Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

Birliğin adı:[]

Madde 1- Birliğin adı “Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği’ dir. Birliğin kısa adı: M.Y.K.H.G.B. dir.

Birliğin merkezi:[]

Madde 2- Birliğin Merkezi Mersin-Yenişehir ilçe merkezidir.

Birliğin çalışma alanı ve süresi:[]

Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, 1-Çavak, 2-Çukurkeşlik, 3-Emirler, 4-İnsu, 5-Karahacılı, 6-Kocahamzalı, 7- Turunçlu, 8-Uzunkaş köylerinin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin üyeleri/kurucuları[]

Madde 4- 1-Çavak, 2-Çukurkeşlik, 3-Emirler, 4-İnsu, 5-Karahacılı, 6-Kocahamzalı, 7- Turunçlu, 8-Uzunkaş köyleri birliğin üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.[]

Madde 5- Birlik, üye köylerin kalkınmasını sağlamak, içme ve sulama suyu, alt yapı vb. ihtiyaçlarını karşılamak. Bir veya birden fazla köy veya köy halkının yararına olabilecek sosyal, kültürel, zirai, sınai, ticari ve turistik hizmetleri İl Özel İdaresinin mali, teknik yardımı ile gönüllü halk katılımlarına dayalı olarak hizmet ihtiyaçlarını dengeli ve koordineli olarak gerçekleştirir.

Birliğin organları:[]

Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Başkanı


Birlik meclisinin kuruluşu:[]

Madde 7- Birlik meclisi; İlçe Kaymakamı başkanlığında üye köylerin muhtarları ve o ilçenin il genel meclis üyelerinin katılımından teşekkül eder. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Muhtarlık ve il genel meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.


Meclisin görev ve yetkileri:[]

Madde 8- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Birlik Başkanlık Divanı ve Birlik Encümen Üyelerini, Meclis İhtisas Komisyonlarını seçmek,
b)Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
c)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
d)Borçlanmaya karar vermek.
e)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
f)Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g)Şartlı bağışları kabul etmek.
h)Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
i)Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
j)Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k)Birlik tüzük değişikliğini kabul etmek.
l)Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m)Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
n)Birlik adına alınan ve süresi bir yılı aşan ikraz ve istikrazları karara bağlamak
o)On yıldan fazla süreli veya yıllık yüz bin YTL fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmelerine izin vermek,
ö)Birliğin feshine karar vermek,
p)Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,
r)Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

Meclis başkanlık divanı:[]

Madde 9- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde kaymakam tarafından toplantıya davet edilir. Meclis kaymakamın başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için Meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle Meclis Başkanlık Divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis toplantı ve karar nisabı:[]

Madde 10- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Aralık aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis; başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:[]

Madde 11- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde Başkan karara karşı herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İl Valisinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:[]

Madde 12- Kesinleşen meclis kararları; Yenişehir Kaymakamlığına gönderilmesiyle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları:[]

Madde 13- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

Birlik encümeninin oluşumu:[]

Madde 14- Birlik Başkanı hem birlik meclisinin hem de birlik encümeninin başkanıdır. Başkanın bulunmadığı durumlarda bu görev Başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. Birlik encümeni, kaymakam, meclisin muhtar üyeleri arasından seçeceği iki ve il genel meclisi üyeleri arasından seçeceği iki kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Seçilen encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Encümen üyeliği seçimi dönem başı toplantısında yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başı Meclis toplantısına kadar görev yapar. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik Encümen üyeliği de sona erer.

Birlik Meclisinin feshi durumunda yeni meclis kuruluncaya kadar, Birlik Meclisi ve birlik encümenine ait görevler, Yenişehir Kaymakamının kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendireceği beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

Birlik encümeninin kararı Kaymakamın onayı ile yürürlüğe girer.

Encümenin görev ve yetkileri:[]

Madde 15- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b)Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c)Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f)İki bin Yeni Türk Lirası na kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
h)Artırma, eksiltme, şartnameleri hazırlamak, birliğin ihalelerini, alımlarını ve bunlara ilişkin pazarlıkları, sözleşmeleri yapmak,
i)Yüz Bin Yeni Türk Lirasına kadar kiraya vermek ile iki milyon YTL kadar alım ve satım ile ilgili işleri yapmak,

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:[]

Madde 16- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Ancak Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Birlik başkanı:[]

Madde 17- Birlik başkanı İlçe Kaymakamıdır. Başkan birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir.

Birlik başkanının görev ve yetkileri:[]

Madde 18- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b)Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek,

değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c)İdari ve yargı mercilerinde birliği temsil etmek.
d)Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
e)Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
f)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
g)Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
h)Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
i)Birlik personelini atamak.
j)Birliği denetlemek.
k)Şartsız bağışları kabul etmek.
l)Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
m)Birlik Bütçesinin İta Amirliğini yapmak,
n)Birlik Meclisini toplantıya çağırmak,
o)Birlik Encümeninin de görüşünü alarak, Birlikle ilgili konularda Birlik Meclisine teklifte bulunmak,
ö)Birlik hizmetlerini yürütmek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel,görevlendirmek.

Teşkilat:[]

Madde 19- Birlik teşkilatı; birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur.

Birlik personeli:[]

Madde 20- Birlik müdürünü , birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir. Birlik personelinin kadroları birlik meclisi tarafından ihdas edilir. Birliğin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 10’unu aşamaz.

Birlik müdürünün görevleri:[]

Madde 21- Birlik Müdürü; Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birliğin gelirleri:[]

Madde 22- Birliğin gelirleri şunlardır:

a)Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
b)Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
d)Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e)Kira ve faiz gelirleri.
f)Bağışlar.
g)Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.
h)Gönüllü harcamalara katılma pay.
i)Diğer gelirler.

Birliğin giderleri:[]

Madde 23- Birliğin giderleri şunlardır:

a)Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b)Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c)Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d)Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e)Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f)Dava takip ve icra giderleri.
g)Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h)Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i)Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları:[]

Madde 24- Üye mahalli idareler her yıl bütçelerinin %1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Birlik bütçesi[]

Madde 25- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü , bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini Aralık ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:[]

Madde 26- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 11 ve 12’nci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici:[]

Madde 27- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi:[]

Madde 28- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Çalışma programı:[]

Madde 29- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:[]

Madde 30- Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliğine tabidir.

Birliğin tutacağı defterler:[]

Madde 31- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar. Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Birlikler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutarlar.

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:[]

Madde 32- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye köylerin tüzel kişiliğini bağlamaz.Birlik meclisinin belirleyeceği tarifeler üzerinden üye köyler ve vatandaşların hizmetin önceliği ,projeli olması ve gerekliliği dikkate alınarak faydalanması saplanacaktır.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:[]

Madde 33- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Yönetmelik yapılması:[]

Madde 34- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 11 ve 12’nci maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birliğe katılma:[]

Madde 35- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü Valinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Tüzük Değişikliği:[]

Madde 36- Birlik tüzüğü değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı üzerine Vali onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi:[]

Madde 38- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesinin , mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür . Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Birlik meclisinin ilk toplantısı :[]

Geçici Madde 1- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde merkezin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen yerde ve günde toplantıya çağrılır.

Yürütme:[]

Madde 39- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.