FANDOM


Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Yerel Yatırım Planlama Projesi ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Yerel Yatırım Planlama Projesi Edit

Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek" projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İçişleri Bakanlığı projenin ana yararlanıcısıdır ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) projenin Sözleşme Makamıdır.

Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Ajansı (VNG International,Hollanda) tarafından WYG International (İngiltere), WYG Türkiye, GDSI (İrlanda) ve ERVET (İtalya) ile konsorsiyum halinde uygulanacak proje Kasım 2014'ten Ekim 2016'ya kadar olan 24 aylık süreyi kapsayacaktır.

Genel Bilgi Edit

İl yatırım önerileri ülkemizdeki yatırım planlama sürecinin en önemli unsurları arasındadır. İl yatırım önerilerinin rasyonel biçimde hazırlanabilmesi için güçlü bir plan hazırlama ve uygulama kapasitesi gereklidir.

Proje, yerel yatırım planları hazırlama ve uygulama kapasitesinin güçlendirilebilmesi amacıyla aşağıdaki konuları ele almaktadır: reel düzeydeki kamu

-Araştırma ve analiz: Planlama süreçlerinde yer alan aktörlerin uzmanlıklarının arttırılması.

-Planlama: Yerel yatırım planlamaya ilişkin yapıların oluşturulması.

-Planlama sürecinde yer alan aktörler arasında işbirliği ve eş güdüm: Eş güdüm Standartlarının belirlenmesi.

-Katılımın güçlendirilmesi: Katılımın sağlanması ve arttırılması.

Projenin Genel Hedefi Edit

Kamu hizmetlerinin iyi işleyen ve etkili bir hale getirilmesi ve yerel düzeydeki kamu yatırımlarının planlanmasında ve programlanmasında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla kamu yönetimi modernizasyonunun sürdürülmesi.

Projenin Amacı Edit

Yatırımların yerel düzeyden planlanabilmesi için yerel kamu yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi ve paydaşlar arasında sağlıklı bir eş güdüm sağlanması amacıyla:

1.Yerel aktörler arasında eş güdüm sağlanması ve yerel yatırımların gereğince planlanması yoluyla İçişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.

2.Yerel Aktörlerin yatırım planlama sürecine açık görev ve sorumluluklarla etkin biçimde katılımının sağlanması.

3.Planlama ve yatırım kararlarına ilişkin süreç için katılımcı bir model geliştirilmesi.

4.Yerel Aktörlerin yatırım planlama süreçlerine katılımının sağlanması için gerekli yapıların oluşturulması ve bunların işleyişinin Erzurum, Mardin ve Trabzon illerindeki yatırım planlama süreçleri kapsamında sınanması.

5.Yeni bir yerel yatırım planlama modeli önerisi oluşturulması.

Beklenen Sonuçlar Edit

1.Sonuç: Yerel yatırım planlama sürecinde yer alan aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması.

2.Sonuç: Yerel Aktörlerin yatırım planlama süreçlerine açıkça tanımlanmış görevlerle etkin katılımı.

Uygulanacak Faaliyetler Edit

1.Bileşen: Yerel yatırım planlama sürecinde yer alan aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması amacıyla ilgili hedef paydaşlara yönelik olarak katılımcı planlama, yatırım planlama sürecinde kurumlar arası eş güdüm, İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi)uygulamaları, fizibilite raporları hazırlanması, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları geliştirilecek ve uygulanacaktır.

2.Bileşen: Yerel aktörlerin yatırım planlama sürecine etkin katılımının sağlanması amacıyla yürütülecek proje faaliyetleri; uluslararası çalışma gezileri ve farkındalık arttırma çalıştayları düzenlenmesi, çalışma grupları yapılarının oluşturulması (Yatırım Planlama Çalışma Grubu ve Sektörel Alt Çalışma Grupları) Kamu yatırımlarına ilişkin değerlendirme raporları ve analizler hazırlanması, İKİS kullanılarak yatırımların önceliklendirilmesi, ilin alternatif yatırım önerilerinin hazırlanması, yatırım planlama rehberi geliştirilmesi ve ilgili mevzuata ilişkin değerlendirme yapılması çalışmalarını içerecektir.

Pilot İller Edit

Aşağıda sıralanan İBBS 2 bölgeleri kapsamındaki iller proje uygulamasında doğrudan yer alacaktır.

 • TRA1: Erzurum, Bayburt, Erzincan
 • TRC3: Mardin, Batman, Siirt, Şırnak
 • TR90: Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize

İçişleri Bakanlığının yazısıEdit

 • Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için

https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek (8zzshc-p9+ynW-wDKrLQ-K0qPRw-3tu36zP5) kodunu yazınız. Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No:67 Kızılay / Ankara

Ayrıntılı bilgi için irtibat:Y.Can DURA İl Planlama Uzmanı - CGAP/Ulusl. Kamu Denetçisi

 • Telefon: [tel:(312)422 51 00 (312)422 51 00]
 • Faks: [tel:(312)430 88 96 (312)430 88 96]
 • e-posta: sgb@icisleri.gov.tr
 • Elektronik Ağ: http://www.strateji.gov.tr

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜ Sayı :[tel:45339425-740-1377 45339425-740-1377] 17/04/2015 Konu : Yerel Yatırım Planlama Projesi Eğitici Eğitimi (Modül 2)

D O S Y A

İlgi :06.03.2015 tarihli ve [tel:45339425-740-863 45339425-740-863] sayılı yazı

İlgi yazıyla İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca hazırlanan Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin “eğitici eğitimi” faaliyeti kapsamında İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü’nden sorumlu Vali Yardımcısı, İl Planlama Koordinasyon Müdürü ile İl Planlama Uzman ve Uzman Yardımcısı ünvanlı personele (Valilikler dışında görevlendirilmiş olanlar dâhil) 3 haftalık eğitici eğitimi verileceği bildirilmişti.

