FANDOM


2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 16.maddesinin 1, 2 ve 3. bentleri, “Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın gözetim ve denetimine tabidir.

İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir.

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.……” hükümlerini,

İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığının 07.04.2005 tarihli ve 2005/38 nolu genelgelerinin 5.maddesinin 2.bendi ise, “…….Toplanan yardımlarla ilgili denetim, izni veren mülki amirlikçe oluşturulan, biri defterdarlıktan olmak üzere, en az iki kişiden oluşan denetim komisyonu tarafından yerine getirilecektir.………” hükümlerini içermektedir.2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve yukarıda belirtilen genelgenin ilgili maddeleri gereğince, 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında yapılacak denetimlerde V.H.K.İ.Mehmet Şirin ACAR asil, V.H.K.İ. Ahmet TOPLU yedek ve İlçe Mal Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı gereği, Muhasebe Memuru Reşit KARABULUT asil, V.H.K.İ. Nezihe KAPLAN’ın ise yedek üye olarak denetim komisyonunda görev almalarını;Uygun görüşle Olurlarınıza arz ederim.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.