FANDOM


< Yönetmelik < Yenişehir Kaymakamlığı < Yenişehir TSHH < Yenişehir Kaymakamlığı Geleneklsel Tüketici Ödülleri < 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < Yenişehir Kaymakamlığı geleneksel tüketici ödülleri yönergesi- Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri - Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönergesi Taslağı

Bakınız

*TSHH:
TSHH < Yenişehir TSHH < TSHH / Yenişehir TSHH < TSHH / Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nedir? < TSHH / Tüketici Hakem Heyeti nedir? < TSHH / ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü
*Formlar:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek dilekçe örneği< TSHH dilekçe örneği < TSHH / dilekçe örneği < TSHH Başvuru Formu < TSHH / TSHH Başvuru Formu
*Kararlar:
Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar
*Ödüller:
Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri Duyuru Metni < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009 < Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Çevre ve Tüketici Özel Ödülü < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < TSHH / Tüketici Hakem Heyetinin Geleneksel Tüketici Ödüllerine Adaylık nasıl olur? < 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri “Başarılı Kuruluş Ödülü”
*Kavramlar:
Tüketici < Tüketici memnuniyeti < Tüketicinin korunması < Tüketici sorunları < Tüketici anlaşmazlıkları <Ayıplı mal <Tüketici hakları
*Örgütler:
Tüketici örgütleri < Tüketiciyi koruma örgütleri < Tüketici dernekleri < Tüketici Hakları Derneği < ÇETKODER < Mersin Tüketici Hakları Derneği < TSHH / Mersin Tüketici Hakları Derneği *Görevlendirme:
TSHH'de bilirkişi görevlendirme < TSHH / Bilirkişi görevlendirme
*Medya:
Gazete taramaları < TSHH / Gazete taramaları < TSHH videoları < TSHH / TSHH videoları < Yenişehir TSHH broşür çalışması < TSHH / Yenişehir TSHH broşür çalışması < Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar < TSHH / Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar <Yenişehir TSHH/üyelerin online çalışma sistemi hakkındaki görüşleri


*TSHH/Dilekçe örneği *Başvuruda istenilecek belgeler *Yenişehir TSHH , *TSHH web projesi- *TSHH'de bilirkişi görevlendirme - *Tüketicinin korunması hakkında kanun *4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketiciye sağladığı haklar * TSHH sunu dökümanı [1]
*Mevzuat:
Tüketicinin korunması hakkında kanun < Garanti belgesi yönetmeliği

Şablon:Tüketici d


Amaç ve KapsamEdit

Madde 1 - Yenişehir ilçesinde Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amacına yönelik olarak geleneksel tüketici ödüllerinin verilmesi amacıyla hazırlanan bu Yönetmelik, ödüllerin kimlere, hangi ölçütlere dayanılarak verileceğine ilişkin hususları kapsar.

DayanakEdit

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Ödüllere İlişkin HükümlerEdit

Geleneksel Tüketici Ödüllerinin DallarıEdit

Madde 4 - Geleneksel tüketici ödülleri yedi dalda verilir. Her bir ödülün verilmesinde;

a) Radyo-Televizyon Programı Ödülü :Edit

Ödül verilecek programın;

1) Özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,

2) 07:00-23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması,

3) Radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % 1'inden az olmaması,

b) Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü :Edit

Ödül verilecek yazıların;

1) İlgili yayın organında bağımsız bir tüketici köşesi veya benzer bir isim altında yayımlanmakta olması,

2) Tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması,

3) Belirli aralıklarla sürekli olarak yayımlanmakta olması,

c) Bilinçli Tüketici Ödülü : Edit

Ödül verilecek tüketicinin;

1) Mağduriyetine neden olan bir konuda, kanuni haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2) Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

d) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü : Edit

Ödül verilecek kuruluşun; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasında ve geliştirilmesinde yoğun çaba göstermiş olması,

e) Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü : Edit

Ödül verilecek firmanın;

1) Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması,

2) Tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3) Firmanın, tüketicilere yönelik tüketici danışma masası veya ücretsiz danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4) Tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması,

f) Bilimsel Çalışma Ödülü : Edit

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların;

1) Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin yayımlanmış kitabının bulunması,
2) Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin kabul edilmiş doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması,

g) Hizmet Ödülü :Edit

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların; kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması, şartları aranır.

DeğerlendirmeEdit

Madde 5 - Ödüllerin değerlendirilmesinde ilgililerin, ödüllere ilişkin duyurunun yapıldığı yıl içindeki çalışma veya etkinlikleri dikkate alınır.

Seçici KurulEdit

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen hizmet ödülü dışındaki dallar ve bu dallarda aranacak ölçütler çerçevesinde ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek üzere bir Seçici Kurul kurulur.

Hizmet ödülüne uygun görülecek kişi, Yenişehir TSHH tarafından takdir olunur.

Seçici Kurul Başkan ve ÜyeleriEdit

Madde 7 - Seçici Kurul, İlçe Kaymakamı başkanlığında;

a) Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü,

b) Yenişehir Belediye temsilcisi,

c) Baro temsilcisi,

d) Tüketici Örgütü temsilcisi,

e) Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi,

f) Esnaf Odalrı Birliği temsilcisi , olmak üzere Başkan dahil yedi üyeden oluşur.

Ödüllerin DuyurulmasıEdit

Madde 8 - Kaymakamlık, her yıl Aralık ayında, bu Yönetmelikte sayılan ödülleri ve ödüllere ilişkin gerekli ölçütleri gösterir bir duyuru metninin, il dahilinde duyurulmasını sağlar. Duyuruda başvuruların izleyen yılın Ocak ayının ilk haftasının sonuna kadar yapılması gerektiği hususu yer alır.


Ödül Töreninin Yeri ve TarihiEdit

Madde 9 - Ödül töreni, Yenişehir'de her yıl Ocak ayında yapılır.

ÖdülEdit

Madde 10 - Ödüller, özgün bir heykelcik veya şiltten oluşur ve buna ilişkin harcamalar 23/9/1995 tarihli ve 22413 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesi ile 15/8/1995 tarihli ve 22375 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi çerçevesinde karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçici Kurulun Çalışma Usul ve EsaslarıEdit

ToplantılarEdit

Madde 11 - Seçici Kurul, başkanın çağrısı üzerine her yıl Ocak ayının ikinci haftasında, başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Seçici Kurula Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü başkanlık eder.


Ödüle Aday GösterilemeyeceklerEdit

Madde 12 - Seçici Kurul Başkan ve üyelerinin, birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşleri ödüle aday gösterilemezler.

Kararların Bildirilmesi ve DuyurulmasıEdit

Madde 13 - Seçici Kurul, aldığı karara gerekçesini de ekleyerek kurul başkanına intikal ettirir.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülenlere gerekli duyuru işleminin yapılmasını sağlar.

Sekreterya HizmetleriEdit

Madde 14 - Seçici Kurulun sekreterya hizmetleri TSHH Raportörü tarafından yürütülür.

2009 Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici ÖdülleriEdit


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.