Söz konusu eğitimin I. ve II. Grup katılımcılarına yönelik ilk modülü, 5-11 Nisan ve 12-18 Nisan 2015 tarihlerinde başarılı bir şekilde ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiş olup, eğitici eğitiminin ikinci modülü sırasıyla I. Grupta yer alan katılımcılar için 3-9 Mayıs, II. Grupta yer alan katılımcılar için ise 10-16 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya ilinde gerçekleştirilecektir.

3 farklı modülden oluşan Eğitici Eğitimlerinin her bir modülünün aralarında tamamlayıcılık özelliği göstermesine ve Bakanlığımızda/Valiliklerimizde planlamaya yönelik analitik ve teknik kapasitenin yükseltilmesi açısından büyük önem taşımakta olmasına binaen bu faaliyet kapsamındaki ilk eğitime Biriminiz/Valiliğiniz adına iştirak etmiş olan personelin ikinci ve üçüncü modül eğitimlerine de eksiksiz ve düzenli olarak katılımları sağlanacaktır.

I. ve II. Grup katılımcılarının II. Modül eğitimlerinin yapılacağı yer, program ve diğer bilgilerine yazımız ekinde ve www.tulip.org.tr proje internet sitesinden ulaşılabilir. Konaklama ve ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacak olup, buna ilişkin rezervasyon işlemleri en geç 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar, bilgi notunda belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle ilgili seyahat acentesiyle irtibata geçilerek gerçekleştirilecektir.

Yukarıda ifade edilen bilgi tahtında ek listede yer alan personelinizin söz konusu eğitimlere düzenli bir şekilde katılımlarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim. Aziz YILDIRIM Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

EK :

 • Katılımcı Bilgi Notu (1. Grup)
 • Katılımcı Bilgi Notu (2. Grup)
 • Eğitim Programı (3 Sayfa) Katılımcı Listesi (I. ve II. Grup) (7 Sayfa)

DAĞITIM : İller İdaresi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi 69 İl Valiliği 17/04/2015 İl Planlama Uzmanı -CGAP : Y.C. DURA 17/04/2015 Strateji Geliştirme Başkan V. : F. MERAL

Eğitim takvimiEdit

Ek 1. Eğitim Takvimi Not: Yukarıda belirtilen tarihler “otele giriş ve çıkış tarihlerini” de kapsamaktadır.

EĞİTİM DÖNEMLERİEdit

I GRUPEdit

 • 1. Eğitim 5-11 Nisan 2015
 • 2. Eğitim 3-9 Mayıs 2015
 • 3. Eğitim 24-30 Mayıs 2015

II GRUPEdit

 • 1. Eğitim 12-18 Nisan 2015
 • 2. Eğitim 10-16 Mayıs 2015
 • 3. Eğitim 31 Mayıs – 6 Haziran 2015

III GRUPEdit

 • III. Grup eğitimleri 2015 yılı Eylül ayı içerisinde düzenlenecek olup, kesin tarihler

ilerleyen dönemde bilahare bildirilecektir.

Ek 2. Katılımcı Listeleri ve Gruplar

I. GRUP KATILIMCI LİSTESİEdit

Durmus gencer

Durmuş Gençer Adana Vali Yrd.

Murat Süzen

Murat Süzen Adıyaman Vali Yrd.

-hasanersan

Hasan Ersan Ankara Vali Yrd.

Alper güngör

Alper Faruk Güngör Aydın Vali Yrd.

Ekrem Ballı

Ekrem Ballı Bilecik Vali Yrd.

M.Eligul

Muharrem Eligül Bingöl Vali Yrd.

Hamdullah suphi özgödek

Hamdullah Suphi Özgödek Burdur Vali Yrd.

S.ercoşkun

Samet Ercoşkun Bursa Vali Yrd.

Cezmi-batuk 53

Cezmi Batuk Çanakkale Vali Yrd.

M.Can

Mustafa Can Diyarbakır Vali Yrd.

M.gündoğan

Mustafa Gündoğan Erzurum Vali Yrd.

Rizadalan

Rıza Dalan Eskişehir Vali Yrd.

Kadirs otcu

Kadir Sertel Otcu Hatay Vali Yrd.

Farukekiz

Faruk Ekiz Isparta Vali Yrd.

Ciftlkoy kaymakam

Hasan Öztürk İstanbul Vali Yrd.

Özkan Demirel

Özkan Demirel Kırşehir Vali Yrd.

Adnan çimen (Custom)

Doç.Dr.Adnan Çimen Kocaeli Vali Yrd.

U.TuraN

Uğur Turan Kütahya Vali Yrd.

Sultan dogru

Sultan Doğru Kahramanmaraş Vali Yrd.

VALİ YARDIMCISI FETHİ ÖZDEMİR 500

Fethi Özdemir Muğla Vali Yrd.

Nurettin ates

Nurettin Ateş Nevşehir Vali Yrd.

Merhan turker

Mehmet Erhan Türker Ordu Vali Yrd.

M özer

Mehmet Özer Rize Vali Yrd.

Ş.Kara

Şükrü Kara Trabzon Vali Yrd.

S.Aslantas

Serdar Arslantaş Tunceli Vali Yrd.

Gökhan İkitemur

Gökhan İkitemur Yozgat Vali Yrd.

HALUK

Haluk Sezen Aksaray Vali Yrd.

A.Gökayy

Ali Gökay Bayburt Vali Yrd.

Murat Karasu

Murat Karasu Bartın Vali Yrd.

Muhlis Arslan

Muhlis Arslan Iğdır Vali Yrd.

MEHMET KALYONCU

Mehmet Kalyoncu Yalova Vali Yrd.

 • 1.Eğitim (Modül 1) Antalya 5-11 Nisan 2015
 • 2.Eğitim (Modül 2) Antalya 3-9 Mayıs 2015
 • 3.Eğitim (Modül 3) Antalya 24-30 Mayıs 2015

Adana Valiliği

 • 1 Durmuş GENÇER Vali Yardımcısı
 • 2 Necati Aktan İl Planlama Uzman Yrd.

