Sivil savunma nedir?[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgariye indirilmesi, hayati ehemmiyete haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü Silahsız, Koruyucu ve Kurtarıcı faaliyet ve tedbirlerdir.

Sivil Savunmanın Amaçları:[düzenle | kaynağı değiştir]

1-Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi, 2-Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması, 3-Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması, 4-Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi, 5-Cephe gerisi moralinin korunması.

Sivil Savunma Teşkilatı:[düzenle | kaynağı değiştir]

7126 Sayılı Sivil Savunma Yasasının 3 maddesiyle, Hassas Bölgelerde sivil savunmayı teşkilatlandırma, eğitim, yönetim venel denetimden, hizmete çağırma, hassas bölgeler arasındaki işbirliği ve yardımlaşma gibi işlerin, amaca uygun şekilde planlanması sorumluluğunu İçişleri Bakanına ve dolayısıyla Bakana karşı sorumlu Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuş, Taşrada ise sorumluluk doğrudan Mülki İdare Amirlerinin şahsına verilmiştir.(7126 Sayılı Kanunun 85 Sayılı Yasa ile değişik 5-21 maddesi)Mülki İdare Amirleri, Yasanın kendilerine verdiği bu görevi, İçişleri Bakanlğınca verilecek emir ve direktifler doğrultusunda İl ve İlçelerde Sivil Savunma personeliyle yürütür.Sivil Savunma Teşkilatı 17.6.2009 gün ve 27261 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasayla Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde yeniden oluşturulacak olan Afet Yönetim Başkanlığı oluşturulduktan sonra İl ve İlçe Müdürlükleri iptal edilecektir.

'İş Birliği ve Karşılıklı Yardımlaşma:'[düzenle | kaynağı değiştir]

7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 7.maddesi gereğince Hassas bilgelerdeki resmi ve hususi daire, müessese ve teşekküller arasında Sivil Müdafa bakımından işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma Valiler ve Kaymakamlar tarafından tertip ve tanzim olunur denilmiş bu konuda Ayrıca 16.5.1959 gün ve 11635 Sayılı "Sivil Müdafaada Vekaletler Arası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi"yürürlüğe konulmuştur. 7126 Sayılı Yasanın 85 Sayalı Yasa ile değişik 10.mddesinde; "Mülki İdare Amiri Sivil Savunma hizmetlerinin planlanması ve karşılıklı yardım konularında Garnizon Komutanı ve yoksa en büyük askeri amir ile işbirliği yapar."denilmektedir.

  • Zorunluluk: Yasanın 11 ve 12.maddelerinde bütün vatandaşlar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sosyal yardım kuruluşları, yabancılar, yabancı kurum ve kuruluşlarsivil savunma hizmet ve görevlerini yapmaya ve konu ile ilgili istekleri yerine getirmeye zorunludur. Ayrıca, hassas bölgelerdeki Belediyele ve özel kuruluşlar sivil savunma isteklerini yerine getirmeye zorunlu olup, bu konuda mahallin Mülki Amirine karşı sorumludur.

Yükümlülük: Sivil savunma silahlı savunmanın ayrılmaz bir parçası olup, onun kadar önemlidir. Bu nedenle Yasanın 13.maddesiyle yükümlülük esası getirilmiştir. Askerlikle ilgisi olmayan Milli Savunma ile alakalı diğer kanunlarla her hangi bir vazife ve mükellefiyet verilmemiş olan 15-65 yaş arası tüm kadın ve erkekler görevlidir.Yükümlülerin miktarı mahallin ihtiyacına göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce belirlenir.Sivil Savunma hizmetlerinde görevlendirilecek yükümlü listesi mahalle ve köy muhtarlıklarından istenir. Savaşta bu yükümlüler, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunan yükümlülerle aynı haklara sahip olurlar.Bu nedenle yükümlülerin haklarının kaybolmaması için barışta ve savaşta göreve başlama gün ve saatlerinin saptanmasında ve kayıtların tutulmasında özen gösterilmesi gerekmektedir. Sivil savunma hizmetlerin görevlendirilen yükümlülerin barışta eğitim ve tatbikatlara katılmaları zorunludur. Ancak yapılacak eğitim ve tatbikaların süresi 72 saati (9 günü) geçemez.

Cezai Hükümler:[düzenle | kaynağı değiştir]

7126 Sayılı Yasanın 5.Bölümünde Yasayı uygulamaktan sorumlu olup da , ihmali görülenler hakkında TCK.nun 230.maddesi uygulanır.

Yasanın 12.maddesindeki mecburiyete uymayanlar ile kendilerine verilen görevleri özürsüz yapmayanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 13.maddedeki yükümlülerden yoklama, muayene, görev ve eğitime gelmeyenler ise 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 100 TL den 500 TL ye kadar para cezası ile cezalandırılır.Sivil Savunma yükümlüsü olup da, yer değiştirip bu durumu ilgili muhtarlığa bildirmeyenler ile kendilerinden istenilen yükümlü listelerini ve değişiklikleri 30 gün içinde haber vermeyen Muhtarlar 10 günden 1 aya kadar hapis veya 50 TL den 250 TL ye kadar para cezası ile teçziye olunur.

Teşkilat[düzenle | kaynağı değiştir]

Md :Fazile Hekim

Yasal Mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.