FANDOM


DSİ 67. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI - Şubat 2009

1-GİRİŞ Edit

DSİ 67. Şube Müdürlüğü, merkezi Adana'da bulunan ve görev alanı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan DSİ VI. Bölge Müdürlüğüne bağlıdır.

Şubenin görev alanıEdit

Berdan ve Lamas Çayı ile sınırlanan Tarsus, Çamlıyayla, Mersin Merkez, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçeleridir.

DSİ'nin teşkilatlanmasında esas, il-ilçe sınırları değil, akarsu havzalarıdır. İlimizin büyük kısmı (Dragon Çayı-Berdan Irmağı arası) Doğu Akdeniz Havzasında, bir bölümü de (Berdan Irmağı-İlin doğu sınırı arası) Seyhan Havzasında yer alır. Havza bazında yapılan teşkilatlanmaya göre ilimizde 3 adet Şube Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Şube müdürlükleriEdit

Merkezi Adana'da bulunan "Aşağı Seyhan Ovası Sulaması Şube Müdürlüğü": İlimiz, Berdan Irmağı doğusundaki arazilerin sulama tesislerini işletir (sulama suyu kaynağı Seyhan Nehri).

Merkezi Mersin'de bulunan DSİ 67. Şube Müdürlüğü (Görev alanı yukarıda belirtilmiştir.)

Merkezi Silifke'de bulunan DSİ 62. Şube Müdürlüğü : Görev alanı Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleridir.

DSİ 67. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYET ALANI BAKIMINDAN ÖZELLİKLERİ Edit

Şube Müdürlüğümüz, görev alanı içinde yatırım programına giren sulama, taşkın, kurutma, enerji, içmesuyu tesislerinin yapımından ve bunlardan sulama, arazi ıslah ve taşkın tesislerinin işletilmesinden sorumludur. Etüd, planlama ve proje işleri Bölge ve Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.

Faaliyet alanımızda olan Tarsus, Çamlıyayla, Mersin Merkez ve Erdemli ilçeleri coğrafi, jeolojik ve sosyolojik özellikleriyle incelendiğinde DSİ faaliyetleri açısından aşağıdaki hususlar dikkat çeker.

Yerleşim merkezleri, sanayi ve nüfus yoğunluğunun, su kaynaklarının membaında olmayıp, akarsuların sonlandığı sahillerde olması sebebi ile kirlenme problemi minimumdur. Ancak son yıllarda sanayi atıklarının arıtılmaksızın akarsu veya kurumumuza ait drenaj kanallarına deşarj edilmesi bu bölgelerdeki yerleşim birimlerinde çevre sağlığını önemli ölçüde tehdit eder hale getirmiştir.

Bölgenin yoğun göç alması sebebi ile meydana gelen nüfus artışı, özellikle içme suyu planlaması yönünden hazırlanan nüfus projeksiyonlarını alt üst etmiş, su kaynaklarının, içmesuyu amaçlı tahsis miktarlarının arttırılması yönünden yeniden değerlendirilmesi gereğini doğurmuştur.

Çiftçilerin sulu tarıma olan yoğun ilgisi sebebi ile ova arazileri hızla gelişmiş, yamaç ve dağlık arazilerde sulu tarım yapabilmek için yoğun bir istek oluşmuştur.

Sulamaya açılmış olan arazilerde geçen zaman içerisinde modern tarım tekniklerinin (damla sulama, örtü altı tarım v.b.) yaygınlaşması sonucunda, mevcut sulama şebekelerinden yıl boyunca sürekli ve kaliteli su temini imkanı bulunmaması gerekçe gösterilerek bölgedeki üreticiler tarafından yoğun bir şekilde, yer altı suyu temini için kaçak kuyu açılmaktadır. Bu durum yer altı sularımızın azalmasına, tuzluluğun artmasına ve mevcut sulama tesislerimizin atıl hale gelmesine neden olmaktadır. Yamaç ve dağlık kesimlerde, sulama projesi için gerekli olan Baraj, gölet gibi depolama tesislerinin yapımı genellikle jeolojik problemler sebebi ile mümkün olmamakta, akarsuların kış akımları % 100 değerlendirilememektedir.