Adıyaman Valiliği

 • 3 Murat SÜZEN Vali Yardımcısı
 • 4 Hülya Nağış İl Planlama ve Koord. Müdürü

Ankara Valiliği

 • 5 Hasan ERSAN Vali Yardımcısı
 • 6 Güven Polat İl Planlama Uzmanı
 • 7 İdris Şen Uzman

Antalya Valiliği

 • 8 Güngör ABUSSUUTOĞLU İl Planlama Uzmanı

Aydın Valiliği

 • 9 Alper Faruk GÜNGÖR Vali Yardımcısı
 • 10 Cemile Yıldızel İl Planlama ve Koord. Müdür V. (İl Planlama Uzmanı)

Balıkesir Valiliği

 • 11 Kaan Sezlev İl Planlama Uzmanı
 • 12 Edip Can Alakurt İl Planlama Uzman Yrd.

Bilecik Valiliği

 • 13 Ekrem BALLI Vali Yardımcısı
 • 14 Mahmut Baytüz İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 15 Barış Atlı İl Planlama Uzman Yrd.

Bingöl Valiliği

 • 16 Muharrem ELİGÜL Vali Yardımcısı
 • 17 Hakkı Gerek İl Planlama ve Koord. Müdürü

Burdur Valiliği

Bursa Valiliği

 • 20 Samet ERCOŞKUN Vali Yardımcısı
 • 21 Namık Uğurlu İl Planlama Uzmanı
 • 22 İsmail Tozak İl Planlama Uzman Yrd.

Çanakkale Valiliği

 • 23 Cezmi BATUK Vali Yardımcısı
 • 24 Mehmet Akif Çakır İl Planlama Uzman Yrd.

Diyarbakır Valiliği

 • 25 Mustafa Can Vali Yardımcısı
 • 26 Celal Cihan İl Planlama ve Koord. Müdürü

Elazığ Valiliği

 • 27 Kadir Sönmez İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Erzurum Valiliği

 • 28 Mustafa GÜNDOĞAN Vali Yardımcısı
 • 29 Cenk Çakmak İl Planlama ve Koord. Müdür V.(İl Planlama Uzman Yrd.)

Eskişehir Valiliği

 • 30 Rıza DALAN Vali Yardımcısı
 • 31 Veysel Şimşek İl Planlama Uzmanı
 • 32 Yunus Emre Tuzcu İl Planlama Uzman Yrd.

Gaziantep Valiliği

 • 33 Gökben Büyükuncu İl Planlama Uzmanı

Giresun Valiliği

 • 34 Yaşar AKBAYRAK İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 35 Emre Madalı İl Planlama Uzman Yrd.

Hatay Valiliği

 • 36 Kadir Sertel OTCU Vali Yardımcısı
 • 37 Aydın Kuran İl Planlama ve Koord. Müdürü

Isparta Valiliği

 • 38 Faruk EKİZ Vali Yardımcısı
 • 39 Selim Sağlam İl Planlama Uzman Yrd.

Mersin Valiliği

 • 40 Fehmi Doğan İl Planlama Uzmanı
 • 41 Ozan Ün İl Planlama Uzmanı
 • 42 Mümtaz Sinan Güven İl Planlama Uzmanı

İstanbul Valiliği

 • 43 Hasan ÖZTÜRK Vali Yardımcısı
 • 44 Coşkun Sarıyıldız İl Planlama Uzmanı
 • 45 Ömer Yalnız İl Planlama Uzmanı
 • 46 Barış Amaç İl Planlama Uzman Yrd.

İzmir Valiliği

 • 47 Erdem Yazgı İl Planlama Uzmanı
 • 48 Alparslan TunçbilekK İl Planlama Uzman Yrd.

Kars Valiliği

 • 49 Ergin Ersönmez İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 50 Ferdi Bahtiyar İl Planlama Uzman Yrd.

Kayseri Valiliği

 • 51 Nurettin Saim Toker İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 52 Mukaddes Acar İl Planlama Uzmanı

Kırklareli Valiliği

 • 53 Halim Yusuf Öztürk İl Planlama Uzman Yrd.

Kırşehir Valiliği

 • 54 Özkan DEMİREL Vali Yardımcısı
 • 55 Alaattin Gayretli İl Planlama ve Koord. Müdürü

Kocaeli Valiliği

Kütahya Valiliği

 • 57 Uğur TURAN Vali Yardımcısı
 • 58 Abdullah Kılınç İl Planlama Uzmanı

Kahramanmaraş Valiliği

 • 59 Sultan DOĞRU Vali Yardımcısı
 • 60 Halil Hikmet Vicdan İl Planlama Uzmanı
 • 61 Barış Savaş İl Planlama Uzman Yrd.

Muğla Valiliği

 • 62 Fethi ÖZDEMİR Vali Yardımcısı
 • 63 Mehmet Koç İl Planlama ve Koord. Müdürü

Nevşehir Valiliği

 • 64 Nurettin ATEŞ Vali Yardımcısı
 • 65 Mahir Çalışkan İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Ordu Valiliği

Rize Valiliği

Samsun Valiliği

 • 69 Nevzat İşler İl Planlama ve Koord. Müdürü

Trabzon Valiliği

 • 70 Şükrü KARA Vali Yardımcısı
 • 71 Veysel Başer İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 72 Selami Turhal İl Planlama Uzmanı
 • 73 Murat Çimşir İl Planlama Uzman Yrd.

Tunceli Valiliği

Yozgat Valiliği

Zonguldak Valiliği

 • 77 Muhammed Uğur Ekeroğlu İl Planlama Uzmanı
 • 78 Safa Ertuğrul Başkoşan İl Planlama Uzman Yrd.

Aksaray Valiliği

 • 79 Haluk SEZEN Vali Yardımcısı
 • 80 Filiz Hamoğlu İl Planlama ve Koord. Müdürü

Bayburt Valiliği

 • 81 Ali GÖKAY Vali Yardımcısı
 • 82 Mete Emir İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Kırıkkale Valiliği

 • 83 Dr. Ayhan ÖzkanVali Yardımcısı

Bartın Valiliği

 • 84 Murat KARASU Vali Yardımcısı
 • 85 Ahmet Kutluhan İl Planlama ve Koord. Müdürü

Iğdır Valiliği

 • 86 Muhlis ARSLAN Vali Yardımcısı
 • 87 Soner Kördeve İl Planlama Uzman Yrd.

