FANDOM


MottosuEdit

 • "Yönetişim ,Kalite ve Kent"

Kent Konseyi Nedir? Edit

Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi (03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı) dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu konseydir. Bu konseyde karar vericilerin yan ısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır. Kanundaki tanımı; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır.

Kent konseyi nedir ile alâkalı daha detaylı bilgi edinebileceğiniz internet adresleriEdit

<http://www.alanyakentkonseyi.com/index2.php?option=com_content&task=v...> [image:E-posta]<http://www.alanyakentkonseyi.com/index2.php?option=com_content&task=e...>

Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi (03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı) dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu konseydir. Bu konseyde karar vericilerin yan ısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Kanundaki Kent Konseyi tanımıEdit

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği,tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır.

Kent konseyinin görevleri Edit

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
 4. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 7. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu ilerici programları desteklemek,
 8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 9. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 11. Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Ana madde: Kent Konseyi Yönetmeliği - Kent Konseyi


Amacı Edit

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

TanımlarEdit

a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Yenişehir belediyesini,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

e) YG21: Yerel Gündem 21'i,

ifade eder.

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri Edit

Kent konseyinin oluşumu Edit

(1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci Maddede belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent konseyinin görevleri Edit

Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri Edit

Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları Edit

Kent konseyi üyeliği Edit

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, Buna göre Kaymakam Eyüp Sabri Kartal

b) Belediye başkanı veya temsilcisi, Buna göre İbrahim Genç

c) Sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Buna göre Yenişehir Sağlık Grup Başkanı - Yenişehir Sivil Savunma Müdürü - Yenişehir Nüfus Müdürü - [[]]

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, Buna göre [[ ]]

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, Buna göre [[ ]]

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, Buna göre [[ ]]

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, Buna göre [[ ]]

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. Buna göre [[ ]]

Organları Edit

Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

ç) Kent konseyi başkanı

Genel kurul Edit

Ana madde: Kent konseyi Genel Kurulu - Yenişehir Kent konseyi Genel Kurulu

(1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci Maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Genel kurula Yenişehir kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler. Buna göre Yenişehir kent konseyi genel kurulu ....tarihli toplantısında Yenişehir yürütme kurulu, meclisler ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esasları yönergesi çıkarılmıştır.

Yürütme kurulu Edit

Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve Gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

Buna göre Yenişehir kent konseyi yürütme kurulu na seçilen üyeler: Kadın meclis başkanı ve Gençlik meclis başkanı ile diğer .... üyelerden oluşur.

(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

Yürütme Kurulu Üyeleri:

 • Fehime BÖLEK – Gazi Mahallesi Muhtarı
 • Ali MELCİK – Kocavilayet Mahallesi Muhtarı
 • Mehmet ALAVLI – Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
 • Mustafa GÜLER – MESİAD Temsilcisi
 • Kamer GÜLBEYAZ – Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi
 • Prof. Dr. Bahar TANER – Mersin Üniversitesi Temsilcisi (Kadın Meclisi Başkanı)
 • İrfan AKKAR – İlçe Halk Eğitim Müdürü
 • Levent ÖZBAY – İlçe Sağlık Grup Başkanı
 • Abdulkerim ÇİÇEK – İlçe Tarım Müdürü
 • Sadık YUMUK – 2. Bölge Tapu Sicil Müdürü
 • Bülent SAYĞAN – İlçe Gençlik ve Spor Müdürü
 • Orhan NOMER – Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı Temsilcisi
 • Mehtap ERSOYAK – Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı Temsilcisi

Kent konseyi başkanı Edit

(1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yenişehir kent konseyi başkanı Serhat Servet Dövenci

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

0 Meclisler ve çalışma grupları ==Edit

(1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir yönündeki kanuni tanzime göre Yenişehir kent konseyi meclis grupları şunlardır: 1-..... dır. Yenişehir kent konseyi çalışma grupları ise şunlardır: 1- ...

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

Kadın MeclisiEdit

YENİŞEHİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYELER:

 • Bahar TANER (Kadın Meclisi Başkanı)
 • Nevin SÖNMEZ
 • Nuran DOĞAROĞLU
 • Nevin OKÇU
 • Esin İLKİLİROĞLU
 • Hülya İNCE
 • Zeynep UZ

YEDER ÜYELER: Hülya KARADAĞ Muhterem YILMAZ Gürcü DURDU

Gençlik MeclisiEdit

YENİŞEHİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYELER: Onur EVGİN (Gençlik Meclisi Başkanı) Can Ali KOYUN Umut Can KAYA H. Berk ÖZÇELİK Emine Müjde TOY İzzet ASLAN Emrah ÜNAL Arda ŞENTÜRK Nilüfer YILMAZ

YEDER ÜYELER: Ebru BAYSAL Caner SOLMAZ Selen GÖKEL

Çalışma GruplarıEdit

Toplantı ve görüşme usulü Edit

(1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı Edit

Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel sekreterlik Edit

Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç tarafından önerilen 3 aday: .... arasından seçilen ...


(2) Kent konseyi genel sekreteri, yasada belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, Yenişehir kent konseyi başkanına ve Yenişehir kent konseyi yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Sekreterya hizmetleri Edit

(1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Yenişehir kent konseyinin belediye başkanı İbrahim Genç tarafından önerilen ve Yenişehir kent konseyi yürütme kurulu tarafından kabul edilen görevliler

Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge çıkarma Edit

Madde 16 - (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir. Yenişehir kent konseyi yönergesi .....

Kent konseyinin mali yapısı Edit

Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Yenişehir belediyesi kent konseyi için ...... ödenek ayırmıştır.

MevzuatEdit

İletişimEdit

 • Adres: Limonluk Mah. 36. Cad. No:1 Güneş Eğitim Parkı YENİŞEHİR
 • Tel: 0324 327 33 00 / 2170
 • Posta Kodu: 33120
 • E-Posta:info@yenisehirkentkonseyi.org

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Sorumlu ve koordinatör kurumlarEdit

UCLG-MEWA

İletişimEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.