Şablon:TSHHbakınız - [ d]


TSHH
TSHH/Mevzuat
TSHH' ne müracaatlarda parasal sınır her yıl değişiyormu? TSHH'de alınan kararlar anında yayınlanmaktadır.
Tüketici kanunu değişiklıkleri/2013

kuzey Türk devleti

T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 22.10.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Mehmet Adnan ÖZÇELİK [Menteş Mah. 2570 Sok. No: 3 Greenland Sitesi - Yenişehir MERSİN]

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. [Abdi İpekçi Cad. No: 75- Maçka/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Cep telefonu aboneliği-Ayıplı hizmet

Şikayet tarihi : 03.09.2009

Talep: Aboneliğin devamı

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, Turkcell’ deki hattını Avea’nın her yöne sınırsız 10 000 dakika kampanyasına taşıdığını ve sözleşme gereği 67.00 TL. ödeyeceği kampanyaya katıldığını, ancak Avea İletişim Hizmetlerinin kendisinden habersiz kampanya şartlarını değiştirerek süreyi 3000 dakikaya indirip aramalarını 75 kişi ile sınırladığını mesaj ile bildirdiğini bu uygulamanın yasanın 6. ve 7. maddelerine aykırı olduğunu, sözleşmede kampanya süresi belirtilmediğini iddia ederek, sözleşmenin en az bitiş tarihi olan bir yılın sonuna kadar uzatılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti : 03.09.2009 tarih ve 5760 sayılı yazımızla firmadan savunma istenilmiştir. Verilen savunmada; her yöne sınırsız olan tarifenin 21.07.2009 tarihinde her yöne özgürlük olarak değiştirildiğini ve 27.08.2009 tarihinde tarifenin 10 000 dakika sınırının kaldırılarak aylık yurtiçi arama süresi 3000 dk. Ve aranan farklı numaraların 75’i aşması durumunda yurtiçi her yöne 12 kr/Dk’ ya aranabileceği şeklinde bilgilendirme sms’i gönderildiğini, Abone ile imzalanan Abonelik sözleşmesinin 3.1.2 maddesinde “AVEA, temel haberleşme hizmetlerini yenilemek hakkını saklı tutar. Aynı şekilde temel haberleşme hizmetleri dışında sunduğu ek hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek, değişiklik yapmak hakkı da saklıdır. AVEA değişiklikleri, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce; SMS, yazılı bildirim,basın yayın organları, AVEA’ya ait web sitesi vb. vasıtalardan herhangi biri ile ilan ederek bildirir” hükmünün bulunduğunu, tarife uygulamalarının 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre düzenlendiğini, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkında mevzuata ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir hukuki hata olmaması nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesinin talep edildiğini bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : 4077 Sayılı Yasanın Sözleşmedeki Haksız Şartları düzenleyen 6. Maddesinde, “Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü kurulmuştur. Satıcı her ne kadar sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtmiş ise de; sözleşme şartlarının önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması ve sonradan tüketici aleyhine dengesizliğe neden olacak şekilde değiştirilmesinin 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık teşkil edeceğinden talebin kabulü gerekmektedir.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 04.02.2010

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Turgay AYTÜRK [Zirai Garantina Müdürlüğü– Yenişehir/MERSİN]

Şikayet edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. [Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı- İSTANBUL

Şikayet konusu: VINN 3 G Modem (Bireysel Kontratlı Modem Kampanyası) Şikayet tarihi: 07.01.2010

Talep: Sözleşmeden dönme

Miktar: 60.00 TL

Olayın Özeti:Tüketici dilekçesinde, Turkcell bayisi olan Elektromekanik İş Ltd. Şti. ile Bireysel Kontratlı Vınn 3 G Modem kampanyasından yararlanmak üzere adına 59678207 nolu sözleşme düzenlendiğini, sözleşme kapsamında 4GB süre/paket hacmi seçildiğinde kendisine cihazın ücretsiz verileceği ve ilk üç ay 19 TL. bedeli olduğunun belirtildiğini, bu durumun reklam broşürlerinde de açık olarak belirtildiğini, ancak ilk üç ay taahhüt edilen 19.00 TL. üzerinden ücretlendirme yapılmadığı için yapmış olduğu başvuruda, kendisine verilen cihazın E176 yerine E180 modeli verildiğini ve bu modemin alınması dolayısıyla kampanyadan yararlandırılamayacağının şifahi olarak söylendiğini, gerek kampanya bilgisi için yaptığı başvuruda gerekse sözleşme imzalanması sırasında bu modemi aldığında bu tür bir uygulama olduğunun KESİNLİKLE söylenmediğini, sunulan sözleşmenin tip sözleşme olması nedeniyle kabul edilmemesi gibi bir olanak olmadığını, bu konuda detaylı bilgi verilmesinin ticari ahlak gereği olduğunu, sözleşmenin incelenmesinde de kampanyaya katılma durumunda E176 veya E 180 modemin ücretsiz verileceği ve ilk üç ay için taahhüt edilen indirimden cihaz nedeniyle yararlanılamayacağının belirtilmediğini, reklam için dağıtılan broşürlerde de bulunmadığını, konunun çözümü için yapmış olduğu ilk başvurunun Kaymakamlık İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 17.12.2009 tarih ve 845 sayılı kararı ile husumetin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. olması gerektiğinin değerlendirilerek reddedildiğini belirterek, kampanya dahilinde kendisinden fazla tahsil edilen 20 TL x 3 Ay = 60.TL.’ nin iadesi ile düzenlenen sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti: 17.11.2009 tarih ve 7856 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 4/A maddesinde; “Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Söz konusu olayda, kampanya ile ilgili düzenlenen sözleşme ve/veya kampanyaya ilişkin firmanın reklam broşürlerinde ücretsiz verileceği belirtilen modem cihazlarından, (E 176 veya E 180) E 180 modem cihazının verilmesi durumunda kampanyadan yararlanılamayacağı yönünde bir bilgi yer almadığı, kaldı ki her iki cihazın da kampanya kapsamında ücretsiz verildiği dikkate alındığında cihaz ayrımı nedeniyle kampanyadan yararlandırmama gibi bir uygulamanın haksız ve yersiz olduğu, bu yönüyle firma tarafından sunulan hizmetin yukarıda da belirtildiği üzere yasanın 4/A maddesinde tanımlanan ayıplı hizmet kapsamına girdiği anlaşılmaktadır. Belirtilen nedenlerle; tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle kampanya dahilinde tüketiciden fazla tahsil edildiği anlaşılan 60.00 TL.’ nin tüketiciye iadesine, düzenlenen sözleşmenin iptaline, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 04.02.2010