Yalova Valiliği

 • 88 Mehmet KALYONCU Vali Yardımcısı
 • 89 Ertan Danışman İl Planlama Uzmanı

Osmaniye Valiliği

 • 90 Harun Evran İl Planlama Uzmanı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 • 91 Adem Yılgın İl Planlama Uzmanı
 • 92 Esra YİĞİT Aş İl Planlama Uzmanı

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

 • 93 Uğur Karagöz İl Planlama Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 • 94 Züleyha Akbayrak İl Planlama Uzmanı
 • 95 Şule Kaya İl Planlama Uzmanı
 • 96 A. Kadir Hayta İl Planlama Uzmanı

CGAP-Ulusl. Kamu Denetçisi

 • 97 Fulya GÜLŞEN Yürekli İl Planlama Uzmanı

Proje Çalışma Grubu

 • 1 Yahya Can Dura Proje Sorumlusu-İl Planlama Uzmanı
 • 2 Coşkun Karakoç Proje Sorumlusu-İl Planlama Uzmanı
 • 3 Mehmet Akçakaya Proje Sorumlusu-İl Planlama Uzmanı
 • 4 Şeref AkalınProje Sorumlusu-İl Planlama Uzmanı

II. GRUP KATILIMCI LİSTESİEdit

A.AliBaris

Ahmet Ali Barış Afyonkarahisar Vali Yrd.

Vali-nevzat-sinan

Nevzat Sinan Amasya Vali Yrd.

H.Ongu

Hasan Ongu Artvin Vali Yrd.

Mehmet Suphi OLCAY (1)

Mehmet Suphi Olcay Balıkesir Vali Yrd.

N.Ertaş

Nurullah Ertaş Bolu Vali Yrd.

F.yılmazz

Fatih Yılmaz Çankırı Vali Yrd.

Hamdi bolat

Hamdi Bolat Çorum Vali Yrd.

Dr.s.Altınok

Dr.Salih Altınok Edirne Vali Yrd.

Ahmet Türköz

Ahmet Türköz Erzincan Vali Yrd.

Nursal cakiroglu11

Nursal Çakıroğlu Gaziantep Vali Yrd.

Vali yard baris demirtas

Barış Demirtaş Giresun Vali Yrd.

Ş.turan

Şenol Turan Gümüşhane Vali Yrd.

EyüpSabriKartal

Eyüp Sabri Kartal Mersin Vali Yrd.

Nihat Kaynar

Nihat Kaynar İzmir Vali Yrd.

M.Masatlı

Mustafa Masatlı Kayseri Vali Yrd.

İ.H.Sun

İbrahim Hayrullah Sun Konya Vali Yrd.

B.çelikk

Bahattin Çelik Mardin Vali Yrd.

Ömer Dağdeviren

Ömer Dağdeviren Malatya Vali Yrd.

Y.Tat

Yakup Tat Manisa Vali Yrd.

E.Öter

Ercan Öter Muş Vali Yrd.

H.Kubalı

Dr.Hakan Kubalı Samsun Vali Yrd.

B.yörük

Bahadır Yörük Siirt Vali Yrd.

Mustafa Aydın

Mustafa Aydın Sivas Vali Yrd.

Mehmet Yüzer

Mehmet Yüzer Sinop Vali Yrd.

Tayyar Şaşmaz

Tayyar Şaşmaz Tekirdağ Vali Yrd.

Hi ertekin

Halil İbrahim Ertekin Uşak Vali Yrd.

A.Karakaya

Ahmet Karakaya Zonguldak Vali Yrd.

S.ışıktaş

Sezer Işıktaş Karaman Vali Yrd.

M.Akgül

Mustafa Akgül Şırnak Vali Yrd.

Erkan capar

Erkan Çapar Karabük Vali Yrd.

Kazım Karabulut

Kazım Karabulut Düzce Vali Yrd.

 • 1.Eğitim (Modül 1) 12-18 Nisan 2015 Antalya
 • 2.Eğitim (Modül 2)10-16 Mayıs 2015 Antalya
 • 3.Eğitim (Modül 3)31 Mayıs-6 Haziran 2015 Antalya

Adana Valiliği

 • 1 Hüseyin ÇİL İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 2 Özhan ÜNAL İl Planlama Uzmanı

Afyonkarahisar Valiliği

 • 3 Ahmet Ali BARIŞ Vali Yardımcısı
 • 4 İzzet Cem ESER İl Planlama Uzman Yrd.

Amasya Valiliği

 • 5 Nevzat SİNAN Vali Yardımcısı
 • 6 Muhammer AKGÜN İl Planlama ve Koord. Müdürü

Ankara Valiliği

 • 7 Sebiha Elif SEYHAN İl Planlama Uzman Yrd.

Artvin Valiliği

 • 8 Hasan ONGU Vali Yardımcısı
 • 9 Yılmaz OLGUN İl Planlama ve Koord. Müdürü

Balıkesir Valiliği

 • 10 Mehmet Suphi OLCAY Vali Yardımcısı
 • 11 Aydilek KESKİN YILDIRIM İl Planlama ve Koord. Müdürü

Bitlis Valiliği

 • 12 Hamit KARA İl Planlama Uzman Yrd.

Bolu Valiliği

 • 13 Nurullah ERTAŞ Vali Yardımcısı
 • 14 Uğur YETKİN İl Planlama ve Koord. Müdürü

Bursa Valiliği

 • 15 Haluk BİLGESAY İl Planlama ve Koord. Müdür V.
 • 16 Volkan ÇİNAR İl Planlama Uzman Yrd.

