FANDOM


Bakınız

Şablon:Özel eğitim - d
Şablon:Özel Eğitim - Şablon:ÜYÇ - Özel eğitim/Bursa - Şablon:Otizm - Şablon:Asperger


Özel eğitim Özel eğitim/Bursa Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TANITIM EL KİTABI
Özel öğretim privite education Special education Special needs education
Son konular < Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı/Bursa Özel eğitim/Ana sınıfı/Bursa TBMM Üstün Yetenekli Çocuklar Raporu PCDI princeton modeli Çocuk Gelişimi Enstitüsü bizde yok. Fakülte içerisinde bölüm olarak bakılıyor. Bursa da kurulmalı.
Organizasyon ORGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eskiden Özel Eğitim Daire Başkanlığı idi. http://orgm.meb.gov.tr/ Özel Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Türkiye'de özel eğitim kurumları Bursa'da özel eğitim kurumları Mersin'de özel eğitim kurumları ARGEM Lisesi RAM/Bursa RAM/Nilüfer RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu) Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Nilüfer İşitme Engelliler Meslek Lisesi Bursa OÇEM BSM Bursa Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Eğitsel Değerlendirme Tanılaması
Üstün zekalıların eğitimi
Rehberliğin temel taşları
Kaynaştırma uygulaması
Eğitim Etkinlik çizelgesi zaman kullanımı bunlarda şart Özel eğitim sınıfı
Kaynaştırma eğitimi Kaynaştırma sınıfı Kaynaştırma öğrencisi mainstram
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
MEB'da BEP - Bireysel Eğitim Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor.

Eğitim destek odası
Bursa'da özel eğitim Bursa'da PDR
Özel yetenek Özel yetenekli öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi Üstün Potansiyelli Çocuklar Üstün Yetenekli Çocuklar AÖL MAÖL SAT
Özel eğitim filimleri Her çocuk özeldir The Black Tre İdeot My name is khan
Özel eğitim/Mevzuatı Mevzuat/Özel eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 - 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G. : 27305) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Taslak) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Şablon:ÖZEL EĞİTİM

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği .

İlimizde bulunan rehberlik ve araştırma merkezlerinde; Müdürlüğümüzce kurulan komisyon tarafından hazırlanan yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin tanılaması ve yönlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar konulu rapor ekte sunulmuştur. İlimizdeki rehberlik ve araştırma merkezlerince bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılamasında ilgi yönetmelik ve bu konuda Bakanlığımızca gönderilen yazıların yanında ekteki raporda belirtilen hususlarının da değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN TANILANMASI VE YÖNLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAREdit

Yaygın gelişimsel bozukluk (otistik spektrum bozukluğu); ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir. YGB doğuştan var olabildiği gibi üç yaşa kadar olan dönemde de başlayabilir. Yaygın gelişimsel bozukluğun nörolojik nedenlerden, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanan bir yetersizlik olduğu sanılmaktadır.

Sınıflandırma:Edit

Psikoloji alanındaki sorunlara ilişkin referans alınan en güvenilir kaynaklardan biri olan DSM-IV’e göre yaygın gelişimsel bozukluk beş alt gruba ayrılmaktadır;

1. Otizm : üç yaştan önce başlayan ve üç alanda(sosyal etkileşimde, iletişim ve oyunda önemli yetersizlikler, çeşitli takıntılar) yetersizliklerle kendini gösteren bozukluktur.

2. Asperger Sendromu : sosyal etkileşimde yetersizlik ve çeşitli takıntılar görülür ancak otizmden farklı olarak dil ve zihin gelişiminde geriliklere rastlanmaz. Çocukluk çağında ortaya çıkan genetik geçişli bir sorundur. Sendromun ana belirtisi aşırı içe kapanıklık durumudur. Tekrarlayıcı davranışlar, tek düze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgi diğer önemli belirtilerdir. Üç, dört yaşlarından sonra yavaş yavaş fark edilebilir.

3. Çocukluk Disintegratif Bozukluğu (Çocukluğun Tümleşik Olmayan Bozukluğu): Çok seyrek rastlanan bir yaygın gelişimsel bozukluk kategorisidir. İlk iki yıl normal gelişim gösterirler, bozukluğun başlamasıyla daha önce kazanılmış olan beceriler hızla yitirilir ve otizm için belirtilen özellikler kendini gösterir. Zihinsel beceriler, ileri derecede zihin engellilik düzeyine kadar geriler.

4. Rett Sendromu : En az beş ay normal gelişim gösteren çocuklarda görülür ve yalnızca kızlarda ortaya çıkan genetik bir yaygın gelişimsel bozukluğudur. Sendromun başlamasıyla birlikte, baş büyümesi yavaşlar, el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri başlar. Zamanla tüm devinimsel beceriler geriler ve denge bozuklukları ortaya çıkar.

5. Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm i de Kapsar): yukarıda sıralanan alt grupların hiçbirine uymayan çocuklar için kullanılan kategoridir. Genellikle, otizm için belirtilen üç alandan yalnızca birinde yetersizlik olduğunda ve diğer yaygın gelişimsel bozukluk kategorilerinin hiçbirinin ölçütleri karşılanmadığında konulan tanıdır. Atipik otizm; hafif otizm belirtileri, yüksek işlevli otizm ya da kuşkulu otizm gibi durumlarda tercih edilen kategoridir.

A) Yaygın gelişimsel bozukluk belirtileri:Edit

1.Sosyal Etkileşimdeki Özellikleri Edit

• Göz kontağında sınırlılık. • Sosyal etkileşime yeterince katılamama. • Ortak ilgide sınırlılık. • Yaşıtlarıyla etkileşim kurmama. • Diğer insanlarla ilgilenmeme. • Toplumsal duygulara karşılık vermeme. • Duygularını ifade edememe. (En az iki tanesi görülürse)

2.İletişim Ve Dil Gelişimindeki Özellikleri Edit

• Dil gelişiminde gecikme ya da hiç gelişmemesi. • İletişim başlatma ve sürdürmede bozukluk. • Basmakalıp, yineleyici konuşma veya özel bir lügat oluşturma. • İmgesel, toplumsal taklide dayalı oyunları kendiliğinden oynamama. • Karşılıklı oyun becerilerinin yaşına uygun düzeyde olmaması. • Vücut dilini çevredeki diğer kişilerin kullandığı gibi kullanamamak söylenenler ile jest ve mimiklerin uyuşmaması. (En az bir tanesi görülürse)

3.Davranışsal Özellikleri Edit

• Sınırlayıcı, basmakalıp, yineleyici davranışlar. • Özgül, işlevsel olmayan gündelik işlere hiç esnek olmadan bağlılık. • Stereotip, motor mannerizmler (parmak şıklatma, el çırpma, el burma, karmaşık tüm vücut hareketleri). • Eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşma. • Tehlikelere karşı duyarsız olma. • Oyuncağı elinden alındığında aşırı tepki gösterme ya da hiç tepki göstermeme. • Nesnelerle sıra dışı şekilde etkileşme(arabanın tekerleğini sürekli çevirme). • Belli ses, koku ve tatlardan aşırı derecede rahatsız olma. • Düşme, çarpma, yaralanma durumlarında can acısı tepkisi göstermeme. • Uygun olmayan duygusal tepkiler gösterme. • Kendine ya da çevreye yönelik aşırı saldırganlık gösterme. • Öfke nöbetleri, aniden başlayan hırçınlıklar. • Aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik gösterme. • Değişikliklere karşı aşırı tepki gösterme. • Kas gelişimde tutarsızlık bazı becerilerde diğer becerilere kıyasla çok ileride veya geride olma. (En az bir tanesi görülürse)

Toplumsal etkileşim, iletişim ve dil gelişimindeki özellikler, davranışsal özellikler alanlarındaki belirtilerin üç yaştan önce gelişmesi ve bunlarda işlevsel bozuklukların gözlenmesi tanılama sürecinde önemlidir.

4.Yaygın Gelişimsel Bozukluğa Eşlik Eden Durumlar Edit

• Yaklaşık %10 unda üstün yeteneklilere rastlanır. YGB’de üstün yetenek yaygın değildir. • %80’inde zeka geriliği görülür. YGB’de zeka geriliği yaygındır. • Nörolojik sorunlara sıklıkla rastlanır. • Yaklaşık 1/3’ünde havaleler görülür. • Yaklaşık 1/10’unda Fragile X sendromu görülür. • Hiperaktivite ve dikkat eksikliği, • Tepkisel bağlanma bozukluğu, • Seçici mutizm, • Görme engeli, • İşitme engeli, • Landau- kleffner sendromu, • Çok erken başlangıçlı şizofreni eşlik edebilir.

B) Yaygın Gelişimsel Bozukluk Gösteren Bireylerin Yaş Gruplarına Göre Özellikleri Edit

0-1 Yaş Arası Görülebilecek Özellikler:Edit

• Göz göze gelmede sınırlılık. • Gülümseme ve seslenmeye yanıt vermeme ya da yanıtın az olması. • Gülümseme, sıcak neşeli ifadelerin olmaması. • Jest ve mimiklerde donukluk. • Kucağa alınmaktan mutlu olmama. • Motor taklidin gelişmemiş olması. • Yabancı kaygısının olmaması. • Yalnız kalmaktan mutlu olma. • Agulama, ses çıkarma özelliklerinin olmaması, olsa bile ses tonunun farklı olması. • Taklit becerilerinin yeterince gelişmemesi (Bay bay yapma, öpücük gönderme, “tel sarar” gibi sosyal oyunlar, bebeğe mama verme, bebeği ayağında sallama, arabayı yerde sürme, arabayı garaja park etme, “anne gibi” yerleri süpürme, “baba gibi” traş olma vb.).