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Cüneyt TÜRKER [Aydınlıkevler Mah. 2015 Sok. Bingöl Apt. 3/5 - Yenişehir/MERSİN]

Şikayet edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. [Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı- İSTANBUL]

Şikayet konusu: Kampanya kapsamında gönderilen fatura Şikayet tarihi: 25.12.2009

Talep: Fatura iptali

Miktar: 204.00

Olayın Özeti:Tüketici dilekçesinde, Turkcell’e ait 05325647780 numaralı telefon hattının Ağustos ve Eylül faturalarını gecikmeli yatırması nedeniyle hattının aramalara kapatıldığını, fatura ödemelerini yaptıktan hemen sonra cep telefonuna 204.00 TL lik bir faturanın ödenmediği ve ödenmemesi halinde hattının kapatılacağı bilgisinin sms olarak bildirildiğini, bununla ilgili firmanın 4440532 hattını aradığını, görüştüğü iki farklı kişinin 2008 yılının 11 inci ayında bir yıl süreli bir paket kampanyasına katılma ile ilgili gelen teklif mesajına EVET ile cevap vererek katılması ve Ağustos ayında yine aynı kampanya ile ilgili olarak İPTAL mesajı çektiği için bu faturanın CAYMA bedeli olarak yansıtıldığı bilgisini verdiğini, böyle bir sms hatırlamadığını ancak katılsam bile cep telefonuma gelen kampanya önerisinde CAYMA bedelinin bildirilip, bildirilmemesinin doğruluğunu sorduğunda, bu bilginin web sitelerine girmesi ya da bilgi hatlarını araması halinde verilebileceğinin söylendiğini, yakın geçmişte böyle bir İPTAL mesajını kesinlikle çekmediğini söylediğinde, yapılacak bir şey olmadığının tekrarlandığını, bu konuyla ilgili görüştüğü 3. kişinin ise fatura ödemelerini geciktirmesinden dolayı hattının kapatılmasının sistemleri tarafından CAYMA olarak algılandığını o nedenle yapacakları bir şey olmadığını belirttiğini, bu durumda firmanın; kendisini eksik bilgilendirerek/yönlendirerek kısa bir sms ile ve CAYMA bedeli ile ilgili bilgi vermeksizin 1 yıl süreli kampanyalarına dahil etmeyi tercih ettiğini, faturaları gecikmeli ödemesi nedeniyle hattının kapatılmasını sistemlerinin CAYMA olarak algılamasına göz yumduğunu ve hattının aramalara kapatılarak haberleşme imkanlarını kısıtladığını, detay şartlarının kendisine net olarak bildirilmediği, extra bir çaba/zaman harcamam ile ancak bilgi edinebileceği kampanyalarına bir sms ile katılmasının teşvik edildiğini belirterek, bu nedenlerle bu kampanya ile tarafına çıkartılan maliyetlerin geri ödenmesini ve CAYMA BEDELİ olarak çıkartılan 204.00 TL’ lik faturaların iptalini talep etmektedir

Şikâyet edilenin savunmasının özeti: 25.12.2009 tarih ve 8984 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü düzenlenmiştir. Taraflar arasında her ne kadar yazılı bir sözleşme yok ise de; firma tarafından düzenlenen kampanya kapsamında tüketiciye gönderilen kısa mesaj ile kampanyanın kapsam, detay, ücret, ödeme ve kampanyadan ayrılma şartları konusunda tüketiciye detaylı bilgi verilmeksizin tüketicinin kampanya kapsamına alınması ve sonrasında tüketiciye cayma bedeli ve/veya tüketicinin içeriğini sonradan ve kendi araştırmaları ile öğrenebileceği bir ödeme çıkartılması iyi niyet kurallarına aykırı olup, tüketici açısından haksız şart niteliğindedir. Kaldı ki düzenlenen kampanya ile ilgili detaylı bilgi verilmeden tüketicinin kampanya kapsamına alınmasında da 4077 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında Ayıplı Hizmet söz konusudur. Belirtilen nedenlerle, Tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar:Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketici talebinin kabulüne, cayma bedeli olarak tüketiciye gönderilen 204.00 TL’ lik faturanın iptaline, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 17.12.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Cüneyt DUTLU [Gazi Mah. 1302 Sok. No: 1- Zirai Karantina Müdürlüğü- Yenişehir/MERSİN]

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. [Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No: 71 - Tepebaşı/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Kampanyalı tarife aboneliği

