800px-Yazı işleri müdürünün odası-2 copy.jpg

Yaziisleri-müdürü.jpg
Yazıişleri-buro-eski.jpg

800px-Yazı işleri büro-2 copy.jpg

Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde çalışan İlçe Yazı işleri Müdürlüğü, İlçenin yazı işleri müdürüdür. İlçelerde Adliye Yazı İşleri Müdürü'de vardır. Ama o sadece Adliye işleri ile alakalıdır. İlçe Yazı İşleri Müdürü ise tüm ilçe ile alakalı oldığundan ilçe yazı işleri müdürü olarak adlandırılmaktadır.

Kuruluş[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Kaymakamlığı 22 Mart 2009 günü çıkarılan 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [1]a dayanarak hukuken kurulmuştur. Trabzon Sürmene Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal'ın 4 Haziran 2009 tarihinde çıkarılan Üçlü Kararname [2] ile Yenişehir Kaymakamı olarak atanması ve fiilende 1 Temmuz 2009 'da göreve başlamasıyla Yenişehir ilçesi ve Yenişehir Kaymakamlığı kurulmuştur. Kuruluşun ardından, Batman Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü iken 22.08.2008 tarihinde İlçe Yazı işleri Müdürü olarak atanan H.Bilgehan Yavuz'un göreve başlamasıyla kuruluş çalışmaları fiilen başlatılmıştır.

Personel[düzenle | kaynağı değiştir]

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna istinaden Yenişehir Kaymakamlığına Tahsis edilen toplam kadro sayısı 9 dur. Bu kadrolar ve görevi yürütenlerin isimleri:

Birimler[düzenle | kaynağı değiştir]

Görev dağılımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Projeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Yazı İşleri Bürosunun Görevleri:[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Ana madde:İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri
 • Ana madde:İlçe Yazı İşleri Müdürünün görevleri
 • Evrak havale ve dağıtımı,
 • Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
 • Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
 • Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet),
 • Vakıflarla İlişkiler,
 • Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
 • Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
 • Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
 • Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
 • Köy Hizmetleri ile ilgili İşlemleri,
 • [Bayındırlık ve İskan Bakanlığı] İşlemleri,
 • [Çevre ve Orman Bakanlığı] İşlemleri,
 • [Kültür Bakanlığı] - [Anıtlar] - [Müzeler] - [Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu].
 • [Bilgi Edinme Kanun]u ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi,
 • [Sanayi ve Ticaret Bakanlığı] İşlemleri,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri,
 • Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
 • İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
 • Örnek Yazışma: Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler

Yazı İşlerinin iş ve işlemleri üzerine denetim[düzenle | kaynağı değiştir]

X- İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ :

10.01- “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 36. maddesi ve “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğini Uygulama Yönergesi” nin 25.6.1990 tarihli değişik 4. maddesi uyarınca;

Kaymakamlık bürolarının görev alanına giren ana konulardan her biri için "tek konu-tek dosya" ilkesi esas alınarak dosyalama yapılıp yapılmadığı, ana dosyaların sıra sayıları ve konularının yönergede belirtilen sisteme uygun olup olmadığı,

10.02- “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 38. maddesi uyarınca;

Ana dosya sayıları ve konuları numara sırasıyla alt alta yazılmak suretiyle bir dosya anahtarı hazırlanarak, bu dosya anahtarının büronun merkezi bir yerine asılıp asılmadığı,

10.03- “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 39. maddesi uyarınca;

Ana dosya klasörünün kapak sırtına ve gerekli görülürse yüzüne, ana dosya anahtarından alınan ana dosya sıra sayısı ve konusunun yazılıp yazılmadığı,

10.04- “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 40. maddesi uyarınca;

Ana dosya kapsamına giren çeşitli konu ve işlemlere ait evrakın toplandığıtali dosya açılıp açılmadığı,

10.05- “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 41. ve 42. maddeleri uyarınca;

Bir ana dosya içerisindeki bütün tali dosyaların sıra sayısı ve konusu alt alta yazılmak suretiyle bir Fihrist hazırlanarak, ana dosya klasörü kapağının iç yüzüne yapıştırılıp yapıştırılmadığı; tali dosya gömleklerinin üzerine dosya numarası ve dosya konusu yazılıp yazılmadığı,

10.06- “Ayniyat Yönetmeliği”nin 6. maddesi hükmü uyarınca, demirbaş eşyanın kaydı için demirbaş eşya defterinin tutulması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı,

10.07- “Ayniyat Yönetmeliği”nin 6. maddesi hükmü uyarınca, demirbaş eşyanın deftere kaydına esas olan faturaların onaylı birer suretlerinin belge olarak ayrı bir dosyada saklanması gerektiğinden, bu hususa dikkat edilip edilmediği,

10.08- “Ayniyat Yönetmeliği”nin 4. maddesi hükmüne göre, kullanışlarında özellik bulunan eşya dışındaki diğer demirbaş eşyalar üzerine kaybolmayacak ve bozulmayacak şekilde numara konulması gerektiğinden, bu hususa uyulup uyulmadığı,