Ovada sulama tesisleri aleyhine genişleyen yerleşim ve sanayi birimleri sebebi ile iletim hatları (özellikle Mersin ve Tarsus'da) problem yaratmaktadır.

Gerek jeolojik şartların elverişsizliği, gerekse ödenek yetersizliği sebebi ile geciken sulama yatırımları, akarsu vadilerinde ve çevre köylerinde su paylaşım problemini doğurmuştur.

Şube sınırları içindeki derelerin tamamının ıslahı yapılmış, ancak yöredeki her türlü yol ve bina inşaatlarının aşırı talebi sebebi ile derelerden kaçak malzeme alımı önlenememiş, derelerin taşkın sahası sınırları içine yapılan bahçe, konut ve işyerleri gibi akışı engelleyici müdahaleler, yetersiz kesite haiz geçiş yapıları, izinsiz ve kontrolsüz olarak bağlanan yağmursuyu ve kanalizasyon deşarjları nedeniyle yapılan yatırımlar boşa gitmiş meskun mahaller sel ve çevre kirliliği tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

KURULUŞ, GÖREV, TEŞKİLATLANMA, PERSONEL, ARAÇ-GEREÇ, BİNA- LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER: Edit

KURULUŞU Edit

DSİ, 1953 Yılında 6200 Sayılı Kanunla "Su ve Toprak Kaynaklarını Geliştirmek, Zararlarını Önlemek, Sürekli İyileştirme Anlayışı ile Halkın Hizmetine Sunmak" maksadıyla, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiyete haiz, katma bütçeli olarak kurulmuştur.

GÖREVLERİ Edit

DSİ Genel Müdürlüğü, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını;

 • 6200 Sayılı "Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve Vazifeleri Hakkında Kanun"
 • 167 Sayılı "Yeraltı Suları Hakkında Kanun"
 • 4373 Sayılı "Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu"
 • 1053 Sayılı "Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun" çerçevesinde ve genel mevzuata uygun olarak yerine getirir.


6200 Sayılı Kuruluş Kanuna göre görevlerimiz;Edit

 • Taşkınlara karşı koruyucu tesisler meydana getirmek,
 • Sulama tesisleri kurmak,
 • Arazileri tarım amaçlı ıslah etmek,
 • Hidroelektrik enerji istihsal etmek,
 • Şehir ve kasabalarının içmesuyu ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek,
 • Akarsularda ıslahat yapmak, icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek,
 • Yukarıda belirtilen tesislerin işletmelerini sağlamaktır.

TEŞKİLATLANMA Edit

Ankara'da bulunan Genel Müdürlük, Genel Müdürlüğe bağlı 26 adet Bölge Müdürlüğü ve Kıbrıs Projeleri Grup Amirliği olmak üzere teşkilatlanmıştır. Bölge müdürlükleri, bölge merkezinde ve işyerlerindeki şube müdürlükleri ve bunların bünyesindeki başmühendisliklerden oluşmaktadır.

PERSONEL DURUMU : Edit

DSİ 67. Şube Müdürlüğü Personel Durumu;

Teknik Eleman ve Memur SayısıEdit

 • İnşaat Mühendisi4
 • Ziraat Mühendisi8
 • Makine Mühendisi4
 • Orman Mühendisi1
 • Harita Mühendisi1
 • Elektrik Teknikeri1
 • Harita Teknikeri1
 • Araştırmacı2
 • Uzman1
 • Bilgisayar İşletmeni1
 • Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni5
 • TOPLAM29

