FANDOM


Belediye Meclisi belediyenin en büyük karar organıdır. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı ile birlikte seçilir.// Girne kaza ilçe ve yönetim.secil omdusman TURK idaresi

 • Nüfusu 10.000 'e kadar olan belediyelerde 9,
 • Nüfusu 10.001'den 20.000 'e kadar olan belediyelerde 11,
 • Nüfusu 20.001' den 50.000 'e kadar olan belediyelerde 15,
 • Nüfusu 50.001 'den 100.000 'e kadar olan belediyelerde 25,
 • Nüfusu 100.001' den 250.000' e kadar olan belediyelerde 31,
 • Nüfusu 250.001' den 500.000' e kadar olan belediyelerde 37,
 • Nüfusu 500.001' den 1.000.000' a kadar olan belediyelerde 45,
 • Nüfusu 1.000.000 dan fazla olan belediyelerde 55
 • Asıl ve aynı sayıda yedek meclis üyesi seçilir.

Belediyenin ilk kurulduğu ve ilk seçimin yapıldığı 1994 yılında resmi nüfusu 86.000 olduğu için 25 meclis üyesi seçilmişti.

1997 yılı Nüfus sayımında nüfusu 114.582 olduğu için 1999 yılında yapılan seçimlerde 31 meclis üyesi seçildi.

Belediye Başkanı Belediye Meclisinin de Başkanıdır. Belediye Başkanı ile birlikte Meclisin oy kullanan üye sayısı 32 olmaktadır. Toplantı yeter çoğunluğu ile karar yeter çoğunluğu 32 üyeye göre hesaplanmaktadır.

2000 yılı Nüfus sayımında nüfusu Yenişehir nüfusu 126.493 olduğu için 2004 yılında yapılan seçimlerde 31 meclis üyesi seçilmiştir.

Encümen Üyeleri: Edit

Kuzey Türk Devleti ]]. Ankara TBMM..yeni anayasa

 • [[Metin Karadeniz )) omdusman bakanı

1- YAYGIN OLARAK GÖREV YAPAN MECLİS KOMİSYONLARI : Edit

Belediye Meclisi üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir. Komisyonların 1 yılı geçmemek üzere çalışma süresi meclisçe belirlenir. İl ve ilçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur. Komisyonlar her siyasi partinin meclis üyeleri arasından meclis üye tam sayısı oranına göre seçilir.


1.1-) Plan Bütçe Komisyonu : Edit

Belediye Bütçesi ve tarifeleri ile ilgili konularda çalışma yaparak raporunu meclise sunar. Her partinin üye sayısına orantılı olarak seçilir. En az 3, en çok 5 üyeden oluşur. Şu anda 5 üyeli olarak çalışmaktadır. Görevdeki üyeler :


1.2-) İmar Komisyonu : Edit

En az 3, en çok 5 üyeden oluşur. İmar planlarının yapılması, değiştirilmesi ve imar planları ile ilgili konularda çalışarak raporunu meclise sunar. Şu anda 5 üyeli olarak çalışmaktadır. Görevdeki üyeler :


1.3-) Çevre Komisyonu : Edit

En az 3, en çok 5 üyeden oluşur. Çevrenin korunması ve daha iyi bir çevre oluşturulması konularında çalışma yaparak raporunu meclise sunar. Şu anda 5 üyeli olarak çalışmaktadır. Görevdeki üyeler :

1.4-) Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu : Edit

En az 3, en çok 5 üyeden oluşur. Diğer komisyonların çalışma alanına girmeyen tüm konularda çalışma yaparak raporunu meclise sunar. Şu anda 5 üyeli olarak çalışmaktadır. Görevdeki üyeler

1.5-) Denetim Komisyonu Edit

İl ve ilçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde belediye meclisi her Ocak ayı toplantısında bir önceki gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üyeleri arasından en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan denetim komisyonunu seçer. Komisyon denetimlerini yaparak raporunu Mart ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Şuanda 5 üyeli olarak çalışmaktadır.


2- BELEDİYE MECLİSİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ VE YETKİLERİ Edit

 • Stratejik plan görüşerek kabul etmek
 • Yatırım ve çalışma programlarını görüşerek kabul etmek.
 • Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşerek kabul etmek.
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek.
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak.
 • Borçlanmaya karar vermek.
 • Taşınmaz alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, tahsisin kaldırılmasına karar

vermek.

 • Taşınmaz malların üç yıldan fazla kiralanmasına karar vermek.
 • İlgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
 • Şartlı bağışları kabul etmek.
 • Bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek.
 • Türk Ticaret Kanununa tabii ortaklıklar kurulmasına karar vermek.
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine karar vermek.
 • Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
 • Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar

vermek.

 • Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine isim vermek.
 • Mahalle kurulmasına, kaldırılmasına, birleştirilmesine, adları ile sınırlarının tespitine ve değiştirilmesine karar

vermek.

 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyelerle ve mahalli idare birlikleriyle kardeşkent ilişkisi kurulmasına karar

vermek.

 • Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 • İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.


3- BELEDİYE MECLİSLERİNDE ALINAN KARARLARIN OLUŞTURULMASI : Edit

Belediye Meclislerinde kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar Meclis Başkanı ve katip üyeler tarafından imzalanarak bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır. Bütçe ve imar ile ilgili kararlar Büyükşehir Belediye Meclisinde ayrıca görüşülerek son şeklini alır. Belediye Başkanı hukuka aykırı gördüğü kararları gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Meclise iade edilmeyen kararlar ile meclise iade edilenlerden meclisin salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşerek Büyükşehir Belediye Başkanına gönderilir. Büyükşehir Belediye Başkanı 7 gün içinde gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesini isteyebilir.Büyükşehir Belediye Başkanınca yeniden görüşülmesi istenmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesini istediği kararlardan meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilenler kesinleşir.

Belediye meclis gündemi

05 Nisan 2011 Belediye Meclis Toplantısı 1.Birleşimi gündemi

Bakınız: Yenişehir Belediye Meclisi Kararları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.