10.09- Söz konusu “Yönetmeliğin” 4. maddesi hükmü uyarınca, fiyatları belli olmayan ve bağış suretiyle belediyeye mal edilmiş bulunan demirbaş eşyaya, oluşturulacak bir kurul tarafından kıymet takdir edilmesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı;

10.10- “Ayniyat Yönetmeliği”nin 8. maddesi hükmüne göre, işe yaramayan eşyaların kaydının silinmesi gerektiğinden, bu hususa dikkat edilip edilmediği,

10.11- “Ayniyat Yönetmeliği”nin 15. maddesi hükmü uyarınca, her odada bulunan demirbaş eşyaların listelerinin düzenlenerek bir cetvel halinde odanın uygun bir yerine asılması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı;

10.12- Hükümet Konağında veya dışında hizmet veren İçişleri binalarının demirbaş eşya ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı,

Ayniyat Yönetmeliği” nin 11, 12 ve 34. maddesi uyarınca; mali yıl sonlarında ve ayrıca yıl içinde depoda mevcut demirbaş eşyaların sayımının yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaş eşyaların Maliyeye devredilerek satışlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

10.13- Dilekçe defteri, gelen ve giden evrak defterlerinin “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak tutulup tutulmadığı, yıl sonu işlemlerinin usulünce yapılıp yapılmadığı,

10.14- Zimmet defterinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, evrakı teslim alanın, adı soyadı, teslim tarihi ve kaç adet evrak alındığının yazılıp yazılmadığı,

10.15- Posta zimmet defterlerindeki kayıtların yıl sonu pul sarfları hesaplarının kontrol ve tasdik edilip edilmediği,

10.16- a) “2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu” nun 7. maddesi ile 23.03.1984 gün ve 18524 sayılı R.G.’de yayınlanan 84/8345 karar sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” nin 14. maddesi uyarınca;

Mahalli Mülki Amirinin onayı ile teşkil edilecek "Konut Tahsis Komisyonları" kararı ile İçişleri Bakanlığı mensuplarına görev ve sıra tahsisli konutların tahsis edilip edilmediği,

b) “Kamu Konutları Yönetmeliği” nin 7. maddesi ve yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvel uyarınca;

Özel tahsisli konutlardan sayılan Vali ve Kaymakamların lojmanlarının, anılan kanun ve yönetmelik hükümlerine göre tahsis edilip edilmediği,

c) İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.1984 tarihli onayları ile yürürlüğe giren "Vali ve Kaymakam Konutları Donanım Yönergesi" uyarınca,

Vali ve Kaymakamların konutları için, Özel İdare Bütçesinden yeterli ve ihtiyaca cevap verecek döşeme ve demirbaş alınıp alınmadığı, konut devir-tesliminde eşyaların eksiksiz olarak alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği,

10.17- Valilik ve Kaymakamlık hizmet araçlarının hizmeti ifaya yeterli seviyede olup olmadığı, hizmet araçlarının, yedek parça onarım ve akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı,

Araçların ekonomik ömürlerini doldurmaları hallerinde “Ayniyat Yönetmeliği” nin 34. maddesi uyarınca düşümlerinin yapılarak satışlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,


10.18- 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “ İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”in;

a)- 5. Maddesi uyarınca, “ İnsan Hakları İl Kurulları ” nın oluşturulup oluşturulmadığı,

b) 9. 10.11.12. ve13. Maddelerinde belirtilen görevlerin İnsan Hakları İl Kurulunca yerine getirilip getirilmediği,

c)- 7. Maddesi gereğince Valilik Yazı İşleri Müdürlüğünde, danışma ve başvuru masasının kurulup kurulmadığı ve 15. madde gereğince sekreterya hizmetlerinin bu müdürlük tarafından yürütülüp yürütülmediği,

d)- 8. maddesi uyarıncaHalkla ilişkiler veiletişim faaliyetleri, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme ve insan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirmek üzere birer komisyon kurulup kurulmadığı, bu komisyonların 16. Maddede belirtilen esaslara göre çalışıp çalışmadığı,

e)- 14. Maddesi esaslarına göre İl Kurulunun ayda bir defa toplanarak, gündeme alınan konuları görüşüp görüşmediği,

f)- 17. Maddesi esaslarına göre başvuruların alınıp 18. maddesinde belirtilen esaslara göre değerlendirilerek sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı

g)- 19. Maddesi uyarınca kurullar tarafından aylık faaliyet raporu hazırlanarak izleyen ayın ilk 10 günü içerisinde ve Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası çerçevesinde yapılan faaliyetleri içeren bir raporun bir ay içerisinde Valilik kanalıyla Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına gönderilip gönderilmediği,

Hususları incelenmelidir.

İlgili Mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü mevzuatı


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.