FANDOM


Yenişehir Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü

Müdürlüğün Genel TanıtımıEdit

İlçemiz 2008 yılına kadar Mersin İline bağlı bir yerleşim yeri iken 06/03/2008tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanun larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. Maddesinin 36. bendine dayanılarak merkez ilçe olarak kurulmuştur. Büyükşehir sınırları içerisinde Merkeze bağlı olarak kurulan Yenişehir İlçesi Kuzucubelen adında 1 bucak ve Çavak, Çukurkeşlik, Emirler, Karahacılı, Kocahamzalı, İnsu, Turunçlu ve Uzunkaş olmak üzere 8 köyden mevcut bir alanda hizmet vermek üzere faaliyete geçmiştir. Müdürlüğümüz Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak, 15/07/2008 tarihinde saymanlık faaliyetlerine başlamış ve Yenişehir Kaymakamlık Hizmet Binasında saymanlık hizmetlerini toplam 7 personelle yürütmektedir.

A-GörevleriEdit

Müdürlüğümüzün başlıca görevleri aşağıya çıkartılmıştır.

a.İlçe merkezindeki Genel Bütçeli dairelerin saymanlık hizmetini yürütmek.

b.Devletin gelirlerini toplamak ve devlet giderlerini yapmak

c- Genel bütçeli dairelerin özlük haklarının ödenmesi ve muhasebe sistemine göre defter kayıtlarını tutmak,

d- İlçenin Değerli Kağıt (Uluslar Arası Aile Cüzdanı, Nüfus Cüzdanı vb.) taleplerinin karşılanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

e- Kamu kuruluşlarında görevli personelin maaş ve ücretlerini ödemek.

B- Personel, Bina, Araç ve Teçhizat DurumuEdit

Yenişehir Malmüdürlüğü yukarıda sayılan başlıca temel görevlerini

  • 1 Müdür,
  • 1 Muhasebe Şefi,
  • 1 Veznedar
  • 4 V.H.K.İ

olmak üzere toplam 7 personel ile yerine getirmekte olup, personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Görev Ünvanı : Sayısı

  • Malmüdürü : 1
  • Muhasebe şefi : 1
  • V.H.K.i.: 4
  • Veznedar: 1

Toplam : 7

Bina durumu: Barbaros Mahallesi GMK Bulvarı No: 463 Yenişehirde bulunan Kaymakamlık Hizmet Binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Bina içerisinde Kaymakamlık Makamının yanısıra İlçe Nüfus Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü bulunmaktadır.

Araç ve Teçhizat Durumumuz ise; ofis donanımı açısından bilgisayarlar ve klimalar yönünde sıkıntılar bulunmaktadır. 5 adet bilgisayarımız mevcut olup, iki personelin bilgisayar ve çalışma masasına ihtiyacı vardır. 2009 yılında ihtiyaç duyulan malzemeler merkezden talep edilmiş ve henüz karşılanmamıştır.

Malmüdürlüğüne tahsisli araç bulunmamaktadır. Daire özellikle vezne ile ilgili hizmetlerde araç ihtiyacı diğer ilçe birimlerinden karşılanmaktadır.

Dairenin fiziki konumu : bir müdür odası, vezne içerisinde olmak üzere bir servis odası, bir sistem odası, değerli kağıtların muhafaza edildiği bir sekreter odası ile ufak bir arşiv odası bulunmaktadır.

C- Ödenek Kullanımına Ait BilgilerEdit

Aralık 2009 Tarihi itibariyle

Ödenek kullanımı;

Giderlerin ekonomik dağılımı şöyledir.