2-3 Yaş Arası Görülebilecek Özellikler: Edit

• Konuşmada gecikme (hiçbir kelime yoksa, en az iki kelimelik cümle kuramıyorsa). • Bazı çocuklarda daha önce yapabildiği becerilerde gerileme. • İkili ilişkilerde göz göze gelmede sınırlılık. • Kucağa alınmayı istememe. • Ortak dikkat geliştirememe. • İsmi söylendiğinde bakmama. • Yalnız kalmaktan hoşlanmak. • Karşılıklı gülümsemenin olmaması. • Başka çocuklara ilgisiz kalma. • Stereotipik davranışlar gösterme. • İşlevsel olmayan nesnelere ilgi. • Parmak ucunda yürüme. • Tuvalet eğitimini öğrenmede zorluk. (Bir önceki yaş aralığında gösterilen davranışlar bu yaş aralarında da gösterilebilir)

4-5 Yaş Arası Görülebilecek Özellikler: Edit

• Hayali oyun kuramama. • Empati geliştirememe. • Dil gelişiminin olmaması, ya da kısıtlı olması. • Ekolali, kısa cümle kurma, konuşmanın hızı, tonlaması ve ritminde bozukluk. • Konuşmayı ihtiyaçlarını gidermek için başlatma ancak sürdürmeme. • Anlaşılmayan konuşma. • Amaçsız konuşma, dili işlevsel olarak kullanmama. • Garip sesler çıkarma. (Bir önceki yaş aralığında gösterilen davranışlar bu yaş aralarında da gösterilebilir)

Okul Çağı Edit

• Sosyal becerilere daha çok ihtiyaç duyulduğu için en zor geçirilen dönemdir. • Bir ya da birkaç sıra dışı konuyla aşırı derecede ilgilenmek, okumak, konuşmak ya da araştırmak. • Genel olarak yaşıtlarına göre akademik başarının düşük olması. (Bir önceki yaş aralığında gösterilen davranışlar bu yaş aralarında da gösterilebilir)

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “Yaygın Gelişimsel Bozukluğu” Eğitsel Tanılama Sürecinde İzlenecek Süreç: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 9, Madde 10, Madde 11 dikkate alınarak eğitsel değerlendirme yapılmalıdır.

• Aile Görüşmesi: Bireyin gelişim alanlarındaki özellikleri hakkında bilgilerin alınmasını içeren aile görüşmesi yapılmalıdır.

• Gözlem ve Performans Değerlendirmesi: Bireyin sosyal etkileşim becerileri, dil ve iletişim becerileri, akademik beceriler, davranış özellikleri, ince-kaba motor gelişimi açısından gözlemlenmelidir.

• Gelişimsel Değerlendirme: Gelişim Değerlendirme Ölçeklerinin (Denver II, AGTE, MCHAT, Erken Çocukluk Otizm Değerlendirme Ölçeği) uygulanması ve çocuğun gelişiminin akranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

• DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual) Tanı Kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm değerlendirmeler sonucunda “Yaygın Gelişimsel Bozukluk” şüphesi (?) edinilen birey Sağlık Kuruluşlarının ilgili birimlerine yönlendirilmelidir.


Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “Yaygın Gelişimsel Bozukluğu” Yönlendirme Sürecinde İzlenecek Süreç: Edit

Yönlendirme; özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ve eğitim planı hazırlanması sürecidir.

Bu bağlamda “Yaygın Gelişimsel Bozukluk” tanısı alan bireyin yönlendirilmesinde bireyin Öncelikle eğitim performansı, davranış ve sosyal uyum becerileri, dil ve iletişim becerileri, dikkate alınmak kaydıyla Sağlık Kurulu Raporu Tanısı-Tüm Vücut Fonksiyon kayıp oranı ve tanılama sürecinde yapılan çalışmalardan elde edinilen bilgiler birlikte değerlendirilerek;

0-3 yaş aralığında: Edit

• Erken Çocukluk Birimi • Özel, özel eğitim kurumlarında destek eğitim hizmeti

37-66 ay aralığında; Edit

• Özel Eğitim Anasınıfı • Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (Öncelikli olarak Bağımsız Anaokulları) • Özel, özel eğitim kurumlarında destek eğitim hizmeti

6​7-72 ay aralığında; Edit

• Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (Öncelikli olarak Bağımsız Anaokulları) • Özel Eğitim Anasınıfı • Özel, özel eğitim kurumlarında destek eğitim hizmeti • Gerekli görüldüğü durumlarda (73-84 ay) olarak okul öncesi eğitim kararı uzatılabilir.

İlkokul/Ortaokul/Lise Dönemi: Edit

Tam Zamanlı Kaynaştırma EğitimiÖzel Eğitim Sınıfı (Hafif) • Özel Eğitim Sınıfı (Ağır/Orta) • Özel Eğitim Uygulama Merkezi (OÇEM) • Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (OÇEM )

Yazı ekibi:Edit

Kıymet AYDOĞDU Osmangazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Hülya VAROL Nilüfer Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hiz. Böl. Başk.

Belkıs ATEŞ Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel E.M.E. Merk. Zihinsel Eng. Snf. Öğrt.

Behre BALÇIK Orhangazi-Kadri Uğur Ortaokulu Zihinsel Eng. Snf. Öğrt

Gamze BAŞYİĞİT Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi Görme Eng. Snf. Öğrt

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.