İşçiEdit

 • Daimi İşçi147

GENEL TOPLAM176

E-ARAÇ DURUMU Edit

1. DSİ 67. Şube Müdürlüğü Mevcut Araç Listesi (*)


S. No CİNSİ MERSİN

 • 1Paletli Ekskavatör (Beko)6 *
 • 2Lastik Tekerlekli Ekskavatör2
 • 3Paletli Dozer4*
 • 4Lastik Tekerlekli Yükleyici-
 • 5Paletli Yükleyici-
 • 6Greyder1
 • 7Seyyar Kompresör1
 • 8Ataşmanlı Traktör-
 • 9Ataşmansız Traktör1
 • 10Akaryakıt İkmal Tankeri1
 • 11Çift sıralı Damperli Kamyon1
 • 12Sabit Kasalı Kamyon2
 • 13Otomobil3
 • 14Pikap1
 • 15Jeep2
 • 16Minibüs1

TOPLAM 26

(*) İş makineleri Bölge Müdürlüğümüzce ihtiyaca göre farklı Şubelere transfer edilmektedir. Kiralanan Araç listesi


S. No CİNSİ MERSİN

 • 1Midibüs3
 • 2Minibüs2
 • 3Pikap2
 • 4Taksi-

TOPLAM7

Bu iş ve binek araçları dosyamızda belirtilen işlerimiz için değerlendirilmekte olup, binek aracı yeterli olmadığından piyasadan araç kiralanmakta, kiralanan araçların miktarları, işin mevsimine ve yoğunluğuna göre değişmektedir.


BİNA DURUMU :Edit

DSİ 67. Şube Müdürlüğümüz ve Bağlı İşyerlerindeki Bina Durumu;

Şube Müdürlüğü :Edit

 • 3 katlı idare binası,
 • 16 adet lojman,
 • 50 yataklı misafirhane (2 katlı),
 • Atölye ve ambarlar,
 • Yemekhane,
 • Akaryakıt istasyonu.

2009 YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE YATIRIMLAREdit

SULAMA TESİSLERİEdit

Şube Müdürlüğümüzce 2007 Yılı sonu itibari ile inşaatı bitirilerek işletmeye açılan sulama tesisleri aşağıdadır.

 • Berdan Ovası Sulaması 14 371 ha,
 • Mersin Ovası Sulaması 8481 ha,
 • Erdemli Pompaj Sulaması 550 ha,
 • Erdemli-Alata ve Kızılalan Sulaması 800 ha,
 • Gilindires Sol Sahil Sulaması 800 ha,
 • Erdemli-Limonlu Sulaması 63 ha,
 • Arslanköy Göleti ve Sulaması 191 ha

TOPLAM 25 256 ha.

Sulama tesisleri ve sulama birliklerince idaresiEdit

Bu tesislerden;

DSİ ile Birlikler arasında yapılan sözleşme esaslarına göre birliklerce işletilmektedir.

TAŞKIN TESİSLERİ : Edit

Taşkın çalışmaları içinde Berdan, Deliçay, Çavuşlu, Efrenk, Mezitli, Tece, Gilindires, Tömük, Arpaçbahşiş, Alata, Kodaman ve Kocahasanlı dereleri ıslah edilmiştir.


ARAZİ ISLAH TESİSLERİ : Edit

Erdemli Bataklığı (225 ha) ve Aynaz Bataklığı (6 000 ha) ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirilmiştir.


ENERJİ TESİSLERİ : Edit

Berdan Barajı'nın Hidroelektrik Santralı 1996 yılında yap-işlet-devret modeli ile Alarko firması tarafından işletmeye açılmıştır. Santralin kurulu gücü 10,2 MW olup, yılda 47,5 Milyon kWh enerji üretmektedir.


İÇMESUYU TESİSLERİ : Edit

Mersin ve Tarsus şehrine içmesuyu temini, Berdan Barajına yapılan 3 ünite arıtma tesisi, I. ve II isale hatları ile sağlanmıştır. Tesislerde arıtılan 142,5 m3/yıl suyun 35,6 Milyon m3/yıl'ı Tarsus'a, 106,6 m3/yıl'ı Mersin'e tahsis edilmiştir.