Çanakkale Valiliği

 • 17 Gülten YETİŞEN İl Planlama ve Koord. Müdürü

Çankırı Valiliği

 • 18 Fatih Yılmaz Vali Yardımcısı
 • 19 Ümit ŞEN İl Planlama Uzman Yrd.

Çorum Valiliği

 • 20 Hamdi BOLAT Vali Yardımcısı
 • 21 Ali KILINÇARSLAN İl Planlama ve Koord. Müdürü

Denizli Valiliği

 • 22 Erdem AYSAN İl Planlama Uzman Yrd.

Diyarbakır Valiliği

 • 23 Adem TİKDAĞ İl Planlama Uzman Yrd.

Edirne Valiliği

Erzincan Valiliği

 • 26 Ahmet Türköz Vali Yardımcısı
 • 27 Engin USTAOĞLU İl Planlama ve Koord. Müdürü

Eskişehir Valiliği

 • 28 Ali Rıza ALAGÖZ İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 29 Gürkan KAYI İl Planlama Uzman Yrd.

Gaziantep Valiliği

 • 30 Nursal ÇAKIROĞLU Vali Yardımcısı
 • 31 İhsan CANPOLAT İl Planlama ve Koord. Müdür V.(İl Planlama Uzmanı)

Giresun Valiliği

Gümüşhane Valiliği

 • 33 Şenol TURAN Vali Yardımcısı
 • 34 Eyüp SİVRİ İl Planlama Uzman Yrd.

Mersin Valiliği

 • 35 Eyüp Sabri KARTAL Vali Yardımcısı
 • 36 Ender ÖZBEK İl Planlama ve Koord. Müdür V.(İl Planlama Uzmanı)
 • 37 Songül KÖZBERİ İl Planlama Uzman Yrd.

İstanbul Valiliği

 • 38 Üzeyir YILMAZ İl Planlama ve Koord. Müdür V.(İl Planlama Uzmanı)
 • 39 Züleyha AKSÜZEK KAVAK İl Planlama Uzmanı

İzmir Valiliği

 • 40 Nihat KAYNAR Vali Yardımcısı
 • 41 Emre BAYAZIT İl Planlama Uzmanı

Kayseri Valiliği

Kırklareli Valiliği

 • 43 Günay Öztürk Vali Yardımcısı
 • 44 Mesut Özenen İl Planlama ve Koord. Müdürü

Konya Valiliği

Kütahya Valiliği

 • 47 Seyfettin UYSAL İl Planlama ve Koord. Müdürü

Mardin Valiliği

 • 48 Bahattin Çelik Vali Yardımcısı
 • 49 Aziz ALTINTERİN İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 50 Ömer KALAYCI İl Planlama Uzman Yrd.

Malatya Valiliği

 • 51 Ömer Dağdeviren Vali Yardımcısı
 • 52 Mesut ARPACIK İl Planlama ve Koord. Müdürü

Manisa Valiliği

 • 53 Yakup Tat Vali Yardımcısı
 • 54 Erşen AKAR İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 55 Canan AKDAĞ İl Planlama Uzmanı

Muş Valiliği

 • 56 Ercan Öter Vali Yardımcısı
 • 57 Ahmet ÇELİK İl Planlama ve Koord. Müdürü

Ordu Valiliği

 • 58 Mehmet Ali SOYSAL İl Planlama ve Koord. Müdürü

Rize Valiliği

 • 59 Ömer EKŞİ İl Planlama ve Koord. Müdür V. (İl Planlama Uzman Yrd.)

Samsun Valiliği

 • 60 Dr.Hakan Kubalı Vali Yardımcısı
 • 61 Muhammet MECLİS İl Planlama Uzman Yrd.

Siirt Valiliği

 • 62 Bahadır Yörük Vali Yardımcısı
 • 63 Abdullah KAPLAN İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Sivas Valiliği

 • 64 Mustafa Aydın Vali Yardımcısı
 • 65 Gülüstan TÜFEKÇİ BAŞARAN İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 66 Murat BİRİNCİ İl Planlama Uzmanı

Sinop Valiliği

 • 67 Mehmet Yüzer Vali Yardımcısı
 • 68 Meryem FİDAN İl Planlama ve Koord. Müdürü

Şanlıurfa Valiliği

 • 69 Ali KIRMIZI İl Planlama Uzman Yrd.

Tekirdağ Valiliği

 • 70 Tayyar ŞAŞMAZ Vali Yardımcısı
 • 71 Begüm GİNALLİ İl Planlama Uzman Yrd.

Uşak Valiliği

Zonguldak Valiliği

 • 74 Ahmet Karakaya Vali Yardımcısı
 • 75 Gülsen Ergül İl Planlama ve Koord. Müdürü

Aksaray Valiliği

 • 76 H.Hüseyin KAVURMACI İl Planlama Uzman Yrd.

Karaman Valiliği

 • 77 Sezer IŞIKTAŞ Vali Yardımcısı
 • 78 Durmuş Ali ŞEN İl Planlama Uzmanı

Şırnak Valiliği

 • 79 Mustafa Akgül Vali Yardımcısı
 • 80 Mübarek ANIK İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Karabük Valiliği

 • 81 Erkan Çapar Vali Yardımcısı
 • 82 Hüseyin Volkan İSKENDER İl Planlama Uzmanı

Düzce Valiliği

 • 83 Kazım Karabulut Vali Yardımcısı
 • 84 Zülfü KAYA İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 85 Fatih TÜRK İl Planlama Uzmanı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

 • 86 Numan ERBAŞ İl Planlama Uzman Yrd.
 • 87 Pınar KIROĞLU İl Planlama Uzman Yrd.
 • 88 Deniz YILDIRIM İl Planlama Uzman Yrd.

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 • 89 Serap TOKSOY İl Planlama Uzmanı

Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı (AREM)

 • 90 Mehmet KOCA İl Planlama Uzman Yrd.