Şikayet tarihi: 19.11.2009

Talep: Bedel iadesi ve eski tarifenin uygulanması

Olayın Özeti:Tüketici dilekçesinde, 0 505 656 85 22 ve 0 505 656 85 23 nolu Avea hatlarını Turkcell’ in her yöne 1200 dakika/35.00 TL. kampanyasına taşıdığını, iki ay geçmeden Turkcell’ in kısa mesaj gönderdiğini beyan ederek, 1200 dakika her yöne kampanyasını 500 dk. Turkcell, 500 dk. diğer oparatörler ve 500 dk. sabit hatlar olmak üzere geçirdiğini, gelen her mesajı okuma mecburiyetinde olmadığını ve Turkcell’ in bu değişikliği yaparken kendisini bizzat arayarak onayını alması gerektiğini, tek taraflı kampanya değişikliği ile 0 505 656 85 22 nolu hattına gelen 259.60 TL., 0 505 656 85 23 nolu hatına gelen 189.80 TL. faturaları ödediğini belirterek, bu faturaların her yöne 1200 dakikaya göre değerlendirilmesine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 19.11.2009 tarih ve 7899 sayılı yazımızla firmadan savunma istenilmiştir. Firma vekilince verilen savunmada özetle; söz konusu bizbize heryöne 1200 dk. kamu tarifesinin 20.09.2009 tarihi itibariyle 500 dk. Turkcell, 500 dk. diğer oparatörler ve 500 dk. sabit hatlar yönüne olacak şekilde değiştirildiğini, değişimin iletişim sektörünü denetleyen ve düzenleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ nun 25.03.2009 tarih ve 2009/DK-07/149 sayılı kurul kararı uyarınca zorunlu olarak gerçekleştirildiğini, yapılan bu zorunlu düzenlemeden sonra yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ nun 15.10.2009 tarih ve 2009/DK-10/529 sayılı kurul kararı ile yapılan düzenlemelerin kaldırılarak söz konusu tarifenin değişiklikten önceki hali ile sunulmaya devam edilmesi gerektiğine karar verildiğini, kurulun bu kararı gereği söz konusu tarifenin değişiklikten önceki hali ile uygulanmaya konulabilmesi ve mahsuplaşma işlemlerinin geçekleştirilebilmesi için şirket tarafından gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Firma vekilince verilen savunmada, söz konusu tarifenin değişiklikten önceki hali ile uygulanması ve gerekli mahsup işlemlerinin yapılacağı ve bu yöndeki şirket çalışmalarının devam ettiği bilgisi verilmiş ve anlaşılmıştır. 4077 Sayılı Yasanın Sözleşmedeki Haksız Şartları düzenleyen 6. Maddesinde, “Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü kurulmuştur. Satıcı her ne kadar sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtmiş ise de; sözleşme şartlarının önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması ve sonradan tüketici aleyhine dengesizliğe neden olacak şekilde değiştirilmesinin tüketici için haksız bir şart olacağı ve 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık teşkil edeceğinden tüketicinin talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar:Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, taraflar arasında imzalanan sözleşmesi gereği, söz konusu tarifenin (Bizbize Kamu tarifesinin her yöne 1200 dk/35.00 TL.) değişiklikten önceki hali ile uygulanmasına, tarifelerde yapılan değişiklikler nedeniyle tüketiciye fatura edilen tutarların firma tarafından tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No:

Karar Tarihi: 17.12.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Mehmet UĞUR [Barbaros Bulv. 26. Cad. Yuva Apt. 6/1- Yenişehir MERSİN]

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. [Abdi İpekçi Cad. No: 75- Maçka-Şişli- İSTANBUL]

Şikayet konusu: Tarife aboneliği

Şikayet tarihi: 16.11.2009

Talep: Bedel iadesi

Miktar: 362.60 TL.

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, 0 506 584 96 97 nolu Avea operatörüne ait hat kullanıcısı olduğunu, söz konusu operatör ile yaptığı sözleşme gereği ayda 67.00 TL. ödeyerek 10.000 dk. her yöne konuşma tarifesinden konuştuğunu, ancak söz konusu operatörün bu hakkını tek taraflı olarak kendi lehine değiştirip 3000 dakika ve 75 farklı numara ile sınırlandırarak yasaya aykırı hareket ettiğini ve telefonunun kapanmaması için 429.30 TL. faturayı ödediğini, belirten tüketici yaptığı sözleşme gereği fatura tutarından 67.00 TL’ dışında kalan 362.60. TL’ nin iadesine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 16.11.2009 tarih ve 7811 sayılı yazımızla firmadan savunma istenilmiştir. Verilen savunmada özetle; her yöne sınırsız olan tarifenin 21.07.2009 tarihinde her yöne özgürlük olarak değiştirildiğini ve 27.08.2009 tarihinde tarifenin 10 000 dakika sınırının kaldırılarak aylık yurtiçi arama süresi 3000 dk. Ve aranan farklı numaraların 75’i aşması durumunda yurtiçi her yöne 12 kr/Dk’ ya aranabileceği şeklinde bilgilendirme mesajı gönderildiğini, Abone ile imzalanan Abonelik sözleşmesinin 3.2.4 maddesinde “AVEA, gerekli gördüğü durumlarda tarifelerde ve tarifelerin içeriğinde değişiklik yapabilir; AVEA bu değişiklikleri uygulamaya sokmadan önce SMS, yazılı bildirim, basın yayın organları, Avea’ ya ait web sitesi vb. vasıtalardan herhangi biri ile ilan ederek bildirir” hükmünün bulunduğunu, değişikliklerin abonelere sms ve internet sitesinden duyurulduğunu ve tarife güncelleme işleminin sözleşmeye aykırı olmadığını, tarife uygulamalarının 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre düzenlendiğini ve bu çerçevede işletmecilerin uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuat ve kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirleyebileceğini, tarife değişikliklerinin GSM sektörünü düzenleyici ve denetleyici Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bilgilendirmek suretiyle gerçekleştirildiğini, bu konuda hakem heyetlerine başvurular olduğunu ve hakem heyetlerinin başvuruları reddettiğini, işlemlerde tüketicinin korunması hakkında mevzuata ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir hukuki hata olmaması nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesinin talep edildiğini bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 4077 Sayılı Yasanın Sözleşmedeki Haksız Şartları düzenleyen 6. Maddesinde, “Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü kurulmuştur. Satıcı her ne kadar sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtmiş ise de; sözleşme şartlarının önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması ve sonradan tüketici aleyhine dengesizliğe neden olacak şekilde değiştirilmesinin tüketici için haksız bir şart olacağı ve 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık teşkil edeceğinden tüketicinin talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, taraflar arasında imzalanan tarife (67.00 TL/10.000 dk.) sözleşmesi gereği tüketiciden tahsil edilmesi gereken miktar dışında kalan ve tarifede yapılan değişiklikler nedeniyle tüketiciye fatura edilen tutarların firma tarafından tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 22.10.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Nusret KONAN [Palmiye Mah. 1217 Sok. No: 18/5- Yenişehir/MERSİN]

