FANDOMGörevliEdit

İletişimEdit

Tel: email:

Dernekler Bürosunca yürütülen iş ve işlemler:Edit

  • Dernek Kurma Müracaatlarını almak,
  • Dernekleri Dernek Kütüğüne İşlemek,
  • Derneklerin denetimlerini sağlamak,

Yenişehir Mersin merkezde kurulu ilçe olması sebebiyle, bütün dernek iş ve işlemleri yeni kurulan 4 ilçe için Mersin Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce yürütülmektedir.

İLÇE DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ İŞ VE İŞLEMLERİ :Edit

A- Dernekler Kanuna İlişkin Görevler :

11.01- İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 17 nci (04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı Resmi Gazete Madde 1 ile değişik) maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesinin son fıkrasındaki (Değişik: 04.11.2004-5253/38.Madde) “Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz.” hükümlerine göre;

a) Mevzuatın öngördüğü derneklerle ilgili iş ve işlemlerin, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde ilçe dernekler büro şefliği tarafından (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe Kaymamakları hariç): ilçe dernekler büro şefi, işlemler masası, bilgi işlem eğitim ve arşiv masası yönetim kademeleri ve birimler oluşturularak yürütülüp yürütülmediği (iş hacmi az olan ilçelerde, mülki idare amiri onayı ile büro şeflikleri ve masalar birleştirilebilir),

b) Dernekler İlçe birimlerinin oluşturulmasında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının 17.12.2003 tarih ve 526 sayılı (2003/4) genelgesinde belirtilen esaslara uyulup uyulmadığı,

11.02- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesinin ikinci fıkrası (Değişik: 04.11.2004-5253/38.Madde) ve 31.03.2005 tarih 25772 ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 5, 85, 86, 87 ve 88 inci maddelerine göre; Valilikler bünyesinde derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğü oluşturulacağından, İlçelerde kütük oluşturulmayacaktır. İlçelerde İl Dernekler Müdürlüğünce verilen dernek kod numaralarına göre dernekler listesi oluşturulacaktır.

Dernekler ile ilgili evrakların bulunduğu ve her bir dernek için ayrı bir dosya tutulup tutulmadığı,

11.03- Dernek kuruluş bildirimi ve tüzüklerinin incelenmesinde; 23.11.2004 tarih ve 25 649 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde düzenlenen "Dernek Kurma Hakkı", 30 uncu maddesinde düzenlenen "Kurulması Yasak Olan Dernekler" ve 29 uncu maddesinde düzenlenen "Bazı Ad ve İşaretleri Kullanma Yasağı",na ilişkin hükümlerin, isabetli olarak değerlendirilip değerlendirilmediği,

11.04- 08.12.2001 tarih ve 24 607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 59 ve 60 ıncı maddeleri ve Dernekler Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 ve 99 uncu maddeleri gereği;

a) Derneklerin, kurucularının imzalarını taşıyan iki adet kuruluş bildirimine; Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopilerini, dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisini, kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesini, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopilerini, yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listeyi ekleyip eklemedikleri,

b) Dernek Kuruluş Bildirimi ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, alındı belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenip incelenmediği ve kuruluş bildirisinde tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği taktirde, bunların giderilmesinin geçici yönetim kurulundan yazı ile istenip istenmediği, bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmadığı veya kanuna aykırılık giderilmediği takdirde, mülki idare amirliğince Cumhuriyet Savcılığına derneğin feshi için ihbarda bulunulup bulunulmadığı,

c) Dernek kuruluş bildirimine ilişkin başvuru, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilerek başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair alındı belgesi verilip verilmediği ve derneğin dernekler kütüğüne kaydedilip kaydedilmediği,

d) Valilik tarafından dernekler kütüğüne kaydı yapılan derneklerin, kuruluş bildirimleri ve tüzüklerinin birer adedinin en geç otuz gün içinde Bakanlığa gönderilip gönderilmediği,

11.05- Türk Medeni Kanununun 60, 62 ve 87 nci maddeleri gereği;

Dernekler, Türk Medeni Kanununun 60 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorunda olduklarından; bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mülki idare amirliğince sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyip istemediği,

11.06- Türk Medeni Kanununun 94 üncü ve Dernekler Yönetmeliğinin 7 nci maddeleri gereği;

Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş derneklerin şube açma başvurularında, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimine; ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopilerini, şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisini, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopilerini, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listeyi, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisini, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisini ekleyip eklemedikleri,

11.07- Türk Medeni Kanununun 96 ve 97 nci maddeleri ile Dernekler Yönetmeliğinin 9, 10 ve 11 nci maddeleri gereği;

a) Federasyon kurma başvurularında; Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet Kuruluş Bildirimine, kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğünü, dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli suretini, federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneğini, kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneğini, kurucular arasında

11.08- İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 17 nci (04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı Resmi Gazete Madde 1 ile değişik) maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesinin son fıkrasındaki (Değişik: 04.11.2004-5253/38.Madde) “Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz.” hükümlerine göre;

a) Mevzuatın öngördüğü derneklerle ilgili iş ve işlemlerin, illerde Valilikler bünyesinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafından: İl Dernekler Müdürü, İşlemler Büro Şefliği, Bilgi İşlem, Eğitim ve Arşiv Büro Şefliği; ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde ilçe dernekler büro şefliği tarafından (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe Kaymamakları hariç): ilçe dernekler büro şefi, işlemler masası, bilgi işlem eğitim ve arşiv masası yönetim kademeleri ve birimler oluşturularak yürütülüp yürütülmediği (iş hacmi az olan illerde ve ilçelerde, mülki idare amiri onayı ile büro şeflikleri ve masalar birleştirilebilir),

b) Dernekler İl ve İlçe birimlerinin oluşturulmasında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının 17.12.2003 tarih ve 526 sayılı (2003/4) genelgesinde belirtilen esaslara uyulup uyulmadığı,

11.09- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesinin ikinci fıkrası (Değişik: 04.11.2004-5253/38.Madde) ve 31.03.2005 tarih 25772 ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 5, 85, 86, 87 ve 88 inci maddelerine göre; Valilikler bünyesinde derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğünün tesis edilip edilmediği,

a) Dernek kütük defterine, merkezleri o il sınırları içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernekler ile şubeleri ve merkezleri başka illerde veya yurt dışında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şubelerinin kaydedilip kaydedilmediği ile dernek kütük defterinin tutulması için öngörülen diğer usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

b) Dernekler ile ilgili evrakların bulunduğu ve her bir dernek için ayrı bir kütük dosyası tutulup tutulmadığı,

11.10- Dernek kuruluş bildirimi ve tüzüklerinin incelenmesinde; 23.11.2004 tarih ve 25 649 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde düzenlenen "Dernek Kurma Hakkı", 30 uncu maddesinde düzenlenen "Kurulması Yasak Olan Dernekler" ve 29 uncu maddesinde düzenlenen "Bazı Ad ve İşaretleri Kullanma Yasağı",na ilişkin hükümlerin, isabetli olarak değerlendirilip değerlendirilmediği,

11.11- 08.12.2001 tarih ve 24 607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 59 ve 60 ıncı maddeleri ve Dernekler Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 ve 99 uncu maddeleri gereği;

a) Derneklerin, kurucularının imzalarını taşıyan iki adet kuruluş bildirimine; Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopilerini, dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisini, kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesini, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopilerini, yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listeyi ekleyip eklemedikleri,

b) Dernek Kuruluş Bildirimi ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, alındı belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenip incelenmediği ve kuruluş bildirisinde tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği taktirde, bunların giderilmesinin geçici yönetim kurulundan yazı ile istenip istenmediği, bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmadığı veya kanuna aykırılık giderilmediği takdirde, mülki idare amirliğince Cumhuriyet Savcılığına derneğin feshi için ihbarda bulunulup bulunulmadığı,

c) Dernek kuruluş bildirimine ilişkin başvuru, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilerek başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair alındı belgesi verilip verilmediği ve derneğin dernekler kütüğüne kaydedilip kaydedilmediği,

d) Valilik tarafından dernekler kütüğüne kaydı yapılan derneklerin, kuruluş bildirimleri ve tüzüklerinin birer adedinin en geç otuz gün içinde Bakanlığa gönderilip gönderilmediği,

11.12- Türk Medeni Kanununun 60, 62 ve 87 nci maddeleri gereği;