Sınır Yönetimi Bürosu

 • 91 Erdem Mehmet KURT İl Planlama Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 • 92 Dilek BİLGİN İl Planlama Uzmanı
 • 93 Ahmet SOLMAZ İl Planlama Uzmanı

Proje Çalışma Grubu

 • 94 Burak ÇANKAYA Proje Çalışma Grubu Üyesi

III. GRUP KATILIMCI LİSTESİEdit

RASİM Belge

Rasim Belge Ağrı Vali Yrd.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel

Recep Yüksel Antalya Vali Yrd.

Erolturkmen

Erol Türkmen Denizli Vali Yrd.

Uzeyir-yilmaz

Üzeyir Yılmaz Elazığ Vali Yrd.

Erdinç Dolu

Erdinç Dolu Kars Vali Yrd.

H.Erkal

Hasan Erkal Kastamonu Vali Yrd.

A.uçgun

Abdullah Uçgun Niğde Vali Yrd.

Abdul-rauf-ulusoy

Abdul Rauf Ulusoy Sakarya Vali Yrd.

Bilgihan Bayar

Bilgihan Bayar Tokat Vali Yrd.

İbrahim Dündar

İbrahim Dündar Van Vali Yrd.

C.Arık

Cihat Arık Batman Vali Yrd.

 • 1.Eğitim (Modül 1) Antalya
 • 2.Eğitim (Modül 2) Antalya
 • 3.Eğitim (Modül 3) Antalya

2015 yılı Eylül ayı içerisinde düzenlenecek olup, kesin tarihler ilerleyen dönemde bilahare bildirilecektir.


Afyonkarahisar Valiliği

 • 1 Haydar KIılınç İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 2 Resul Bakar İl Planlama Uzmanı

Ağrı Valiliği

 • 3 Rasim Belge Vali Yardımcısı
 • 4 Barış Ülker İl Planlama ve Koord. Müdür V.(İl Planlama Uzman Yrd.)

Ankara Valiliği

 • 5 Hatice Demirtaş İl Planlama ve Koord. Müdür V.
 • 6 Erdem Timur İl Planlama Uzmanı
 • 7 Celal Araz İl Planlama Uzman Yrd.

Antalya Valiliği

 • 8 Recep Yüksel Vali Yardımcısı
 • 9 Erdoğdu Öksüz İl Planlama ve Koord. Müdürü

Bilecik Valiliği

 • 10 Yasin Kandemir İl Planlama Uzmanı

Bitlis Valiliği

 • 11 Ahmet Şahin İl Planlama ve Koord. Müdürü

Çankırı Valiliği

 • 12 Gazi Baykaler İl Planlama ve Koord. Müdürü

Çorum Valiliği

 • 13 Ferhat Bozkurt İl Planlama Uzman Yrd.

Denizli Valiliği

 • 14 Erol Türkmen Vali Yardımcısı
 • 15 Ali Duras İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 16 Nesrin Öz İl Planlama Uzmanı

Edirne Valiliği

 • 17 Ali Altındal İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Elazığ Valiliği

 • 18 Üzeyir Yılmaz Vali Yardımcısı
 • 19 Hakan Güneş İl Planlama Uzmanı

Erzincan Valiliği

 • 20 S. Koray Işıkgöz İl Planlama Uzmanı

Gümüşhane Valiliği

 • 21 İhsan Altuntaş İl Planlama ve Koord. Müdürü

Hatay Valiliği

 • 22 Mustafa Gürbüz İl Planlama Uzman Yrd.

Isparta Valiliği

 • 23 Gökhan Yıldız İl Planlama ve Koord. Müdür V.

İstanbul Valiliği

 • 24 Çiğdem Pekin İl Planlama Uzmanı
 • 25 Zafer Kır İl Planlama Uzmanı

İzmir Valiliği

 • 26 Ahmet Akdeniz İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 27 Akın Erdener Keçeli İl Planlama Uzmanı

Kars Valiliği

Kastamonu Valiliği

 • 29 Hasan Erkal Vali Yardımcısı
 • 30 Ayhan Karabulut İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 31 Bülent Erdem İl Planlama Uzmanı
 • 32 Şükrü Alperen Göktaş İl Planlama Uzman Yrd.

Kırşehir Valiliği

 • 33 Galip Aslan İl Planlama Uzman Yrd.

Kocaeli Valiliği

 • 34 Lütfi Özyurt İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Konya Valiliği

 • 35 İbrahim Şenkon İl Planlama Uzman Yrd.
 • 36 Bayram Korkmaz İl Planlama Uzman Yrd.

Malatya Valiliği

 • 37 Osman Urmak İl Planlama Uzmanı
 • 38 Volkan Özer İl Planlama Uzman Yrd.

Manisa Valiliği

 • 39 Ali Nizam Arslan İl Planlama Uzman Yrd.

Kahramanmaraş Valiliği

 • 40 Hüsamettin Bulut İl Planlama ve Koord. Müdürü

Muğla Valiliği

 • 41 Onur Aktaş İl Planlama Uzmanı

Muş Valiliği

 • 42 Hasan Asi İl Planlama Uzmanı

Niğde Valiliği

 • 43 Abdullah Uçgun Vali Yardımcısı
 • 44 Zafer Baycan İl Planlama ve Koord. Müdürü

Sakarya Valiliği

 • 45 Abdul Rauf Ulusoy Vali Yardımcısı
 • 46 Hüsamettin Aytaş İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 47 Mehmet Canpolat İl Planlama Uzmanı

Siirt Valiliği

 • 48 Mehmet Naim Akgül İl Planlama Uzman Yrd.

Sivas Valiliği

 • 49 Selahattin Sukan İl Planlama Uzmanı
 • 50 Mustafa Koru İl Planlama Uzman Yrd.