Şikayet Edilen: HSBC Bank A.Ş. [Pozcu Şubesi Müdürlüğü-MERSİN]

Şikayet konusu: Kredi Kartı Yıllık Ücreti

Şikayet tarihi: 23.09.2009

Talep: Bedel İadesi

Miktar: 45.00 TL

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, ….2452 ile biten bankaya ait kredi kartından yıllık ücret kesildiğini, sözleşmenin banka tarafından önceden hazırlanmış standart sözleşme ve bunun haksız şart olduğunu iddia ederek 45.00 TL. kredi kartı üyelik ücretinin iadesini talep etmiştir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 23.09.2009 tarih ve 6242 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144. maddesi ve Merkez Bankası tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2006/1 Sayılı Tebliği” ile bankalara söz konusu ücretlerin belirlenmesinde herhangi bir üst sınır getirilmediğini, aksine faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların bankalar tarafından serbestçe belirlenmesine izin verildiğini, belirterek tüketici talebinin olumlu karşılanamayacağın bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun çerçevesinde tüketiciye verilen hizmetler karşılığında, tüketiciyle yapılan üyelik sözleşme kapsamında üyelik aidatı alındığı ve bunu engelleyici yasa maddesi bulunmadığı savunulmaktadır. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 45,00 TL yıllık kredi kartı ücretinin tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 05.11.2009 YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Yaşar KONUK [Cumhuriyet Mah. 1651 Sok. No: 18 Kat: 5/9- Yenişehir MERSİN]

Şikayet Edilen: T.Garanti Bankası A.Ş. [Garanti Bankası-Çarşı Şubesi- MERSİN]

Şikayet konusu: Kredi Kartı Yıllık Ücreti

Şikayet tarihi: 02.10.2009

Talep: Bedel İadesi

Miktar: 70,00 TL

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, ****6038 nolu kredi kartından 2008-2009 yılları için banka tarafından alınan 70.00 TL. kredi kartı üyelik ücretinin iadesini talep etmiştir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 02.10.2009 tarih ve 6533 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144. maddesi ve Merkez Bankası tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2006/1 Sayılı Tebliği” ile bankalara söz konusu ücretlerin belirlenmesinde herhangi bir üst sınır getirilmediğini, aksine faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların bankalar tarafından serbestçe belirlenmesine izin verildiğini, Kart üyelik ücretinin yasal dayanağının Kanunlar ve bu kanuna göre hazırlanmış yönetmelikler ve taraflar arasında imzalanan sözleşmeler olduğunu, verilen hizmet ve alınan ücret arasında taraflar arasında dengesizliğe neden olacak esaslı bir fark olmadığını ve bu nedenle iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmediğini, konuyla ilgili tüketici mahkemesi ve hakem heyeti kararlarının ekte yer aldığını belirterek tüketici talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun çerçevesinde tüketiciye verilen hizmetler karşılığında, tüketiciyle yapılan üyelik sözleşme kapsamında üyelik aidatı alındığı ve bunu engelleyici yasa maddesi bulunmadığı savunulmaktadır. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır. Tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.


Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 70,00 TL kredi kartı üyelik ücretinin tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 17.12.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Murat YÜKSEKBAŞ [Fuat Morel Mah. 15. Cad. Keyifçat Sit. B Blok 6/12 - Yenişehir/MERSİN]

Şikayet Edilen: Akbank T.A.Ş. [Sanbancı Center 34330 4. Levent/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Kredi Kartı Yıllık Ücreti

Şikayet tarihi : 09.11.2009

Talep: Bedel İadesi

Miktar: 55.00 TL

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, kullanmakta olduğu bankaya ait Axess platinum (**** **** ****8957) kredi kartından ekli ekstrede (02.05.2009 hesap kesim tarihli) görüleceği üzere 55.00 TL üyelik aidatı adı altında hesabından kesinti yapıldığını, bu ücretin yasal olmadığını belirterek ücretin iadesine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 09.11.2009 tarih ve 7640 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; kart üyelik ücreti uygulamasının yasal olduğunu, konuyla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ nün 12.02.2007 -2007/02 sayılı genelgesi ile kredi kartı üyelik ücretinin yasal olduğunun açıkça belirtildiğini, bu ücretin dayanağını 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, bu kanunlar kapsamında çıkartılmış yönetmelikler, ve taraflar arasında imzalanmış olan sözleşmeler olduğunu, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan konuya ilişkin düzenlemelerin taraflar arasında dengesizlik yaratmadığı yani verilen hizmet ile alınan ücret arasında esaslı bir fark olmadığı ve verilen hizmetin sonucunda bir hizmet ücretinin alınmasının iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmediği, bu nedenle talebin reddine karar verilmesinin talep edildiğini bildirmiştir.


