123 NOLU ILO SÖZLEŞMESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

YER ALTI MADENLERİNDE İŞE ALMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME [1][düzenle | kaynağı değiştir]

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 2 Haziran 1965 tarihinde Cenevre’de toplanan Uluslar arası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, 49. toplantısında;

Oturum gündeminin dördüncü maddesinde yer alan yer altı madenlerinde işe alınmada asgari yaşa ilişkin bazı tekliflerin kabul edilmesine karar vererek;

1935 tarihli Yer altı çalışmaları (kadınlar için) Sözleşmesinin, ilke olarak, yaşları ne olursa olsun kadınların her türlü madenlerde, yeraltında çalışmasını yasakladığını not ederek;

Madenler için de uygulanan, 1937 tarihli Asgari Yaş (sanayi) Sözleşmesinin 15 yaşından küçük çocukların kamu ya da özel işletmelerde veya bunların bağlı birimlerinde istihdam edilmemesi veya çalışmaması hükmünü getirdiğini not ederek;

Aynı sözleşmede, ayrıca, mahiyeti icabı veya çalışma şartlarından dolayı, orada istihdam edilen kişilerin hayatı, sağlığı veya ahlakı bakımından tehlike arzeden işler için milli mevzuatta, ya bu işlere gençlerin kabulü için 15 yaş üstünde bir yaşın veya yaşların tesbit edilmesini, ya da bu yaşları tesbit edecek uygun bir makamın görevlendirilmesi gerektiğinin beyan edildiğini kaydederek;

Madenlerde Yer altı istihdamın tabiatı icabı, bu işlere kabulde 15 yaş üstünde bir yaş tesbit eden uluslar arası standartların arzulanır olduğunu düşünerek;

Bu standartların uluslararası bir Sözleşme şekli olması gerektiğini düşünerek;

1965 senesinin Haziran ayının 22. günü, 1965 tarihli Asgari Yaş (Yer altı Çalışması) adı verilecek olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul etmiştir.

MADDE 1[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Bu Sözleşmenin amacı bakımından “Maden” terimi, yeraltında insanları istihdam etmek suretiyle, yeraltından cevher çıkaran kamu ya da özel sektör olmak üzere herhangi bir işletmeyi ifade eder.

2. Madenlerde, yeraltında istihdama ya da çalışmaya ilişkin bu Sözleşme hükümleri, taş ocaklarında yeraltında istihdamı ya da çalışmayı da kapsar.

MADDE 2[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Tesbit edilmiş belirli bir asgari yaş altındaki kişiler yeraltında madenlerde istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar.

2. İşbu Sözleşmeyi onaylayan her üye ülke onay belgesine ekleyeceği bir açıklamada tesbit ettiği asgari yaşı belirtecektir.

3. Asgari yaş hiçbir şekilde 16 yaştan aşağı olamaz.

MADDE 3[düzenle | kaynağı değiştir]

İşbu Sözleşmeyi onaylamış olan her üye ülke, daha sonra onay esnasında tesbit etmiş olduğundan daha yüksek bir asgari yaş tesbit eder ise bu durumu ek bir açıklama ile Uluslar arası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirebilir.

MADDE 4[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Yetkili Makam, işbu Sözleşme hükümlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, uygun cezalar da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alır.

2. İşbu Sözleşmeyi onaylamış olan her üye ülke, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını denetlemek amacıyla, uygun bir teftiş hizmeti idame ettirmeyi veya uygun bir teftişin yapıldığına kani olmayı taahhüt eder.

3. Milli mevzuat işbu Sözleşme hükümlerine uymaktan sorumlu kişileri belirler.

4. İşveren, yeraltında istihdam edilen veya çalışan ve tesbit edilen asgari yaşın en fazla iki yaş üstündekiler için aşağıdaki hususlarda kayıt tutar ve müfettişlerin denetimine hazır bulundurur:

a) Mümkün olan hallerle belgelenmiş doğum tarihlerini ve,

b) Kişinin işletmede yeraltında ilk defa istihdam edildiği veya çalıştığı tarihi,

5. İşveren, işçi temsilcilerinin talepleri üzerine, yeraltında istihdam edilen ya da çalışan ve tesbit edilen asgari yaşın en fazla 2 yaş üstündeki kişilerin listelerini verir. Bu listeler, bu kişilerin doğum tarihlerini ve işletmede yeraltında ilk defa istihdam edildikleri ya da çalıştıkları tarihi gösterir.

MADDE 5[düzenle | kaynağı değiştir]

İşbu Sözleşmenin 2. ve 3. maddeleri mucibince belirlenecek asgari yaş, en fazla temsil yetkisini haiz ilgili işveren ve işçi kuruluşlarıyla istişare sonucunda tesbit edilir.

MADDE 6[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu Sözleşmenin onay belgeleri tescil edilmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir.

MADDE 7[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Bu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden sadece onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olanları bağlayacaktır.

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onay belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil tarihinden 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 8[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Bu Sözleşme’yi onaylamış olan bir üye, Sözleşme’nin ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve onun tarafından tescil edilecek bir bildirim ile Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, tescil tarihinin üzerinden bir yıl geçmeden muteber olmaz.

2. Bu Sözleşme’yi onaylamış bulunan ve önceki fıkrada belirtilen 10 yıllık devrenin sonundan itibaren bir yıl içinde bu madde gereğince feshetmek hakkını kullanmış her üye, yeniden 10 yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşme’yi, her 10 yıllık devrenin sona ermesinden sonra bu maddede derpiş edilen hükümlere göre feshedebilecektir.

MADDE 9[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilat üyeleri tarafından kendisine bütün onay ve fesihlerin tescil işlemini Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine bildirecektir.

2. Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin tescil edildiğini Teşkilat üyelerine bildirirken bu Sözleşme’nin yürürlüğe giriş tarihine Teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir.

MADDE 10[düzenle | kaynağı değiştir]

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, önceki maddeler gereğince tescil etmiş olduğu onay ve fesih işlemlerine dair bilgilerin tamamını Birleşmiş milletler Antlaşmasının 102. maddesi uyarınca tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Sekreterine ulaştıracaktır.

MADDE 11[düzenle | kaynağı değiştir]

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, bu Sözleşme’nin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve Sözleşme’nin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunda Konferans gündemine alınıp alınmaması hususunu inceleyecektir.

MADDE 12[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Genel Konferansın, bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme’de aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde;

a) Değişiklik getiren yeni Sözleşme’nin bir üye tarafından onaylanması, bu yeni Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi kaydıyla, yukarıdaki 8. madde hükümleri gözönünde tutulmaksızın, işbu Sözleşme’nin derhal feshi neticesini doğuracaktır.

b) Değişiklik getiren yeni Sözleşme’nin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, işbu Sözleşme üye ülkelerin onayına artık açık tutulmayacaktır.

2. Bu Sözleşme’yi onaylamış bulunan ve değişiklik getiren Sözleşme’yi onaylamayacak olan ülkeler açısından işbu Sözleşme aynı muhteva ve biçimde yürürlükte kalacaktır.

MADDE 13[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu Sözleşme’nin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir.

----

[1] ILO Kabul Tarihi: 22.06.1965

Türkiye Onayı: 08.05.1991 tarih 3729 sayılı kanun

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.05.1991 / 20877

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.