Tekirdağ Valiliği

 • 51 Mahmut Çelik İl Planlama ve Koord. Müdürü

Tokat Valiliği

 • 52 Bilgihan Bayar Vali Yardımcısı
 • 53 Mehmet Boyraz İl Planlama ve Koord. Müdürü

Tunceli Valiliği

 • 54 Önder Yurdakul İl Planlama ve Koord. Müdürü

Şanlıurfa Valiliği

 • 55 Mustafa Sinan Ünal İl Planlama ve Koord. Müdürü

Uşak Valiliği

 • 56 Mahmut Kandemir İl Planlama ve Koord. Müdürü

Van Valiliği

 • 57 İbrahim Dündar Vali Yardımcısı
 • 58 Cüneyt Halidi İl Planlama ve Koord. Müdür V.(İl Planlama Uzmanı)

Yozgat Valiliği

 • 59 Mustafa Ürün İl Planlama ve Koord. Müdürü

Karaman Valiliği

 • 60 Ş. Seher Kuruçay İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Kırıkkale Valiliği

 • 61 Serap Akın İl Planlama ve Koord. Müdürü

Batman Valiliği

 • 62 Cihat Arık Vali Yardımcısı
 • 63 Cihan Kınay İl Planlama ve Koord. Müdür V.

Ardahan Valiliği

 • 64 Deniz Pişkin Vali Yardımcısı
 • 65 Mehmet Koç İl Planlama ve Koord. Müdürü

Iğdır Valiliği

 • 66 Nihat Kahraman İl Planlama ve Koord. Müdürü

Yalova Valiliği

 • 67 İlyas Özdemir İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 68 Mustafa Kemal Altı İl Planlama Uzmanı

Karabük Valiliği

 • 69 Hüseyin Zefer İl Planlama ve Koord. Müdürü

Kilis Valiliği

 • 70 Hakan Ezgi Vali Yardımcısı
 • 71 Mehmet Ali Öztürk İl Planlama ve Koord. Müdürü

Osmaniye Valiliği

 • 72 Mehmet Mart İl Planlama ve Koord. Müdürü
 • 73 Bayram İnce İl Planlama Uzman Yrd.

Kazan Belediyesi

 • 74 Bünyamin Zile İl Planlama Uzmanı

Türkiye Belediyeler Birliği

 • 75 Yüksel Koçak Mali Hizmetler Müdürü

İl Planlama Uzmanı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

 • 76 Mustafa Ayık İl Planlama Uzmanı
 • 77 Burhan Yavuz İl Planlama Uzmanı
 • 78 Baki İlgün İl Planlama Uzmanı
 • 79 H. İlker Eroğlu İl Planlama Uzmanı

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 • 80 Ülkü Yeğengil İl Planlama Uzmanı

Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı (AREM)

 • 81 Fatih Namlı İl Planlama Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 • 82 Filiz ÖZKAN Aldemir İl Planlama Uzmanı

Pilot İller Çalışma Grubu Üyeleri 83-100 İsimler Daha Sonra Belirlenecektir!!!

Katılımcılara bilgi notu 1.grupEdit

Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğiticilerin Eğitimi Programı Katılımcılar için Önemli BilgilerEdit

 • 1. Toplantı Daveti

Yerel yatırım planlamasında koordinasyon ve analiz konularında eğiticilerin eğitimi programı için resmî davet İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılmış bulunmaktadır.

 • 2. Katılımcılar

Toplantıya proje kapsamındaki 81 ilden vali yardımcıları, il planlama ve koordinasyon müdürleri, il planlama uzmanları ve uzman yardımcıları davet edilmiştir. Toplamda 300 kişiye yönelik tasarlanmış olan program 100’er kişilik 3 grup halinde uygulanacaktır. Analiz ve planlama, proje hazırlama ve fizibilite, izleme değerlendirme ve hukuki uygunluk başlıklı 3 modülden oluşan eğiticilerin eğitimi programının 2. Modülü 3-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında ilk gruba yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

 • 3. Toplantı Yeri

Yerel yatırım planlamasında koordinasyon ve analiz konularında eğiticilerin eğitimi programının ikinci modülü Antalya’da yapılacaktır. Toplantının yapılacağı otele ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Queen’s Park Resort Akdeniz Cad. No:9, Tekirova/Antalya Tel: [tel:0 (242) 821 55 50 0 (242) 821 55 50]

 • 4. Konaklama

Antalya dışından gelecek katılımcılar için toplantının yapılacağı otelde proje kaynaklarından azami 6 gece konaklama sağlanabilecektir. Bu kapsamdaki konaklama için otele girişler 3 Mayıs 2015 Pazar günü saat 12:00’de başlayacaktır. Otelden çıkışların ise 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 12:00’de tamamlanması gerekmektedir. Toplantı katılımcısı olmayan kişilere (eş, çocuk, şoför ve koruma dâhil olmak üzere) proje tarafından konaklama sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle bu tür düzenlemelerin katılımcıların kendileri tarafından, bu toplantının organizasyonunu üstlenen Elsenal Seyahat Acentası’ndan Selma Atalı ile selma@elsenal.com e-posta adresi ya da [tel:0242 324 93 93-94 0242 324 93 93-94] santral telefonu üzerinden iletişime geçilerek önceden yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 • 5. Ulaşım

Şehir dışından Antalya’ya hava yoluyla ulaşım giderlerinin karşılanmasını talep eden katılımcılarımız için seyahat düzenlemeleri, Elsenal Seyahat Acentası tarafından yapılacak olup, katılımcıların adı geçen Acentayla mutabık kalınan uçuş saatlerine riayet etmeleri beklenmektedir. (Uçakla gelecek katılımcıların biniş kartlarını saklayarak, toplantı sırasında adı geçen Acenta yetkililerine iletmeleri gerekmektedir.) Geliş havalimanı bulunduğu il merkezinde olmayan katılımcılarımızın havalimanına toplu taşıma ile ulaşım giderleri, talep etmeleri halinde bilet karşılığı olacak biçimde toplantı sırasında ödenecektir. Antalya’da havalimanı ile otel arasında ulaşım için Elsenal Seyahat Acentası tarafından servis hizmeti sunulacak ve gerekli bilgiler bilet kesim işlemi sırasında iletilecektir. Hava yolu dışındaki toplu taşıma araçları (otobüs ve tren) ile seyahat edecek katılımcılarımızın Antalya’ya toplu taşıma ile ulaşım giderleri, talep etmeleri halinde bilet karşılığı olacak biçimde toplantı sırasında ödenecektir. Özel araçlarıyla gelecek katılımcıların yakıt giderlerinin ve yukarıda sıralananlar dışındaki şehir içi ulaşım giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı hususunu dikkatlerinize sunarız.