İnceleme ve Gerekçe: Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun çerçevesinde tüketiciye verilen hizmetler karşılığında, tüketiciyle yapılan üyelik sözleşme kapsamında üyelik aidatı alındığı ve bunu engelleyici yasa maddesi bulunmadığı savunulmaktadır. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 55,00 TL yıllık kredi kartı ücretinin tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 19.11.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Seray YILDIRAN [Limonluk Mah. 24133 Sok. Emek Sit. C Blok No: 2/6- Yenişehir/MERSİN]

Şikayet Edilen : Türkiye İş Bankası A.Ş. [İş Kuleleri 1. Levent 34330 -Beşiktaş/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Hesaptan kesilen ücret

Şikayet tarihi: 05.11.2009

Talep : Kesilen ücretin iadesi

Miktar: 47.50 TL

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde; 22.05.2009 tarihinde Bursa-Kestel ilçesindeki İş Bankasında bulunan 0265883 nolu hesabına eşi tarafından Akbank’tan internet bankacılığı kullanılarak 100.00 TL. gönderildiğini, bankadan parayı almaya gittiğinde 47.50 TL’ nin kesildiğini gördüğünü, sebebini sorduğunda kendi hakları olduğunun ve bazı ödemeler için otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda bu paranın iade edileceğinin söylendiğini, paranın kesilme sebebinin öğrenmek için şubeye verdiği dilekçeye de 1,5 ay geçmesine rağmen cevap verilmediğini, %47.5 kesintinin haksız olduğunu, hesap açılırken kendisine böyle bir kesinti yapılacağının söylenmediğini belirterek kesilen paranın iadesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 05.11.2009 tarih ve 618 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144. maddesi ve Merkez Bankası tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2006/1 Sayılı Tebliği” ile kredi işlemlerinde tahsil olunacak masraflar için düzenleme getirilmekle birlikte mevduat işlemleri için bir tebliğ olmadığı, ilgilinin imzalamış olduğu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin “Ortak Hükümler Başlıklı 3. maddesinde Yıllık Hesap İşletim Masrafı ve Yıllık Hesap İşletim Ücreti adı altında belirlenen ücreti, bankanın hesap/hesaplardan mahsuben tahsile yetkili olduğunun ve hesapta bakiye bulunmadığı taktirde, bu tutarları bankanın talebi üzerine nakden ödeyeceğinin hüküm altına alındığını, söz konusu masrafların alınmasının kanun ve diğer düzenlemeler ile banka ile imzalanan sözleşme hükümlerine uygun bulunduğunu, konuyla ilgili olarak hakem heyetlerince banka lehine verilen kararlar bulunduğunu bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun ile tüketici ile yapılan üyelik sözleşmesi çerçevesinde tüketiciye verilen hizmetler karşılığında, tahsil edilen Hesap işletim masrafını engelleyici yasa maddesi bulunmadığı savunulmaktadır. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır.

Karar:Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 47,50 TL hesap işletim masrafının tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 04.02.2010

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Şikayet eden: Gürbüz GÜNEY [İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Adnan Menderes Bulvarı- Yenişehir/MERSİN]


Şikayet Edilen: T.Garanti Bankası A.Ş. [T.Garanti Bankası Çarşı Şubesi/ MERSİN]

Şikayet konusu: Rehin kaldırma yazısı ücretinin iadesi

Şikayet tarihi: 08.01.2010

Talep: Bedel İadesi

Miktar: 50,00 TL

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, bankanın Mersin Çarşı Şubesinden Şubat 2009 ayında almış olduğu taşıt kredisini 31.12.2009 tarihinde kapattığını ve bankadan taşıt rehininin trafik tescilden kaldırılması için yazı istediğinde, banka tarafından 50.00 TL. karşılığında yazı verilebileceğinin bildirildiğini, rehini kaldırabilmek için mecburen bu parayı ödeyerek rehin yazısı alabildiğini, bu ücretin hiçbir kanuni dayanağı olmadan alındığını belirterek, alınan bu ücretin iadesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti : 08.01.2010 tarih ve 186 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; müşterinin şikayetinin fek işlemleri sırasında tanzim edilen dosya masrafı ile ilgili olduğunu, bu işlemlerin operasyonel yük getiren ve sunulan hizmet karşılığı alınan bir bedel olduğunu, Tüketici Kredisi Sözleşmesinin 12. maddesinde açıkça “işbu sözleşme münasebetiyle ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi v.s. fon ve eklentileri ile Bankanın bu sözleşmeden doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı mahkeme ve icra harç ve masrafları, cezaevi harcı ve tarifenin üç katı oranında vekalet ücretinin kendisine ait olduğunu ve Bankanın bu tutarları hesaplarından tahsile yetkili olduğunu Müşteri beyan ve kabul eder.” denildiğini, ayrıca söz konusu masrafın iyi niyet kurallarına ve tüketici aleyhine dengesizliğe neden olmadığı için TKHK’ un 6. maddesi gereği, haksız şart sayılamayacağını, bankacılık hizmetleri nedeniyle oluşan masrafların ilgilisinden alınması ve ilgilisinden alınacağına ilişkin anlaşma yapılmasının hem yasal düzenlemelere hem de hakkaniyete uygun düştüğünü, belirtilen nedenlere hukuki dayanaktan yoksun olan şikayetin reddine karar verilmesinin talep edildiğini bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Banka savunmasında, bankacılık hizmetleri nedeniyle oluşan masrafların ilgilisinden alınması ve ilgilisinden alınacağına ilişkin anlaşma yapılmasının hem yasal düzenlemelere hem de hakkaniyete uygun düştüğünü, alınan masrafın iyi niyet kurallarına aykırı ve tüketici aleyhine dengesizliğe neden olmadığı için TKHK’ un 6. maddesi gereği, haksız şart sayılamayacağını savunmaktadır. 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Sözleşme şartları önceden hazırlanmış ve tüketici içeriğine etki edememiştir. Ayrıca 4077 sayılı yasanın Tüketici Kredisini düzenleyen 10/d maddesi ile sözleşmede, “ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı” nın olması gerektiği hükme bağlanmış ancak sözleşmede şikayete konu masrafın (rehin kaldırma yazısı) alınacağına dair açık bir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır. Belirtilen nedenlerle, sözleşmede açıkça belirtilmeyen bir masraf alınması tüketici açısından haksız şart niteliğinde olduğundan Tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketiciden alınan 50,00 TL’ nin banka tarafından tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 22.10.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.