2009 YILI YATIRIMLARI ve YILI ÖDENEKLERİEdit

A- BÜYÜK SU İŞLERİ (Hizmet)Edit

Mersin-Pamukluk Barajı Kati Proje Yapımı Edit

Mersin-Tarsus Projesi kapsamındaki "Mersin-Pamukluk Barajı Kati Proje Yapımı" işi 21.06.2006 tarihinde ihale edilmiş olup %100'ü gerçekleşmiştir. Baraj tipi "Ön Yüzü Kaya Beton Kaplamalı Kaya Dolgu" tipi olarak belirlenmiştir. Yaklaşık maliyet 200 000000 TL ( Tarım 100 000 000 TL + Hizmet 100 000 000 TL ) olarak belirlenmiş ve 2009 yılı için 20 000 000 TL ödenek istenmiştir. Yeterli ödeneğin verilmesi durumunda yıl içerisinde ihalesi yapılacaktır. Proje ile 10.862 hektar yeni arazi sulanacak, ayrıca mevcut Berdan Barajından pompajla sulanmakta olan 7.738 hektar saha cazibeye dönüştürülerek toplam 18.600 hektar arazi sulanacaktır.

Mersin ve Tarsus şehirlerinin 2025 yılı ihtiyaçları için gerekli olan, Berdan Barajından sağlanan 142,5 milyon m3/yıl içme ve kullanma suyuna ilaveten 127,5 milyon m3/yıl su temin edilecektir.

Tesis edilecek 15 MW kurulu gücündeki hidroelektrik santral ile yılda 72 Milyon kilowat-saat elektrik enerjisi üretilecektir.


B- KÜÇÜK SU İŞLERİ Edit

a) TAŞKIN KONTROLU TESİSLERİ (TK)Edit

Mersin- Erdemli – Arpaçbahşiş Beldesi Arpaçbahşiş Deresi : 10 Temmuz 2008 tarihinde ihalesi yapılmış ve 11 Eylül 2008 tarihinde işe başlanmıştır. 2009 Yılına ödenek konulmamıştır.Yeterli ödenek verilmesi halinde 1045 m. çift taraflı taş duvar ve 3 adet brit yapılacaktır.

Mersin-Tarsus Karayayla Köyü Arazisi : 2009 yılı ödeneği 1 TL ( İz ödenek )

Mersin-Erdemli Sarıyar Köyü Arz.Diniker Deresi: 2009 yılı ödeneği1 TL (İz ödenek) Mersin-Erdemli-Kocahasanlı Çaltılı ve Mutlubucak Deresi: İşin kapsamında 1941m. dikdörtgen taş duvar, 2 adet menfez ve 2 adet köprü yapılacaktır. 2009 Yılı ödeneği 250 000 Tl olup yıl içerisinde ihalesi yapılacaktır.

=b) TAŞKIN –RUSUBAT KONTROLU TESİSLERİ (TRK)Edit

 • İçel-Tarsus Kusun Deresi Islahı : 2009 yılı ödeneği 1 TL
 • İçel-Merkez Mezitli Kasabası Mezitli Deresi : 23 Aralık 2008 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yaklaşık maliyet 1 450 000 TL. *olup 2009 yılı ödeneği olan 500 000 TL ile, yıl içerisinde19 adet taban kuşağı ve 3 adet ıslah sekisi yapılaması planlanmaktadır.
 • İçel-Çamlıyayla (Namrun Kalederesi) Islahı : 2009 yılı ödeneği 1 TL
 • İçel-Merkez Efrenk (Müftü) Çayı : 2009 yılı ödeneği 1 TL
 • İçel-Merkez Deliçay Deresi Islahı : 2009 yılı ödeneği 1 TL

GELİŞME İSTİKAMETLERİ VE ÖNERİLEN PROJELEREdit

Görev alanımız içinde bulunan ovaların sulama tesisleri tamamlanmıştır. Yöremiz çiftçisinin sulu tarıma yönelişi fevkaladedir. Yaylalarda seracılık çalışmalarının başladığı günümüzde yamaç ve dağlık arazilerin sulanmasına yönelik projeler hızla devreye girerek çiftçilerin gelişme arzusuna cevap verilmelidir. Bu sebeple ön inceleme, planlama ve proje aşamasında olan ve aşağıda belirtilen işlere hız kazandırılarak en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir.

