Yenişehir Wiki
Advertisement

Yaygın Eğitim Nedir?

Yaygın eğitim ister gelişmiş olsun, ister gelişmekte olan ülkelerde olsun, daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak için üzerinde önemle durulan ve çaba harcanan bir konu olmaya devam etmektedir. Çünkü; gelişme, değişme, kalkınma ve ilerlemenin yegane yolu ve yöntemi iyi eğitilmiş insan gücünden geçmektedir. Oysa; bir ulusun her bir bireyinin eğitim gereksinimini istenen düzeyde karşılaması her zaman mümkün olamamaktadır.

Bir ülkenin kalkınıp ilerlemesinde temel iki dinamik Etken[]

Eğitim ve ekonomidir. İstenilen gelişme ve kalkınma düzeyine ancak bu iki itici güç bir arada ve birbirini destekler nitelikte ise ulaşılabilir.

Yaygın eğitim işlevsel olarak kalkınma ve ilerlemeyi sağlayamaz. Kalkınmayı sağlayan, sorunlar üzerinde analitik düşünüp çözüm yolları üreten bireylerdir. Analitik düşünen ve sorgulayan birey; bilişsel-duyuşsal ilgi ve becerilerine uygun eğitilmiş bireydir. Yaygın eğitim; örgün eğitimde şu veya bu şekilde eğitilme gereksinimi karşılanmamış veya eksik kalmış bireylerin bu ilgi ve becerilerini desteklemeye yönelik olarak programlardır.

Yaygın eğitimle ilgili ilk çalışmalar[]

İngiltere’de 1776’da denizcilere yönelik olarak, ABD’de 1816’da yetişkinlere yönelik fen kursları ile, SSCB, Danimarka ve İsveç’te 1800’lerde, Avusturya’da 1867’de eğitsel derneklerin kuruluşu ile, Yunanistan’da 1800’li yılların ikinci yarısında ve Yugoslavya’da 1900’lerde başlamıştır. Türkiye’de ise, yaygın eğitimle ilgili ilk uygulamalı çalışmalar 1922’de halk mektepleri ile başlamıştır.1

Çağımız bir değişme çağıdır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, örgün eğitim kurumlarında verilen bilgileri kısa sürede geçersiz kılmaktadır. İnsanları sürekli olarak yenilemek, meslek seçiminde çeşitli nedenlerle geçmiş yıllarda yapılan hataları düzeltmek, yeni meslekler kazandırmak, örgün eğitimin eksikliklerini tamamlamak, yaşlılıkta boş zamanları değerlendirmek, kalkınmanın gerektirdiği davranışları kazandırmak isteği yaygın eğitime olan gereksinimi gittikçe artırmaktadır.
Advertisement