Şikayet eden: Muhammet TEK [Çiftlik Beldesi Merkez Mah. Şakir Son Cad. No: 75 – Yenişehir/MERSİN]

Şikayet edilen: Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi A.Ş. Kıraç Merkez Mah. Edip Cansever Cad. No: 1 - B.Çekmece/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Pilsan marka Akülü Çocuk Arabası

Şikayet tarihi : 25.09.2009

Talep: Akü değişimi

Miktar: 419,00 TL

Olayın Özeti: 16.08.2008 tarihinde satın alınan akülü çocuk arabasının garanti süresi içerisinde aküsünün arıza yaptığı için mağazaya başvurduğunu, aküsünün yenisinin getirtildiğini ancak akünün garanti dışı denilerek para talep edildiğini, Pilsan ile telefonla görüştüğünü aynı şeyin söylendiğini iddia eden tüketici, malın ücretsiz onarılmasını(akünün değişimi) talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 25.09.2009 tarih ve 6321 sayılı yazı ile satıcı firmadan bilgi istenilmiş, verilen savunmada; tüketici ile görüşüldüğünü, araç ile ilgili alınan bilgilerden araç modelinin 05-202 kodlu Wild Cat olduğunu gösterdiğini, ancak kendilerine ulaşan garanti belgesinden 05-203 kodlu süper apache modelinin garanti belgesi olduğunun anlaşıldığını, garanti belgesinde ürünün satış tarihinin 16.06.2008 olarak yazıldığını, tüketicinin dilekçesinde ise 16.08.2008 tarihinde ürünü aldığını belirttiğini, sunulan garanti belgesindeki barkottan ürünün üretim tarihinin 20.08.2009 olduğunun anlaşıldığını dolayısıyla 40 gün gibi önce üretilen bir aracın 14 ay gibi bir zaman önce satın aldığının gözüktüğünü , bunun garanti belgesinin sonradan elde edilmiş ve farklı bir ürüne ait garanti belgesi olduğunu gösterdiğini belirtmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi incelenmiş satıcı savunması tüketiciye bildirilerek garanti belgesinde belirtilen çelişki tüketiciye sorulmuş, tüketici garanti belgesinin ürünü satın aldığı tarihte satın aldığı mağaza tarafından verildiğini, dilekçesindeki ürün satın alma tarihini sehven 16.08.2008 yazdığını, satın alma tarihin 16.06.2008 olduğunu, garanti belgesindeki ayrıntıyı bilemeyeceğini belirtmiştir. Dosyada mevcut garanti belgesinin satıcı firma tarafından onaylanarak tüketiciye verildiği, tüketiciden garanti belgesinden ürünün üretim tarihini bilmesinin beklenemeyeceği, verilen garanti belgesi 2. maddesinde “Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır” ibaresinin yazılı olduğu, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13/2. maddesinde “ Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür” hükmüne yer verildiği anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle tüketici talebinin kabulü gerekmektedir. Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketici talebinin kabulüne, 419.00 TL’ ye satın alınan malın ücretsiz onarılmasına(akünün yenisi ile değiştirilmesine), kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No: Karar Tarihi: 04.02.2010

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.


Şikayet eden: Siran KALELİ [Deniz Mah. 38. Cad. Villakent Sit. No: 26 – Yenişehir/MERSİN]

Şikayet edilen: Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş. [Mühürdar Cad. No: 54-1 – Kadıköy/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Acer Marka Bilgisayar [Aspire 5102WLMİ]

Şikayet tarihi: 29.12.2009 Talep: Bedel iadesi Miktar: 1.072,00 TL

Olayın Özeti: üketici dilekçesinde, 25.11.2007 tarihinde satın alınan cihazın arızalanması nedeniyle adresini Acer Müşteri Hizmetlerinden aldığı ve servisi olduğu söylenen Datapro’ ya gönderdiğini, 30.10.2009 tarihinden bu yana bilgisayarın serviste olduğunu ve 30 işgünü yasal onarım süresinin aşıldığını belirterek, bilgisayar için ödediği bedelin ve bilgisayarda takılı olan bellek kartı ve bilgisayar ile birlikte gönderilen bilgisayar çantasının iadesini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti: 29.12.2009 tarih ve 9106 sayılı yazı ile satıcı firmadan savunma istenilmiştir. firma vekilince verilen savunmada özetle; şikayetin 2 yıllık zaman aşımından sonra yapıldığı için zaman aşımı itirazlarının olduğu, müvekkil şirketin sadece satıcı olduğunu, mala garanti veren de teknik servis hizmetini sunanın da ithalatçı firmanın olması nedeniyle müvekkil şirketin sorumluluğunun bulunmadığını, arıza ihbarının da müvekkil şirkete değil yetkili servise yapıldığını, yaysal onarım süresinin aşılmasından satıcı firmanın kusur ve sorumluluğunun kabul edilemeyeceğini, şikayet dosyasına ithalatçı firmanın dahil edilmesi gerektiğini, sorumluluğun ithalatçı firmaya ait olması ve yasal koşulların oluşmadığından şikayetin reddine karar verilmesinin talep edildiğini bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden; 30.10.2009 tarihinde arızası nedeniyle yetkili servisine teslim edilen cihazın, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.06.2003 tarih, 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile 30 işgünü olarak belirlenen azami tamir süresi içerisinde tüketiciye teslim edilmediği anlaşılmıştır. Satıcı savunmasında, şikayette iki yıllık zaman aşımı olduğunu ve arıza bildiriminin satıcı firmaya değil servise yapılması nedeniyle yasal onarım süresinin aşılmasından satıcı firmanın sorumlu tutulamayacağını belirtmiş ise de, cihazın arızasının garanti süresi dolmadan yetkili servisine bildirildiği anlaşılmıştır. Aynı yönetmeliğin 14. madde ve fıkralarında, tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebileceği, satıcının, tüketicinin bu taleplerini reddedemeyeceği, tüketicinin bu talebine karşı satıcı, bayii acente, imalatçı-üretici ve ithalatçının müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. 30 işgünü içerisinde cihazın tüketiciye teslim edilmediği anlaşıldığından 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13/3. maddesi gereği tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketici talebinin kabulüne, 1.072.00 TL’ ye satın alınan bilgisayar için ödenen bedel ile bilgisayara takılı bellek kartı ve bilgisayar çantasının firma tarafından tüketiciye iade edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karar No :

Karar Tarihi: 19.11.2009

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.