Dernekler, Türk Medeni Kanununun 60 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorunda olduklarından; bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mülki idare amirliğince sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyip istemediği,

11.13- Türk Medeni Kanununun 94 üncü ve Dernekler Yönetmeliğinin 7 nci maddeleri gereği;

Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş derneklerin şube açma başvurularında, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimine; ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopilerini, şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisini, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopilerini, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listeyi, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisini, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisini ekleyip eklemedikleri,

11.14- Türk Medeni Kanununun 96 ve 97 nci maddeleri ile Dernekler Yönetmeliğinin 9, 10 ve 11 nci maddeleri gereği;

a) Federasyon kurma başvurularında; Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet Kuruluş Bildirimine, kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğünü, dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli suretini, federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneğini, kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneğini, kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesini, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazısını ekleyip eklemedikleri,

b) Konfederasyon kurma başvurularında; Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet Kuruluş Bildirimine, kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğünü, federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli suretini, konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneğini, kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneğini, kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesini, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listeyi ekleyip eklemedikleri,

11.15- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci, 08.06.1984 tarih ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü, Dernekler Yönetmeliğinin 21- 30 uncu maddeleri uyarınca;

a) Yabancı dernek ve vakıflar ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığından izin almaları gerektiğinden, izinsiz faaliyette bulunan söz konusu kuruluşların takip edilip edilmediği,

b) Türkiye’de faaliyette bulunmalarına izin verilen söz konusu kuruluşların vermeleri gereken Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimini, takip eden yılın ilk iki ayı içinde Valiliğe verip vermedikleri, c) Söz konusu kuruluşlarca verilen bildirimler ve eklerinin bir nüshasının Valiliklerce İçişleri Bakanlığına gönderilip gönderilmediği,

11.16- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 21 ve Dernekler Yönetmeliğinin 20 nci maddeleri uyarınca;

Dernek veya vakıfların yurtdışından aldıkları yardımlara ilişkin olarak Mülki İdare Amirliğine verilen Yurtdışından Yardım Alma Bildiriminin birer örneğinin yedi gün içinde İçişleri Bakanlığına, ayrıca vakıflara ait bildirimin bir örneğinin bilgi için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği,

11.17- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 ve Dernekler Yönetmeliğinin 48-52 nci maddeleri uyarınca;

a) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için Mülki İdare Amirliğine verilen başvuru belgesine; ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğünün, dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazının, derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazının, derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporun, son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosunun, derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesinin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneğinin eklenip eklenmediği, b) Konu ile ilgili başvuru belgelerinin Valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilip gönderilmediği,

11.18- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 28 ve Dernekler Yönetmeliğinin 53-55 nci maddeleri uyarınca;

a) Dernek adlarında izin ile kullanılacak kelimeler için yapılan başvuru belgesine; ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, dernek üye listesini, derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında raporu, izne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneğinin eklenip eklenmediği,

b) Konu ile ilgili başvuru belgelerinin Valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilip gönderilmediği,

11.19- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu ve Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesi uyarınca;

Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilirler ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

Hususlarına uyulup uyulmadığına gerekli özenin gösterilip gösterilmediği,

11.20- 5253 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun; dernekler için yasak faaliyetler ile kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağını düzenleyen 30 uncu maddesi hükümlerine Kaymakamlaca dikkat edilip edilmediği,

11.21- 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19, 21, 22, 23, 24 ve 32/l maddeleri ile Dernekler Yönetmeliğinin 17, 83, 84, 92 ve 93 üncü maddeleri gereği;

a) Derneklerin, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şekle uygun olarak yıl sonu itibarıyla düzenledikleri beyannameyi yılın ilk dört ayı içerisinde mahallin en büyük mülkî amirine vermeleri gerektiğinden, verilen beyannamelerin Kaymakamlıkça incelenip incelenmediği,