Aralık/2009

Personel Giderleri

55.437.761,89


Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gideri

6.574.108,34

Mal ve Hizmet Alımları

10.187.362,57


Faiz Giderleri

Cari Transferler

1.136.454,36


Sermaye Gideri/Transferler

221.635.55


Borç Verme

TOPLAM

73.557.322,71

PERSONEL GİDERLERİNİN DAĞILIMI

Aralık/2009

Memur Maaşları

53.726.868,19


Sözleşmeli Personel Ücr. 235.982,38


İşçi Ücretleri 34.075,88


Geçici Personel 1.432.115,59


Diğer Personel 8.719,85


TOPLAM 55.437.761,89
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ

Aralık/2009

Memurlar 6.227.539,66


Sözleşmeli Personel 46.389,25


İşçiler 7.167,06


Geçici Personel 293.012,37


TOPLAM 6.574.108,34

MAL VE HİZMET ALIMLARI

Aralık/2009 
Üretime Yönelik Mal ve MalzemeTüketime Yönelik Mal ve Malzeme

570.049,07Yolluklar

233.791,83Görev Giderleri

2.607,55Hizmet Alımları

6.099.071,24Temsil ve Tanıtma Giderleri


Tamir ve Bakım Giderleri 34.437,30


Bakım ve Onarım Giderleri 7.991,40


Tedavi ve İlaç Giderleri 3.239.414,18


TOPLAM 10.187.362,57TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİNİ AÇACAK OLURSAK.;

Aralık/2009

Kamu Personeli Tedavi Gideri 1.897.589,03


Kamu Personeli İlaç Gideri 1.341.825,15


TOPLAM 3.239.414,18

CARİ TRANSFERLER

Aralık/2009

Hazine Yardımları(İl Özel İdare)


Kar amacı gütmeyen Kurumlara yapılan Transferler (Valilik,Savcılık,Telekominakasyon) 234.996,77


Hane Halkına yapılan Transferler ( Sos.Hiz.Çocuk Yuvası,Yatılı Öğrenciler ) 901.457,59


TOPLAM 1.136.454,36


D- FaaliyetlerEdit

a- Bütçe Giderleri İşlemleri: 2009 Aralık ayı sonu itibariyle 22.519 adet Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi ile toplam 73.557.322,71 TL. gider gerçekleşmiştir.

c.Bütçe Gelirleri: 2009 Aralık ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe geliri tahsilatı:

Vergi Gelirleri : 5.075.363.11 TL.

Sermaye Gelirleri : 6.570.895,65 TL.

Vergi Dışı Normal Gelirler : 790.881,54 TL.

Genel Toplam  : 12.437.140,30 TL. dir.

d.Genel evrak işlemleri: 2009 Aralık sonu itibariyle 782 adet gelen, 979 adet giden evrak

d- Düzenlenen vezne alındı sayısı: 2800 adet

e- Müdürlüğümüze Saymanlık yönünden bağlı 57 adet Tahakkuk Dairesinde görevli

2.151 memur, 1 işçi,

23 sözleşmeli personel ve 209 geçici personel bulunmaktadır.


2010 Yılı ( Ayı sonu İtibariyle)Mali İstatistik Bilgileri:

2022 Sayılı Kanun İle İlgili Bilgiler : (31.12.2009 sonu itibariyle)


Başvuru Sayısı : 197

Muhasebe Müdürlüğünden devreden dosya sayısı: 37

Muhtaç olduğuna karar verilen dosya sayısı : 123

Muhtaç olmadığına karar verilen dosya sayısı : 35

2010 Yılı ( ayı) sonu itibariyle genel bilgiler :

F- İhtiyaç Ve SorunlarEdit

Saymanlık hizmetlerinin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için 2 (iki) muhasebe memuruna ve 1(bir) hizmetliye , Ayrıca başta sistem odasında kullanılmak üzere 2 (iki) adet klima ile en az 2 (iki) adet bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Muhasebe servisinde yevmiye sayımız Aralık 2009 sonu itibari ile 22.519’dur. Dairemizde büyük bir arşivin bulunmaması nedeniyle evrak arşivleme işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Evrak depolama için daha güvenli ve müdürlüğümüze tahsisli bir arşive ihtiyaç duyulmaktadır.

Arz ederim.

Hidayet Uslu Malmüdürü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.