Şikayet eden: Can YILANLI [İnönü Mah. 1401 Sok.Aykut Apt. No. 26/18 – Yenişehir/MERSİN]

Şikayet edilen: MY Murat Yüksekbaş İletişim Tic. ve San. Ltd. Şti. [Güvenevler Mah. 20.Cad. Forum AVM GF Blok 36- MERSİN]

Şikayet konusu : Nokia 5220 Marka Cep Telefonu[İmei No: 355717021223086]

Şikayet tarihi: 26.10.2009

Talep: Bedel iadesi

Miktar: 349.00 TL

Olayın Özeti: 31.12.2008 tarihinde satın alınan cihazın 6 ay sonra sürekli olarak 4 kez aynı sorundan arıza verdiğini, her gönderdiğinde yeni yazılım yüklendiğini fakat halen hiçbir değişme olmadığını, cihazın kendi kendine kapandığını ve bazı içeriklerinin kullanılamadığını belirten tüketici ödenilen bedelin iadesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 26.10.2009 tarih ve 7235 sayılı yazı ile satıcı firmadan bilgi istenilmiş, verilen savunmada; tüketicinin iade talebinin haksız olduğunu, ilgili yönetmeliğin 14. maddesine göre Tüketicinin onarım hakkını kullanmasın rağmen, tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması durumlarında iadenin mümkün olacağını, söz konusu olayda bu durumun olmadığını, cihazın yeterli sayıda servise gelmediğini, bilirkişi incelemesi ile de sorunun ortadan kalkacağını, belirtilen nedenlerle tüketici talebinin reddinin talep edildiğini bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.06.2003 tarih, 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14/a bendinde; “Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması” durumlarında, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebileceği, satıcının, tüketicinin talebini reddedemeyeceği ve tüketicinin talebine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçının müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Şikayet dilekçesi ve ekli teknik servis formlarının incelenmesinden, cihazın garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı (kapanma) ikiden fazla tekrarladığı ve bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kıldığı anlaşılmıştır. Tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, cihaz için ödenilen bedelin tüketiciye, tüketicinin de malı satıcıya iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlükT.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

Karan No: Karar Tarihi : 17.12.2009


YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.


Şikayet eden: Hüseyin CİNGÖZ [Barbaros Mah. 2161 Sok. No: 64 Ayşe Polat Apt. 2/3 -Yenişehir/MERSİN]

Şikayet edilen: Saruhan İç ve Dış Tic. A.Ş. [Meşrutiyet Cad. No: 103 Tepebaşı/İSTANBUL]

Şikayet konusu: Fakir marka torbasız el süpürgesi Şikayet tarihi: 06.11.2009

Talep: Bedel iadesi

Miktar: 169,90 TL

Olayın Özeti: Tüketici dilekçesinde, 04.10.2008 tarihinde satın alınan elektrik süpürgesini 25.09.2009 tarihinde onarılmak üzere servisine (Demir Ticaret-Dursun DEMİR) teslim ettiğini, bu güne kadar tamirinin gerçekleştirilmediği gibi 15 işgünü geçtiği halde kullanımına benzer bir makinede verilmediğini belirterek, ödenilen bedelin iadesini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti: 06.11.2009 tarih ve 7534 sayılı yazı ile satıcı firmadan savunma istenilmiştir. Verilen savunmada; tüketicinin şikayeti doğrultusunda tüketiciye ücret iadesinin yapılmakta olduğunu bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden; 25.09.2009 tarihinde arızası nedeniyle teslim edilen cihazın, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.06.2003 tarih, 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile 30 işgünü olarak belirlenen azami tamir süresi içerisinde tüketiciye teslim edilmediği anlaşılmıştır.

Aynı yönetmeliğin 14. madde ve fıkralarında, tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebileceği, satıcının, tüketicinin bu taleplerini reddedemeyeceği, tüketicinin bu talebine karşı satıcı, bayii acente, imalatçı-üretici ve ithalatçının müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. 30 işgünü içerisinde cihazın tüketiciye teslim edilmediği anlaşıldığından 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13/3. maddesi gereği tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketici talebinin kabulüne, ürün için ödenen bedelin firma tarafından tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.


T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)Karar No :


'Karar Tarihi:' 06.01.2011

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞITüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.
Şikayet eden : Bülent AY


                      [İnönü mah. 4. cad. Çil Apt. 3/13 Yenişehir / MERSİN]
Şikayet edilen : Media Market MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.