Gerek görülen hâllerde derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemlerinin, bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından bizzat veya memurlar aracılığıyla denetlenip denetlenmediği,

b) Yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilenlerin, yönetim kurulu başkanı tarafından, genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirine bildirilmesi zorunlu olan Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğunun dernekler birimince incelenip incelenmediği, c) Dernekler tarafından bildirilmesi zorunlu olan Dernek Beyannamesi, Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi, Yerleşim Yeri Değişiklikleri Bildirimi, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi, Taşınmaz Mal Bildirimi veya temsilcilik açıldığına dair bildiriminin Mülki İdare Amirliğine verilmediğinin tespit edilmesi halinde ilgili derneklerin yöneticileri hakkında idari para cezasının uygulanıp uygulanmadığı,

11.22- Türk Medeni Kanununun 87 nci maddesi gereğince;

Derneklerin, amacının gerçekleşmesi, amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, ilk genel kurul toplantısının Kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, borç ödemede acze düşmüş olması, tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumlarının tespit edilmesi halinde Mülki İdare Amirliğince derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti sulh hakiminden istenilip istenilmediği,

11.23- Türk Medeni Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca;

Amacı Kanuna veya ahlaka aykırı hale geldiği tespit edilen derneklerin ilgili mahkemeden fesih edilmesinin istenilip istenilmediği,

11.24- 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15 ve Dernekler Yönetmeliğinin 89 ve 90 ıncı maddeleri uyarınca;

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra, dernekler kütüğündeki kayıtlarının Valiliğinin onayı ile silinip silinmediği, kütükten silinen derneğin şubelerinin bulunduğu Valiliklere ve İçişleri Bakanlığına durumun bildirilip bildirilmediği,

11.25- 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 11 ve Dernekler Yönetmeliğinin 46 ncı maddeleri uyarınca;

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler için düzenlenen ve dernek başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine bir örneği verilen Yetki Belgelerinin e- dernekler sistemine kaydedilip, bu belgelere otomatik numara verilip verilmediği,

11.26- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 ve 16 ncı maddeleri ile Dernekler Yönetmeliğinin 43 üncü maddeleri uyarınca;

Dernekler tarafından bastırılan ve basımevlerince seri ve sıra numaraları onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmek zorunda olan alındı belgesi ciltlerinin dernekler birimlerinde tutulan Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterine kaydedilip kaydedilmediği,

11.27- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 ve Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddeleri uyarınca; Dernekler tarafından tutulması zorunlu olan ve dernekler birimince tasdikleri yapılan defterlerin ilçe dernekler şefliğinde tutulan Tasdik Defterine kaydedilip kaydedilmediği,

11.28- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26 ve Dernekler Yönetmeliğinin 56 – 71 inci maddeleri uyarınca;

Lokal açma başvurularında istenen belgelerin eksiksiz alınıp alınmadığı, lokal açma başvurularının değerlendirilmesinde lokal olarak açılacak yerin öngörülen şartları taşıyıp taşımadığı, açılmasına izin verilen dernek lokalinde yerine getirilmesi gereken hususların takip edilip edilmediği,

11.29- Dernekler Yönetmeliğinin 95 inci maddesi gereği;

Öğrenci yurdu bulunduğu tespit edilen derneklerin, Milli Eğitim Bakanlığından ve Valilikten almış oldukları Yurt Açma İzin Belgelerinin birer suretini, bu izin belgelerini aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde dernekler birimlerine bildirip bildirmediklerinin takip edilip edilmediği,

11.30- 5253 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 99 uncu maddesi maddeleri uyarınca;

Kuruluş bildirimleri, tüzükler, tüzük değişiklikleri, derneklere tanınan hak ve izinler, dernekler hakkında yapılan suç duyuruları ve adli veya idari yargı mercilerince verilen kararların kaymakamlığa intikalinden itibaren yedi gün içinde valiliğe, gönderilip gönderilmediği,

11.31- a) Derneklerle ilgili mevzuat gereğince İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı,

b) İçişleri Bakanlığının 18.10.2004 tarih ve Özel Kalem Müdürlüğü 1693 (Genelge No: 2004/139) sayılı “İnsan Hakları Savunucuları Rehberi” konulu genelgelerinde,

“Valilik ve Kaymakamlıklar il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, İnsan Haklarının geliştirilmesini amaç edinen ve bu doğrultuda çalışan birey ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinde Rehberin içeriğine ve ruhuna uygun hareket etmelerini sağlayacaklar ve her türlü kolaylığı göstereceklerdir.” Denildiğinden, genelge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,

Hususları incelenmelidir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.