FANDOM


< Yenişehir Kent Konseyi < Yenişehir Kent Konseyi organları < Yenişehir Kent Konseyi haberleri

Ana madde:Yenişehir Kent Konseyi İç Tüzüğü

Birinci BölümEdit

AmaçEdit

Madde 1 - Bu Yönerge; Yenişehir ilçesinde, kent vizyonunun ve Yenişehirli’lik bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak ve sürdürülebilir kalkınma amacı ile Yenişehir İlçesinin sorunlarını ele almak, karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, gelişim ve eylem planlarını hazırlamak, bu planların hayata geçirilmesini sağlamak,sosyal uzlaşı ortamında ortak akıl etrafında birleşerek yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır.

Kapsam Edit

Madde 2 - Bu Yönerge; Yenişehir Kent Konseyinin yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak Edit

Madde 3 - Bu Yönerge; 3.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi, 08.10.2006 tarihli resmi gazetelerde yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dair 06.06.2009 tarihli değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Yenişehir Belediyesini
b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, Yenişehir Kent Konseyini,
c) Meclisler ve çalışma gurupları: meclisler (kadın, gençlik, ve diğer) başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını
d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.
e) YG21 Yerel Gündem 21’i ifade eder.

İkinci BölümEdit

Yenişehir Kent Konseyi Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

Kent Konseyinin oluşumu Edit

Madde 5 – (1)Yenişehir Kent Konseyi bu yönergenin, 8 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent konseyi Yürütme kurulu ve Kent Konseyi Başkanı seçilir.

(3) Divan kurulunun görev süresi, yürütme kurulu süresi kadardır.

Kent Konseyinin görevleri Edit

Madde 6 – (1) Yenişehir Kent Konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin, emeklilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri Edit

Madde 7 – (1) Yenişehir Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür ;

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, Yenişehir’in kalkınması yolunda gerçekçi bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek
f) Yeni katılımlara açık olmak

Üçüncü BölümEdit

Yenişehir Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

Kent Konseyi üyeliğiEdit

Madde 8 – (1) Yenişehir Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur;

a) Mahallin en büyük Mülki İdare Amiri olarak Yenişehir İlçe Kaymakamı
b) Yenişehir Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediyesi temsilcisi,
c) Yenişehir Kaymakamlığına bağlı kamu kurum temsilcileri
ç) Yenişehir sınırları içerisindeki mahalle muhtarları veya muhtarlık temsilcileri
d) Yenişehir İlçe teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversiteden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci,
f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri
g) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinin katılımından oluşur.

Organları Edit

Madde 9 – (1) Yenişehir Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur ;

a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve Çalışma grupları
ç) Kent Konseyi Başkanı

Genel kurulEdit

Madde 10 - (1) Genel kurul ; Kent Konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(a) Genel Kurul üyesinin istifa etmesi veya temsilcisi olduğu kurum ya da kuruluş tarafından azledilip durumun yürütme kuruluna bildirilmesi

ya da yazılı özür olmaksızın iki kez genel kurula katılmaması kurum temsilcisinin üyelik sıfatını,yetki ve sorumluluklarını sona erdirir.

(2) Genel Kurul’a Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(3) Genel Kurul; Yürütme Kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Yürütme KuruluEdit

Madde 11 – (1) Yürütme Kurulu; Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen en az 7 en fazla 15 kişiden oluşur. Yürütme kuruluna Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi veya en yaşlı üyenin kabul etmemesi halinde Yürütme Kurulunun kendi içinden seçeceği üye başkanlık eder.

(a) Yürütme Kurulu ; Genel Kurul’a karşı sorumludur, işleyişini Genel Kurul denetler.
(b) Yürütme Kurulundan; hastalık, istifa ve benzeri sebeplerle ayrılan yürütme kurulu üyesinin yerine yenisi genel kurulda seçilir.
(c) Yürütme Kurulu üyelerinden art arda 3 toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayanların yürütme kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer.

(2) Yürütme Kurulu;yapılan öneriler doğrultusunda genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

(a) Yürütme Kurulu; Kent Konseyine yeni üye katılımı tekliflerinin ön değerlendirmesini yaparak genel kurula sunar.
(b) Yürütme Kurulu; Belediye Başkanı tarafından önerilen 3 aday arasından Genel Sekreter ve Mali Sekreter seçer.
(c) Çalışma grupları ve meclisler arasında eşgüdümü sağlar.