                                [Güvenevler Mah. Forum AVM No: 120-133 - MERSİN]
Şikayet konusu : Mitsubishi Marka Video Projektör
Şikayet tarihi : 23.11.2010
Talep : Ödenilen Bedelin İadesi
'Miktar ': 499,00 TL


Olayın Özeti ' ':Tüketici dilekçesinde; 09.10.2008 tarihinde aldığı projektör cihazının 16.08.2010 tarihinde arızasından dolayı yetkili servise verdiğini, 01.11.2010 tarihili servis formuyla garanti dışı denip tamir edilmeden tarafına iade edilmiştir.Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Firmadan 23.11.2010 tarih ve 10971 sayılı yazı ile savunma istenilmiştir. Firma tarafından verilen savunmada; ürün hakkında şikayetçi olan kişinin Bülent AY olmasına rağmen faturanın firma adına kesildiğini, bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi( E.1997 / 1815, k.1997 / 5112,T 26/06/1997) bir kararında”, gerçek kişi olan bir tacir, yaptığı işlemin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirildiği veya işlemin fiil veya işleminin ticari sayılması niteliği gereği uygun olmadığı takdirde, bu işlemlerden doğan borç adi, yani özel sayılır. Anılan madde yönünden yasa koyucu, sadece gerçek kişi tacirleri öngörmesine ve dolayısıyla tüzel kişi tacirler bu kuralın dışlada kalmasına, tüzel kişiler için her türlü işlemlerin ticari sayılmasının gerekmesine ve tacir olan tüzel kişilerin özel işlemleri olamayacağına göre, tüzel kişilerin tüm işlemlerinin, istisnasız olarak ticari sayılması gerekir.” Dediğini, yani tüzel kişi tacirleri tüketici olarak görmemiş her türlü işlemleri için yaptıkları işlerin ticari olmasının asıl olacağını belirttiğini ayrıca Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (E.1999 / 3932,K.1999/4621, T.06/0719991) bir kararında ise ticaret şirketleri dahil bütün tüzel kişileri tacir kabul etmiş ve karşı oy yazısında ise bir mal ve hizmeti özle amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüketici kişileri tacir olarak tanımlamış ve “. TTK.nun 21 nci maddesine göre tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak gerçek kişi olan tacir, yaptığı işlemin ticari işletmesi ile ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işlemin niteliği itibarıyla ticari sayılmasının mümkün olmadığı takdirde borcun ticari ilişkiden doğmadığının kabulü gerekir. Anılan maddede sadece gerçek kişi tacirler öngörülmüş, dolayısı ile tüzel kişi tacirler bu kuralın dışında bırakılmıştır. 4077 Sayılı Yasanın anılan maddesinde bahsi geçen tüzel kişilerden dernek veya vakıfların amaçlanmış olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle mahkemece, taraflar arasındaki satışın, 4077 Sayılı Kanunun uygulanma alanına ve dolayısıyla tüketici mahkemelerinin görev alanına girmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli olduğundan sayın çoğunluğun onama gerekçesine katılmıyorum. “ demiş ve tüzel kişi tacirleri tüketici saymadığını, bu nedenlerin dışında ürünün servise verildiği ve servis raporunda ürünün garanti kapsamı dışında olduğu bu nedenle ücretli onarım tüketiciye teklif edildiği ve tüketicinin bunu kabul etmediği belirtilmiştir.İnceleme ve Gerekçe : Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden; 16.08.2010 tarihinde arızası nedeniyle yetkili servis teslim edilen ürünün, servis tarafından garanti kapsamı dışında olduğu için ücretli onarım teklif edildiği fakat ürünün faturasının firma adına kesildiği anlaşıldığından, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 3. maddesi e) bendinde “Tüketici; Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Yine aynı kanunun 22.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde; Hakem Heyetlerinin Kuruluş ve Görev Alanını belirleyen 5. maddesinde “Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla hakem heyetleri kurulur.” hükmü düzenlenmiştir. 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı TKHK’ un 3 maddesi e) bendi ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5. maddesi gereği tüketicinin talebinin görevsizlik yönünden reddi gerekmektedir.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketici talebinin görevsizlik yönünden reddine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.

T.C.


YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)Karar No :


Karar Tarihi:' 06.01.2011


YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.[düzenle | kaynağı değiştir]

Şikayet eden : Sebahattin ALTUNAY

[Hürriyet Mah. 1702 Sok. N0:1- Yenişehir MERSİN]Şikayet Edilen : HSBC Bankası Çarşı Şubesi - MERSİNŞikayet konusu : Kredi Kartı Yıllık ÜcretiŞikayet tarihi : 29.11.2010Talep : Ödenilen Bedelin İadesi'Miktar ': 50,00 TLOlayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, Bankaya ait 5504 73** **** 9406 nolu kartın kredi kartına ait 15.11.2010 tarihli hesap ekstresi ile üyelik ücreti adı altında 50.00 TL. alındığını, kredi kartı üyelik ücretinin iadesini talep etmektedir.Şikayet edilenin savunmasının özeti: 29.11.2010 tarih ve 466 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiş, firma savunmasında; Bankaların verdikleri hizmetin karşılığında oluşan masraflar için belirli bir gider karşılığı veya hizmetin parasal boyutuyla orantılı bir ücret/komisyon tahsil edildiği, banka ile kart hamilleri arasında kredi kartı üyelik sözleşmesinde, kart hizmeti sunulurken hangi ücretlerin açıkça alınacağı belirtildiği, ayrıca bu ücretlerin hesap ekstrelerinde de belirtildiği, Sayın Sebahattin ALTUNAY tarafından itiraza konu edilen masraflar kendisi ile imzalanmış olan kredi kartı üyelik sözleşmesinin 21.maddesi gereğince talep edildiği, bu durumda kanuni düzenlemenin de kabul etmiş olduğu üzere itiraz edilen ücretin aradaki sözleşmeye dayanılarak, müşterinin kredi kartına yansıtıldığını bildirmiştir.İnceleme ve Gerekçe : Tüketicinin Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden 15.11.2010 tarihinde 50,00 TL kart aidatı kesildiği görülmüştür. Fakat 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin Esas No:2008/4345 ve Karar No:2008/6088 sayılı kararı ile sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmiştir.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Banka ile tüketici arasında yapılan Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır. Tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 50,00 TL kredi kartı üyelik ücretinin tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.