 • 6. Yemekler

Toplantı katılımcılarımıza 3 Mayıs 2015 giriş tarihinden, 9 Mayıs 2015 çıkış tarihine kadar alkolsüz her şey dahil yiyecek ve içecek hizmeti sunulacaktır. Bunlar dışında katılımcılar tarafından otelde yapılacak tüm harcamaların kişisel olarak karşılanması gerekecektir.

ÖNEMLİ NOT Otel ve ulaşımla ilgili ayarlamalar projemiz kanalıyla yaptırılmakta olduğundan lütfen toplantıyla ilgili sorularınız için öncelikle Proje Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçiniz!

 • Tel: [tel:0 312 44 66 999 0 312 44 66 999]
 • Faks: [tel:0 312 44 63 111 0 312 44 63 111]
 • E-posta: info@tulip.org.tr

Katılımcılara not II. grupEdit

Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğiticilerin Eğitimi Programı Katılımcılar için Önemli BilgilerEdit

 • 1. Toplantı Daveti

Yerel yatırım planlamasında koordinasyon ve analiz konularında eğiticilerin eğitimi programı için resmî davet İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılmış bulunmaktadır.

 • 2. Katılımcılar

Toplantıya proje kapsamındaki 81 ilden vali yardımcıları, il planlama ve koordinasyon müdürleri, il planlama uzmanları ve uzman yardımcıları davet edilmiştir. Toplamda 300 kişiye yönelik tasarlanmış olan program 100’er kişilik 3 grup halinde uygulanacaktır. Analiz ve planlama, proje hazırlama ve fizibilite, izleme değerlendirme ve hukuki uygunluk başlıklı 3 modülden oluşan eğiticilerin eğitimi programının 2. Modülü 10-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında ikinci gruba yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

 • 3. Toplantı Yeri

Yerel yatırım planlamasında koordinasyon ve analiz konularında eğiticilerin eğitimi programının ikinci modülü Antalya’da yapılacaktır. Toplantının yapılacağı otele ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Club Hotel Phaselis Rose Merkez Mah. Akdeniz Caddesi, Tekirova Tel: [tel:0 (242) 821 47 80 0 (242) 821 47 80]

 • 4. Konaklama

Antalya dışından gelecek katılımcılar için toplantının yapılacağı otelde proje kaynaklarından azami 6 gece konaklama sağlanabilecektir. Bu kapsamdaki konaklama için otele girişler 10 Mayıs 2015 Pazar günü saat 12:00’de başlayacaktır. Otelden çıkışların ise 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 12:00’de tamamlanması gerekmektedir. Toplantı katılımcısı olmayan kişilere (eş, çocuk, şoför ve koruma dâhil olmak üzere) proje tarafından konaklama sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle bu tür düzenlemelerin katılımcıların kendileri tarafından, bu toplantının organizasyonunu üstlenen Elsenal Seyahat Acentası’ndan Selma Atalı ile selma@elsenal.com e-posta adresi ya da [tel:0242 324 93 93-94 0242 324 93 93-94] santral telefonu üzerinden iletişime geçilerek önceden yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 • 5. Ulaşım

Şehir dışından Antalya’ya hava yoluyla ulaşım giderlerinin karşılanmasını talep eden katılımcılarımız için seyahat düzenlemeleri, Elsenal Seyahat Acentası tarafından yapılacak olup, katılımcıların adı geçen Acentayla mutabık kalınan uçuş saatlerine riayet etmeleri beklenmektedir. (Uçakla gelecek katılımcıların biniş kartlarını saklayarak, toplantı sırasında adı geçen Acenta yetkililerine iletmeleri gerekmektedir.) Geliş havalimanı bulunduğu il merkezinde olmayan katılımcılarımızın havalimanına toplu taşıma ile ulaşım giderleri, talep etmeleri halinde bilet karşılığı olacak biçimde toplantı sırasında ödenecektir. Antalya’da havalimanı ile otel arasında ulaşım için Elsenal Seyahat Acentası tarafından servis hizmeti sunulacak ve gerekli bilgiler bilet kesim işlemi sırasında iletilecektir. Hava yolu dışındaki toplu taşıma araçları (otobüs ve tren) ile seyahat edecek katılımcılarımızın Antalya’ya toplu taşıma ile ulaşım giderleri, talep etmeleri halinde bilet karşılığı olacak biçimde toplantı sırasında ödenecektir. Özel araçlarıyla gelecek katılımcıların yakıt giderlerinin ve yukarıda sıralananlar dışındaki şehir içi ulaşım giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı hususunu dikkatlerinize sunarız.

 • 6. Yemekler

Toplantı katılımcılarımıza 10 Mayıs 2015 giriş tarihinden, 16 Mayıs 2015 çıkış tarihine kadar alkolsüz her şey dahil yiyecek ve içecek hizmeti sunulacaktır. Bunlar dışında katılımcılar tarafından otelde yapılacak tüm harcamaların kişisel olarak karşılanması gerekecektir. ÖNEMLİ NOT Otel ve ulaşımla ilgili ayarlamalar projemiz kanalıyla yaptırılmakta olduğundan lütfen toplantıyla ilgili sorularınız için öncelikle Proje Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçiniz!

 • Tel: [tel:0 312 44 66 999 0 312 44 66 999]
 • Faks: [tel:0 312 44 63 111 0 312 44 63 111]
 • E-posta: info@tulip.org.tr

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

http://www.tulip.org.tr/tr-tr/

Üst Yazı

Eğitim Programı

Katılımcılar için Önemli Bilgiler

Katılımcı Listesi

Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğiticilerin Eğitimi Programı: Takvim ve Katılımcı Listesi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.