Kent Konseyi BaşkanıEdit

Madde 11/A –(1) Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur yapılır. Üçüncü oylamada en çok oy alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(a) Kent Konseyi Başkanı; Yenişehir Kent Konseyini ,bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil edebilir veya temsilci görevlendirebilir.

(4) Kent Konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder

(a) Kent Konseyi Başkanı; Yürütme Kurulu gündemini Genel Sekreter ile birlikte oluşturur.

Meclisler ve çalışma grupları Edit

Madde 12 – (1)Yenişehir Kent Konseyi, Yenişehir’in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında etkin rol almayı hedefleyen, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunmak üzere meclis ve çalışma grupları oluşturur.

(2) Yenişehir Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları’nın çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

(3) Yenişehir Kent Konseyi meclis ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler genel kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere Yenişehir Belediye Meclisine sunulur.

(a) Meclis ve çalışma gruplarında görev alacakların seçimleri, yürütme kurulunca yerine getirilir.
(b) Yenişehir Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları; YG21 ilke ve hedefleri doğrultusunda, Kent konseyi Yönetmeliği ve Yenişehir Kent Konseyi yönergesi esaslarına bağlı kalınmak koşuluyla görevlendirilen ya da seçilen en az 5 kişiden oluşur.
(c) Yenişehir Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları;kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirirler.
(ç) Yenişehir Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları; YG21 ilke ve hedefleri doğrultusunda, Kent Konseyi Yönetmeliği ve Yenişehir kent Konseyi yönergesi esaslarına bağlı kalınma koşuluyla kendi çalışma yönergelerini hazırlamakla yükümlüdürler.

Dördüncü Bölüm Edit

Çeşitli ve son hükümler

Toplantı ve görüşme usulü Edit

Madde 13 - (1) Yenişehir Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı Edit

Madde 14 - (1) Yenişehir Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel SekreterlikEdit

Madde 14/A – (1)Yenişehir Kent konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent konseyi Genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Sekreterya hizmetleriEdit

Madde 15 - (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

(a) Kent Konseyinin bütçesini hazırlamak ve Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu onayına sunmak üzere Yürütme Kurulu , Belediye Başkanı tarafından önerilen 3 aday arasından bir Mali Sekreter seçer.
(b)Mali Sekreter, bütçenin Yenişehir Belediyesinden sağlanacak ödenek ve diğer mali kaynakların sarfı için gerekli kararların alınması ve belgelerin hazırlanması işlerini yürütür.
(c) Mali Sekreter çalışmalarında Yürütme Kurulu Başkanına sorumludur.

(2) Sekreterya hizmetlerini yürüten diğer personel, çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.

(a)Sekreterya hizmetleri için gerekli olan çalışma ofisi,donanım ve sarf malzemeleri Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanır.

Yönerge çıkarma Edit

Madde 16- Kent Konseyi Yönergesine aykırı olmamak kaydıyla meclisler kendi yönergelerini çıkarabilir, yürütme kurulu onayından sonra uygulanır.

Yenişehir Kent Konseyinin Mali YapısıEdit

Madde 16/A – (1) Yenişehir Belediyesi, Stratejik Plan ve Bütçesi çerçevesinde Yenişehir Kent Konseyine ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar destek sağlar.

1. Yenişehir Kent Konseyi bütçesi Genel Kurulda belirlenir.

2. Yenişehir Kent Konseyi bütçesinde mali kaynaklar;

1. Yenişehir Belediyesi bütçesinden

2. Uluslar arası kuruluş, fon veya benzeri proje desteklerinden ,

3. Bağış ve diğer gelirlerden (konser,tiyatro vb.) oluşur.

3. Yenişehir Kent Konseyi bütçesinde giderler;

1. Yenişehir Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları tarafından hazırlanıp Yürütme Kurulu tarafından onaylanan proje,seminer,panel ve benzeri çalışmanın harcamalarından

2. Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan sarf malzemeleri alımından

3. Kent konseyi çalışmalarının kamuoyuna duyurulması ve tanıtımı amacıyla hazırlanan broşür,afiş,kitapçık gibi yayın araçlarının kullanılmasından

4. Kent Konseyinin temsil edilmesi ve bazı genel giderlerden oluşur.

YürürlükEdit

Madde 17- Bu Yönerge Yenişehir Kent Konseyi’nin Genel Kurulunda kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini Yenişehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.