FANDOM


Bakınız

Yenişehir KHGB
Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
Yenişehir KHGB Meclis üyeleri
Yenişehir KHGB Encümen üyeleri
Yenişehir KHGB Gelir-Gider Analizi
Yenişehir Köylerinin 2010 Yılı Bütçeleri
Köylere Hizmet Götürme Birliği/Slayt
Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen kararları


KHGB nedir?
Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Mevzuat Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Şablon:KHGB
Şablon:Yenişehir KHGB
Şablon:KHGBbakınız -d -

KHGB....

KHGB Başkan ve Üyeleri

Meclis BaşkanıEdit

Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis ÜyeleriEdit

Ana Madde:Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeleri

GörevleriEdit


Madde 8 - Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik Başkanlık Divanı ve Birlik Encümen Üyelerini, Meclis İhtisas Komisyonlarını seçmek,

b) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

c) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci

düzeyleri arasında aktarma yapmak.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

f) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

i) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

k) Birlik tüzük değişikliğini kabul etmek.

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

n) Birlik adına alınan ve süresi bir yılı aşan ikraz ve istikrazları karara bağlamak

o) On yıldan fazla süreli veya yıllık yüz bin YTL fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmelerine izin vermek,

ö) Birliğin feshine karar vermek,

p) Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,

r) Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

Meclis kararlarıEdit

Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Karar Tarihi : 28.01.2009 Karar no : 2009/1

HaberlerEdit

Meclis toplantisiEdit

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ile 09.12.2010 Perşembe günü saat 15:00 da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya eksiksiz katılımınızı rica ederim.


GÜNDEM:

1-2010 yılı faaliyetlerimiz

2-2011 yılı ve izleyen 2 yılın bütçesinin görüşülmesi

3-2011 yılı yatırım ve çalışma programı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.