Bölgemizdeki yoğun nüfus artışı sebebi ile içmesuyuna, kaynaklardan daha çok su tahsisi ve yeni içmesuyu projelerinin programa girmesi beklenmektedir. Bu tip yatırımlar da, sulamalarda olduğu gibi akarsularımızın yukarı havzalarına doğru yönelineceğini göstermektedir. Ön incelemesi yapılmış olan Efrenk Barajı'nın özel sektör tarafından yapılması düşünülmekte olup barajın yapım amacına içmesuyu da eklenmelidir.

Şube Müdürlüğümüz sınırlarında büyük çapta hidroelektrik potansiyeli bulunmamakla beraber ülke genelindeki ihtiyaçlar sebebi ile yine küçük çapta da olsa enerji yatırımları bundan sonra daha çok gündeme gelecektir. Bunlar, Kadıncık III-IV, Lamas I, II, Pamukluk HES ve Efrenk HES'lerdir.

Ön inceleme çalışmaları devam eden projelerimiz :

Mersin-Mezitli-Erçel(Değirmençay) Projesi: Projede Erçel deresi üzerinde Değirmençay barajı ve sulama tesisleri önerilmektedir. Proje ile brüt 3 131 ha arazinin sulanması öngörülmektedir. Ön inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasında olup teknik ve ekonomik yönden uygun bulunması halinde planlama çalışmalarına geçilecektir.

Planlama çalışmaları devam eden projelerimiz :

Erdemli-Sorgun Barajı:=Edit

Sorgun Barajı, Erdemli İlçesi ile birlikte 2 Belde ve 9 köye ait 6 500 ha arazi sulanabilecek ve kurulu gücü toplam 18 MW olan 4 adet HES ile yılda 45 GWh enerji üretilecektir. Ön planlama raporu Genel Müdürlükçe onaylanmış olup DSİ VI. Bölge Müdürlüğümüzce "Planlama ve Proje Yapım işi" nin 2008 Yılı içerisinde ihalesi yapılmıştır. 2009 Yılı ödeneği 750 000 TL dir. Lamas Projesi Revizyonu : Mersin İli, Erdemli İlçesi ve Silifke ilçesi sınırları içerisindedir. Lamas çayı sağ ve sol sahilinde yer alır..

İlk planlamasında 3 adet regülatör, 4 adet HES, enerji ve sulama isale tünelleri ile 7 675 ha arazinin sulanmasını temin edecek sulama tesisleri önerilmiştir.

Lamas III ve IV HES YİD programındadır. Lisans sahibi olan GAMA Holding bünyesindeki "TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş." ce Lamas III ve IV'ün tatbikat projeleri hazırlanmıştır. İşin kapsamında bulunan;

1200 m. ve 2400 m olmak üzere toplam 3600 m. Tünelin tamamı açılmıştır.

İletim kanalları platform kazıları tamamlanmıştır.

Boru imalatlarına başlanmıştır.

Yükleme havuzu inşaatı ve santral binası temel kazılarına başlanmıştır.

Aksıfat Barajı ve Sulaması :Edit

Aksıfat baraj yeri ve rezervuarının geçirimli birimlerden oluşması nedeniyle, geçirimsizliğinin sağlanması için rezervuar alanının geçirimsiz bir malzeme ile kaplanması öngörülmüştür. Bu proje ile, net 7 574 ha sulama ve nehir tipi 4 adet HES ile toplam 65 MW kurulu gücünde, yılda 357 GWh enerji üretimi planlanmaktadır.

"Aksıfat Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri" işinin ihalesi 26.12.2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleyi alan ALTER firmasınca çalışmalara başlanmıştır. 2009 Yılı ödeneği 240 000 TL dir.


Berdan Nehri Mansap Islahı Rehabilitasyonu]] : Sorun : Tarsus İlçe merkezi ve 15.000 ha tarım arazisinin Berdan Nehri taşkınlarından korunabilmesi için "Berdan Nehri Mansap Islahı Rehabilitasyon Projesi" nin ivedi olarak hayata geçirilmesi

Mevcut Durum: Berdan Nehri'nin Adana- Mersin Karayolu İle Akdeniz Arasında kalan 20 km.lik kısmında geçmiş yıllarda yapılan taşkın seddeleri arası 1200 m3/s proje debisine sahip olması gerekirken yukarı havzadaki yan derelerden gelen rusubat ve sedde içindeki akışı engelleyici müdahaleler nedeniyle, taşkın durumunda Berdan Barajından ancak 250 m3/s su savaklanabilmektedir. Sorunun çözümü amacıyla DSİ Bölge Müdürlüğünce hazırlanan "Berdan Nehri Mansap Islahı Rehabilitasyon Projesi" DSİ Genel Müdürlüğünün 11.09.2007 tarih ve 145.1-300628-9760 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Çözüm için yapılması gerekenler: - Seddeler arasındaki 4373 sayılı yasaya aykırı müdahalelerin kaldırılması - Yukarı havzadaki Kusun deresi (çalışmalar devam ediyor) ve diğer derelerin rusubat kontrol yapılarının tamamlanması - Proje sahası içindeki kamulaştırma işlemlerinin Belediyesince yapılması halinde; projenin yapımı gerçekleşebilecektir.


SORUNLAR VE ÖNERİLER


YATIRIM PROGRAMINDAKİ İŞLER : Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü projelerine yeterli ödenek verilmemiştir. İŞLETMEDEKİ SULAMA TESİSLERİ: İnşaatı bitirilen sulama tesisleri kuruluşumuzca halkın kurduğu sulama birliklerine devredilmiştir. Birliklerin çalışmaları kuruluşumuzca ve İçişleri Bakanlığınca denetlenmektedir.


Sulama Birlikleri ile ilgili sorunlar: Müstakil bir sulama birliği yasasının olmayışı birliklerin iki ayrı idareye (Çevre ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) karşı sorumlu olması, zaman zaman yetki karmaşasının doğmasına neden olmaktadır. Özellikle ilimiz Pompaj Sulamalarında enerji maliyetleri birlik bütçesi içerisinde önemli yer tutmakta olup, bu durum bakım-onarım ve yatırım harcamalarını olumsuz etkilemektedir. Sulu tarım alanlarının imara açılması, parasal kaynak ve işletmecilik açısından birlikleri zor durumda bırakmaktadır. Birliklerde yeterli kalifiye personelin bulunmaması (işe göre adam değil de adama göre iş anlayışının hakim olması) işletme ve bakım-onarım masraflarını olumsuz etkilemektedir. Çözüm için; Acilen müstakil bir "Sulama Birliği Yasası" çıkarılmalıdır. Tarımsal sulamalarda enerji tarifelerinin daha da düşük tutularak, ödeme kolaylığı sağlanmalıdır. Sulama projeleri içerisinde kalan sulu tarım alanlarının imara açılması kesinlikle önlenmelidir. Sulama Birliklerine eleman alınırken kalifiye personel olmasına özen gösterilmelidir.


TAŞKIN TESİSLERİ : Şubemiz sınırları içindeki derelerin hemen hemen hepsinde ıslah çalışmaları tamamlanmış ancak, kaçak malzeme alımları önlenemediğinden yapılan tesisler yıkılmaya başlamıştır. Dere tabanlarının malzeme alınarak oyulması neticesinde meydana gelen tahribat şehirlerimizi sele karşı korumasız bırakmıştır. DSİ ve Valilik işbirliği yaparak; Islah yapılan derelerde malzeme ocağı ruhsatı verilmemeli, Kaçak malzeme alanlar belediye ve DSİ'ce tespit edilip özel idarece mutlaka para cezasına çarptırılmalı, Çok tahrip olmuş olan ve büyük yerleşim içinden geçen Efrenk, Mezitli ve Alata dereleri zabıta güçlerince (polis veya jandarma da olabilir) korunmalıdır. Yapılan araştırmalarımızda, maden arama ruhsatı ile çakıl ocağı işletilmesi gündeme gelmiştir. Konu titizlikle incelenmeli, gerçekten maden arandığı tespit edilmez ise ruhsatlar iptal edilmelidir. Derelerden maden aramak amacı ile ruhsat alanlar takibe alınmalıdır. Diğer taraftan Berdan Ovasının Berdan Nehri taşkınlarından korunması amacıyla 1948 yılında inşa edilen seddelerin arası geçen uzun zaman içinde taşkınların getirdiği rusubatla ortalama 2. metre dolmuş olması sonucu taşkın kontrol kapasitesi, proje değerinin (Qproje = 1200 m3/sn) bir hayli altına inmiştir. Ayrıca taşkın alanı içindeki arazi sahiplerinin kendi alanlarını taşkından korumak amacı ile 4373 sayılı "Taşkın Sular Kanunu" na aykırı olarak taşkın seddelerinden daha yüksek iç seddeler yapmak, konut yapmak ve ağaç dikmek suretiyle akış kesitinin daralmasına neden olmaktadırlar. Problemin çözümü için Bölge Müdürlüğümüzce çalışma programına alınan "Berdan Nehri Mansap Islahı Projesi Taşkın Kontrol Planlama Raporu" tamamlanmış olup 2009 yılı yatırım programına alınmalıdır. Ayrıca, TS2 Kuşaklama Kanalı yolu ile Berdan Nehrine birleşen ve Berdan nehri yatağına rusubat taşıyan Kusun Deresinin taşkın-rusubat kontrol yapıları inşası devam etmekte olup diğer yan derelerin tamamlanmış olan ıslah projeleri de gerekli ödenek sağlanarak hayata geçirilmelidir.


SONUÇ


İlimiz bir tarım, ticaret ve turizm yöresidir. Su kaynaklarımız, biraz da topoğrafik ve jeolojik yapının zorluğu sebebi ile yeterince değerlendirilememektedir. Lokal olarak bir çok yerde içme ve sulama suyu sıkıntısı çekilebilmektedir. İlimizin su kaynaklarından azami faydanın sağlanması için: Tüm su kaynaklarının kaliteleri tespit edilmeli, 1. kalite sular korumaya alınmalıdır. Köy ve kasaba içmesuyu projeleri işletme kolaylığı ve ekonomik yönden gruplandırılarak yapılmalıdır. Sulama projelerinde öncelikler belirlenirken çiftçinin istek seviyesi de değerlendirilmelidir. Büyük yatırımlar halk tarafından bilinmemekte, bu sebeple yeterince destek bulmamaktadır. Bu sebeple de geç gerçekleşmektedir. Büyük projelere (örneğin Mersin-Tarsus projesi) gerekli destek sağlanmalıdır. Lamas gibi suyun araziye yetmediği havzalarda, sulu tarım harici, havza kalkınma projeleri hazırlanmalı, köylüler alternatif tarımsal faaliyetlere yönlendirilmelidir. (hayvancılık, arıcılık, el sanatları, bağcılık, zeytin vs..) İl sınırları içindeki derelerimizin maruz kaldığı (kaçak malzeme alımı, dere içerisine bina bahçe yapmak vs.) her türlü müdahalede bulunanlara karşı Valilikle işbirliği içerisinde etkin takip ve yasal yaptırımların kararlılık içerisinde uygulanması ile taşkın tesislerimiz korunmalıdır.


Su kaynaklarımızdan azami fayda sağlandığı, taşkın zararlarından ise asgari düzeyde etkilendiğimiz takdirde İlimizin kalkınması daha da hızlanacaktır.A.Kadir TAŞTAN DSİ. 67. Şube Müdürü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.