Encümen çalışmaları aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür;
  * Encümene, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.
  * Encümende sadece, Başkan tarafından gönderilen evraklar görüşülebilir.
  * Encümene gönderilen evrak, müdür tarafından ilgili alt birim şefliğine havale edilir.
  * Encümene gönderilecek yazılarda silinti, kazıntı olmaması esastır. Çıkıntı düzeltme ve çizinti varsa üzerleri mühürlenmiş ve imzalanmış olmalıdır.
  * Encümen gündemi; Encümen başkanının emir ve gözetimi altında ilgili birim müdürü tarafından hazırlanır. Hazırlanan gündem, çoğaltılarak Encümen üyelerine dağıtılır.
  * İvedi durumlarda Encümen Başkanının "İvedi" kaydını koyduğu evrak, gündem dışı olarak o günkü gündeme alınır.
  * Gündemdeki konular, gündeme açık ve öz olarak yazılır.
  * Gündeme alınan konular, gündemdeki sırasına göre Encümen karar defterine kaydedilir.
  * Encümen kararına katılmayan üyeler, katılmayış nedenlerini yazılı olarak şefe verir. Karara katılmayış nedenleri karar metnine ve karar defterine aynen yazılır ve üyece imzalanır.
  * Usul ve esas yönünden eksik bir evrak Encümende görüşülmesi için gönderilmiş ve henüz gündeme alınmamışsa, eksikler tamamlanmak üzere gerekçeli ve ilgili Başkan Yardımcısının imzasıyla; eğer evrak gündeme alınmış ise yine gerekçeli Encümen kararı ile dairesine gönderilir ve geliş kayıtları kapanır.
  * Encümende verilen kararlar hemen Encümen Karar Defterine yazılır. Karar defteri Encümen Başkanı ve Üyeler tarafından imzalanır.
  * Encümende verilen kararlar, raportör tarafından metin haline getirilir. Ve karar metni Encümen Başkanı, Üyeler ve Raportör tarafından imzalanır.
  * Encümen, önceden belirtilen gün ve saatte veya çoğunluk olmaması nedeni ile toplanamaz veya çoğunlukla bir karar oluşturulamazsa, durum Encümen kararı Defterine yazılır. Encümen Başkanı ve Üyeler tarafından imzalanır.
  * Encümen toplantılarına katılmayan üyeler için Encümen Başkanınca karar defterindeki ilgili yere (bulunmadı) veya (izinli) sözcükleri yazılır ve imzalanır.
  * Encümence alınacak prensip kararları, karar defterine prensip kararı olduğu açıkça belirtilerek aynen yazılır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.