
Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. Być może, oni będą wspomożeni?!
And they have taken (other) gods beside Allah, in order that they may be helped.
Onların onlara yardıma gücleri yetmez, onlar ise onlar için hazırlanan askerler
Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy, chociażby byli zastępem dla nich przygotowanym.
It is not in their power to help them; but they (the worshippers) are unto them a host in arms.
O halde onların lâkırdıları seni mahzûn etmesin, biz onların içlerini de biliriz dışlarını da
Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy, co oni ukrywają i co ujawniają.
So let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! We know what they conceal and what proclaim.
Görmedi mi o insan? biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi
Czyż nie widział człowiek, jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem!
Hath not man seen that We have created him from a drop of seed? Yet lo! he is an open opponent.
Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: kim diriltir o kemikleri onlar çürümüşken? dedi
I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: "Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?"
And he hath coined for Us a similitude, and hath forgotten the fact of his creation, saying: Who will revive these bones when they have rotted away?
De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir
Powiedz: "Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący!
Say: He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation,
O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz
On jest Tym, który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa, i oto wy zapalacie z niego."
Who hath appointed for you fire from the green tree, and behold! ye kindle from it.
Ya Gökleri ve Yeri yaratan onlar gibisini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadir, hallâk o, alîm o
Czyż Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem, Wszechwiedzącym!
Is not He Who created the heavens and the earth Able to create the like of them? Aye, that He is! for He is the All Wise Creator,
Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir
Jego rozkaz - kiedy On chce jakiejś rzeczy - zawiera się w słowie: "Bądź!" - i ona jest.
But His command, when He intendeth a thing, is only that he saith unto it: Be! and it is.
Artık tesbiyh edilmez mi öyle her şeyin melekûtu yedinde bulunan sübhane! hep de dördürülüp ona götürüleceksiniz
Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest władza królewska nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni!
Therefor glory be to Him in Whose hand is the dominion over all things! Unto Him ye will be brought back.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri