FANDOM


Bakınız

Şablon:YSÖP - d


YSÖP
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı
YSÖP Değerlendirme Toplantısı
YSÖP Yönerge ve Klavuzu
YSÖP yönerge ve klavuzu

Bursa MEM/YSÖP
YSÖP/Bursa
Şevket Barca
İl Kood. :Şemşettin Bayram
10 -14 yaş arası 499 öğrenci var... (Yıldırım'da 188, İnegöl'de 103 , Osmangazi 60 , Nilüfer 60, Orhangazi 15, Gürsu 14, Gemlik 8 Harmancık 7, Karacabey 6, Kestel 10, MKP 18, YŞ 4, Orhaneli 0) 1998- 2000 yaş grubu hedef kitle.)
ADEY de kaç 500 öğrenci var . + Saklı nüfus... Roman mahallesinde MKemalpaşa'da 10 kişi çıktı.???

ADEY
İlköğretim Okulları İçin Aşamalı Devamsızlık Yönetim Modeli
ADEY/Bursa

GAZETE 001

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Yönerge ve Uygulama Kılavuzu

“Temel eğitim döneminde çocuğu kendi yaş grubu içinde arkadaşları ile birlikte yetiştirme değişmez bir hedeftir; öğretmen, programlar, öğrenci akışını düzenleyen kurallar gibi unsurların hepsi değişkendir ve çocuğu yetiştirme görevinde bir araçtır.”
Dokuzuncu Millî Eğitim Şurası , 1974

KOORDİNATÖR :Edit

Faik KAZANCI (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü )

HAZIRLAYANLAREdit

  1. Hediye ATICI ARICAN (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü)
  2. Metin AYDEMİR (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü)
  3. Kamil TOPÇU (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü)
  4. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü )
  5. Aişe AKPINAR (EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri)
  6. İzzet ÇEVİK(EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri)
  7. Fatma ÖZDEMİR ULUÇ (UNICEF Türkiye Temsilciliği)
  8. Ertan KARABIYIK (UNICEF Türkiye Temsilciliği )

Yönerge ve Uygulama Kılavuzu, uygulamalardan edinilen deneyimler ışığında Nisan 2010’da MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü , uygulayıcılar ve UNICEF Teknik Ekibi tarafından gözden geçirilerek ikinci baskıya hazırlanmıştır.

İçindekilerEdit

YÖNERGE .......................................................................................................................................... 7

KILAVUZ .......................................................................................................................................... 19

[Bölüm 1]

Yetiştirici Sınıfların Amacı, Kapsamı ve İlkeleri .................................................................................. 21

1.1. Amaç ..................................................................................................................................... 21

1.2. Hedef Gruplar ....................................................................................................................... 21

1.3. Temel İlkeler .......................................................................................................................... 24

[Bölüm 2]

Yetiştirici Sınıf Uygulamalarında Kurumsal İşleyiş ............................................................................. 29

2.1. Yetiştirici Sınıflar Komisyonu ................................................................................................. 29

2.2. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Uygulama Süreci ve Sorumlu Kuruluşlar .......................... 35

[Bölüm 3]

Yetiştirici Sınıflarda Eğitim - Öğretim ................................................................................................ 57

3.1. Eğitim - Öğretim Yılı .............................................................................................................. 57

3.2. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programları ...................................................................................... 58

3.3. Yetiştirici Sınıflarda Nakil ....................................................................................................... 61

3.4. Sınıf Oluşturma .................................................................................................................... 66

3.5. Devam ve Ortaöğretime Geçiş ............................................................................................ 68

3.6. Eğitime Erişimi Kolaylaştırma ............................................................................................... 69

3.7. Başarının Değerlendirilmesi ................................................................................................. 69

3.8. YSÖP Uygulamalarında Kullanılacak Formlar ve Öğrenci Dosyası ......................................... 70

[Bölüm 4]

İzleme ve Değerlendirme ................................................................................................................. 73

4.1. İzleme ve Değerlendirme Nedir ve Niçin Yapılır? .................................................................. 73

4.2. İzleme ve Değerlendirme Kimler Tarafından Yapılır? ............................................................. 75

4.3. Düzeylere Göre İlköğretim Kurumlarının İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları ................... 75

EKLER .............................................................................................................................................. 93

Örnek Formlar ve Tablolar

Örnek Formlar

Örnek 1: Doldurulmuş EK-1 Formu ................................................................................................... 31

Örnek 2: Doldurulmuş EK-1A Formu ................................................................................................ 40

Örnek 3: Doldurulmuş EK-2 Formu ................................................................................................... 44

Örnek 4: Doldurulmuş EK-3 Formu ................................................................................................... 49

Örnek 5: Doldurulmuş EK-3A Formu ................................................................................................ 50

Örnek 6: Doldurulmuş EK-4 Formu ................................................................................................... 53

Örnek 7: Doldurulmuş EK-5 Formu ................................................................................................... 65TablolarEdit

Tablo 1: Eğitim - Öğretim Durumu ve Yaşa Göre Yetiştirici Sınıflara Alınacaklar ................................. 22

Tablo 2: Faaliyet Düzeyleri ve Sorumlu Birimler ................................................................................ 35

Tablo 3: Sorumlu Birimler ve Görevleri .............................................................................................. 36

Tablo 4: Yetiştirici Sınıf Uygulamaları ve İşleyiş Süreci ...................................................................... 38

Tablo 5: Yetiştirici Sınıflarda Haftalık Ders Çizelgesi .......................................................................... 60

Tablo 6: Öğrencilerin Alacağı Programlar ve Devam Edecekleri İlköğretim Sınıfları .......................... 62

Tablo 7: Öğrencilerin YSÖP’nı Tamamlama Durumu ve Zamanına Görev Geçişler ............................ 63


YÖNERGE Edit

Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatında 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile birlikte yer bulan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge ” 10.07.2008 tarih ve 149 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Bu yönerge ile 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 yaş grubunda olup eğitimlerini akranlarıyla birlikte sürdürememişçocukların (01 Ekim 1994 - 30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) ilköğretime devamlarının sağlanması, hedef grubun özelliklerini dikkate alarak oluşturulacak özel bir programla eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, sürecin yapılandırılması ve konu ile ilgili tüm çalışmaların değerlendirilmesinin esasları düzenlenmiştir.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA YETİŞTİRİCİ SINIF AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEBİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

Amaç


MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocukların, ilköğretime devamlarını sağlayacak olan yetiştirici sınıf öğretim programları ile eğitim öğretimin düzenlenmesi, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam


MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yetiştirici sınıflarda uygulanacak öğretim programları ile öğretimin düzenlenmesi, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 27.08.2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: İlköğretim Genel Müdürlüğünü,

c) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,

ç) Yetiştirici Sınıflar Komisyonu: Yetiştirici sınıflara ilişkin çalışmaların il ve ilçede planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için oluşturulan komisyonu,

d) Planlama ve Değerlendirme Komisyonu: Yetiştirici sınıf açacak ilköğretim okullarında hizmetlerin planlanması ve değerlendirilmesi için oluşturulan 10 komisyonu,

e) Yetiştirici Sınıf: Zorunlu ilköğretim çağında bulundukları hâlde öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocukları, ilköğretime hazırlamak ve devamlarını sağlamak amacıyla açılan sınıfı,

f) Yetiştirici Sınıf Kapsamındaki Çocuklar: Yetiştirici sınıflara devam etmesi gereken çocukları,

g) Yetiştirici Sınıf Öğretim Programları: İlköğretim programları esas alınarak yetiştirici sınıflarda uygulanmak üzere hazırlanmış öğretim programlarını,

ğ) Rehberlik Programı: Zorunlu eğitim çağında olan ve yaşıtlarıyla öğrenim görememiş çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve kişisel özelliklerini tanımaları,bu özelliklerini diğer kişilerle olan etkileşimlerinde kullanabilmeleri ve okula uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen programı,

h) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

ı) Misafir Öğrenci: Yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı içinde tamamlayıp öğretim yılı sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarının ilgili sınıfına devam ettirilen, ancak sınıf içi yapılan çalışmalarda puanla değerlendirilmeyen öğrenciyi,

i) Adrese Dayalı Kayıt: Öğrenci yerleştirme komisyonunun ilköğretim kurumları için belirlemiş olduğu kayıt bölgesine göre yapılan öğrenci kaydını,ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR Edit

Yetiştirici Sınıflara Alınacaklar

MADDE 5- (1) Yetiştirici sınıf uygulamaları 10-14 yaş gurubundaki çocukları kapsar.

Bu yaş gurubunu 2008 yılının Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını bitirmemiş çocuklar oluşturur.

(2) Yetiştirici sınıf uygulamalarına; 10-14 yaş grubundaki okula hiç kayıt yaptırmamış, hâlen ilköğretime kayıtlı olup devamsız duruma düşmüş çocuklar ve öğrenciler alınır.

(3) Çeşitli nedenlerle ilköğretime geç dâhil edilmiş ve sınıf tekrarı nedeni dışında yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrenciler alınır. Ancak, bu çocuklardan devam ettiği sınıfa uyum sağlayanlar yetiştirici sınıf uygulamalarına dâhil edilmeyebilir.

İlkeler

MADDE 6- (1) Yetiştirici sınıf uygulamasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:


a) Her ilköğretim kurumu, öğrenci aldığı çevrede yetiştirici sınıf kapsamında bulunan çocukların tespiti, ailelerinin iknası ve çocukların öğretime devamlarını sağlamaktan sorumludur. Bu durumdaki çocukların eğitim ve öğretimleri yetiştirici sınıf açılan ilköğretim kurumlarında yapılır.

b) Yetiştirici sınıfların ilköğretim kurumlarında açılması esastır. Ancak, yeterli derslik bulunmaması hâlinde mülki amirliklerce gerekli tedbir alınır.

c) Yetiştirici sınıf uygulamalarının temel amacı öğrencinin intibak ettirileceği sınıfa hazırlamaktır.

ç) Yetiştirici sınıf öğretim programlarında aynılık yerine denklik ilkeleri uygulanır,bu denklik sadece öğrencinin ilköğretim kurumlarındaki düzeyine uygun sınıfa intibakı için geçerlidir.

d) Yetiştirici sınıf uygulamalarından yararlanacak çocuklar, öğretim durumları ve yaşlarına uygun olan yetiştirici sınıf programlarına alınır.

e) Yetiştirici sınıfta, öğrencilerin temel yaşam becerilerini güçlendirmelerine öncelik verilir.

f) Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayan öğrencilerin, yaş ve öğretim durumlarına uygun sınıflara devamları sağlanır.

g) Öğrenciler, yetiştirici sınıf programlarının her birine yalnızca bir defa alınır.Yetiştirici Sınıf Uygulama Zamanı

MADDE 7- (1) Yetiştirici sınıflarda öğretime farklı tarihlerde başlanabilir. Bu sınıflardaki öğrencilerin öğretimi, aynı ders yılı içerisinde yapılır. Yetiştirici sınıf programının ders yılı bitmeden önce tamamlanması hâlinde öğrenciler, ders yılının

sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumunda misafir

öğrenci olarak bu Yönergenin 21 inci maddesinde belirtilen sınıfa devam ettirilirler.

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu ve Görevleri

MADDE 8- (1) Yetiştirici sınıf uygulamalarının il ve ilçe düzeyinde planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek üzere; illerde millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürü ya da şube müdürünün başkanlığında; en az bir; ilköğretim okulu müdürü, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve rehber öğretmen ile varsa bir yatılı ilköğretim bölge okulu müdüründen yetiştirici sınıflar komisyonu oluşturulur. İhtiyaç duyulması hâlinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce, komisyondaki üye sayısı artırılabilir.

(2) Komisyon, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemi, toplantı gününden en az beş iş günü önce komisyon üyelerine gönderilir. Komisyon, gündemindeki konuları görüşerek oy çokluğuyla karara bağlar. Toplantıda alınan kararların tutanağı,başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(3) Komisyon;

a) İlköğretim okulları, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ve e-okul veri tabanından tespit edilen yetiştirici sınıflara alınacak çocuklarla ilgili bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

b) Yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumlarını ve bu kurumların öğrenci alacağı çevreyi belirlemek,

c) Yetiştirici sınıf ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaları planlamak, izlemek ve değerlendirmek,

ç) Yetiştirici sınıf uygulamalarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin bu konudaki yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,

d) Okullardan gelen yetiştirici sınıf açma tekliflerini değerlendirmek ve mülki amirin onayına sunmak,

e) Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin önerileri değerlendirerek çözüm bulmak,

f) İl ve ilçe yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin ocak ve temmuz aylarında planlama ve değerlendirme raporu hazırlayarak millî eğitim müdürlüğüne sunmak,

g) İlköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan ikna ekiplerinin çalışmalarına destek sağlamak,gibi başlıca görevleri yapar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :EĞİTİM ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ Edit

Tespit ve Kayıt

MADDE 9- (1) İlköğretim kurumları yöneticileri, öğrenci kaydettikleri çevrede ikamet eden ve yetiştirici sınıf kapsamında olan çocuklar ile varsa yaşça taşıma kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki çocukların ilköğretimi tamamlamalarından birinci derecede sorumludur. Bu kurumlar, öğrenci kayıt ettiği çevrede bulunan yetiştirici sınıf kapsamındaki çocukları, e-okul, okul kayıtları ve diğer kaynaklardan edindikleri bilgilerle adrese dayalı olarak belirler ve okula kayıt olmayan çocukları kaydeder. Bu çocukların yaş ve eğitim durumlarıyla ilgili bilgilerini içeren Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formunu (EK-1) düzenleyerek yetiştirici sınıflar komisyonuna gönderir.

Okula Kazandırma

MADDE 10- (1) Yetiştirici sınıf kapsamındaki çocukların okula kazandırma çalışmaları,ikamet adreslerine göre, öğrenimlerine devam etmeleri gereken ilköğretim kurumunca gerçekleştirilir.

(2) Her ilköğretim kurumu bünyesinde çocukların okula kazandırılmaları için ikna

çalışmalarını yürütmek amacıyla okul müdürü, öğretmen, muhtar, din görevlisi,

sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve toplum önderlerinden oluşan ekipler kurulur.

Bu ekipler ailelerin iknasında özel hazırlanmış materyalleri kullanırlar.

(3) İlköğretim kurumları, yetiştirici sınıflar komisyonundan aldıkları bilgi ve yönlendirmeler doğrultusunda çocukların okula kazandırma çalışmalarını planlar ve yürütür.Okula kazandırma çalışmalarıyla ulaşılan her çocuk için Yetiştirici Sınıf Çocuk veya Öğrenci Bildirim Formu (EK-2) doldurulur. Okula kazandırma çalışmaları başarıyla sonuçlanan çocukların bu formları, yetiştirici sınıfa devam edecekleri ilköğretim kurumuna gönderilir. Ayrıca Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırma Çalışmaları Form’u (EK-3) ile de komisyona bilgi verilir.

(4) Okula kazandırma çalışmaları, EK-1 Formunda yer alan çocukların tümü okula kazandırılıncaya kadar devam eder.


Nakil


MADDE 11- (1) İlköğretim kurumlarınca yetiştirici sınıf kapsamındaki öğrencilerin nakilleri, yetiştirici sınıf açmakla görevlendirilen ilköğretim kurumuna yapılır.

(2)Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumları, kendilerine ulaşan EK-2 Formundaki bilgiler doğrultusunda çocukların yaş ve eğitim durumlarını dikkate alarak ilgili yetiştirici sınıf öğretim programına nakillerini yapar.

(3) Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayan veya tamamlayamayan öğren-

cilerin, programların bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Yetiştirici

Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan/Tamamlayamayanlara İlişkin Nakil Belgesi

(EK-5) ile adrese dayalı olarak devam etmesi gereken ilköğretim kurumlarına nakil-

leri yapılır.

(4) Yetiştirici sınıf öğretim programına devam ederken ikametgâh adresi değişen

öğrencinin nakli, devam ettiği program sonunda yeni ikametgâh adresinin bulundu-

ğu yerleşim yerindeki yetiştirici sınıf öğretim programını uygulayan okula yapılır.

(5) Nakiller bu Yönergenin 20, 21 ve 22 inci madde hükümlerine göre yapılır.

Planlama ve Değerlendirme Komisyonu ve Görevleri

MADDE 12- (1) Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumu müdürü, belirleyeceği müdür yardımcısı veya öğretmenin başkanlığında bir rehber öğretmen ve bir sınıf öğretmeninden planlama ve değerlendirme komisyonunu oluşturur. Müdür, ihtiyaç hâlinde komisyona programlardaki derslere göre branş öğretmenlerini de dahil edebilir. Bu nitelikte personel bulunmayan ilköğretim kurumlarında komisyon, mevcut yönetici ve öğretmenler esas alınarak oluşturulur.

(2) Planlama ve değerlendirme komisyonu, çocukların yaş ve eğitim durumları ile gelişim özelliklerini dikkate alarak;

a) Uygulanacak yetiştirici sınıf programları ile programların başlangıç ve bitiş tarihlerini,

b) Hangi sosyal etkinliklerin uygulanacağını ve uygulama süresini,

c) Her yetiştirici sınıf programına ait haftalık ders dağıtım çizelgesini,

ç) Öğretmen ve sınıf ile eğitim öğretim materyali durumunu, içeren Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öneri Formu’nu (EK-4) hazırlar.

(3) Ek-4 Formu, yetiştirici sınıf açma teklifi ile birlikte okul müdürlüğünce yetiştirici sınıflar komisyonuna gönderilir.

(4) Planlama ve değerlendirme komisyonu yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda okul aile birliği ile işbirliği yapar.

Yetiştirici Sınıfların Açılması

MADDE 13- (1) Yetiştirici sınıfların, öğrencilerin yaş ve öğrenim durumlarına göre ayrı ayrı ve en az 10 en fazla 20 öğrenci ile açılması esastır.

Ancak;

a) Farklı yaş gruplarından aynı yetiştirici sınıf öğretim programını izleyecek en az 10 öğrencinin bulunması hâlinde yetiştirici sınıf açılır.

b) Yetiştirici sınıf 1-3 A, 1-3 B veya 4-5 Programlarına devam edecek en az 10 öğrencinin bulunması hâlinde birleştirilmiş sınıf açılabilir.

(2) Yukarıdaki seçeneklere göre sınıf oluşturulamayan durumlarda Yetiştirici Sınıf Komisyonu gerekli tedbirleri alır.

Devam Zorunluluğu

MADDE 14- (1) Yetiştirici sınıf öğretim programlarına katılan öğrencilerin okula devamları zorunludur.

(2) Öğrencilerin yetiştirici sınıf öğretim programını öğretim yılı içinde tamamlayıp adrese dayalı olarak nakillerinin yapıldığı ilköğretim kurumunda öğretim yılı sonuna kadar devamları sağlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :PROGRAM VE GEÇİŞLER Edit

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programları

MADDE 15- (1) Yetiştirici sınıf öğretim programları, uygulanmakta olan ilköğretim programları çerçevesinde hazırlanır.

Bu sınıflarda;

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 A,

b) Yetiştirici Sınıf 1-3 B,

c) Yetiştirici Sınıf 4-5,

ç) Yetiştirici Sınıf 6-7,

olmak üzere öğretim programları uygulanır.

(2) Her öğretim programında, yetiştirici sınıf için belirlenmiş zorunlu ve seçmeli dersler, sosyal etkinlikler ile rehberlik faaliyetlerine yer verilir.


Zorunlu Dersler


MADDE 16- (1) Zorunlu dersler, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Trafik Güvenliği derslerinden oluşur.

Seçmeli Dersler

MADDE 17- (1) Öğrencilerin ilköğretime devamlarını kolaylaştırmak amacıyla yetiştirici sınıf öğretim programlarında seçmeli derslere yer verilir.

(2) İlköğretimde okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden yetiştirici sınıfın zorunlu dersleri arasında yer almayanlar, yetiştirici sınıflarda seçmeli ders olarak okutulur.Bu dersler ve süreleri, planlama ve değerlendirme komisyonunca belirlenir. Yetiştirici Sınıf 6-7 programının seçmeli dersleri belirlenirken Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi çerçevesinde yapılacak sınavların kapsadığı dersler de dikkate alınır.


Rehberlik Faaliyetleri


MADDE 18- (1) Eğitim sistemi dışında kalan çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve kişisel özelliklerini tanımaları, bu özelliklerini diğer kişilerle olan etkileşimlerinde kullanabilme ve okula uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen rehberlik faaliyetleri her öğretim programı içerisinde uygulanır ve uygulama saati haftalık ders çizelgesinde belirtilir.


Sosyal Etkinlikler


MADDE 19- (1) Öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak ve temel yaşam becerilerinin gelişimine yardımcı olmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenir.Yetiştirici Sınıf Öğretim Programlarını Öğretim Yılı Sonunda Tamamlayanların Geçiş Yapacakları İlköğretim Okulu Sınıfları

MADDE 20- (1) Yetiştirici sınıfa devam edecek öğrencilere eğitim ve yaş durumlarına göre verilecek programlar ile bir sonraki eğitim öğretim yılında devam edebilecekleri ilköğretim okulu sınıfları aşağıda belirtilmiştir. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle

(1 Ekim 1994 - 30 Eylül 1999 arasında doğanlar)

a) 10-11 yaş grubunda;

1. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programlarını tamamladıktan sonra 4 üncü sınıfa,

2. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1-3 B Programını tamamladıktan sonra 4 üncü sınıfa,

b) 12-13 yaş grubunda;

1. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programları ile Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

2. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve 4-5 Programlarını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

3. İlköğretimin 3 üncü veya 4 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler; Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

c) 14 yaşında;

1. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programları ile Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

2. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve 4-5 programlarını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

3. İlköğretimin 3 üncü veya 4 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler, Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamladıktan sonra 6 ncı sınıfa,

4. İlköğretim 5 inci sınıfı bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler, Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını tamamladıktan sonra 8 inci sınıfa kaydedilir. Öğretim Yılı İçinde Yetiştirici Sınıf Öğretim Programlarını Tamamlayanların Geçiş Yapacakları İlköğretim Okulu Sınıfları

MADDE 21- (1) Yetiştirici sınıf öğretim programını öğretim yılı bitmeden tamamlayan öğrenciler, öğretim yılı sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları

ilköğretim kurumlarının;

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 Programlarını tamamlayanlar 3 üncü sınıfına,

b) Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını tamamlayanlar 5 inci sınıfına,

c) Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını tamamlayanlar 7 nci sınıfına devam ettirilir.

(2) Öğretim yılı sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarının ilgili sınıfına devam ettirilen öğrenciler yapılacak tüm uygulamalara misafir öğrenci olarak katılır.Yetiştirici Sınıf Öğretim Programlarını Tamamlayamayanların Geçiş Yapacakları İlköğretim Okulu Sınıfları

MADDE 22- (1) Yetiştirici sınıf öğretim programına kaydı veya nakli yapıldıktan sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olamayan ve çeşitli sebeplerle programı tamamlayamayan öğrenciler, adrese dayalı olarak kayıt olacağı ilköğretim

kurumunun;

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 A Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 1 inci sınıfına,

b) Yetiştirici Sınıf 1-3 B Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 2 incisınıfına,

c) Yetiştirici Sınıf 4-5 Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 4 üncü sınıfına,

ç) Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 6 ncı sınıfına nakledilir.

Başarının Değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) Yetiştirici sınıf 4-5 ve 6-7 Programlarında yer alan zorunlu derslerden en az iki yazılı sınav yapılır.

(2) Yetiştirici sınıf uygulamalarında;

a) Öğrencinin yetiştirici sınıf öğretim programı başarı puanı, programın içerdiği her sınıf için yılsonu başarı puanı,

b) Öğrencinin yetiştirici sınıf davranış puanı, programın içerdiği her sınıf için İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerince belirlenen yılsonu davranış puanı olarak değerlendirilir.

Ortaöğretime Geçiş

MADDE 24- (1) Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayarak öğrenimlerine 8 inci sınıfta devam eden öğrencilerin Ortaöğretim Yerleştirme Puanı esasına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına geçişleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır.


Tutulacak Defterler ve Dosyalar


MADDE 25- (1) Yetiştirici sınıflarda ilköğretim kurumlarında kullanılan çizelge, defter ve dosyalara ek olarak bu Yönergenin içeriğinde düzenlenen;

a) Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu (EK-1),

b) Yetiştirici Sınıf Çocuk veya Öğrenci Bildirim Formu (EK-2),

c) Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırılması Çalışmaları Formu (EK-3),

ç) Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öneri Formu (EK-4),

d) Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan/Tamamlayamayanlara İlişkin Nakil Belgesi (EK-5),

e) Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Durum Değerlendirme Raporu (EK-6),

f) Yetiştirici Sınıflara devam eden öğrenci için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre tutulan öğrenci dosyalarında EK- 2 ve EK- 6 formları yer alır.


BEŞİNCİ BÖLÜM :ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Edit

Hüküm Bulunmayan Hususlar

MADDE 26- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilköğretim kurumları mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 27- (1) Bu Yönerge ile 3.01.1994 tarihli ve 2398 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


KILAVUZ Edit

Yetiştirici sınıflar uygulaması ile zorunlu eğitim çağında olup öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle (01 Ekim 1994 - 30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) 10-14 yaş grubundaki çocukların eğitimlerine akranlarıyla birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri kısa sürede kazandırarak, ilköğretime erişimlerinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak üzere söz konusu

Yönergenin uygulanmasında yol göstermesi amacıyla bir kılavuza ihtiyaç duyulmuştur.Bu Kılavuz, yetiştirici sınıf uygulamalarında doğrudan veya dolaylı rol alan herkesin yararlanabileceği bir kaynak olarak hazırlanmıştır.Kılavuzda, yetiştirici sınıf uygulama sürecinin planlanması,kaynakların düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecine ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmektedir.

Kısaltmalar

ADKS-Adrese Dayalı Kayıt Sistemi

MEB-Milli Eğitim Bakanlığı

SHÇEK-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

PDK-Planlama ve Değerlendirme Komisyonu

STK-Sivil Toplum Kuruluşları

YİBO-Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

YSK-Yetiştirici Sınıflar Komisyonu

YSÖP-Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı


YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN BÖLÜM 1 AMACI, HEDEF GRUBU VE TEMEL İLKELERİ Edit

4306 Sayılı Kanun ile zorunlu eğitim süresinin 8 yıla çıkartılması, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde yürütülen yetiştirici sınıf uygulamalarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkartmıştır.

1.1

AMAÇ

Kanun ile belirlenen sekiz yıllık zorunlu eğitimi, tüm çocukların zorunlu eğitim çağında tamamlaması esastır. Bu sebeple zorunlu eğitim çağında olup okula devam edemeyen çocukların okula kazandırılması için özel önlemlerin alınması gerekir. Türkiye’de zorunlu eğitim çağında olup çeşitli sebeplerle eğitimlerini yaşıtlarıyla birlikte sürdürememiş çocukları okula kazandırma ve zorunlu eğitimlerini tamamlama fırsatları sunma çalışmaları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Yetiştirici sınıf uygulamalarının amacı, zorunlu eğitim çağı kapsamında olup öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 yaş grubundaki çocukların (01 Ekim 1994 – 30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) akranları ile birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri kazandırarak,ilköğretime kayıt ve devamlarını sağlamaktır.

1.2


HEDEF GRUPLAR


Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)’nın hedef grubu 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 yaş grubunda (01 Ekim 1994 – 30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) olup;

- okula hiç kayıt olmamış çocuklar,

- okulda kaydı bulunmakla beraber devamsız durumda olan öğrenciler ve

- çeşitli nedenlerle ilköğretime geç dahil edilmiş ve okula devam etmekte olup akademik başarısızlık dışında bir nedenle yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrencilerdir.

YSÖP’ün hedef grubu, yaş ve eğitim-öğretim durumuna göre belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Eğitim ve yaş durumlarına göre kimlerin yetiştirici sınıflara alınacağı Tablo-1’de gösterilmektedir. Tabloda gösterilen 10 yaş grubu, Kılavuzun yenilendiği Mayıs 2010 tarihi itibariyle hedef grubun dışına çıkmıştır. 11 yaş grubu da 31.12.2010 tarihi itibariyle hedef grubun dışına çıkacaktır. Tablo ayrıca yaşıtlarından en az 3 sınıf geride olan öğrencilerin durumunu göstermemektedir. Bu öğrencilerin durumu “Eğitim-Öğretim Durumu” başlığı altında açıklanmaktadır.

Tablo- 1: Eğitim - Öğretim Durumu ve Yaşa Göre Yetiştirici Sınıflara Alınacaklar

YAŞ

EĞİTİM - ÖĞRETİM DURUMU

10

11

12

13

14

Okula kayıt yapırmamış

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

Okuryazar

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

değil

Devamsız

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

Okula kayıt yaptırmamış

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

İlköğretim 1’inci sınıfı tamamladıktan

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

sonra devamsız

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

İlköğretim 2’inci sınıfı tamamladıktan

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

kapsamında

sonra devamsız

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

değil

İlköğretim 3’üncü sınıfı tamamladıktan

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

Okuryazar

kapsamında

kapsamında

sonra devamsız

kapsamında

kapsamında

kapsamında

değil

değil

İlköğretim 4’üncü sınıfı tamamladıktan

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

kapsamında

kapsamında

kapsamında

sonra devamsız

kapsamında

kapsamında

değil

değil

değil

İlköğretim 5’inci sınıfı tamamladıktan

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

sonra devamsız

kapsamında

değil

değil

değil

değil

Akranlarından en az 3 sınıf geride

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

YSÖP

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

kapsamında

Eğitim-Öğretim Durumu: ”Okuryazar” ve “okuryazar olmayan” terimlerine açıklık getirmek gerekecektir. Okuryazar olmayanlar, genelde okula hiç kayıt olmamış çocuklardır. Ancak okula gitmediği halde programı izleyecek düzeyde okuma yazma bilenler varsa, bunlar okuryazar grubunda değerlendirilecektir. İlköğretim 1 inci sınıfı ya da 2 inci sınıfı tamamlayanların okuryazar olduğu kabul edilmektedir. Ancak, ilköğretim 1 inci hatta 2 inci sınıfı tamamlamış olmakla beraber programı izleyecek düzeyde okuma yazma bilmeyenler, okuryazar olmayanlar grubunda değerlendirilecektir.Okuryazar olmayanların önemli bir bölümünü okula hiç kayıt yaptırmamış çocuklar oluşturacaktır. Ancak okula bir süre devam etmiş olmakla beraber Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını izleyecek kadar okuryazar olmadığı anlaşılanlar okuma yazma bilmeyen devamsızlar kategorisinde değerlendirilecektir.Okula kayıt yaptırmamış olmakla beraber Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını izleyecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler okula kayıt yaptırmamış okuryazar kategorisinde değerlendirilecektir.

Önemli Not

Halen ilköğretime devam eden, ancak akademik başarısızlık dışındaki nedenlerle yaşıtlarından en az üç sınıf geride bulunan çocuklar da yetiştirici sınıf uygulamaları kapsamındadır. Bilindiği gibi bu öğrencilerin büyük bir kısmı Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile okula kazandırılan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden okuma yazma bilmeyenler ilköğretim 1’inci sınıfa kaydedilmişlerdir. Ancak bu öğrenciler yerleştirildikleri sınıftaki arkadaşlarından çoğunlukla yaşça büyüktür. Bu kapsamdaki öğrencilerden sınıflarında uyum sorunu yaşayanların yaşlarına uygun sınıflarda akranlarıyla birlikte eğitim görmeleri için YSÖP’ten faydalanmaları mümkün olabilecektir.Bu bağlamda, 2008 Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını doldurmamış (01 Ekim 1994 – 30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) ve

- 10 yaşında olup ilköğretim 1 inci sınıfa,

- 11 yaşında olup ilköğretim 2 nci veya daha alt sınıfa,

- 12 yaşında olup ilköğretim 3 üncü veya daha alt sınıfa,

- 13 yaşında olup ilköğretim 4 üncü veya daha alt sınıfa,

- 14 yaşında olup ilköğretim 5 inci veya daha alt sınıfa,

devam etmekte olan öğrenciler yetiştirici sınıf uygulamalarından faydalanabilirler.Yaşıtlarından daha alt sınıflarda eğitim görmekle beraber, arkadaşlarına uyum sağlamış çocukların yetiştirici sınıf uygulamalarına yönlendirilmemesine özen gösterilmelidir.Yetiştirici sınıf kapsamına henüz girmemiş olan çocuklar bekletilmeksizin mevcut uygulamalar doğrultusunda ilköğretime kaydı ve devamı sağlanmalıdır. Bu durumdaki çocuklar için yetiştirici sınıfa alınma bir avantaj olarak görülmemelidir.Çünkü çocuğun yararına olan şey, eğitimini akranlarıyla birlikte sürdürmesidir.Yetiştirici sınıflar, bu fırsatı kaçırmış olanların daha mağdur hale düşmemesi için bir kez uygulanmak üzere açılmaktadır.


Yaş Hesaplaması: Öğrencilerin yaş hesaplamasında takvim yaşı esas alınır. Buna göre öğrencinin tespit edildiği günden nüfus cüzdanındaki doğum tarihi çıkarılarak takvim yaşı bulunur. Örneğin 26.02.1997 tarihinde doğan bir çocuk 24.10.2008tarihinde tespit edilmiş olsun. Tespit tarihinden doğum tarihini çıkardığımızda 11 yaş 07 ay 28 günlük olacaktır. Bu çocuk 2008-2009 öğretim yılındaki yetiştirici sınıf uygulamalarında 11 yaşında kabul edilmektedir. Ardından ikinci koşul olarak çocuğun doğum aralığının 1 Ekim 1994 ile 30 Eylül 1999 arasında olup olmadığına bakılır. Belirtilen örnekte bu koşul da karşılanmaktadır, dolayısıyla çocuk YSÖP kapsamındadır. 31 Aralık 2013’den sonra YSÖP’e yeni öğrenci alınamaz.

YSÖP programına girdikten sonra 14 yaşı programa kayıtlıyken dolan çocuk velisinin isteği ile iki yıl süreyle örgün eğitime devam edebilir (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 31/c). Her öğretim yılında, belirlenen yaş aralığına göre YSÖP’den yararlanabilecek çocuk sayısı azalmaktadır. Örneğin, 31.12.2010 tarihi itibariyle 11 yaş grubu da hedef grubun dışına çıkacak, YSÖP’den yararlanamayacaktır. Ancak Kılavuz’da bütünlüğün bozulmaması için 10-11 yaş grubuna dair durumlar da ilgili yerlerde değiştirilmeden bırakılmıştır.

TEMEL İLKELER Edit

1)Yetiştirici sınıf uygulamalarında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.Her ilköğretim kurumu, öğrenci aldığı çevrede yetiştirici sınıf kapsamında bulunan çocukların tespiti, ailelerinin iknası ve çocukların öğretime devamlarını sağlamaktan sorumludur. Bu durumdaki çocukların eğitim ve öğretimleri yetiştirici sınıf açılan ilköğretim kurumlarında yapılır. Bu ilke, ilköğretim kurumlarını, öğrenci aldıkları çevrede ikâmet eden zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğretimlerinden sorumlu tutmaktadır. Yetiştirici sınıf uygulamaları kapsamındaki çocukların okula kazandırılması ve eğitimlerini sürdürmesi, esas itibariyle adrese dayalı olarak kayıt yaptırmaları gereken ilköğretim kurumunun görevidir. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı, bir geçiş programıdır. Her ilköğretim kurumu, öğrencisi olması gereken çocukları tespit edecek, devamsızlıkları takip edecek, onları okula kazandırma çalışmalarını yürütecek, kaydının yapılmasını sağlayacak ve izleyecektir. Ancak, bu çocuklar çeşitli sebeplerle ilköğretime geçiş sürecinde yetiştirici sınıf açmakla görevlendirilen başka bir ilköğretim kurumunda eğitim alabilirler. Bu durum, öğrencinin adrese dayalı olarak kayıt yaptırması gereken ilköğretim kurumunun öğrencisi olduğu/olacağı gerçeğini değiştirmez.Gerektiği durumlarda yetiştirici sınıf açmakla görevlendirilen ilköğretim kurumu,öğrencisinin ailesiyle yapılması gereken çalışmalarda yetiştirici sınıf sonrası nakil yaptıracağı ilköğretim kurumundan destek alır. İlköğretim kurumları yetiştirici sınıfa alınan veya alınması gereken çocuklara karşı sorumluluklarını bu çerçevede değerlendirmelidirler.

İlköğretim kurumlarının öğrenci aldığı çevre tanımlanırken, varsa taşıma kapsamına alınan yerlerin de bu çevreye dâhil edilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Örneğin;bir ilköğretim kurumu farklı bölgelerden taşımalı sistemle öğrenci alıyorsa bu okulun öğrenci aldığı çevreye taşımalı sistemden gelen bölge de dâhil edilerek YSÖP kapsamında yer alan çocukların tespit edilmesi sağlanmalıdır. Taşımalı kapsamında yapılan ihaleler zamanlama açısından YSÖP planlamalarından önce yapıldığı için sözleşmelere YSÖP kapsamına giren çocukların da dahil edileceğine dair bir şerh konması uygundur.

2)Yetiştirici sınıfların ilköğretim kurumlarında açılması esastır. Ancak, yeterli derslik bulunmaması hâlinde mülki amirliklerce gerekli tedbir alınır."Yetiştirici Sınıf” ilköğretim kapsamında bir uygulamadır ve ilköğretim kurumlarında açılır. Başka eğitim/öğretim kurumlarının yetiştirici sınıf açması söz konusu değildir.Ancak, yetiştirici sınıf uygulamaları için ilköğretim kurumlarında yeterli mekânın bulunmadığı durumlarda, başta diğer eğitim/öğretim kurumları olmak üzere uygun mekânlardan yararlanılabilir. Böyle durumlarda bir ilköğretim kurumuna bağlı olmak şartıyla mülki amirlerce uygun görülecek yerlerde de yetiştirici sınıf açılabilir. Bazen öğrencilerin erişimini kolaylaştırmak için de yetiştirici sınıfın ilköğretim binası dışında açılması gerekebilir. Ancak, bu olanaklar değerlendirilirken yetiştirici sınıf uygulamalarına devam edecek çocukların alacakları bilgi kadar, yaşıtlarıyla birlikte okul ortamını paylaşma ihtiyaçlarının karşılanmasına da önem verilmelidir.Yetiştirici sınıf uygulamalarının temel amacı öğrenciyi intibak ettirileceği sınıfa hazırlamaktır.

3)Yetiştirici sınıf çocuğun yaşına uygun olan sınıfa geçişini ve uyumunu sağlamaya yönelik olarak uygulanan bir geçiş programıdır. Burada amaç öğrenciyi bir sonraki öğretim yılında devam edeceği ilköğretim sınıfındaki programları izleyebilecek duruma getirmektir. Programlar verilirken bu husus dikkate alınmalı, çocukların gelecek öğretim yılında başarılı olmasına katkı sağlayacak konulara önem ve öncelik verilmelidir. Bu ilke, seçmeli derslerin belirlenmesinde de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, yetiştirici sınıf 6-7 Programını tamamlayacak öğrenci bir sonraki öğretim yılında 8 inci sınıfa devam edecek ve orada yabancı dil dersiyle karşılaşacaktır. Eğer yetiştirici sınıf uygulamasında bu öğrenci seçmeli yabancı dil dersi almaz ise, 8 inci sınıfta bu dersten başarılı olması beklenemez.Yetiştirici Sınıf öğretim programlarında aynılık yerine denklik ilkeleri uygulanır, bu denklik sadece öğrencinin ilköğretim kurumlarındaki düzeyine uygun sınıfa intibakı için geçerlidir.

4)YSÖP bir geçiş sürecidir. Bu süreçte öğrencilere kazandırılan bilgi ve beceriler, normal şartlarda örgün eğitimini sürdüren çocuklara ilgili sınıflarda kazandırılan bilgi ve becerilerle aynı olmayabilir. Çünkü yetiştirici sınıf uygulamalarında kısa süreli bir eğitim verilmektedir. Bu sebeple kazandırılan bilgi ve becerilerin aynı olabileceği düşünülemez. Ancak, çocukların mağduriyetlerini azaltabilmek için açılacak yetiştirici sınıflarda verilen eğitimin, sadece bu çocukların ilköğretimde yaşlarına uygun sınıflara intibakları açısından denk sayılabileceği öngörülmektedir. Yetiştirici sınıf uygulamalarından yararlanacak çocuklar, eğitim - öğretim durumları ve yaşlarına uygun olan yetiştirici sınıf öğretim programlarına alınır.

5)Yetiştirici sınıfa devam edecek öğrencilerin alacakları programlar; çocuğun eğitim-öğretim durumu (okuryazar olma veya olmama, en son tamamladığı sınıf,yaşıtlarından üç sınıf geride olma) ve yaşı esas alınarak belirlenir. Eğitim-öğretim durumları aynı olmakla beraber farklı yaşlardaki öğrenciler aynı ya da farklı programları alabilirler. (Eğitim-öğretim durumları ve yaşlarına göre alacakları programları ve devam edecekleri ilköğretim sınıflarını gösteren tablo için bakınız, Tablo 6, s. 62)

Örnek: 10 yaşında okula hiç kayıt olmamış (okuryazar değil) bir çocukyetiştirici sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programını alarak bir sonraki öğretim yılında ilköğretim 4üncü sınıfa devam eder. 13 yaşında okula hiç kayıt olmamış (okuryazar değil) bir çocuk ise yetiştirici sınıf 1-3 A, 1-3 B ve 4- 5 Programlarını arka arkaya alıp bir sonraki öğretim yılında 6 ncı sınıfa devam eder. Bu ilke öğrencilerin mümkün olduğu kadar daha uzun süre ilköğretim ortamında kalarak zorunlu eğitimini tamamlaması amacına hizmet etmektedir.Yetiştirici sınıfta öğrencilerin temel yaşam becerilerini güçlendirmelerine öncelik verilir.

6)İlköğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması gereken her bilgi ve beceri önemlidir. Ancak, yetiştirici sınıf uygulamalarındaki öğretim süresinin kısıtlılığı nedeniyle, sözü edilen bilgi ve becerilerin tamamının kazandırılmasının mümkün olamayacağı da açıktır. Bu durumda öğrencilere kazandırılacak bilgi ve beceriler arasında bir öncelik sırası belirlemek ve bu öncelik sırasını esas alarak imkânlar ölçüsünde daha fazla bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışmak gerekecektir. Bu ilkeye göre yetiştirici sınıf uygulamalarındaki öncelik, öğrencilere temel yaşam becerilerinin kazandırılmasıdır. Yetiştirici sınıf öğretim programları (ilgili program ve kazanımlar için bakınız http://ysop.meb.gov.tr/ders_kitaplari.htm) hazırlanırken bu öncelik dikkate alınmıştır. Ancak, uygulamalarda da öğretmenlerin bu önceliğe dikkat etmeleri önem taşımaktadır.Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayan öğrencilerin, yaş ve eğitim-öğretim durumlarına uygun sınıflara devamları sağlanır.

7)YSÖP’ten hiçbir şekilde ilköğretim mezuniyeti mümkün değildir. Yetiştirici sınıf programını tamamlayan öğrencinin ilköğretime devamı şarttır. Bunu sağlamakiçin öğrencinin yetiştirici sınıf öğretimini aldığı okul ile adrese dayalı olarak kayıt yaptırması gereken ilköğretim okulu arasındaki işbirliği önem taşımaktadır.Öğrenciler, yetiştirici sınıf programlarının her birine yalnızca bir defa alınır.

8) Yetiştirici sınıf öğretim programını tamamlayan öğrenci, adrese dayalı kayıtsistemine göre devam etmesi gereken ilköğretim okuluna nakledilir. Bu öğrencininhangi şartlarda olursa olsun yeniden bir yetiştirici sınıf öğretim programına alınmasısöz konusu değildir.

Örnek: Okula hiç kayıt yaptırmamış 13 yaşındaki bir çocuk yetiştirici sınıf 1-3 A, 1-3 B ve 4-5 Programlarını alarak ilköğretimin 6 ncı sınıfına geçiş yapabilir.Bu öğrenci yetiştirici sınıf öğretim programından birden fazla faydalanmış olmaz.Birden fazla faydalanma, yetiştirici sınıfı tamamlayıp ilköğretime geçiş yaptıktan sonra yeniden yetiştirici sınıfa dönme veya programa kayıt yaptırdığı hâlde program bitimine kadar devam etmeyenler ile programı başarıyla tamamlayamayanların yeniden programa alınmaması anlamında kullanılmaktadır.Yetiştirici sınıf öğretim programlarından bir defa faydalanma, öğrencinin birden fazla yetiştirici sınıf öğretim programı alamayacağı anlamına gelmez. Yetiştirici sınıf uygulamalarından yararlanarak ilköğretime geçiş yapan öğrenciler, her ne sebepleolursa olsun yeniden yetiştirici sınıf kapsamına alınmazlar.

Örnek: Eylül ayında yetiştirici sınıfa kayıt yaptırıp eğitime başladıktan bir süre sonra hastalanıp okulu bırakmak zorunda kalan çocuk, hastalığı geçtikten sonra, örneğin Mart ayında yeniden yetiştirici sınıfa kayıt yaptırabilir. Bu durum,çocuğun yetiştirici sınıf programından birden fazla faydalandığı anlamına gelmez. Çünkü bu programı tamamlayamamış ve ilköğretime geçiş yapamamıştır.


YETİŞTİRİCİ SINIF UYGULAMALARINDA BÖLÜM 2 KURUMSAL İŞLEYİŞ

YETİŞTİRİCİ SINIFLAR KOMİSYONU Edit

Yetiştirici sınıflara ilişkin çalışmaların il ve ilçe düzeyinde planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek üzere; illerde milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürü ya da şube müdürünün başkanlığında Yetiştirici Sınıflar Komisyonu (YSK) kurulur.

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu’nda en az birer;

- İlköğretim okulu müdürü,

- Sınıf öğretmeni,

- Branş öğretmeni,

- Rehber öğretmen ile

- Yatılı ilköğretim okulu müdürü (varsa) görev alır.

İhtiyaç duyulması halinde, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce komisyondaki üye sayısı artırılabilir. Taşımalı ilköğretim merkezi bulunan yerlerde, taşıma merkezi okul müdürünün de YSK’ya dahil edilmesi uygun olur. Büyükşehir statüsündeki illerde, il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kurulan yetiştirici sınıflar komisyonu, sadece YSK’lar arasındaki koordinasyon görevini yürütecektir. Diğer il milli eğitim müdürlüklerinin bünyesinde kurulan komisyon ise merkez ilçedeki yetiştirici sınıf uygulamaları yanında il düzeyindeki koordinasyon görevini de yürütecektir.Komisyondaki üye sayısı, uygulanacak programlara, öğrenci sayısına ve okula gitmeme nedenlerine göre artırılabilecektir. Örneğin Yetiştirici Sınıf 6-7 Programını uygulayacak ilçeler, komisyonda birden fazla branşöğretmeninin görevlendirilmesine ihtiyaç duyabilirler ya da çocuk işçiliği nedeniyle okula gitmemenin yaygın olduğu yörelerde bu konuda çalışan bir akademisyen, bir sosyal hizmet uzmanını da komisyona dahil edebilirler.

Önemli Not

2.1.1 YSK’nın Görevleri

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

İlköğretim okulları, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile e-okul veri tabanından tespit edilen yetiştirici sınıflara alınacak çocuklarla ilgili bilgileri derlemek ve değerlendirmek.

Görev 1

İlköğretim kurumları, öğrenci aldıkları çevrede ve okullarındaki yetiştirici sınıf kapsamında olan çocuklara ilişkin verileri Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu (EK-1) ile YSK’ya bildirirler. YSK, e-okul veri tabanından aldığı bilgilerle okullardan gelen EK-1 Formundaki bilgileri karşılaştırır. Varsa, aradaki farklılıkların sebebiniaraştırır, yanlışlıkların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bilgileri birleştirip yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin ilçe durumunu ortaya çıkarır ve bu verileri değerlendirir. Yapılan değerlendirmeyi, planlama çalışmalarında kullanır. Yanda,doldurulmuş bir EK-1 formu örneği görülmektedir.

YSK, yetiştirici sınıf uygulamalarının etkin yürütülebilmesi için;

- Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı olarak eğitime alabileceği yetiştirici sınıf öğrenci sayısı,

- Yetiştirici sınıf uygulamalarına destek verebilecek gönüllü kuruluşlar ve bunların katkı sağlama potansiyelleri,

- Yetiştirici sınıfa devam edecek öğrencilere destek sağlama arzusundaki kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların katkı sağlama potansiyelleri,

- Yetiştirici sınıfa devam edecek öğrencilere ulaşım, yemek, vb. kolaylıklar sağlanması için harekete geçirilebilecek kaynakları, belirleyerek, bunların etkin biçimde değerlendirilmesini sağlar.

Örnek 1: Doldurulmuş EK-1 Formu

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLARIN TESPİT FORMUBildirimde Bulunan İlköğretim Kurumu

İli

Ankara

İlçesi : Çankaya

Beldesi : -

Köyü :

Kurumun Adı

Gökkuşağı İlköğretim Okulu

Kurum Kodu

123

Tespit Tarihi

23/12/2008

Okula Kayıt Yaptırmamış Olanlar

Yaş Grubu

Erkek Kız Toplam

10-11

5

6

11

12-13

2

6

8

14

3

2

5

Toplam

10

14

24

Devamsız Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

2

5

7

3

4

7

1

4

5

6

13

2. sınıf

1

2

3

3

4

7

3

3

6

7

9

3. sınıf

-

-

-

1

2

3

-

2

2

1

4

4. sınıf

-

-

-

1

2

3

-

2

2

1

4

5. sınıf

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2

2

Toplam

3

7

10

8

12

20

4

13

17

16

32

Devam Etmekte Olup Akranlarından Üç Sınıf Geride Olan Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

1

1

2

3

4

7

1

4

5

5

9

2. sınıf

1

2

3

3

4

7

3

3

6

7

9

3. sınıf

-

-

-

1

2

3

-

2

2

1

4

4. sınıf

-

-

-

1

2

3

-

2

2

1

4

5. sınıf

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2

2

Toplam

2

3

5

8

12

20

6

13

19

16

2806/01/2009

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Ali Kolcu

Ayşe Kopan

İmza

İmza ve Mühür

Yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumlarını ve bu kurumların öğrenci alacağı ilköğretim okullarını belirlemek.

Görev 2

YSK, yetiştirici sınıflara devam etmesi gereken çocuklara ilişkin bilgiler değerlendirirken, aynı zamanda yetiştirici sınıflar açabilecek ilköğretim kurumlarınıbelirlemeye yönelik bir çalışma da yürütecektir. Bu bilgiler birleştirilmek suretiyle yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumları ve bunların öğrenci alacağı ilköğretimokulları belirlenecektir. Bu belirlemede kaynakların etkin kullanılması kadar,öğrencilerin okula geliş-gidiş kolaylığı da dikkate alınmalıdır.YSK, EK-1 Formlarının birleştirilmesiyle oluşturulan EK-1A formunu (örnek form için bakınız s. 40) kullanarak hedef gruptaki çocukların / öğrencilerin hangi bölgelerde yoğunlaştığını ve buna göre hangi okullarda yetiştirici sınıf açılacağını, açılacak bu sınıfa hangi ilköğretim okulundan öğrenci yönlendirileceğini belirler. YSK, bir ilköğretim kurumunu birden fazla YSÖP’nı uygulayacak kurumla ilişkilendirilmemesine özen göstermelidir.Yetiştirici sınıf ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaları planlamak,izlemek ve değerlendirmek.

Görev 3-

Yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin ilçe düzeyindeki planlama, izleme ve değerlendirme YSK’nın sorumluluğundadır.YSK’nın “planlama” çalışmaları çerçevesinde;

- EK-1 Formu’ndaki veriler ışığında yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumlarını ve bunların öğrenci alacağı ilköğretim kurumlarını belirlemesi,

- Yetiştirici sınıf uygulamaları için personel planlaması yapması (Bunun için çevrede bulunan norm fazlası, haftalık ders saatini doldurmayan, gönüllü ve/veya emekli öğretmenlerden ya da eğitim fakültesi mezunu olup formasyon eğitimi almış ve atanamamış öğretmenlerden yararlanılabilir.),

- Yetiştirici sınıflar için tahsis edilen öğretim materyalleri, araç-gereç, vb.malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılmasının sağlanması (İhtiyaçların temini için sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, diğer kamu kurumları,yerel yönetimler, özel sektör kuruluşlarından destek almaya yönelik girişimlerde bulunulabilir.),

- Okula kazandırma çalışmalarında henüz erişilemeyen çocuklara ulaşmak için alınacak önlemleri belirlemesi, beklenmektedir. Yetiştirici sınıf uygulamalarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin bu konudaki yeterliliklerini arttırmaya yönelik faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek.


Görev 4

Yetiştirici sınıf uygulamasında görev alacak öğretmenlere eğitim vermek üzere her il için formatörler yetiştirilmiştir. YSK, ilçedeki yetiştirici sınıf öğretim programlarının uygulanmasında görev alacak öğretmenleri belirleyerek, formatörlerce verilecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirir. Uygulamada yetiştirici sınıflarda görev alacak öğretmenlerin bu eğitimi almadan görevlendirildikleri görülmüştür. Programın amacına ulaşabilmesi için öğretmen görevlendirilmelerinden kaynaklanan zorluklar ve farklı zamanlarda görevlendirme yapılsa dahi uygun zamanda öğretmenlerin eğitime alınması konusunda azami özen gösterilmelidir.Uygulamada formatör öğretmenlerin il/ilçe merkezinde görevlendirildiği örneklerin başarılı olduğu gözlemlenmiştir.Bu eğitimlerin yanı sıra YSK, ihtiyaç duyulan konularda (iletişim becerisi, sorun çözme becerisi, sınıf yönetimi, yeni öğretim yöntem ve teknikleri vb.), uygulamalarda görev alan, özellikle yönetici ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetlerini planlar ve gerçekleştirir.Okullardan gelen yetiştirici sınıf açma tekliflerini değerlendirmek ve mülki amirin onayına sunmak.Bünyesinde yetiştirici sınıf açmakla görevlendirilen ilköğretim kurumları, sınıf açma tekliflerini YSK’ya sunarlar. YSK, bu teklifleri inceler, uygun görülenleri açılış onayıalınmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürüne sunar.Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin önerileri değerlendirerek çözüm bulmak.


Görev 6

Yetiştirici sınıf öğretim programlarının uygulaması sürecinde birtakım sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunların çözümünde öğretmenlerin, müdürlerin, müfettişlerin ve ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinden faydalanılmalıdır. Ayrıca konuyla doğrudan veya dolaylı ilgilenen kişilerin öneri geliştirmeleri de teşvik edilmelidir.İl ve ilçe yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin Ocak ve Temmuz aylarında planlama ve değerlendirme raporu hazırlayarak, Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmak.Görev 7

İl/ilçe düzeyinde hazırlanacak “Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı (YSÖP) İlçe Dönemsel İzleme Raporu”, genel program bilgisi, YSÖP hedef grubu, YSÖP faaliyetleri, performans, planlama ve iyi örnekler bölümlerinden oluşmaktadır.İlçe YSK, raporlarını hazırlarken YSÖP sınıfı açan okullardan “Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı (YSÖP) Sınıfı Açılan Okul Dönemsel İzleme Raporu” ve tüm ilköğretim okullarından “Eğitime Erişim Okul Düzeyi Aylık İzleme Raporu” ile derlenen bilgilerden yararlanır.İl YSK, raporlarını hazırlarken ilçe YSK’lardan gelen “Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı (YSÖP) İlçe Dönemsel İzleme Raporu”ndan yararlanır. İl/İlçe düzeyinde YSÖP faaliyetleri ilköğretim müfettişleri tarafından da izlenecektir.Koordinatör müfettiş tarafından hazırlanacak izleme raporlarının planlama çalışmalarında YSK tarafından dikkate alınması gerekmektedir .Raporların içeriği ve formlar için “İzleme ve Değerlendirme Bölümü”ne bakınız.İlköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan ikna ekiplerinin çalışmalarına destek sağlamak.

Görev 8

İlköğretim kurumları okula kazandırma çalışmaları için ikna ekipleri oluşturacaktır. Bu ekiplerin etkin ve verimli çalışabilmesinde YSK’ya önemli görevler düşmektedir. Bu ekiplerin yetiştirici sınıf uygulamasına alınacak çocukları ve aileleri doğru bilgilendirmesi, onlardan gelecek sorulara tatmin edici cevaplar vermesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan “Ailelerin İknasında Kullanılacak Rehber Kitap”tan yararlanılabilir. Bu kitaplar ailelere verilmek üzere değil, ikna çalışmalarında görev alacak personelin kullanımı için hazırlanmıştır. Ayrıca, verilen bilgilerin yetiştirici sınıfa devam edecek çocuk ve ailesi tarafından doğru anlaşılması da önemlidir. Bunların sağlanması için YSK, ikna ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olacak bilgileri derlemek ve dağıtmak durumundadır. İkna ekiplerinin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları için gerekli ortamlarıhazırlamak da YSK’ya düşmektedir.

2.1.2 YSK Çalışma Esas ve Usulleri

Komisyon, Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemine ilişkin konulardaki hazırlık çalışmaları, toplantıdan en az beş gün önce komisyon üyelerine gönderilir. Komisyon üyeleri gündeme alınan konularla ilgili bilgileri toplantıya katılmadan önce incelerler. Komisyon, gündemindeki konuları görüşerek oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Alınan karar ve görüşe karşı olan üyeler gerekçelerini yazılı olarak bildirebilirler.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanak altına alınır. Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Uygulamada YSK’ların sembolik olarak kurulduğu ve etkin işletilmedikleri görülmüştür. Çalışmaların kişiye bağlı olmaktan çıkarılıp kurumsallaşması için YSK’ların etkin işletilmesine azami özen gösterilmelidir.

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Edit

UYGULAMA SÜRECİ VE SORUMLU KURULUŞLAR

Yetiştirici sınıf kapsamında yapılacak çalışmalar beş ana başlıkta toplanabilir.

1) Tespit ve kayıt 2) Planlama 3) Okula kazandırma 4) Eğitim programlarının

uygulanması 5) İzleme ve değerlendirme Süreç tespit çalışmalarıyla başlar. Bu çalışmalar sırasında belirlenen ve okulda kaydı olmayan öğrencilerin kaydı yapılır. Bundan sonra ilçe düzeyinde planlama çalışmalarına başlanır. İl bu aşamada okula kazandırma çalışmalarında kullanılabilecek nitelikteki planlamaları yapar. Eğitim programlarının uygulanmasına ve kaynakların düzenlenmesine ilişkin planlama, okula kazandırma çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak yapılır. Okula kazandırılan öğrencilerin eğitime alınmasıyla uygulama başlar.Uygulamadan sonra mutlaka izleme ve değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.İzleme ve değerlendirme, sürecin tamamını kapsar. İzleme ve değerlendirmeden elde edilen bulgular süreçte aksayan ve iyi işleyen yönleri ortaya koyar. Bu bulgular dikkate alınarak tespit, okula kazandırma, planlama ve uygulama aşamalarınıgeliştirmek için alınacak tedbirler belirlenir. Süreç, tespit çalışmalarıyla yeniden işletilmeye başlar.Yetiştirici sınıf uygulamalarında faaliyet düzeyleri ve sorumlu birimler tablo 2’de,detaylı görevleri ise tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo- 2: Faaliyet Düzeyleri ve Sorumlu Birimler

FAALİYETLER

DÜZEY

SORUMLU BİRİM

İlçe

YSK

TESPİT VE KAYIT

Okul Kayıt Bölgesi

Her İlköğretim Kurumu

İlçe

YSK

OKULA KAZANDIRMA

Okul Kayıt Bölgesi

Her İlköğretim Kurumu

İlçe

YSK

PLANLAMA

Okul

YSÖP Uygulayan İlköğretim Kurumu

UYGULAMA

Okul

YSÖP Uygulayan İlköğretim Kurumu

Merkez

İlköğretim Genel Müdürlüğü

YSK

İl / İlçe

İZLEME - DEĞERLENDİRME

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

Her İlköğretim Okulu

Okul

YSÖP Uygulayan İlköğretim Kurumu

-

etmeni

ese

e

a

eçler

öğr

ermesi

ak adr

sınıfı

apılması

ayıt okulunun

amların

am etkililiği

ogr

enci değerlendirme

-6 formunun

yalı k

etmenine iletilmesi

enci uyumu v

ogr

. sınıf içi sür

YSÖP

Pr

uygulanması

Öğr

lerinin y

EK

doldurular

da

öğr

Öğr

pr

vb

konusunda PDK’y

geribildirim v

-

-

eleri

a

apılması

amların, sür

e eğitim

ali durumunun

açların YSK’y

ogr

s dağıtım çizelgesi

yal Etkinliklerin

PDK

Pr

nin belirlenmesi

Der

nin hazırlanması

Sınıf v

matery

değerlendirilmesi,

ihtiy

iletilmesi

Okul aile birliği ile

işbirliği y

Sos

düzenlenmesi

-

-

ak

e

sel

etim

-

apılması

encilerin

apılar

dından

etime

encisinin

azandırma

azandırma ça

etim okulu

yalı okullarına

amlarına gör

amın tamam

ogr

vamının takibi

ogr

enci nakillerinin ad

YSÖP Sınıfı açan

ilköğr

Okula k

ekiplerinin kurulması

Okula k

lışmalarının y

(saha çalışması)

Nakil gelen öğr

pr

sınıf oluşturulması

YSÖP sınıfının fizik

donanımının y

eğitim öğr

hazırlanması

YSÖP öğr

de

konusunda ilköğr

okulu ile işbirliği

Pr

lanmasının ar

öğr

rese da

yapılması

(sınıf-sınıf) (sınıf-okul)

Dönemsel izleme

raporunu hazırlar

e

-

-

-

et

yo-

e

as

ehber

ına giren

-1)

apılması

erilmesi

aporunu

(EK

erilerinden

yacak

vamsızlar v

encilerinin

encilerinin

azandırma ça

e entegr

etim Okulu

mesi

ğrencilerin ilçe

ril

onularında r

vamı v

vamı, uyumları v

s başarı durumları

. k

etmen ile işbirliğin

İlköğr

E-okul v

ulaşılama

hedef grubun saha

çalışmasıyla tespiti

(ek-1) De

üç yıl geride olanların

tespiti

YSÖP kapsam

tüm

ve/veya il YSK’-lara

bildi

ekiplerinin kurulması

Okula k

lışmalarının y

(saha çalışması)

Okulun Rehber öğr

meni sorumluluğunda

YSÖP öğr

de

nunun sağlanması

YSÖP öğr

de

der

vb

öğr

de okul yöneticilerine

geribildirim v

Aylık izleme r

hazırlar

etim

-

-

a

a

e okul

da

ev-

e

etme

asında

a v

-

e

Müfettişler

vamın

etmen

al

e gör

a destek

de fonların

e de

e ilçe YSK’ların

aynakların

aporunu

dinatör

ete geçirilmes

el k

ek

ylaşımının

Koor

(erişim v

izlenmesinde il

formatörü)

İlde bulunan ilköğr

müfettişlerinin v

yöneticilerinin YSÖP

ile ilgili hususlar

bilgilendirilmesi

Rehberlik

İl YSK v

desteklenmesi

(özellikle öğr

eğitimleri v

lendirmeleri sır

ve okul yöneticileri

nin bilgilendirilmesi

hususunda)

Toplumsal seferberlik

Yer

har

inde il YSK’lar

ilçe YSK’lar

olunması

YSÖP için hazırlanmış

basılı matery

lerin dağıtımı v

kullanımının izlenmesi

YSÖP uygulamaları

için fon aktarılmış

öncelikli iller

kullanımının izlenmesi

YSÖP uygulamalarında

belirlenen sorunlar

yönelik çözüm ür

noktasında YSKlar

destek

İyi uygulamaların

pa

sağlanması

İzleme r

hazırlar

e

-

evlisi)

e eğitim

ormatörleri

azandırma

etim okulları

e okula tutunma

etmenler

asındaki ilişkinin de

YSÖP İl F

(il MEM gör

Okula k

çalışmalarına destek

(ekiplerin kurulması v

yönlendirilmesi)

Öğr

verilmesi

YSÖP okullarıyla

ilköğr

ar

vam v

konusunda sağlanması

e

-

e

-

-

e

e

a

-

.

açlar

-

etim

-

anı

al

sonele

,

aynak

vamsız,

evlendiril

ek çözüm

apılması

eç vb

er

e k

aynakları

a gönderilmesi

dan gelen

azandırma

aç-ger

da YSÖP

ete geçirile

anlarından üç

ek çocukların tüm

etmen gör

etmen-yönetici eği

etim matery

aç duyulan

ev alan per

ek

emsel izleme

dan etkin bir şekilde

arlanmak

ya sunar

vleri

İlçe YSK

İlçe YSK

İlçe YSK Başk

Kayıtsız, De

Akr

sınıf geride olan kız v

erk

okullar

Okullar

bilgileri derlemek v

değerlendirmek

YSÖP ilçe uygulama

planlanın y

Okula k

çalışmalarına destek

olmak

Öğr

mesinin planlanması v

öğr

timlerinin planlanması

ve gerçekleştirilmesi

Öğr

leri, ar

malzemelerin ihtiy

doğrultusunda YSÖP

sınıfı açan ilköğr

okullarına dağıtılması,

İhtiy

konular

uygulamalarında

gör

yönelik eğitim faali

yetlerini planlama v

gerçekleştirme

Uygulamada

karşılaşılan sorunlar

ilişkin önerileri

değerlendir

bulmak

Har

bilecek k

belirlemek v

lar

yar

Dönr

raporunu hazırlar il

YSK

-

e

-

-

e

e

ev

-

-

e-

-

.

açlar

e İl

e Göre

al

etim

-

evlendiril

arşıla

aynak

anı

vamsız,

eç vb

etlerini

a ilişkin

afından

apılması

e gerçek

e k

sonele yönelik

,

aynakları

ek çocukların

dan gelen

azandırma

aç-ger

da YSÖP

ete geçirile

anlarından üç

etmen gör

etmen-yönetici eği

etim matery

aç duyulan

ek

dan etkin bir şekilde

arlanmak

İl

İl YSK

İl YSK Başk

Kayıtsız, De

Akr

sınıf geride olan kız

ve erk

okullar tar

yapılan işlemlerinin

izlenmesi (ek-1)

Okullar

bilgileri derlemek v

değerlendirmek

YSÖP il uygulama

planlanın y

Okula k

çalışmalarına destek

olmak

Öğr

mesinin planlanması v

öğr

timlerinin planlanması

ve gerçekleştirilmesi

Öğr

leri, ar

malzemelerin ihtiy

doğrultusunda YSÖP

sınıfı açan ilköğr

okullarına dağıtılması,

İhtiy

konular

uygulamalarında gör

alan per

eğitim faaliy

planlama v

leştirme

Uygulamada k

şılan sorunlar

önerileri değerlendir

rek çözüm bulmak

Har

bilecek k

belirlemek v

lar

yar

Dönemsel izleme

raporunu hazırlar v

MEM’e sunar (Ocak v

Temmuz)

-

umlu Birimler v

Sor

e gönderil

vamsız,

anı)

erilerinin yılda

ez

S –güncellenmiş

ek çocukların

ez ilçeler

e bildirilmesi

anlarından üç

Merk

MEB İÖGM

ADK

e-okul v

iki k

mesi (Ağustos-Şubat)

Kayıtsız, De

Akr

sınıf geride olan kız

ve erk

ilçeler

(e-okul ekr

Tablo- 3:

-

etmeni

ese

e

a

eçler

öğr

ermesi

ak adr

sınıfı

apılması

ayıt okulunun

amların

am etkililiği

ogr

enci değerlendirme

-6 formunun

yalı k

etmenine iletilmesi

enci uyumu v

ogr

. sınıf içi sür

YSÖP

Pr

uygulanması

Öğr

lerinin y

EK

doldurular

da

öğr

Öğr

pr

vb

konusunda PDK’y

geribildirim v

-

-

eleri

a

apılması

amların, sür

e eğitim

ali durumunun

açların YSK’y

ogr

s dağıtım çizelgesi

yal Etkinliklerin

PDK

Pr

nin belirlenmesi

Der

nin hazırlanması

Sınıf v

matery

değerlendirilmesi,

ihtiy

iletilmesi

Okul aile birliği ile

işbirliği y

Sos

düzenlenmesi

-

-

ak

e

sel

etim

-

apılması

encilerin

apılar

dından

etime

encisinin

azandırma

azandırma ça

etim okulu

yalı okullarına

amlarına gör

amın tamam

ogr

vamının takibi

ogr

enci nakillerinin ad

YSÖP Sınıfı açan

ilköğr

Okula k

ekiplerinin kurulması

Okula k

lışmalarının y

(saha çalışması)

Nakil gelen öğr

pr

sınıf oluşturulması

YSÖP sınıfının fizik

donanımının y

eğitim öğr

hazırlanması

YSÖP öğr

de

konusunda ilköğr

okulu ile işbirliği

Pr

lanmasının ar

öğr

rese da

yapılması

(sınıf-sınıf) (sınıf-okul)

Dönemsel izleme

raporunu hazırlar

e

-

-

-

et

yo-

e

as

ehber

ına giren

-1)

apılması

erilmesi

aporunu

(EK

erilerinden

yacak

vamsızlar v

encilerinin

encilerinin

azandırma ça

e entegr

etim Okulu

mesi

ğrencilerin ilçe

ril

onularında r

vamı v

vamı, uyumları v

s başarı durumları

. k

etmen ile işbirliğin

İlköğr

E-okul v

ulaşılama

hedef grubun saha

çalışmasıyla tespiti

(ek-1) De

üç yıl geride olanların

tespiti

YSÖP kapsam

tüm

ve/veya il YSK’-lara

bildi

ekiplerinin kurulması

Okula k

lışmalarının y

(saha çalışması)

Okulun Rehber öğr

meni sorumluluğunda

YSÖP öğr

de

nunun sağlanması

YSÖP öğr

de

der

vb

öğr

de okul yöneticilerine

geribildirim v

Aylık izleme r

hazırlar

etim

-

-

a

a

e okul

da

ev-

e

etme

asında

a v

-

e

Müfettişler

vamın

etmen

al

e gör

a destek

de fonların

e de

e ilçe YSK’ların

aynakların

aporunu

dinatör

ete geçirilmes

el k

ek

ylaşımının

Koor

(erişim v

izlenmesinde il

formatörü)

İlde bulunan ilköğr

müfettişlerinin v

yöneticilerinin YSÖP

ile ilgili hususlar

bilgilendirilmesi

Rehberlik

İl YSK v

desteklenmesi

(özellikle öğr

eğitimleri v

lendirmeleri sır

ve okul yöneticileri

nin bilgilendirilmesi

hususunda)

Toplumsal seferberlik

Yer

har

inde il YSK’lar

ilçe YSK’lar

olunması

YSÖP için hazırlanmış

basılı matery

lerin dağıtımı v

kullanımının izlenmesi

YSÖP uygulamaları

için fon aktarılmış

öncelikli iller

kullanımının izlenmesi

YSÖP uygulamalarında

belirlenen sorunlar

yönelik çözüm ür

noktasında YSKlar

destek

İyi uygulamaların

pa

sağlanması

İzleme r

hazırlar

e

-

evlisi)

e eğitim

ormatörleri

azandırma

etim okulları

e okula tutunma

etmenler

asındaki ilişkinin de

YSÖP İl F

(il MEM gör

Okula k

çalışmalarına destek

(ekiplerin kurulması v

yönlendirilmesi)

Öğr

verilmesi

YSÖP okullarıyla

ilköğr

ar

vam v

konusunda sağlanması

e

-

e

-

-

e

e

a

-

.

açlar

-

etim

-

anı

al

sonele

,

aynak

vamsız,

evlendiril

ek çözüm

apılması

eç vb

er

e k

aynakları

a gönderilmesi

dan gelen

azandırma

aç-ger

da YSÖP

ete geçirile

anlarından üç

ek çocukların tüm

etmen gör

etmen-yönetici eği

etim matery

aç duyulan

ev alan per

ek

emsel izleme

dan etkin bir şekilde

arlanmak

ya sunar

İlçe YSK

İlçe YSK

İlçe YSK Başk

Kayıtsız, De

Akr

sınıf geride olan kız v

erk

okullar

Okullar

bilgileri derlemek v

değerlendirmek

YSÖP ilçe uygulama

planlanın y

Okula k

çalışmalarına destek

olmak

Öğr

mesinin planlanması v

öğr

timlerinin planlanması

ve gerçekleştirilmesi

Öğr

leri, ar

malzemelerin ihtiy

doğrultusunda YSÖP

sınıfı açan ilköğr

okullarına dağıtılması,

İhtiy

konular

uygulamalarında

gör

yönelik eğitim faali

yetlerini planlama v

gerçekleştirme

Uygulamada

karşılaşılan sorunlar

ilişkin önerileri

değerlendir

bulmak

Har

bilecek k

belirlemek v

lar

yar

Dönr

raporunu hazırlar il

YSK

-

e

-

-

e

e

ev

-

-

e-

-

.

açlar

e İl

al

etim

-

evlendiril

arşıla

aynak

anı

vamsız,

eç vb

etlerini

a ilişkin

afından

apılması

e gerçek

e k

sonele yönelik

,

aynakları

ek çocukların

dan gelen

azandırma

aç-ger

da YSÖP

ete geçirile

anlarından üç

etmen gör

etmen-yönetici eği

etim matery

aç duyulan

ek

dan etkin bir şekilde

arlanmak

İl

İl YSK

İl YSK Başk

Kayıtsız, De

Akr

sınıf geride olan kız

ve erk

okullar tar

yapılan işlemlerinin

izlenmesi (ek-1)

Okullar

bilgileri derlemek v

değerlendirmek

YSÖP il uygulama

planlanın y

Okula k

çalışmalarına destek

olmak

Öğr

mesinin planlanması v

öğr

timlerinin planlanması

ve gerçekleştirilmesi

Öğr

leri, ar

malzemelerin ihtiy

doğrultusunda YSÖP

sınıfı açan ilköğr

okullarına dağıtılması,

İhtiy

konular

uygulamalarında gör

alan per

eğitim faaliy

planlama v

leştirme

Uygulamada k

şılan sorunlar

önerileri değerlendir

rek çözüm bulmak

Har

bilecek k

belirlemek v

lar

yar

Dönemsel izleme

raporunu hazırlar v

MEM’e sunar (Ocak v

Temmuz)

-

e gönderil

vamsız,

anı)

erilerinin yılda

ez

S –güncellenmiş

ek çocukların

ez ilçeler

e bildirilmesi

anlarından üç

Merk

MEB İÖGM

ADK

e-okul v

iki k

mesi (Ağustos-Şubat)

Kayıtsız, De

Akr

sınıf geride olan kız

ve erk

ilçeler

(e-okul ekr

Tablo 4’te yetiştirici sınıf uygulamaları kapsamında yapılacak çalışmalar aşamalar

halinde gösterilmektedir.

38

Tablo 4: Yetiştirici Sınıf Uygulamaları İşleyiş Süreci

YETİŞTİRİCİ SINIFLAR İŞLEYİŞ SÜRECİ

AŞAMALARSORUMLULAR


TESPİT

TESPİT

- Kayıt bölgelerinde tespit (Okula kaydı olup

(Form Ek-1 ilköğretim kurumları tarafından doldu-

- İlköğretim Kurumları (FormI.


sürekli devamsız öğrenciler ve okula hiç

Ek-1) nüfus kaydı olmayanlar için

rularak YSK’ya gönderilir. İlçe YSK, bu formların

alan çalışmaları

AŞAMA

kaydı olmayan çocuklar, ilköğretime devam

- Yetiştirici Sınıflar Komisyonu

eden ve akranlarından 3 sınıf geride olanlar)

birleştirilmesiyle oluşturduğu EK-1A formunu İl YSK’ya

gönderir.)

- Tespit edilen çocuklara göre ilçe profili

İLÇE DÜZEYİNDE YSÖP SINIFI AÇILACAK

İLÇE DÜZEYİNDE YSÖP

OKULLARIN BELİRLENMESİII.


OKULLARININ BELİRLENMESİ

(İlçe YSK, Yetiştirici Sınıf Açılacak Okul işlemleri

- Yetiştirici Sınıflar Komisyonu

AŞAMA

ekranını kullanarak belirlenen YSÖP sınıfı açılan okulları

- YSÖP sınıfı açılan okulların belirlenmesi

ve öğrenci alacağı ilköğretim okullarını, tüm ilköğretim

okullarına bildirilir.)

OKULA KAZANDIRMA ÇALIŞMALARIOKULA KAZANDIRMA


(İlköğretim okulları e-ysöpteki Yetiştirici Sınıf Öğrenci

Bildirim formunu kullanarak okula kazandırılan öğrenciyiIII.


- İlköğretim Kurumu

- Okula kazandırma amaçlı ev ziyaretleri ve

bağlı olduğu YSÖP sınıfı açılan okula gönderir. İlçe

- Yetiştirici Sınıflar Komisyonu

AŞAMA

diğer çalışmalar ve sonuçları

YSK kendi ekranından Yetiştirici Sınıf Öğrenci Bildirim

formunu kullanarak öğrencileri toplu olarak görebilir ve

gidecekleri YSÖP sınıfı açılan okulu seçerek onaylar.)

İZLEME - DEĞERLENDİRME

YSÖP SINIFI AÇILAN OKULLARDA ÖĞRE-

TİM PLANLAMASI

YSÖP SINIFI AÇILAN OKULLARDA

ÖĞRETİMİN PLANLANMASI

(YSÖP sınıfı açılan okulda kurulan PDK, Nakil Kabul

- YSÖP sınıfı açılan okulIV.


İşlemleri ekranına gönderilen çocukların eğitim-öğretim

(Planlama ve Değerlendirme

AŞAMA - Sınıf, program, öğretmen, ders çizelgesi,

ve yaş durumunu öğrenci bilgileri ekranından bakıp

Komisyonu)

öğrenci listesi oluşturulması

“Şube Ekle İşlemleri” ekranını kullanarak öğrencinin

devam edeceği programı belirler. Bu şekilde oluşturduğu

sınıf listelerini onaylanmak üzere YSK’ya sunar.)

SINIF AÇMA ONAYI

- YSÖP sınıfı açılan okullardan gelen onay

SINIF AÇMA ONAYIV.


istemlerinin mülki idare amirlerine sunulması

(İstemlerin onay için mülki idare amirlerine sunulur ve

- Yetiştirici Sınıflar Komisyonu

AŞAMA - Alınan onayların YSÖP sınıfı açılan okula

alınan onaylar YSÖP sınıfı açılan okula bildirilir.)

bildirilmesi

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ

ÖĞRETİMUYGULANMASI


- YSÖP sınıfı açılan okul

VI.PROGRAMLARININ


- Planlama ve Değerlendirme

AŞAMA UYGULANMASI

(PDK, YSÖP Ders Programı Tanımlama işlemleri ekranını

Komisyonu (PDK)

kullanarak Haftalık Ders Programını belirler.)

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TAMAM-

ÖĞRETİM PROGRAMLARININLANMASI


TAMAMLANMASI /

(YSÖP sınıfı açılan okul, Yetiştirici Sınıf ÖğrenciTAMAMLANMAMASI


İşlemleri ekranını kullanarak öğrenci bilgilerini girer ve

- YSÖP sınıfı açılan okulVII.


programı tamamlayıp tamamlamama durumuna göre

- YSÖP nı tamamlayan / tamamlayamayan

- İlköğretim Okulu

AŞAMA

gideceği sınıf/şubeyi belirler ve kaydeder. YSÖP sınıfı

çocukların eğitimlerine devam edecekleri

açılan okul, normal sınıfa geçişi yapılan öğrencinin duru-

ilköğretim okuluna nakil işlemlerinin

munu kendi okuluna bildirir ve nakil istenmesini sağlar.

yapılması

YSÖP sınıfı açılan okul öğretmeni EK-6’ları öğrencilerin

devam edecekleri ilköğretim okullarına gönderir.)

Alan taraması veya okula kazandırma

çalışmaları sırasında nüfusa kaydı ya-

pılmamış çocuklarla karşılaşılırsa, oku-

39

la kayıt edilir sonra nüfusa kayıt için ge-

rekli işlemler başlatılır ve bu çocukların

Önemli Not da takibi yapılarak listeye dâhil edilir.

Yetiştirici sınıf uygulamalarının iş akış şemasına uygun olarak kurumsal rol ve

işlemleri içeren aşamaları aşağıda açıklanmaktadır.

2.2.1 Tespit, Kayıt ve Yönlendirme

İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından ADKS verileri ile e-okul verilerinin

karşılaştırılması ile belirlenen ilköğretime kayıtsız çocukların verileri, Ağustos-

Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez ilçelerin “Okula Kayıtsız Çocuklar”

ekranına gönderilmektedir. İlçe YSK’lar da bu çocukları, okulların adrese dayalı kayıt

bölgelerine göre adresiyle ilişkilendirilen okulun “Okula Kayıtsız Çocuklar” ekranına

gönderir.

Her ilköğretim kurumu öğrenci aldığı çevredeki çocukların ilköğretimlerini

tamamlamalarından birinci derecede sorumludur. İlköğretim kurumları, öğrenci

aldıkları çevredeki zorunlu eğitim çağında olup okula hiç kaydı olmayan, okula kayıtlı

olup sürekli devamsız durumunda olan, okula devam etmekte olup akranlarından

en az 3 sınıf geride olan 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 (01 Ekim 1994 – 30

Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) yaş grubundaki çocukları e-okul veri tabanı

ile alan çalışmalarından sağladıkları bilgilerle tespit ederler. Bunlardan okula kaydı

bulunmayanların kaydını yaparlar. Tespit edilen çocuklara mutlaka ulaşılmalı ve

ondan sonra kayıt yapılmalıdır.

Bu çocuklara ilişkin yaş ve eğitim durumlarını da içeren bilgileri EK-1 Formuyla

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu’na gönderirler. Mevcut veri tabanı ile ulaşmanın

mümkün olmadığı nüfusa kaydı olmayan çocukların tespiti için alan çalışmalarının

mutlaka yapılması gerekmektedir.

Tespit aşamasında YSK ayrıca, e-okul veri tabanından 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle

10-14 yaş grubundaki okula kayıtlı olup sürekli devamsız çocukların listesini

alarak, bu bilgileri ilköğretim kurumlarından gelen EK-1 Formundaki bilgilerle

karşılaştıracaktır.

Öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 gün

içerisinde EK-1 Formları güncellenmiş olarak YSK’ya gönderilecektir.

YSK, ilköğretim kurumlarından gelen EK-1 Formlarını birleştirerek, yetiştirici sınıfların

hedef kitlesine ilişkin ilçe profilini ortaya koyacaktır. Bu şekilde birlileştirilen EK-1

Formları EK-1 A Formuna işlenecektir.

Örnek 2: Doldurulmuş EK-1A Formu

40

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLAR FORMU (İl / İlçe Profili)

İli

Sivas

İlçesi

Divriği .....

Okula Kayıt Yaptırmamış Olanlar

Yaş Grubu

Erkek Kız Toplam

10-11

5

6

11

12-13

2

6

8

14

3

2

5

Toplam

10

14

24

Devamsız Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

12

15

37

13

14

27

11

14

25

36

43

2. sınıf

11

12

23

13

14

27

13

13

26

37

39

3. sınıf

-

-

-

11

12

23

-

12

12

11

24

4. sınıf

-

-

-

11

12

23

-

12

12

11

24

5. sınıf

-

-

-

-

-

-

12

12

24

12

12

Toplam

23

27

60

48

52

100

36

63

99

107

142

Devam Etmekte Olup Akranlarından Üç Sınıf Geride Olan Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

12

13

25

13

14

27

12

14

26

37

41

2. sınıf

9

14

23

13

16

29

12

13

25

34

43

3. sınıf

-

-

-

11

12

23

-

12

12

11

24

4. sınıf

-

-

-

12

13

25

-

14

14

12

27

5. sınıf

-

-

-

-

-

-

12

12

24

12

12

Toplam

21

27

48

49

55

104

36

65

101

106

147...../...../2008

YSK BAŞKANI

Dilaver Kiraz

İmza

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerden gelen EK-1 A Formlarını birleştirerek il profilini

ortaya koyar.

2.2.2 İl/İlçe Düzeyinde YSÖP Sınıfı Açılacak Okulların Belirlenmesi

YSK, ilçe profilini dikkate alarak YSÖP sınıfı açılacak okulları belirler. YSÖP sınıfı 41

açılacak okullar, hedef gruptaki çocuk sayısının dağılımına göre okula erişimi kolaylıkla

sağlayabilecek biçimde belirlenmelidir. Ayrıca okulların personel durumu ve fiziki

kapasiteleri de dikkate alınmalıdır. Nihai hedef, hedef gruptaki tüm çocukların okula

erişimlerini sağlamak olduğu için YSÖP sınıfı açılacak okullar, gerçekte devamı

sağlanabilecek olan çocuk sayısı değil, hedef grupta yer alan tüm çocuk sayısı

dikkate alınarak belirlenir.

YSK, belirlediği YSÖP sınıfı açılacak okulları ve bunların öğrenci alacakları çevreyi

tüm ilköğretim kurumlarına duyurur.

Planlamanın ilk aşamasında YSK, yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumlarını ve

bunların öğrenci alacakları çevreyi belirleyecektir. Ayrıca;

- Yetiştirici sınıflara devam edecek öğrencilerin YSÖP sınıfı açılacak okula ulaşım-

larının nasıl sağlanacağı, taşımalı eğitimden yararlanıp yararlanamayacağı,

- Yetiştirici sınıflara devam etmek üzere yatılı ilköğretim bölge okullarına alınacak

öğrenci sayısı ve bu imkânlardan hangi şartlarda faydalanılabileceği,

- Yetiştirici sınıflara devam edecek öğrencilere hangi kolaylıklar ve destekler

sağlanabileceği gibi hususların belirlenmesi,

- Belirlenen tüm bu hususlarla ilgili bilgileri tüm ilköğretim kurumlarıyla paylaşması

gerekmektedir.

2.2.3 Okula Kazandırma

Her ilköğretim kurumu bünyesinde çocukların okula kazandırılmaları için çalışmaları

yürütmek amacıyla ekipler kurulur. Bu ekiplerde okul müdürü ve öğretmenlerin

yanında muhtar, din görevlisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yöneticiler,

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden sosyal çalışmacı, ilgili diğer kamu kurum ve

kuruluşlarından temcilere de yer verilmelidir.

Okula kazandırma aşamasında üç önemli husus vardır:

1- Yetiştirici sınıf uygulamalarında hedef, tespit çalışmalarıyla belirlenen çocukların

tamamının okula kazandırılmasıdır. Bazı yörelerde okula kazandırma çalışmaları;

- Ailenin direnç göstermesi,

- Hedef grubun büyüklüğü,

- Okula kazandırma çalışmalarında görev alanların yöreyi yeterince tanımaması,

- Okula kazandırma için ihtiyaç duyulan kaynakların zamanında sağlanamaması,

gibi nedenlerle uzun zaman alabilir, dolayısıyla çalışmaların zamana yayılması

gerekebilir. Her güçlüğe rağmen, tespit edilen çocukların sadece bir kısmının

okula kazandırılması ile yetinilmemeli, hepsinin okula kazandırılmasının yasal bir

zorunluluk olduğu göz ardı edilmemelidir.

42

2- Okula kazandırma çalışmalarının etkin ve verimli yürütülebilmesi için çocukların

gidebileceği YSÖP okulunun bilinmesi önemlidir. Aileye ve çocuğa YSÖP okuluna

nerede ve nasıl katılacağı, ulaşımın nasıl sağlanacağı ve kendisine ne gibi kolaylıklar

sağlanacağı gibi konularda bilgi verilmelidir.

3- Yetiştirici sınıflar kapsamındaki çocukları okula kazandırma çalışmaları, çocukların

ikamet adreslerine göre öğrenimlerine devam etmeleri gereken ilköğretim kurumu

tarafından yürütülecektir. İlköğretim Kurumları;

- Okula kazandıracakları çocukların yetiştirici sınıf öğretimlerini hangi ilköğretim

kurumunda alacakları,

- Çocukların yetiştirici sınıf öğretimlerini yatılı ilköğretim bölge okulunda alıp

alamayacakları, bu tür fırsatlardan faydalanmak isteyenlerin nasıl seçileceği,

- Çocuklara ulaşım kolaylığı sağlanıp sağlanamayacağı ve bundan faydalanmanın

sınırlılıkları,

- Çocuklara ne tür destekler sağlanacağı ve bunlardan nasıl faydalanılacağı

- Taşımalı ilköğretim imkanlarından yararlanıp yararlanamayacağı

gibi hususlarda YSK’dan gerekli bilgileri aldıktan sonra okula kazandırma

çalışmalarını planlayıp yürüteceklerdir.

İlköğretime kayıtsız olduğu belirlenen çocukların resen okula kayıtlarının yapılması

ile yetinilmemelidir. Bu çocukların okula kazandırılmaları için gerekli çalışmalar

mutlaka yapılmalıdır.

Tespit çalışmaları yapılırken okula kazandırma çalışmalarına kaynaklık edecek bazı

bilgilerin edinilmesi bu süreci yapılandırmaya kolaylık sağlayacaktır. Okula kazandırma

çalışmalarını etkili yürütülebilmesi için aşağıdaki önerilerden yaralanılabilir.

ÖNERİ

1: Tespit aşamasında ailelerin ve çevrenin genel yapısı hakkında

bilgiler toplanmalıdır. Bu bilgiler ışığında okula kazandırma için hangi yöntemlerin

kullanılacağı, kimlerden destek sağlanacağı, ekiplerin nasıl oluşturulacağı

kararlaştırılır ve çalışmalar düzenlenir.

ÖNERİ

2: Sözü edilen çalışmaları yürütecek ekiplerin birden fazla kişiden

oluşması, ekip içerisinde o yöreyi yakından tanıyan en az bir kişinin bulunması

başarılı sonuçlar alınmasını kolaylaştırır. Geleneksel sebeplerle okula gönderilmeyen

çocukları okula kazandırmak için din görevlisi ve muhtarın da görev alacağı, kadın

öğretmenlerin tercih edildiği ekipler oluşturulabilir. Buna karşın çalıştırıldığı için

okula gönderilmeyen çocukların okula kazandırılması çalışmalarını yürütmek

üzere örneğin meslek kuruluşları ve çalışma yaşamıyla ilgili sivil toplum örgüt

yöneticilerinin de (örneğin esnaf ve sanatkârlar odası yöneticileri vb.) görev aldığı

ekiplerin oluşturulması faydalı olabilir. Ekiplerin öğretmen olmayan üyelerinin yüz

yüze görüşmelere sürekli katılması gerekmeyebilir. Örneğin belediye başkanının

mahalle kahvesinde konuşma yapması yeterli olabilir.

Haydi Kızlar Okula! Kampanyasında okula kazandırma konusunda önemli deneyim-

43

ler edinilmiştir. Yetiştirici sınıf uygulamaları kapsamında yürütülecek okula kazan-

dırma çalışmalarında sözü edilen kampanyada edinilen deneyimlerden yararlanıl-

malıdır. Bu çalışmalarda özellikle aileler üzerinde etkili olabilecek yerel yöneticiler

(muhtarlar, belediye meclisi üyeleri) ve din görevlilerinin katkılarının sağlanması ya-

nında, Haydi Kızlar Okula! Kampanyasının okula kazandırma sürecinde görev alan

kişilerin de bu çalışmalara dâhil edilmesi başarıyı arttıracaktır.

Hedef grup kapsamındaki çocukların eğitim sisteminin dışında kalma sebepleri çe-

şitli olmakla birlikte, görünen sebep ne olursa olsun temel sebep çoğunlukla eği-

time karşı yanlış inanç ve tutumlardır. Örneğin bir çocuğun okula gitmeme sebebi

ailenin yoksulluğu olarak görülüyorsa da, asıl sebep yetişkinlerin yoksulluğun azaltıl-

masında çocuğu okula göndermemeyi çözüm olarak görmesi, bunun da yoksulluğu

tetikleyen bir tercih olduğunun farkında olmamasıdır.

ÖNERİ

3: Bir ilköğretim kurumunun oluşturacağı ekipler arasındaki görev

dağılımı hedef grubun özelliklerine veya yerleşim birimlerine göre yapılabilir. Bu tür

bir yaklaşım çalışmanın kalite ve etkinliğini artırır.

ÖNERİ

4: Oluşturulan ekiplerin alana çıkmadan önce konuya ilişkin güncel

ve güvenilir bilgilerle desteklenmesi, ayrıca bu bilgilerin hedef kitle tarafından yan-

lış anlaşılmasını önleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aileler karar vere-

bilmek için çocuklarının hangi okula devam edeceği, bu okula devamın kendilerine

maddi külfet getirip getirmeyeceği, neler öğreneceği gibi konuları bilmek isterler.

Bu bağlamda okula kazandırma çalışmalarına katılacak öğretmenlerin alana çıkma-

dan önce ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak kullanılacak bilgilerin

en azından bir bölümünü standartlaştırmaları tavsiye edilir. Yapılacak bu toplantı,

ekiplerin alana çıkmadan önce ailelerin iknası konusunda bilgi donanımlarını artıra-

caktır. Yetiştirici sınıf uygulamalarında okula kazandırma çalışmalarını desteklemek

üzere ailelere verilecek genel bilgileri içeren Ailelerin İknasında Kullanılacak Rehber

Kitap ve broşür hazırlanmış ve ilinize gönderilmiştir. Rehber kitap, ailelere doğrudan

verilmek üzere değil, ailelerle etkileşime geçecek çalışanlar için hazırlanmıştır. Reh-

ber Kitaptaki bilgilerin ilçe özelinde yerel bilgilerle güncellenmesi okula kazandırma

çalışmalarının etkililiğini artıracaktır.

Alana çıkan ekipler kendisi veya ailesiyle görüşme yaptıkları her çocuk için EK-2

Formunu doldururlar. Görüşme sonunda çocuk ve ailesi YSÖP okuluna başlama

konusunda ikna edilmiş ya da edilmemiş olabilir. Her iki durumda da doldurulan

EK-2 Formu, alan çalışmasını yapan ilköğretim okulu yönetimine teslim edilir. Bu

konudaki çalışmalar, çocuklar okula kazandırılıncaya kadar devam edecektir. Bu

sebeple EK-2 Formunda bir sonraki görüşmede çocuğu okula kazandırmak için

çaba sarf edecek öğretmenlere ışık tutacak bilgilere mümkün olduğu kadar ayrıntılı

biçimde yer verilmelidir. Aşağıda doldurulmuş EK-2 formu örneği görülmektedir.

Örnek 3: Doldurulmuş EK-2 Formu

YETİŞTİRİCİ SINIF ÇOCUK VEYA ÖĞRENCİ BİLDİRİM FORMU

44

Bildirimde Bulunan İlköğretim Kurumu

İli: Ankara

İlçesi: Çankaya

Beldesi: Çankaya

Köyü: ........................

Kurumun Adı: Gökkuşağı İlköğretim Okulu

Kurum Kodu: .............................

Yetiştirici Sınıf Açılan İlköğretim Kurumu

İli: Ankara

İlçesi: Çankaya

Beldesi: Çankaya

Köyü: ........................

Kurumun Adı: Çobanyıldızı İlköğretim Okulu

Kurum Kodu: .............................

Okula Kazandırma

Çalışmayı yürütenler

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Feride Gülbahar

23.08.2008

21.09.2008

Naci Canan

23.08.2008

09.09.2008

Çocuk / Öğrenci Bilgileri

Cinsiyeti

T.C. Vatandaşlık No

Adı ve soyadı

Doğum tarihi

Doğum yeri

Erkek

Kız

Emine Acar

x

11.10.1995

Susuz

Baba Adı

Ana Adı

İkametgâh Adresi

Ahmet

Gülfidan

Perçem Sok. 4/12 Sokullu - Dikmen / Ankara

Öğretim Durumu

Eğitime başlamama veya eğitimden ayrılma

sebepleri

Okuryazar değil

Ekonomik sebepler

x

Okuryazar

x

Geleneksel sebepler

1. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Okula erişememe

2. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Sağlık

3. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Engelli olma

4. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Öğrenci başarısızlığı

5. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Diğer (Açıklayınız)

Sınıf tekrarı nedeni dışında yaşıtlarından

en az üç sınıf geride kalmış

  • Birden fazla işaretlenebilir. ...../...../20....

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

İmza

İmza ve Resmi Mühür

Okul yönetimi ayrıca, okula kazandırma çalışmaları başarıyla sonuçlanan çocukların

EK-2 Formlarını kayıtlarında tutar. Bu formlara göre e-ysöp’ün ilgili ekranlarını

kullanarak okula kazandırılan öğrenciyi YSÖP sınıfı açılan bağlı olduğu okula

gönderir.

İlköğretim okulları e-ysöp’teki yetiştirici sınıf öğrenci bildirim formunu kullanarak

okula kazandırılan öğrenciyi bağlı olduğu YSÖP sınıfı açılan okula gönderir. İlçe YSK

kendi ekranından yetiştirici sınıf öğrenci bildirim formunu kullanarak öğrencileri

toplu olarak görebilir ve gidecekleri YSÖP sınıfı açılan okulu seçerek onaylar.Yetiştirici Sınıf Öğrenci Bildirim Ekranı

(Okulların Kullanacağı Ekran):

Okulların e-ysöp’de kullanacağı öğrenci bildirim formu

45

ekranı tüm ilköğretim okullarının kullanacağı ekrandır.

Bu bölüme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

okulunuz e-okul kayıtsız çocuklar ekranına düşürülen ya

da okulunuzun ilgili ekibinin alan taraması sonucunda

yetiştirici sınıf öğretim programı kapsamında olduğu

belirlenen tüm çocuklara ait bilgilerin girilmesi gereklidir.

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 yaş grubunda olup

ilköğretime kayıtsız çocuklar, okula kayıtlı olup çeşitli

nedenlerle devamsız durumda olan ve akademik başarızılık

dışında yaşıtlarından üç yıl geride olan öğrenciler YSÖP

kapsamındadır. Okulunuz ekranında görülen çocuklar

ya da okulunuzda kayıtlı öğrenciler için yetiştirici sınıflar

öğrenci bildirim formu doldurulacaktır.

Öğrenci YSÖP kapsamında olup yaşıtlarından akademik başarısızlık nedeni dışında

herhangi bir nedenden dolayı üç sınıf geride ve okulunuzun aktif öğrencisi ise bu

öğrencinin YSÖP sınıfı açılacak okula nakli okul personeli, öğrenci ve ailesinin birlikte

verecekleri karar doğrultusunda yapılacaktır. Karar verilirken öğrencinin bulunduğu

sınıfa uyumu göz önünde bulundurulacaktır.

YSÖP öğrencisi belirleme işlemi bu ekrandan yapılacaktır. Yapılması gereken

YSÖP’e kayıt olacak çocuklar ilgili sayfadan sınıf/şubesi listelenerek tespit edilir.

Tespit edilen öğrencinin aşağıdaki bilgileri doğru ve eksiksiz girilmelidir. Burada

önemli olan iki durum vardır. Öğrenciyi belirlendikten sonra çocuğa ilişkin bilgiler

onay için ilin ekranına düşecektir. Onaylanan öğrenciler için YSÖP okullarına nakil

işlemleri yapılacaktır.

Bu sebeple emin olduktan sonra ilgili sayfada bulunan onaylama işlemini

gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İl/İlçe onaylama işlemini il onay butonundan

takip edebilirsiniz.46

İlköğretim Okullarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre

yapılacak işlemlerde öğrencinin okulla ilişkisi yukarıdaki ekrandan işaretlenecektir.

İlköğretim çağında olup okula kayıtsız 10-14 yaş grubunda yer alan çocukların kayıt

şekli yukarıdaki ekrandan işaretlenecektir. Kayıt şekli başlığı altında tanımlanmamış

başka bir yolla çocuk okula geldiyse açıklama kısmı mutlaka doldurulacaktır.

Eğitimden ayrılma nedenleri ise daha önce tanımlandıysa “Ayrılma İşlemleri”

ekranından bu ekrana otomatik olarak gelecektir.Yetiştirici Sınıf Öğrenci Bildirim Formu

(İl/İlçe Kullanacağı Ekran):

47

YSÖP sınıfı açılan okullar yukarıdaki ekran aracılığıyla ikamet kabul sınırları içerisinde

yer alan öğrencileri okullarında uygun YSÖP programına yerleştireceklerdir.

YSÖP kapsamında olduğu belirlenen öğrenciniz YSÖP sınıfı açılan ilköğretim oku-

luna yukarıdaki ekran kullanılarak nakil edilecektir. İl onay durumu onaylandı işlemi

yapıldıktan sonra öğrenci seçilen okulun nakil kabul işlemi ekranına düşecektir.

Öğrencinin eğitime başlaması için nakil yapılan YSÖP okulunun ve ilin nakil işlemini

onaylaması gerekmektedir. Onay işlemleri bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Önemli

İl onaylama işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. Çünkü onaylama işlemi

yapıldıktan sonra ilgili okulun nakil kabul ekranına düşeceğinden okulun kabul

etmesi halinde artık o okulun öğrencisi olacaktır. Bu işlemin geri dönüşü yoktur.

Okul, yanda doldurulmuş örneği görülen EK-3 Formuyla genel olarak okula

kazandırma çalışmaları ve sonuçları konusunda Yetiştirici Sınıflar Komisyonuna

48

bilgi verir. EK-3 Formundaki bilgiler, ilköğretim kurumu düzeyinde; yetiştirici sınıf

açacak ilköğretim kurumuna kayıt / nakil için bildirilen çocuklar / öğrenciler, okula

kazandırma çalışmaları henüz sonuçlanmamış çocuklar / öğrenciler ve henüz

erişilemeyen çocuklar / öğrenciler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Bu bilgiler,

karşılaştırmak suretiyle ilköğretim kurumu, yetiştirici sınıf uygulamalarında nerede

olduğunu, ne kadar mesafe aldığını rahatlıkla görebilir. Bunlardan hareketle sürecin

hangi aşamalarında ne tür sorunlarla karşılaşıldığı araştırılabilir.

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu, ilköğretim kurumlarından gelen EK-3 formlarını

birleştirerek ilçe düzeyinde okula kazandırma çalışmalarını özetleyen EK-3A

Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırma Çalışmaları Formu (Bakınız s.50

- Doldurulmuş EK-3A formu) ile il/ilçe profilini oluşturur. YSK, Dönemsel İzleme

Raporunu hazırlarken bu formlardan yararlanır.

Örnek 4: Doldurulmuş EK-3 Formu

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLARIN

49

OKULA KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI FORMU

Bildirimde Bulunan İlköğretim Kurumunİli: Ankara

İlçesi: Çankaya

Beldesi: Çankaya

Köyü: .......................

Kurumun Adı: Gökkuşağı İlköğretim Okulu

Yetiştirici Sınıf Açacak İlköğretim Kurumuna Kayıt ve Nakil İçin Bildirilen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

3

3

6

3

5

8

2

4

6

8

11

12-13

1

3

4

5

7

12

4

6

10

10

16

14

1

1

2

2

6

8

2

2

4

5

9

TOPLAM

5

7

12

10

18

28

8

12

20

23

36

Okula Kazandırma Çalışmaları Henüz Sonuçlanmamış Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

1

2

3

-

1

1

1

1

2

2

4

12-13

1

1

2

2

4

6

1

3

4

4

8

14

1

-

1

1

3

4

1

1

2

3

4

TOPLAM

3

3

6

3

8

11

3

5

8

9

16

Henüz Erişelemeyen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

1

1

2

-

2

2

1

1

2

2

4

12-13

-

2

2

3

4

7

2

1

3

5

7

14

1

1

2

1

4

5

2

3

5

4

8

TOPLAM

2

4

6

4

10

14

5

5

10

11

1902/01/2009

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Ali Kolcu

Zeynep Altınbaş

İmza

İmza ve Mühür

Örnek 5: Doldurulmuş EK-3A Formu

50

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLARIN

OKULA KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI FORMU (İl / İlçe Profili)

İli: Karaman

İlçesi: Ermenek

Yetiştirici Sınıf Açacak İlköğretim Kurumuna Kayıt ve Nakil İçin Bildirilen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

30

40

70

32

44

76

24

28

52

86

112

12-13

11

12

23

45

65

110

33

42

75

89

119

14

10

10

20

28

36

64

18

20

38

56

66

TOPLAM

51

62

113

105

145

250

75

90

165

231

297

Okula Kazandırma Çalışmaları Henüz Sonuçlanmamış Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

6

8

14

-

3

3

4

8

12

10

19

12-13

5

6

11

6

6

12

3

2

5

14

14

14

3

3

6

4

5

9

2

4

6

9

12

TOPLAM

14

17

31

10

14

24

9

14

23

33

45

Henüz Erişelemeyen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

2

1

3

1

1

2

-

1

1

3

3

12-13

4

2

6

2

-

2

1

1

2

7

3

14

3

2

5

2

3

5

2

2

4

7

7

TOPLAM

9

5

14

5

4

9

3

4

7

17

1310 / 05 / 2009

YSK BAŞKANI

Hande Uluç

İmza

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerden gelen EK-3A Formalarını birleştirerek il profilini

ortaya koyar.

ÖNERİ 5: Belirtilen yaş aralığında olmak üzere ilköğretime hiç kayıt olmamış

çocuklar, ilköğretime kayıtlı olup devamsız durumunda olanlar ve okula devam

etmekle birlikte sınıf tekrarı nedeni dışında bir nedenle yaşıtlarından en az üç sınıf

51

geride olan öğrenciler uygulamalarda ihmal edilmekte yalnızca kayıtsız çocuklara

odaklanılmaktadır. Bu çocukların sınıf ve okul düzeyinde tespit edilmesi ve YSÖP’ndan

yararlandırılması sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki formdan yararlanılabilir.

......................................... İlköğretim Okulu YSÖP Sınıfı Öğrenci Bilgileri

a

e

en sınıfek

en YSÖP ek

arihi

apacağı sınıf

yadı

arihi

vam

imlik No

apılan

amları

arihi

ogr

T.C. K

Okul No

Adı - So

Doğum T

Şu an de

etmekte olduğu okul

Doğum tarihine gör

bulunması ger

Alması ger

pr

Kayıt y

YSÖP sınıfı

Başlama T

Bitiş T

Misafir olacağı sınıf y

da geçiş y

Okula devam etmekte olup yaşıtlarından akademik başarısızlık dışındaki herhangi

bir nedenle en az üç sınıf gerideki öğrencilerden, sınıf ve okul rehber öğretmeni

tarafından devam etmekte olduğu sınıfa uyum sağladığı düşünülenler dışında

kalan öğrenciler veli bilgilendirilmesi de sağlanarak YSÖP sınıflarına alınır. Bu karar

verilirken YSÖP uygulamasının, öğrencinin hali hazırda içinde bulunduğu durumdan

daha yararına olması ve akranlarının bulunduğu sınıfa yaklaştırması esas olmalıdır.

2.2.4. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) Açmak İçin Görevlendirilen

İlköğretim Kurumlarında Öğretimin Planlanması

Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumunda “Planlama ve

Değerlendirme Komisyonu” (PDK) kurulur. Okul müdürünün belirleyeceği müdür

yardımcısı veya öğretmenin başkanlığında oluşturulacak komisyonda bir rehber

öğretmen ve bir sınıf öğretmeni görev alır. İhtiyaç halinde okul müdürü komisyona

branş öğretmenlerini de dahil edebilir. Yetiştirici Sınıf 6-7 öğretim programını

kapsayan çalışmalarda branş öğretmenleri de görev almalıdır. Yeterli personeli

bulunmayan ilköğretim kurumlarında komisyon, mevcut yönetici ve öğretmenler

52

esas alınarak oluşturulur.

Yetiştirici sınıf açma görevi verilen ilköğretim kurumlarından PDK oluşturabilecek

personele sahip olmayanlar, bu görevi mevcut öğretmen ve yöneticilerle yapabilir.

Örneğin, 12-13 yaşlarında okuma yazma bilmeyen 15 kişilik bir öğrenci grubunu

düşünelim. Bu öğrencilerin oluşturacağı sınıfta Yetiştirici Sınıf 1-3 A,1-3 B ve Yetiştirici

Sınıf 4-5 Programı okutulacaktır. PDK, bu öğrenciler için;

- Yetiştirici Sınıf 1-3 A

- Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve

- Yetiştirici Sınıf 4-5

olmak üzere üç EK-4 Formu dolduracaktır. Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programlarını

tamamlandıktan sonra Yetiştirici Sınıf 4-5 Programı başlatılacaktır. Bir program,

bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde

başlatılmalıdır.

YSÖP sınıfı açılacak okullarda Planlama ve Değerlendirme Kurulunun (PDK)

kurulması zorunludur. Bu komisyon birleştirilmiş YSÖP sınıfları dahil olmak üzere,

her yetiştirici sınıf programına ait haftalık ders dağıtım çizelgesini hazırlar ve hangi

sosyal etkinliklerin uygulanacağını ve uygulama süresini belirler. Programın bu

çocukların bireysel hazır bulunuşlukları ve mevcut kazanımlarına uygun olarak,

sosyal etkinlikleri (madde 19), seçmeli dersleri (madde 17) ve rehberlik çalışmaları

(madde 18) ile birlikte uygun biçimde hazırlaması son derece önemlidir.

Planlama ve Değerlendirme Komisyonu, çocukların yaş ve eğitim durumları ile

gelişim özelliklerini dikkate alarak;

a) Uygulanacak yetiştirici sınıf programları ile programların başlangıç ve bitiş

tarihlerini,

b) Okutulacak seçmeli dersler ile bunların haftalık ders saati sayısını,

c) Sosyal etkinliklerin neler olduğu ve bunların uygulama süresini,

ç) Her yetiştirici sınıf programına ait haftalık ders dağıtım çizelgesini,

içeren Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Formunu hazırlarlar (Bakınız EK-4).

Örnek 6: Doldurulmuş EK-4 Formu

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖNERİ FORMU

53

İli

Ankara

İlçesi

ÇankayaOkulu


Gökkuşağı İlköğretim Okulu

Eğitime Başlanacak Tarih

13/10/2008

Eğitimin Tamamlanacağı Tarih

05/12/2008

Uygulanacak Yetiştirici Sınıf Programı

1/3 (B)

Haftalık Ders Çizelgesi

Ders SaatleriPazartesi


Salı

Çarşamba

PerşembeCuma


1. Ders

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

2. Ders

Matematik

Türkçe

Türkçe

Matematik

Müzik

3. Ders

Müzik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Resim

4. Ders

Resim

Etkinlik

Etkinlik

Hayat Bilgisi

Etkinlik

5. Ders

Rehberlik

Müzik

Müzik

Etkinlik

Rehberlik

6. Ders

Rehberlik

Resim

Resim

Rehberlik

Rehberlik

Seçmeli Ders ve Süreleri

Dersin Adı

UygulanacakProgram


Önerilen Süre

Açıklamalar

Müzik

Müzik 1-3

32 Saat

Üniteler öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirle-

necektir.

Resim

Resim 1-3

32 Saat

Üniteler öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirle-

necektir.Etkinlikler


Adı

Amacı

Süresi

Halk Oyunu

Grup halinde çalışma alışkanlığı kazandırma

2

Satranç

Zihinsel Düşünme becerisini geliştermeye yardımcı olmak

27 / 10 /2008

Planlama ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Adı Soyadı

Adı soyadı

Adı soyadı

İmza

İmza

İmza

Müdür Yardımcısı

Öğretmen

Öğretmen

Zeynep Güleç

Ali Kolcu

Ebru Tan

İmza ve Mühür

Yetiştirici sınıf uygulamalarında öğrencilerin kesintisiz biçimde yetiştirici sınıf

öğretimini tamamlamaları ve ilköğretim okuluna devamlarının sağlanması

esastır. Bu durumda bir öğrenci grubu birden fazla yetiştirici sınıf programı alarak

ilköğretim okuluna devam edecekse, bu programların daha başlangıçta ve birlikte

hazırlanmasına ve arada boşluk bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

Sınıf oluşturmaya ilişkin hususlar üçüncü bölümde açıklanmaktadır.PDK, Ek-4 formlarından yararlanarak Nakil Kabul İşlemleri ekranına gönderilen

çocukların eğitim-öğretim ve yaş durumunu öğrenci bilgileri ekranından bakıp ‘Şube

54

Ekle İşlemleri’ ekarınını kullanarak öğrencinin devam edeceği programı belirler. Bu

şekilde oluşturduğu sınıf listelerini onaylanmak üzere YSK’ya sunar.

PDK, hazırladığı EK-4 Formlarından yararlanarak e-ysöp’de aşağıdaki adımları

gerçekleştirir.

Nakil Kabul İşlemleri (YSÖP Okulunun Kullanacağı Ekran):

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulları belirlenen ve onaylanan öğrenciler

nakil kabul ekranına düşeceklerdir.

ÖNEMLİ: Öğrenci, ilgili sınıfa kayıt edilirken yanlış sınıfa kayıt yapılmaması gerekir

aksi durumda sınıf değişikliği yapılması zor bir durum teşkil etmektedir.

Şube Ekle İşlemleri (YSÖP Okulunun Kullanacağı Ekran):

İlgili ekranda yetiştirici sınıflar açılır.


Ders Programı Tanımlama İşlemleri (YSÖP Okulunun Kullanacağı Ekran):

55

YSÖP sınıf / şubesinin haftalık ders programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın

24.07.2008 tarih 5745 sayılı kararında belirtildiği gibi bu ekran üzerinden

yapılacaktır.

Önemli

Diğer işlemler (Şube Öğretmenleri Belirle, Seçmeli Ders Belirle,

Davranış Notları, Ders Notları) ilköğretimdeki gibi yapılacaktır.

2.2.5. Sınıf Açma

Yetiştirici sınıflar mülki amirden alınan onayla açılır. Sınıfların nasıl oluşturulacağı bu

kitapçığın üçüncü bölümünde (3.4.) açıklanmaktadır.

2.2.6. Öğretim Programlarının Uygulanması

Onayı alınan yetiştirici sınıflarda, onayda belirtilen tarihte eğitime başlanır. Öğretim

programlarının planlandığı gibi süresi içerisinde tamamlanması esastır. Yetiştirici

sınıf açmak için görevlendirilen ilköğretim kurumlarında bu sınıflar ve öğrencileriyle

ilgili yanlış izlenimlere yol açacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu sınıfların

ve öğrencilerinin kurumun olağan bir parçası olduğu unutulmamalı, çocukların

kendilerini farklı hissetmelerine neden olacak uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Uygulama kapsamında YSÖP sınıflarında eğitim verecek öğretmenlere bu konuda

destek olmak amacıyla Öğretmen El Kitabı hazırlanmıştır.

Uygulama süresince öğretmen değişikliğinin yapılmamasına azami dikkat

gösterilmelidir. Öğretmen değişikliğinin kaçınılmaz hale geldiği durumlarda

görevlendirilecek öğretmenin yetiştirici sınıflar konusunda hizmet içi eğitim almış

olanlar arasından seçilmesi gerekmektedir.

2.2.7. Öğretim Programlarının Tamamlanması

YSÖP sınıfı açılan okul, yetiştirici sınıf öğrenci işlemleri ekranını kullanarak öğrenci

bilgilerini girer ve programı tamamlayıp tamamlamama durumuna göre gideceği

sınıf/şubeyi belirler ve kaydeder. YSÖP sınıfı açılan okul, normal sınıfa geçişi yapılan

öğrencinin durumunu kendi okuluna bildirir ve nakil istenmesini sağlar. YSÖP sınıfı

açılan okul öğretmeni EK-6’ları öğrencilerin devam edecekleri ilköğretim okullarına

gönderir. EK-5’leri okul kayıtlarında tutar. Nakillerin nasıl yapılacağı bu kitapçığın üçüncü bölümünde (3.3.) açıklanmaktadır.


Yetiştirici Sınıf Öğrenci İşlemleri (YSÖP Okulunun Kullanacağı Ekran):

Aşağıdaki ekran yardımıyla öğrencinin YSÖP’e başlama ve bitiş tarihleriyle, YSÖP’ü

56

tamamlayıp tamamlayamama durumuna ilişkin bilgileri girilecektir.

YSÖP’nı tamamlayan öğrencinin sınıf yükseltme işlemi bu ekran üzerinden

yapılmalıdır.

Önemli

Dikkat edilmesi gereken bir ekrandır. Bu ekranda normal sınıfa

alınan öğrenci diğer sınıflara tekrar geçemez. Sınıf değişikliği yapılırken öğrenci

ile ilgili tüm işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. YSÖP’nı tamamlayan

öğrencinin nakil işlemleri e-okul mevcut uygulamalarında olduğu gibi yapılacaktır.

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) kapsamındaki öğrencilerin tüm işlemleri

e-okul (e-ysöp) üzerinden yapılmalıdır. E-okulda yapılan hatalı işlemlerden okul

idaresi sorumlu olacağından azami dikkat gösterilmelidir. Bununla birlikte okul

idaresi formları doğrulama kaynağı olarak dosyalamalıdır.

YETİŞTİRİCİ SINIFLARDA

BÖLÜM 3 EĞİTİM - ÖĞRETİM3.1


EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Yetiştirici sınıflardaki öğrencilerin eğitim-öğretimi, ders yılı (derslerin başladığı

tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süre)

içerisinde yapılır. Bu sınıflarda eğitim-öğretime planlamaya dayalı olarak farklı

tarihlerde başlanabilir. Bir sınıf oluşturacak kadar öğrenci bulunduğunda hemen

sınıf açılmalı, ders yılı başı veya ara dönem sonu beklenmemelidir. Şüphesiz, bu

konudaki çalışmaların yeni ders yılı başından önce hızlandırılması ve yetiştirici sınıf

eğitimlerinin büyük bölümünün ders yılı başında birlikte başlatılması en uygun

olanıdır. Ancak, ders yılı başladıktan sonra sınıf açacak kadar öğrenci bulunduğu

takdirde, sınıf açmaktan da çekinilmemelidir.

Bu çocuklar için bekleme, okula devamdan vazgeçme anlamına gelebilir. Örneğin,

okula kazandırma çalışmaları Kasım ayında olumlu sonuçlanan bir çocuğu Şubat

ortasında eğitime almayı planlama, onun devam etmeme riskini artırır.

Eğitime ara verme bu çocuklarda devamsızlık riskini de artırır. Bu sebeple yetiştirici

sınıf programının ders yılının tamamlanmasından önce, örneğin Mayıs ayının

başında, bitmesi halinde; öğrencilerin, ders yılının sonuna kadar, adrese dayalı olarak

kayıt yaptıracağı ilköğretim kurumunda, Yönergenin 22. maddesinde belirtilen sınıfa

“Misafir Öğrenci” olarak devam etmeleri sağlanacaktır.

Misafir öğrenci uygulaması ile YSÖP’larını öğretim yılı içinde tamamlayıp ders yılı

sonuna kadar adrese dayalı ilköğretim kurumunun ilgili sınıfında öğretimine devam

eden ve not ile değerlendirilmeyen öğrencinin bir üst sınıfa geçene kadar okula

uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla YSÖP öğretmeni ile misafir

öğrenci olduğu sınıfın öğretmeni arasındaki iletişim oldukça önemlidir. Her durumda

öğrencinin YSÖP sınıfındaki öğretmeni ile geçiş yapacağı sınıf öğretmeni (geçiş

58

yapan öğrencinin okul-öğretmen ve diğer öğrencilerle ilişkisi) arasında bir iletişim

kurulması, iletişim kurulamasa da Ek-6 formunun etkin kullanılarak öğrenciye ilişkin

bilgi ve görüşlerin yeni öğretmeni ile paylaşılmasına azami özen gösterilmelidir.

Programların tamamlanması, zorunlu hallerde öğretim yılı (ders yılının başladığı

tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre) boyunca devam

ettirilebilir.3.2


YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yetiştirici sınıflarda uygulanacak öğretim programları, alan öğretmenleri ve

akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından, yürürlükteki ilköğretim programları

esas alınarak hazırlanmıştır. Yetiştirici Sınıf Öğretim Program kazanımları http://ysop.

meb.gov.tr/ders_kitaplari.htm sitesinden yer almaktadır.

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı’ndan yararlanabilecek hedef grubun özellikleri

incelendiğinde çocukların örgün eğitime yeniden katılmalarının ve uyumlarının zor

olduğu görülmektedir. Bu uyumu kolaylaştırmak için YSÖP kapsamında geliştirilen

eğitim materyalleri, mevcut ilköğretim programlarındaki kazanımların hem zaman

hem de kapsam olarak yoğunlaştırılması ve daraltılmasıyla oluşturulmuştur.

YSÖP’ün geliştirilmesinde esas alınan İhtiyaç Analizi, 10-14 yaş grubunda olup da

okula hiç kayıt olmamış ya da kayıtlı ama sürekli devamsız durumda olan çocukların

bazı bilgileri okul dışında da öğrenmiş olduklarını göstermiştir. Bu çocuklar aynı

zamanda, bazı motor beceriler açısından da okula yeni başlayan 6 yaşındaki bir

çocuktan daha hızlı öğrenebilecek durumdadır. Bu doğrultuda, yetiştirici sınıf

uygulamalarına alınacak çocukların, ana hatlarıyla ilköğretim programlarında yer

alan temel dersler ve rehberlik ile ilgili konularda bilmeleri gereken temel bilgi ve

becerilere sahip olmaları ve devam edecekleri ilköğretim okuluna daha kolay uyum

sağlayabilmeleri hedeflenmiştir.

Yetiştirici Sınıflarda aşağıdaki dört öğretim programı uygulanır:

a. Yetiştirici Sınıf 1-3 A Öğretim Programı,

b. Yetiştirici Sınıf 1-3 B Öğretim Programı,

c. Yetiştirici Sınıf 4-5 Öğretim Programı,

d. Yetiştirici Sınıf 6-7 Öğretim Programı.

Her program; zorunlu dersler, rehberlik faaliyetleri, seçmeli dersler ve sosyal

etkinlikler olmak üzere dört bölümden meydana gelir.Zorunlu Dersler


İlköğretimdeki Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü

ve Ahlâk Bilgisi, Trafik Güvenliği dersleri, yetiştirici sınıfların zorunlu dersleridir.

59

Ayrıca rehberlik faaliyetlerini de her programda uygulamak zorunludur. Bu derslerin

programları ve öğretim materyalleri, yukarıda açıklanan çerçevede ve yetiştirici

sınıflar hedef grubunun özellikleri göz önünde bulundurularak ilköğretimde aynı

ismi taşıyan derslerin programları esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.Rehberlik Faaliyetleri


Rehberlik faaliyetleri, yetiştirici sınıfların hedef kitlesinin özellikleri ve psiko-sosyal

ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rehberlik faaliyetleri, oluşturulan her

yetiştirici sınıftaki öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, ek etkinliklerle zenginleştirilebilir. Bu faaliyetlerin tüm yetiştirici sınıf programlarında

uygulanması zorunludur.

Seçmeli Dersler

Öğrencilerin ilköğretime devamlarını kolaylaştırmak amacıyla, yetiştirici sınıf

programlarında seçmeli derslere yer verilmektedir.

İlköğretimde okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden, yetiştirici sınıfların

zorunlu dersleri arasında yer almayanlar, yetiştirici sınıflarda seçmeli ders olarak

okutulabilir. Yetiştirici sınıflarda okutulacak seçmeli dersler ve süreleri Planlama

ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenecektir. Yetiştirici Sınıf 6-7 Programı’nın

seçmeli dersleri belirlenirken, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarına

Geçiş Yönergesi çerçevesinde yapılacak sınavların kapsadığı derslerin de dikkate

alınmasında fayda görülmektedir.

Örneğin 4-5 ve 6-7 YSÖP’larında seçmeli ders olarak İngilizce’ye yer verilmesi,

öğrencilerin SBS sınavlarındaki başarısını olumlu etkileyecektir.Sosyal Etkinlikler


Öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak ve temel yaşam becerilerinin gelişimine

yardımcı olmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinliklerin

düzenlenmesinde İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler

Yönetmeliği’nden faydalanılabilir.

Yetiştirici sınıflarda hangi derslerin kaç saat süreyle okutulacakları Talim ve Terbiye

Kurulu Başkanlığı’nın 24.07.2008 tarih ve 5745 sayılı mütalaası doğrultusunda

Yetiştirici Sınıflar Haftalık Ders Çizelgesi ile belirlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda, okutulacak dersler şema halinde gösterilmektedir. Birleştirilmiş

sınıflara ait ders çizelgesini bu doğrultuda PDK oluşturur.

Tablo- 5: Yetiştirici Sınıflar Haftalık Ders Çizelgesi

60

1-3 Programı (16 Hafta)

4-5 Programı

6-7 Programı

DERSLER

(10 hafta)

(10 hafta)

A (8 hafta)

B (8 hafta)

Türkçe

20 (okuma-yazma)

12

6

6

Matematik

-

6

5

5

Sosyal Bilgiler

-

-

3

3

Fen ve Teknoloji

-

-

4

4

Rehberlik

2

2

2

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilg.

-

-

1

1

Trafik Güvenliği

-

-

1

-

TOPLAM

22 saat

20 saat

22 saat

21 saat

Seçmeli Dersler

2

2

2

3

Etkinlikler

2

2

2

1

TOPLAM

4

4

4

4

GENEL TOPLAM

26

24

26

25

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi rehberlik ile seçmeli dersler ve sosyal etkinlikler her

programda yer almaktadır. Türkçe Okuma-Yazma sadece YSÖP 1-3 A Programında

vardır. Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji dersleri YSÖP 4-5 ile başlamaktadır.

Yetiştirici Sınıf 1-3 A Öğretim Programı

Okuryazar olmayan 10-14 yaş grubundaki çocuklar için oluşturulmuş bir programdır.

1-3 A Programını bitiren öğrenciler 1-3 B Programını da alırlar.

Yetiştirici Sınıf 1-3 B Öğretim Programı

Programı izleyecek düzeyde okuryazar olan 10-14 yaş grubundaki çocuklar için

oluşturulmuş bir programdır.

Yetiştirici Sınıf 4-5 Öğretim Programı

Yetiştirici Sınıf 1-3 B Programını tamamlayan veya bu düzeyde eğitim almış olanlar

için hazırlanmış bir programdır.

Yetiştirici Sınıf 6-7 Öğretim Programı

İlköğretim 5 inci sınıf programını tamamlamış olanlar için hazırlanmış bir programdır.

Eğitim - Öğretim süresi;

a) Yetiştirici sınıf 1-3 A Programı için 8 hafta,

b) Yetiştirici sınıf 1-3 B Programı için 8 hafta,

61

c) Yetiştirici sınıf 4-5 Programı için 10 hafta,

d) Yetiştirici sınıf 6-7 Programı için 10 haftadır.

Haftalık ders çizelgesinde belirtilen süreler, asgari olup öğrencinin hazır bulunuşluğu

ve ihtiyaçları dikkate alınarak haftalık ders yükü 30 saati geçmemek kaydıyla

artırılabilir.

Seçmeli derslerde haftalık ders saati sayısına göre zümre öğretmelerince veya

Planlama ve Değerlendirme Komisyonunca mevcut programlara göre düzenlemeler

yapılır.

Bu çizelge ve ek açıklamalarında hükmü bulunmayan hallerde Talim ve Terbiye

Kurulu Başkanlığının 04.06.2007 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim

Okulları Haftalık Ders Çizelgesi ek açıklamaları uygulanır.

6-7 Programında seçmeli ders, Yönerge’nin 17 inci maddesi doğrultusunda ve Milli

Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi çerçevesinde yapılacak

sınavların kapsadığı dersler de dikkate alınarak okutulur.3.3


YETİŞTİRİCİ SINIFLARDA NAKİL

Her ilköğretim kurumunun, öğrenci aldığı bölgedeki okula kayıtsız olan çocukları

tespit ederek okula kaydetmek konusunda sorumlu olduğu daha önceki bölümlerde

bahsedilmişti. Tespit çalışmaları sonucunda okula kaydı olmayan öğrencilerin

kayıtları ilköğretim okulları tarafından yapıldıktan sonra yetiştirici sınıf açılan okullara

nakilleri yapılacaktır. Ayrıca okula kayıtlı olup sürekli devamsız olan ya da devam

ettiği halde akademik başarısızlık nedeni dışındaki sebeplerden akranlarından 3 sınıf

geride olan YSÖP kapsamındaki öğrencilerin nakilleri de yine aynı şekilde yetiştirici

sınıf açılan okullara yapılacaktır. Nakiller Yönergenin 11, 20, 21 ve 22 inci madde

hükümlerine göre yapılır.

3.3.1. Yetiştirici Sınıf Programlarında Geçişler ve Devam Edecekleri

İlköğretim Sınıfları

Yetiştirici sınıf uygulamasında öğrencilerin eğitim / öğretim ve yaş durumlarına

göre alabilecekleri programlar ve geçiş yapılacakları programlar arkadaki tabloda

açıklanmaktadır.

Tablo- 6: Eğitim - Öğretim ve Yaş Durumlarına Göre Öğrencilerin Alacağı Programlar ve

Devam Edecekleri İlköğretim Sınıfları

62

- Okuryazar olmayanlar: Yetiştirici Sınıf 1-3 A Programına alınırlar. Bu programı tamamlayanlar 1-3 B Programını alırlar. Her iki programı başarıyla tamamlayanlar, bir sonraki öğretim yılında ilköğretim okulunun 4üncü sınıfına devam ederler.

- Programları izleyecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler: Yetiştirici Sınıf 1-3 B

a) 10-11 yaş

grubunda olup;

Programına alınırlar ve programı başarı ile tamamlayanlar bir sonraki öğretim yılında

ilköğretim okulunun 4üncü sınıfına devam ederler.

- Okuryazar olmayanlar: Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programları ile Yetiştirici Sınıf 4-5

Programı olmak üzere arka arkaya üç programa alınırlar. Bu programları tamamlayanlar bir

sonraki öğretim yılında ilköğretim okulunun 6 ncı sınıfına devam ederler.

- Programları izleyecek düzeyde okur-yazar olduğu belirlenenler: Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve

Yetiştirici Sınıf 4-5 Programı olmak üzere arka arkaya iki programa alınırlar. Bu programları

tamamlayanlar bir sonraki öğretim yılında ilköğretim okulunun 6 ncı sınıfına devam ederler.

b) 12-13 yaş

grubunda olup;

- İlköğretimin 3 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler: Yetiştirici Sınıf

4-5 Programına alınırlar. Bu programı tamamlayanlar bir sonraki öğretim yılında İlköğretim

okulunun 6 ncı sınıfına devam ederler.

- Okuryazar olmayanlar: Yetiştirici Sınıf 1-3 A ve 1-3 B Programları ile Yetiştirici Sınıf 4-5

Programları olmak üzere arka arkaya üç programa alınırlar. Bu programları tamamlayanlar bir

sonraki öğretim yılında ilköğretim okulunun 6 ncı sınıfına devam ederler.

- Programları izleyecek düzeyde okur-yazar olduğu belirlenenler: Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve

Yetiştirici Sınıf 4-5 Programı olmak üzere arka arkaya iki programa alınırlar. Bu programları

tamamlayanlar bir sonraki öğretim yılında ilköğretim okulunun 6 ncı sınıfına devam ederler.

- İlköğretimin 3 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler: Yetiştirici Sınıf

4-5 Programına alınırlar. Bu programı tamamlayanlar bir sonraki öğretim yılında ilköğretim

okulunun 6 ncı sınıfına devam ederler.

c) 14 yaşında olup;

- İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler ya da okula devam

etmekte olup sınıf tekrarı nedeni dışında bir nedenle yaşıtlarından üç sınıf geride olanlar:

Yetiştirici Sınıf 6-7 Programına alınırlar. Bu programı tamamlayanlar bir sonraki öğretim

yılında ilköğretim okulunun 8 inci sınıfına devam ederler.

3.3.2. Yetiştirici Sınıftan Adrese Dayalı Olarak Kayıt Olması

Gereken İlköğretim Okuluna Nakil

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin eğitim / öğretim ve yaş durumlarına göre yapılan

değerlendirmeler ışığında alabilecekleri programlar ve sene sonu itibariyle

yerleşebilecekleri ilköğretim sınıflarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ancak bu

programlara devam eden öğrencilerden YSÖP’ü sene içinde tamamlayanlar ya

da çeşitli nedenlerle (başarısızlık veya devamsızlık) tamamlayamayanların devam

edecekleri ilköğretim sınıflarına geçişleri Tablo 7’de sürece göre yapılır.

Yetiştirici sınıf programlarını tamamlayan veya çeşitli sebeplerle tamamlayamayan

öğrencilerin nakilleri, programların bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü

içerisinde e-okul veri tabanı üzerinden adrese dayalı olarak kayıt olması gereken

63

ilköğretim kurumlarına EK-5 Formu doldurulmak suretiyle yapılır. Doldurulmuş bir

EK-5 formu Örnek 7’de (bakınız s. 65) görülmektedir. Bu formlar okul kayıtlarında

tutulmalı, nakil işlemi e-okul üzerinden yapılmalıdır.

Madde 21’e göre YSÖP’ndan kendi okuluna geçiş yapacak öğrenci, misafir örenci

olarak kendi okuluna devam ettirilir, ancak nakil işlemi bir sonraki öğretim yılında

yapılır. Yönergeye göre nakil işlemlerinin doğrudan YSÖP’den kendi okulunun ilgili

sınıfına yapılması gerekmektedir. Ancak, e-ysöp’de nakil işlemlerinde, bu geçiş önce

YSÖP sınıfı açılan okuldaki sınıfa yapılmakta, daha sonra kendi okulunun ilgili sınıfına

geçiş yapılması için kendi okulu tarafından nakil talep edilmesi gerekmektedir.

Tablo- 7: Öğrencilerin YSÖP’nı Tamamlama Durumu ve Zamanına Göre Geçişleri

YSÖP’ü Ders Yılı Sonunda

YSÖP’ü Ders Yılı Bitmeden

YSÖP’ü

Tamamlayanların Geçişleri

Tamamlayanların Geçişleri

Tamamlayamayanların Geçişleri

(Madde 20)

(Madde 21)

(Madde 22)

Yetiştirici sınıf öğretim programını

Yetiştirici sınıf öğretim programını

Yetiştirici sınıf öğretim programına

ders yılı sonunda tamamlayan

ders yılı bitmeden tamamlayan

başladıktan sonra devamsızlık veya

öğrenciler, adrese dayalı olarak kayıt

öğrenciler, ders yılı sonuna

başarısızlık sebebiyle programı

yaptıracakları ilköğretim kurumunun;

kadar, adrese dayalı olarak

tamamlayamayan öğrenciler, adrese

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 B Öğretim

kayıtlarının bulunduğu ilköğretim

dayalı olarak kayıt yaptırmak

Programını tamamlayanlar ilköğretim

kurumlarında;

durumunda oldukları ilköğretim

4 üncü sınıfa,

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 B Öğretim

kurumunun;

b) Yetiştirici Sınıf 4-5 Öğretim

Programını tamamlayanlar

a) Yetiştirici Sınıf 1-3 A Öğretim

Programını tamamlayanlar ilköğretim

ilköğretim 3 üncü sınıfına,

Programını tamamlayamayanlar

6 ncı sınıfa,

b) Yetiştirici Sınıf 4-5 Öğretim

ilköğretim 1 inci sınıfa,

c) Yetiştirici Sınıf 6-7 Öğretim

Programını tamamlayanlar

b) Yetiştirici Sınıf 1-3 B Öğretim

Programını tamamlayanlar ilköğretim

ilköğretim 5 inci sınıfına,

Programını tamamlayamayanlar

8 inci sınıfa, nakledilir.

c)Yetiştirici Sınıf 6-7 Öğretim

ilköğretim 2 nci sınıfa,

Programını tamamlayanlar

c) Yetiştirici Sınıf 4-5 Öğretim

ilköğretim 7 nci sınıfına,

Programını tamamlayamayanlar

devam ederler.

ilköğretim 4 üncü sınıfa,

Bu öğrenciler ders yılı sonuna

d) Yetiştirici Sınıf 6-7 Öğretim

kadar bu sınıflarda misafir

Programını tamamlayamayanlar

öğrenci olarak eğitim görürler ve

ilköğretim 6 ncı sınıfa nakledilir.

izleyen eğitim - öğretim yılında

bir üst sınıfa geçerler. Ancak

bu uygulamada nakil olacak

öğrencinin gideceği okulda sınıfta

uyumunu kolaylaştıracak tedbirler

alınmalıdır.

Yetiştirici Sınıf Uygulamalarında Geçişler ve Nakiller

OKUR YAZAR5. SINIFI


64


OKUR YAZAR

3. VEYA 4. SINIFIOLMAYAN


TAMAMLAMIŞ

TAMAMLAMIŞ

10

12

10

12

12

11

13

14

11

13

14

13

1414


YAŞ

YAŞ

YAŞ

YAŞ

YAŞ

YAŞ

YAŞ

YAŞ

YAŞ

Yetiştirici Sınıflar 1-3 A

Öğretim Programı

Yetiştirici Sınıflar 1-3 B

Yetiştirici Sınıflar 1-3 B

Öğretim Programı

Öğretim Programı

4. sınıfa

4. sınıfa

nakil

nakil

Yetiştirici Sınıflar 4-5

Yetiştirici Sınıflar 4-5

Yetiştirici Sınıflar 4-5

Öğretim Programı

Öğretim Programı

Öğretim Programı

6. sınıfa

6. sınıfa

6. sınıfa

Yetiştirici Sınıflar 6-7

nakil

nakil

nakil

Öğretim Programı

8. sınıfa

nakil

Not: Okula devam etmekte olup sınıf tekrarı nedeni dışında bir nedenle yaşıtlarından

üç sınıf geride olanlar yaş durumlarına uygun olarak ilgili YSÖP programına alınır ve

geçişi bu tabloya uygun olarak yapılır.

Örnek 7: Doldurulmuş EK-5 Formu

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINI

65

TAMAMLAYAN / TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN NAKİL BELGESİOKULUN


İli

Ankara

İlçesi

Çankaya

Adı

Çobanyıldızı İlköğretim OkuluKurum Kodu


123


ÖĞRENCİNİNT.C. Kimlik No


.....................................

Adı ve Soyadı

Emine Acar

Baba Adı

İzzet

Ana Adı

GülfidanOkul No


324


2009 / 2010 öğretim yılında

devam edeceği ilköğretim sınıfı

4. sınıf

BELGENİN

Düzenlenme Tarihi

8/12/2008

Numarası

6

Yetiştirici Sınıf 1-3A

Tamamlanığı Programlar

(Okuma Yazma

Yetiştirici Sınıf

Yetiştirici Sınıf

Yetiştirici Sınıf

Programı)

1-3B Programı

4-5 Programı

6-7 Programı

Program süresi (Toplam

ders saati sayısı)

x

4. Sınıf

5. Sınıf

Ağırlıklı yıl sonu notları

6. Sınıf

7. Sınıf

Diğer Bilggiler

12/10/2008 tarihinde okulumuzda açılan Yetiştirici Sınıfa kaydı yapılan Emine Acar 2009/2010 öğretim yılında ilköğretim DÖRDÜNCÜ sınıfta eğitim öğretimine devam edecektir.8/12/2008

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Kaya Çelik

Fatma Gül Kaya

İmza

İmza ve Mühür

3.3.3. Yetiştirici Sınıftan Başka Bir Yetiştirici Sınıfa Nakil

Yetiştirici sınıf öğretim programına devam ederken ikametgâh adresi değişen

66

öğrencinin nakli, devam ettiği program sonunda yeni ikametgâh adresinin bulunduğu

yerleşim yerindeki yetiştirici sınıf öğretim programını uygulayan okula yapılır.

Burada öğrencinin programa başladıktan sonra en azından başladığı programı

bitirmesine dikkat edilir. Daha sonra değişen adresinin bulunduğu yerdeki okul

ile iletişime geçilerek bu yeni adres bölgesinde yetiştirici sınıf açmış okula nakli yapılarak devamı sağlanır.

Öğrencinin eğitim hakkını kaybetmemesi için yeni ikametgah adresinin bulunduğu

yerleşim yerinde YSÖP sınıfının açılması zorunludur. Bu durumda öğrencinin yeni

ikametgah adresinde YSÖP’den sonra gideceği okulun başka bir okul olması

durumunda okulun belirlenmesi ve devam işlemleri ile ilgili olarak okulun desteği

sağlanmalıdır.3.4


SINIF OLUŞTURMA

Yetiştirici sınıflara ilişkin çalışmalar planlanırken, hedef kitlenin özelliklerini dikkate

almak gerekmektedir. Bu özellikler dikkate alındığında, yetiştirici sınıflarda etkin ve

verimli bir eğitimin sürdürülebilmesi için öğrencilerin eğitim ortamına uyumlarını

kolaylaştırıcı ve özendirici ek bazı tedbirlerin alınması yanında, hizmetlerin mümkün

olduğunca esnek bir yapı içerisinde sunulmasının önemi büyüktür.

Yetiştirici sınıflar oluşturulurken, bu konuda uygulanabilecek sınıf oluşturma

seçeneklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Hiçbir öğrencinin zorunlu eğitim

hakkını kullanmasının engellenemeyeceği ilkesinden hareketle, tek öğrenci dahi

olsa, o öğrenci için eğitim fırsatı hazırlanması gerekmektedir. Ancak, kaynakların

etkin kullanımı için gerekli tedbirlerin alınması da ihmal edilemez.

Bu bağlamda önerilen sınıf oluşturma seçenekleri, öncelik sırası dikkate alınarak

yanda açıklanmaktadır.

Aynı yaş grubundan (10-11 veya 12-13 veya 14) aynı programını izleyecek

en az on öğrencinin bulunması halinde, bu öğrenciler için yetiştirici

sınıf açılabilir. Örneğin; okula hiç kayıt yaptırmamış ve okuma yazma

67

bilmeyen 10-11 yaş grubundaki en az 10 çocuk için bir, aynı durumdaki

12-13 yaş grubundaki en az 10 çocuk için de ayrı bir sınıf açılabilir. Bu iki

grup da Yetiştirici Sınıf 1-3A Programını alacak ancak farklı dersliklerde

Seçenek 1

eğitim göreceklerdir.

Öğrenci sayısının bu seçeneğe göre sınıf oluşturmak için yeterli olmaması halinde ikinci

seçeneğe geçilir.

Farklı yaş gruplarından aynı eğitim programını izleyecek en az on

öğrencinin bulunması halinde bu öğrenciler için yetiştirici sınıf açılır.

Örneğin okula hiç kayıt yaptırmamış ve okuma yazma bilmeyen 10-11

yaş grubundan 6, 12-13 yaş grubundan 5 ve 14 yaşından 2 çocuk varsa,

bunların hepsi açılacak bir sınıfta Yetiştirici Sınıf 1-3 A Programına de-

Seçenek 2

vam edebilir.

Öğrenci sayısının bu seçeneğe göre sınıf oluşturmak için yeterli olmaması halinde

üçüncü seçeneğe geçilir.

Farklı eğitim programlarına katılacak en az 10 öğrencinin bulunması

halinde, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılarak yetiştirici sınıf açılabilir.

Ancak, bu uygulama 1-3 A, 1-3 B ve 4-5 Programları için geçerlidir.

Örneğin: Yetiştirici Sınıf 1-3 B ve 4-5 Programlarına devam edecek en

az 10 öğrencinin bulunması halinde, birleştirilmiş sınıf uygulamasının

yapılacağı yetiştirici sınıf açılabilir. Bu seçeneğe göre sınıf oluştururken

Seçenek 3

aynı sınıfta ikiden fazla program olmamasına dikkat edilmelidir.

Öğrenci sayısının bu seçeneğe göre sınıf oluşturmak için yeterli olmaması halinde ya

da ilçede bir çocuk dahi olsa YSK, bu çocukların yetiştirici sınıf uygulamalarına devam

edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

İlçelerde sınıf oluşturmak için yeterli sayıda öğrenci olmadığı durumda; ilçelerde kurulan

YSK, il merkezinde koordinasyonu sağlayan YSK ile iletişime geçerek bu öğrencilerin

Yetiştirici Sınıf uygulamalarından yararlanabilmesi için tüm olanakları gözden geçirerek

barınma ve ulaşım seçeneğinin uygun olduğu belirlenen bir ilçede sınıf açarak çocukların

YSÖP’ü almalarını sağlamalıdır.3.5

DEVAM VE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ Edit

68

3.5.1. Devam Zorunluluğu

Yetiştirici sınıf programlarına katılan öğrencilerin okula devamları zorunludur.

Öğrencilerin Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı’nı ders yılı içerisinde tamamlayıp

adrese dayalı olarak nakillerinin yapıldığı ilköğretim kurumunda ders yılı sonuna

kadar devamları sağlanır.

Örnek

Bir öğrenci Yetiştirici Sınıflar 1-3 A ve 1-3 B Öğretim Programlarını

15 Mart 2009’da tamamlamış olsun. Bu öğrenci 2008-2009 ders yılı sonuna kadar

adrese dayalı olarak kaydının yapıldığı ilköğretim okulunun 3 üncü sınıfında eğitime

devam edecek ve 2009-2010 öğretim yılında 4 üncü sınıfı okuyacaktır. Eğer bu

öğrenci 18 Mart 2009’dan sonra okula devam etmez veya devam etmediği süre

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sınıf tekrarı gerektirecek

düzeye çıkarsa, o zaman bu öğrencinin 2009-2010 öğretim yılında 3 üncü sınıfta

okuması gerekecektir.

3.5.2. Ortaöğretime Geçiş

YSÖP 6-7 Programını tamamlayarak öğrenimlerine 8 inci sınıfta devam eden

öğrencilerin Ortaöğretim Yerleştirme Puanı esasına göre öğrenci alan ortaöğretim

kurumlarına geçişleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş

Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır.

Bu doğrultuda YSÖP 6-7 programını başarıyla tamamlayan öğrenciler 7. sınıf

Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na başvurur, 6. sınıf için en düşük SBS puanını almış

sayılırlar. YSÖP 6-7 programını başarıyla tamamlayamayan öğrenci ise 6. sınıfa

geçiş yapacağından o sınıfın SBS sınavına girer. Öğrenci 6-7 programına devam

ederken 7. sınıf SBS’na başvuru yapabilir, ancak bu programı tamamlayamaz veya

başarısız olurlarsa başvuru yapmış olsalar dahi sınava giremezler. Bu öğrencinin

geçmiş sınıflara ilişkin puanı MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinin

11. maddesi esas alınarak belirlenir. Bu maddede:“Herhangi bir sebeple seviye

belirleme sınavına katılamayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait

en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır.3.6


EĞİTİME ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA Edit

69

Yetiştirici sınıfların hedef kitlesini oluşturan çocukların bir kısmı, istedikleri halde,

eğitimlerine devam fırsatı bulamamışlardır. Bu sebeplerin belirlenerek engelleri

ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda;

- Okuldan uzak yerleşim birimlerinde yaşayan çocukların okula gidiş- gelişlerinin

sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Öğrencilerin okula gelmesinin güç olduğu durumlarda gezici öğretmen

uygulamasından faydalanılmalıdır.

- Durumu uygun olan öğrencilere Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) fırsatları

sunulmalıdır.

Çevrenin olumsuz etkisi, bazı çocukların eğitimi terk etmelerinde önemli rol oynamış

olabilir. Eğitimden ayrılma sebebi ne olursa olsun, çevrenin etkisiyle okulu terk

etmiş çocukları yeniden kazanmak için onların bu etkilerden arındırılmış bir yerde

okula devamlarının sağlanması gerekebilir. Bu durumda PDK, gerekli bilgileri YSK’ya

gönderir. YSK, ilgili kurum ve kuruluşlarla (SHÇEK, Çocuk ve Gençlik Merkezleri vb.)

işbirliği yaparak, bu durumda olan çocuklar için çözümler üretir.

YSK tarafından farklı bir çevrede okula devamında fayda görülen çocuklar, YİBO’ya

yönlendirilir. Bu çocukların uygun okullara yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar millî

eğitim müdürlüklerince yürütülür.3.7


BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Edit

Yetiştirici sınıfa devam eden öğrencilerin başarılarının, MEB İlköğretim Kurumları

Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılması esastır. Uygulamada;

a) Öğrencinin yetiştirici sınıf öğretim programı başarı puanı, programın içerdiği

her sınıf için yılsonu başarı puanıdır. YSÖP 4-5 ve 6-7 programlarından alınan

başarı puanı öğrencinin adrese dayalı kayıtlı bulunduğu okuluna nakil işlemi

tamamlandığında öğrencinin hem 4. sınıf hem de 5. sınıf başarı puanı olarak ayrı

ayrı işlenmelidir. Benzer durum YSÖP 6-7 programı için de geçerlidir.

b) Öğrencinin yetiştirici sınıf öğretim programı davranış puanı, programın içerdiği

her sınıf için yıl sonu davranış puanıdır.

Yetiştirici Sınıf 4-5 ve 6-7 Programlarında her dersten en az iki yazılı sınav yapılır.

Yetiştirici sınıf öğretim programı uygulamasının başında, öğrencinin yerleştirileceği

sınıf düzeyindeki kazanımların gerektirdiği bilgi ve becerilerden hangilerine sahip

olduğu ve hangilerine sahip olmadığını öğretmenlere göstermesi bakımından ön

öğrenmeleri belirlemek önemli bir aşamadır.

70

1-3 Programlarına yerleştirilecek öğrenciler için ön koşul davranışlar okuma yazma

eğitimine başlamak için gerekli olan fiziksel ve zihinsel özellikler olarak belirlenebilir.

YSÖP kapsamında eğitim öğretime katılacak öğrencilerin hepsinin bu özelliklere

sahip olduğu varsayılsa da 1-3 Programlarına yerleşmek için gerekli özelliklere sahip

olmayan öğrencilere yönelik eksikleri tamamlayacak planlamalar yapmak yararlı

olacaktır.

4-5 ve 6-7 Programlarına yerleşecek öğrenciler için bir ön değerlendirme sınavı

öngörülmemiştir. Ancak öğretmenler 4-5 Programına devam edecek olan

öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek amacıyla 1-3. Sınıf Programlarında

yer alan kazanımlardan, 6-7 Programına devam edecek olan öğrencilerin hazır

bulunuşluk düzeyini belirlemek amacıyla 4-5. Sınıf Programlarında yer alan

kazanımlardan önemli ve ön koşul olma özelliğine sahip olan kazanımları kapsayan

sınavlar uygulayabilirler.

Yetiştirici sınıf öğretim programı uygulama sürecinin ortalarında, genel olarak

öğrenmeleri belirlemek amacıyla öğretmenler tarafından ara değerlendirme

yapılır. Bu ara değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini

tamamlayıcı önlemler alınır.

Yetiştirici sınıf programı uygulamasının sonunda, öğrencilerin ulaştığı öğrenme

düzeyini belirlemek amacıyla bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda

öğrencinin öğrenme eksiklikleri ve bunların telafisine ilişkin öneriler yazılı halde

öğrenci bilgi dosyasına konulur.

Yetiştirici sınıf öğrencilerine, eğitimleri süresince çeşitli etkinlikler verilir ve çalışmalar yaptırılır. Bunlara ilişkin çalışma kâğıtları, sınıf içi ödevler, vb. öğrenci ürün dosyasına

konulur.3.8


YSÖP UYGULAMALARINDA

KULLANILACAK FORMLAR VE ÖĞRENCİ DOSYASI3.8.1. Formlar


Yetiştirici sınıflarda, ilköğretim kurumlarında tutulan çizelge, defter ve dosyalara ek

olarak aşağıdaki formlar da tutulur.

- Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu (EK-1)

- Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu (İl/İlçe Profili)(EK-1 A)

- Yetiştirici Sınıf Çocuk veya Öğrenci Bildirim Formu (EK-2)

- Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırma Çalışmaları Formu (EK-3)

- Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırma Çalışmaları Formu (İl/İlçe Profili)

(EK-3 A)

- Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öneri Formu (EK-4)

71

- Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan/Tamamlamayanlara İlişkin Nakil

Belgesi (EK-5)

- Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Durum

Değerlendirme Raporu (EK-6)

Bu formlar, okul kayıtlarında tutulmalıdır. Ancak, işleyiş Kılavuz’da da belirtildiği

gibi e-ysöp üzerinden yapılmalıdır. Bu formlar e-ysöp üzerinde yapılacak işlemleri

kolaylaştırmak ve doğrulamak işlevine sahiptir.

3.8.2. Öğrenci Dosyaları

Yetiştirici sınıflara devam eden her öğrenci için, MEB İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği’ nde belirtilen Öğrenci Dosyası tutulur. Bu dosyada ayrıca, EK-2 Formu

ile yetiştirici sınıf eğitimini veren öğretmen veya öğretmenler tarafından hazırlanan

Genel Değerlendirme Raporu (EK-6) da yer alır.

İZLEME VE

BÖLÜM 4 DEĞERLENDİRME

Yetiştirici sınıf uygulamaları kapsamında gerçek-

leştirilecek çalışmaların başarısını ölçmek, uygu-

lamanın etkililiğini artırmak ve bu amaçla gerekli

değişiklik ve iyileştirmeleri yapabilmek için, izle-

me ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç var-

dır.

Yetiştirici sınıf uygulamalarının izleme ve değer-

lendirmesi; ülke, il, ilçe, ilköğretim kurumları

ve YSÖP uygulaması yapılan ilköğretim ku-

rumları düzeyinde olmak üzere beş ayrı düzey-

de yapılacaktır.

Kılavuzun bu bölümünde, takip edilecek izleme

ve değerlendirme yaklaşımı ve uygulamaya iliş-

kin bilgilere yer verilmektedir.4.1


İZLEME VE DEĞERLENDİRME

NEDİR VE NİÇİN YAPILIR?

Yetiştirici sınıf uygulamasına ilişkin gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi ve

bu kapsamda derlenen verilerin belirli bir yöntem dâhilinde değerlendirilmesi,

uygulamanın başarısı ve hedefine ulaşması bakımından önemli görülmektedir.

İzleme, yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin soruları yanıtlamamıza yardımcı olacak bilgilerin bir sistem dâhilinde toplanması aşaması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamdaki

bilgi toplama, plânlı, sistematik ve sürekli biçimde yapılacaktır. İzleme kapsamında

toplanacak bilgiler, daha sonra yetiştirici sınıf uygulamalarının değerlendirilmesinde

kullanılacaktır. Bu aşamada toplanacak bilgiler, yetiştirici sınıf uygulamalarının

değerlendirilmesine imkân sağlayacak temel soruları kapsamaktadır:

İzleme faaliyeti değerlendirmeyi içer-

İzleme ve değerlendirme süreci, yetiştirici sınıf

mez, değerlendirmeden önce yapılan

uygulamasını “ne kadar iyi yaptığımızı” ya da ek-

ve değerlendirme için gerekli bilgile-

sikliklerimizin neler olduğunu görmemize yardım-

74

rin toplandığı en önemli adımdır.

cı olacak güvenilir ve güncel veriler sağlar.

Örneğin;

- YSÖP uygulaması planlandığı gibi gidiyor mu?

- Uygulamada aksayan yönler var mı, bunlar nelerdir?

- Fark yaratabiliyor muyuz?

- İyi uygulamalarımız nelerdir?

- …vb.

Değerlendirme, yetiştirici sınıf uygulamaları ile ilgili olarak izleme aşamasında toplanan bilgilerin yorumlanarak, yürütülen çalışmaların başarısının ve etkililiğinin

ortaya konulacağı aşamadır. Bir başka ifade ile değerlendirme aşamasında, çalışma

sonuçları amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülecek ve söz konusu amaç ve

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu analiz edilecektir. Değerlendirme, yetiştirici sınıf

uygulamalarının gelişimi ve başarısı hakkında bir kanaate varmamıza ve bazı kararları

almamıza imkân verecek verileri sağlayan izlemeden sonraki aşamadır.

Değerlendirme sadece neyi başardığınızı göstermekle kalmaz bunu nasıl yaptığımızı

da gösterir. Değerlendirme sonuçları ayrıca;

- Bu işin daha etkin biçimde nasıl yapılacağına ilişkin ipuçlarını verir,

- Hangi alanlarda iyileştirmeye ve değişikliğe ihtiyaç olduğunu gösterir.

Böylece hedef gruplara en iyi hizmeti sunmamıza yardımcı olur.

Yetiştirici sınıf uygulamalarında yapılacak izleme ve değerlendirme çalışmalarının iki

temel amacı vardır. Bunlar:

Sürekli İyileştirme, Gelişme ve Değişim: Yetiştirici sınıf kapsamında yapılacak

izleme ve değerlendirme, daha iyisinin yapılması için işlerin hali hazırda ne kadar iyi

yapıldığının ölçülmesine yardımcı olacaktır. Bir başka ifade ile değerlendirme, “ne

olduğu”, “niçin olduğu”, “neyin işlediği”, “neyin işlemediği” sorularına yanıt bulmak

amacıyla yapılmaktadır. Bu soruların yanıtı bize, yetiştirici sınıf uygulamalarını

geliştirme, aksayan yönler varsa değiştirme ve daha iyisini yapma imkânı

verecektir.

Çalışmanın Etkinliğini ve Başarısını Ölçme: Çalışma kapsamındaki çocuklar ve

hedefler açısından uygulamanın başarısını ve etkililiğini görmemize imkân verecektir.

Bu husus, çalışmanın gidişatına, devam edip etmeyeceğine, devam edecek

ise nasıl devam edeceğine karar vermek için önemlidir. Bu bakımdan izleme ve

değerlendirme, uygulayıcılara yaptıkları işin sonucunu ve etkisini gösterme imkânı

veren bir araçtır.

İzleme ve değerlendirmenin başlıca yararları şunlardır:

- Uygulamaya ilişkin önceliklerin belirlenmesi,

- Uygulama hakkında temel bilgilerin sunulması,

75

- Problemlerin ilk ortaya çıktığı anda hemen tespit edil-

mesi,

- Gereksiz ve tekrar eden faaliyetlerin tespit edilmesi ve

revize edilmesi,

- Kaynakların yeniden planlanması,

- Başarılı çalışmaların sürdürülmesi ve teşvik edilmesi,

- Yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve önlenmesi,

- Kaynakların etkin kullanımı,

- İlgili tarafların (aile, çevre, STK vb.) güveninin sağlanması

ve desteklerinin alınması.4.2


İZLEME VE DEĞERLENDİRME

KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

YSÖP uygulaması kapsamında izleme ve değerlendirme beş düzeyde yapılacaktır.

İzleme ve değerlendirme, ilköğretim kurumu (okulun öğrenci aldığı çevre), YSÖP

uygulaması yapılan ilçe, il ve ülke düzeyinde aşağıda belirlenen kurum/kuruluşlar

tarafından yapılacaktır.

Okul düzeyinde

Tüm İlköğretim Kurumları

YSÖP Uygulaması Yapılan Okul düzeyinde

YSÖP uygulaması yapılam tüm ilköğretim kurumları

İlçe düzeyinde

Yetiştirici Sınıflar Komisyonu (YSK)

İl düzeyinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Merkezi / Ulusal düzeyde

MEB (İlköğretim Genel Müdürlüğü)4.3


DÜZEYLERE GÖRE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Başarılı bir yönetim için işlerin doğru tanımlanması ve hedef kitlenin tanınması

ön şarttır. Yetiştirici sınıf uygulamalarında yapılacak olan işler tanımlanmıştır. Bu

bağlamda hedef kitlenin de tanınması gerekmektedir.

Tanımlayamadığınız

şeyi ölçemezsiniz. Öl-

çemediğiniz şeyi yö-

76

netemezsiniz.

Hedef kitlenin tanınması, sözü edilen uygulama kapsamdaki çocukların yaş ve

cinsiyete göre dağılımını gösteren verilerin ötesinde bir şey olarak algılanmalıdır.

Hedef kitleyi tanıma, sorunun çözümü için uygun stratejilerin geliştirilmesine

yardımcı olacak tüm bilgilerin analiz edilmesiyle mümkündür. Bu bilgiler aşağıdan

yukarıya doğru süzülerek gider. Bu bağlamda yetiştirici sınıf uygulamalarında hedef

kitleye ilişkin en ayrıntılı bilgiler ilköğretim kurumunda olacak ve bunlar özetlenerek

üst kademelere doğru iletilecektir. Örneğin, ilköğretim kurumu düzeyinde,

kapsamdaki bir çocuğun adresinin ve onu okula kazandırmada ikna edilmesi

gereken yakınlarının bilinmesi önemlidir, ancak il millî eğitim müdürlüğü düzeyinde

yapılacak konuya ilişkin bir çalışmada bu detayda bilgilere ihtiyaç duyulmayacaktır.

İzleme ve değerlendirmede önemli olan her düzeye ulaşan bilgilerin o düzeyde

verilmesi gereken kararlara ışık tutmasıdır. Yetersiz bilgi kadar, aşırı bilgi de risk taşır.

Bu sebeple izleme ve değerlendirme çalışmaları, uygulama açısından belirleyici

olduğu düşünülen sınırlı sayıda gösterge üzerinden kurgulanmıştır.

4.3.1. İlköğretim Kurumları Düzeyindeki İzleme ve Değerlendirme

Çalışmaları

İzleme çalışmalarının en yoğun biçimde yürütüldüğü düzey, ilköğretim kurumlarıdır.

6-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız ve kayıtlı olduğu halde devamsız çocukların tespiti,

ikna çalışması, ikna edilen çocukların sınıflara entegrasyonu gibi ilköğretim çağında

olup okula kayıtsız, kayıtlı olduğu halde özürsüz devamsız öğrencilerin ilköğretime

erişimi ile ilgili çalışmalar ilköğretim kurumlarında gerçekleşmektedir. Bu nedenle

ilköğretim kurumlarında uygulamaya ilişkin en ayrıntılı bilgiler bulunur. Bu bilgilerin,

güncel ve güvenilir biçimde derlenmesi ve sisteme aktarılması, başarının doğru

olarak ölçülmesi bakımından önem taşır.

İlköğretim kurumları, “MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına

İlişkin Yönerge” de yer alan formları titizlikle doldurmalı, yanlış ve eksik bilginin uygulamanın başarısını olumsuz yönde etkileyeceği bilinciyle hareket etmelidir.

İzleme için geliştirilen “Eğitime Erişim Okul Düzeyi Aylık İzleme Raporu” e-okul veri

tabanı üzerinden periyodik1 olarak doldurulacaktır. Bu yöntem, izleme-değerlendirme

çalışmalarını yürüten tüm düzeylerdeki yetkililere gelişmeleri sürekli izleme ve

aksaklıklar konusunda ilgilileri zamanında uyarma fırsatı tanımaktadır.

1 15 Kasım, 15 Aralık, 15 Ocak, 15 Mart, 15 Nisan, 15 Mayıs

Eğitime Erişim

Okul Düzeyi Aylık İzleme Raporu (her okul dolduracak)

Okul Adı

77

Okul Müdürü

Hazırlama tarihi

İlköğretime Erişim ve Devam Faaliyetleri

1. 6-14 Yaş Grubu Erişim ve Devam

Kız

Erkek

Toplam

1.1. Zorunlu eğitim çağında olan (6-14 yaş grubu) okula kayıtsız çocuk sayısı

1.2. 6-14 yaş grubu ilköğretime 20 gün ve üstü özürsüz devamsız öğrenci sayısı

2. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)

Kız

Erkek

Toplam

2.1. 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar)

2.2. 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup özürsüz devamsız olan öğrenci sayısı

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve ilköğretim

çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından en az üç sınıf geride olmak.

2.3. Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından 3 sınıf geride olan öğrenci

sayısı. Buradaki kriter; 10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında

doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula geç başlamış çocuklar).

Okula Kazandırma

1. 6-14 yaş grubu okula kazandırma

Kız

Erkek

Toplam

1.1. Okula kaydedilen 6-14 yaş grubu çocuk sayısı

1.2. Okula devamı sağlanan 6-14 yaş grubu öğrenci sayısı

2. YSÖP'ü tamamladıktan sonra okula kazandırılan çocuk sayısı

Kız

Erkek

Toplam

2.1. YSÖP'ü tamamlayarak okulunuza nakli yapılan ve daha önce hiç kayıt yaptırmamış

çocuk sayısı

2.2. Özürsüz devamsız olup, YSÖP ile okula devamı sağlanan çocuk sayısı

2.3. Akademik başarısızlık dışında yaşıtlarından 3 sınıf geride olan ve YSÖP aracılığıyla

okula kazandırılan öğrenci sayısı

Performans İzlemesi

Evet

Hayır

Açıklama

1. Okulunuzda ikna ekibi kuruldu mu? Cevabınız "Hayır" ise lütfen açıklayınız.

2. Okulunuzda İkna Ekibi kurulduysa:

2.1. İkna Ekibinin çalışmaları faydalı oldu mu? Cevabınız “Hayır” ise lütfen

açıklayınız.

2.2. İkna ekibinin yerel yönetimler ile iletişim ve iş birliği fayda sağladı mı?

Cevabınız “Hayır” ise lütfen açıklayınız.

2.3. İkna ekibinin sivil toplum ve meslek kuruluşları ile iletişim ve iş birliği faydalı

oldu mu? "Hayır" ise lütfen açıklayınız.

3. Tespit ve ikna çalışmaları yapılan çocukların okula kaydolmama ve devam etmeme

nedenleri e-okul'a girildi mi?

4. Okula kazandırılamayan çocuklar için farklı tedbirler alındı mı? Cevabınız “Evet” ise

lütfen açıklayınız.

Raporlama Dönemi: 15 Kasım, 15 Aralık, 15 Ocak, 15 Mart, 15 Nisan, 15 Mayıs

4.3.2 YSÖP Uygulaması Yapılan İlköğretim Kurumları Düzeyindeki İzleme ve

Değerlendirme Çalışmalar

78

YSÖP uygulamasını gerçekleştiren ilköğretim kurumları uygulamaya ilişkin faaliyetleri

yürüttüğünden uygulamaların planlandığı gibi gidip gitmediğini, aksayan yönleri,

çocuklar için fark yaratılıp yaratılmadığının değerlendirilmesine imkan tanıyarak

programın iyileştirilmesine çıktı sağlamaktadır. Öte yandan iyi uygulamalarıyla

sürece katkı da vermektedir. Bu yönleriyle bakıldığında izleme için en ayrıntılı bilgi

YSÖP okullarından gelmektedir.

YSÖP uygulamalarını izlemek için geliştirilen “Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı

(YSÖP) Sınıfı Açılan Okul Dönemsel İzleme Raporu” e-okul veri tabanı üzerinden

periyodik2 olarak doldurulacaktır. Bununla birlikte YSÖP sınıfı açılan okul bir ilköğretim

kurumu olarak aynı zamanda “Eğitime Erişim Okul Düzeyi Aylık İzleme Raporu”nu

doldurmaktan da sorumludur.

Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı

(YSÖP) Sınıfı Açılan Okul Dönemsel İzleme Raporu

Okul Adı

Okul Müdürü

Hazırlama tarihi

Genel Program Bilgisi

Programın Okulunuzda Başlama Tarihi

YSÖP PDK Başkanı

YSÖP PDK Üyeleri

YSÖP Faaliyetleri

1. YSÖP öğretmen sayısı

Kadın

Erkek

Toplam

1.1. Sınıf öğretmeni sayısı

1.2. Branş öğretmeni sayısı

Birleştirilmiş Sınıf

Genel Toplam

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

2. Hedef gruba göre açılan program

ve öğrenci sayısı

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

6-7 Prg

Genel Toplam

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

3. YSÖP sınıflarında devam eden öğrenci sayısı (kayıtlı

olduğu halde programa hiç devam etmeyen öğrenciler

devamsız olarak tanımlanmaktadır.)

4. YSÖP eğitim programını tamamlayan öğrenci sayısı

2 15 Kasım, 15 Aralık, 15 Ocak, 15 Mart, 15 Nisan, 15 Mayıs

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

8. sınıf

Genel Toplam

5. YSÖP sınıfını tamamlayarak kendi okullarına nakli yapılan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

79

1. sınıf

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

Genel Toplam

6. YSÖP sınıfını tamamlayamadan kendi okullarına nakil olan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

Performans İzlemesi

Evet

Hayır

Açıklama

1. YSÖP sınıflarına alınacak tüm çocukların bilgileri E-YSÖP

(öğrenci bildirim ekranı)'e girildi mi? "Hayır" ise nedenlerini

açıklayınız.

2. YSÖP eğitim materyalleri (YSÖP kapsamında kullanılan

öğrenci çalışma ders kitabı, öğretmen kitabı) okulunuza

ulaştı mı?

3. YSÖP sınıflarında görevlendirilen bütün öğretmenlere

formatörlerce eğitim verildi mi? “Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

4. Okulda çocukların uyumu için oryantasyon çalışması

yaptınız mı? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

5. YSÖP sınıf öğretmeninin çocukların oryantasyonu için

yaptığı çalışmalar çocukların okula uyumunda etkili oldu

mu? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

6. YSÖP öğrencileri için sosyal etkinlikler düzenleniyor mu?

“Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

7. YSÖP öğrencileri ile okuldaki diğer öğrenciler arasında

uyum sorunları yaşanıyor mu? “Evet” ise nedenlerini

açıklayınız.

8. YSÖP öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık

hizmeti veriliyor mu? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

9. Ailelerin eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirebilmesi

için Aile Eğitimleri yapılıyor mu? “Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

Destek Sağlanan Kurumlar

Evet

Hayır

Açıklama

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Belediyeler

Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri (Okul Aile Birliği, Dernekler,

Vakıflar, Meslek Odaları vb.)

Bireysel katkılar

Diğer

Okulunuzun YSÖP uygulamasındaki başarılı gördüğünüz ve diğer okullar ile paylaşmak istediğiniz çalışma / çalışmaları kısaca açıklayınız:

4.3.3. İlçe Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları (Yetiştirici Sınıflar

Komisyonu)

80

Komisyon, yetiştirici sınıf uygulamalarının ilçe düzeyinde planlanması, uygulanması

ve değerlendirilmesinden birinci derecede sorumludur. Yapılacak değerlendirme

çalışmaları planlamanın ve uygulamanın daha etkili olmasına katkı sağlayacaktır.

İlköğretim kurumlarının yürüttüğü izleme çalışmalarından komisyona bilgi akışı

sağlanacaktır. Ayrıca komisyon, e-okul veri tabanı ve diğer kaynaklardan da bilgi

sağlayabilecektir.

Değerlendirmede komisyonun üzerinde duracağı önemli hususlardan biri, yetiştirici

sınıf uygulamalarına ilişkin gerçekleşme düzeyidir.

YSK, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ilçe düzeyindeki yetiştirici sınıf

uygulamalarına ilişkin “Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı İlçe Dönemsel İzleme

Raporu”nu hazırlayacaktır.

Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı

İlçe Dönemsel İzleme Raporu

İlçe Adı

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Raporu Hazırlayan İlçe YSK Başkanı

Hazırlama Tarihi

Genel Program Bilgisi

İlçenizde YSK kuruldu mu?

Evet

Hayır

Açıklama

Cevabınız “”Hayır”” ise nedenini açıklayınız.

İlçe YSÖP YSK Başkanı

İlçe YSÖP YSK Üyeleri

İlçedeki Toplam İlköğretim Okulu Sayısı

İlçede YSÖP Sınıfı Açılan Okul Sayısı

YSÖP Hedef Grubu

11 yaş

12 yaş

13 yaş

14 yaş

Genel Toplam

1. YSÖP hedef grubu ( A)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

1.1 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve ilköğretim

çağ nüfusunda olanlar)

1.2 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız olan öğrenci

sayısı

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından en az üç sınıf geride olmak.

1.3 Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından 3

sınıf geride olan öğrenci sayısı. Kriter; 10-14 yaş grubunda

olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve

ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula geç başlamış

81

çocuklar.)

2. YSÖP kapsamında okula kazandırılan (B)

2.1 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve ilköğretim

çağ nüfusunda olanlar.)

2.2 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız olan öğrenci

sayısı.

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından en az üç sınıf geride olmak.

2.3 Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından 3

sınıf geride olan öğrenci sayısı. Kriter; 10-14 yaş grubunda

olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve

ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula geç başlamış

çocuklar.)

YSÖP aracılığıyla okula kazandırılan çocukların YSÖP

kapsamında olan toplam çocuklara oranı (%) (B/A)x100

YSÖP Faaliyetleri

1. YSÖP öğretmen sayısı

Kadın

Erkek

Toplam

1.1. Sınıf öğretmeni sayısı

1.2. Branş öğretmeni sayısı

Birleştirilmiş Sınıf

Genel Toplam

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

2. Hedef gruba göre açılan program

ve öğrenci sayısı

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

6-7 Prg

Genel Toplam

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

3. YSÖP sınıflarında devam eden öğrenci sayısı (devamsızlık

durumu şöyle tanımlanmaktadır. Kayıtlı olduğu halde pro-

grama hiç devam etmeyen.)

4. YSÖP eğitim programını tamamlayan öğrenci sayısı

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

8. sınıf

Genel Toplam

5. YSÖP sınıfını tamamlayarak kendi okullarına nakli yapılan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

1. sınıf

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

Genel Toplam

6. YSÖP sınıfını tamamlayamadan kendi okullarına nakil olan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

Performans İzlemesi

Evet

Hayır

Açıklama

1. İlçenizde YSK kuruldu ise:

82

1.1. YSK’nın yerel yönetimler ile iletişim ve işbirliği fayda sağladı mı? “Hayır”

ise nedenlerini açıklayınız.

1.2. YSK’nın sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile iletişim ve işbirliği

faydalı oldu mu? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

1.3. YSÖP’ e yönelik bir sonraki dönem için planınız var mı? “Hayır” ise

nedenlerini açıklayınız.

2. İlçedeki okulların PDK’larından yeterli bilgi alınıyor mu? “Hayır” ise açıklayınız.

3. İlçedeki okullar ve PDK’lar YSK’nın planlarını zamanında uyguluyor mu?

“Hayır” ise açıklayınız.

4. İlçede okula kazandırılamayan çocukların tekrar ikna edilmesi için okulları

yönlendiriyor musunuz? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

5. İlçede YSÖP sınıfı açılması için okul belirlemekte zorlukla karşılaştınız mı?

“Evet” ise açıklayınız.

6. YSÖP öğrencilerine ilişkin bilgileri zamanında e-okul’dan takip ediyor musunuz?

“Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

7. YSÖP sınıflarında görevli öğretmenlerin tümüne formatörlerce eğitim verildi

mi? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

8. YSÖP öğrencileri için sosyal etkinlikler yapılıyor mu? “Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

9. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YSÖP sınıfı açılan okullara sosyal etkinlikler

konusunda destek sağlıyor mu? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

10. YSÖP öğrencilerinin devam sorunu var mı? “Evet” ise nedenlerini açıklayınız.

11. YSÖP öğrencilerinin devam sorunlarını çözmeye yönelik tedbirler alınıyor mu?

“Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

12. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YSÖP sınıfı açılan okulların YSÖP eğitim araç-

gereç ve materyal ihtiyacını sağladı mı? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

13. YSÖP kapsamındaki öğrencilerin taşınmasıyla ilgili sorunlar varsa giderildi

mi? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

14. İlçedeki YSÖP sınıfı açılan okullarda YSÖP öğrencileri için oryantasyon

(uyum) programı uygulanıyor mu? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

15. İlçedeki YSÖP öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verili-

yor mu? “Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

16. İlçedeki YSÖP sınıfı açılan okullarda aile eğitimleri yapılıyor mu? “Hayır” ise

nedenlerini açıklayınız.

Destek Sağlanan Kurumlar

Evet

Hayır

Açıklama

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Belediyeler

Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri (Okul Aile Birliği, Dernekler, Vakıflar, Meslek

Odaları vb.)

Bireysel katkılar

Diğer

YSK’nın Bir Sonraki 2 Aylık Dönem İçin Planlanan Çalışmaları

Faaliyet

Tarih

Sorumlu Kişi / Kurum

83

İlçenizde bu dönemde YSÖP uygulamalarında paylaşmak istediğiniz örnek olabilecek başarılı çalışma / çalışmalar varsa kısaca açıklayınız:


4.3.4. İl Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

İl düzeyinde izleme değerlendirme çalışmaları iki taraftan yürütülmektedir.

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2. YSÖP Koordinatör Müfettişi

4.3.4.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ilçe YSK’lardan gelen Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı İlçe

Dönemsel İzleme Raporlarını birleştirerek il durumunu ortaya koyar. Göstergelerin

irdelenmesinde ortaya çıkabilecek temel sorun alanları belirlenerek bu konuda

araştırmalar yaptırılabilir. İlçelerin konuya ilişkin ortak kaynak kullanımı, ortak proje

geliştirme ve uygulama ile deneyim paylaşımına fırsat verecek ortamları hazırlar.

Yetiştirici sınıf uygulamalarında görev yapacak öğretmenlerin bu konuda hizmet içi

eğitim almaları gereklidir. Bu husus, atama ve yer değiştirmelerde özellikle dikkate

alınır.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ilçelerden gelen

raporları esas alarak il düzeyinde yetiştirici sınıf uygulamalarına “Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) İl Dönemsel İzleme Raporu” üzerinden doldurulur.

Hazırlanan rapor İlköğretim Genel Müdürlüğüne sunulur.

Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı (YSÖP)

İl Dönemsel İzleme Raporu

İl Milli Eğitim Müdürü

YSÖP İl Koordinatörü

Rapor tarihi

YSÖP Hedef Grubu

11 yaş

12 yaş

13 yaş

14 yaş

Genel Toplam

1. YSÖP hedef grubu ( A)

84

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

1.1. 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve

ilköğretim çağ nüfusunda olanlar)

1.2. 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız olan

öğrenci sayısı

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b.Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından en az üç sınıf geride olmak.

1.3. Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından

3 sınıf geride olan öğrenci sayısı. Kriter; 10-14 yaş

grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında

doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula

geç başlamış çocuklar.)

2. YSÖP kapsamında okula kazandırılan (B)

2.1. 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı.

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve

ilköğretim çağ nüfusunda olanlar)

2.2. 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız olan

öğrenci sayısı.

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından üç sınıf geride olmak.

2.3. Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından

3 sınıf geride olan öğrenci sayısı. Kriter; 10-14 yaş

grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında

doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula

geç başlamış çocuklar.)

YSÖP aracılığıyla okula kazandırılan çocukların YSÖP

kapsamında olan toplam çocuklara oranı (%) (B/A)x100

İlde YSÖP Sınıfı Açılan Okullar Bilgisi

1. İlde YSÖP sınıfı açılan okul ilçe sayısı

2. İldeki toplam ilköğretim okulu sayısı

3. İldeki toplam YSÖP sınıfı açılan okul sayısı

4. İldeki YSÖP okullarında açılan toplam şube sayısı

5. YSÖP öğretmen sayısı

Kadın

Erkek

Toplam

5.1. Sınıf öğretmeni sayısı

5.2. Branş öğretmeni sayısı

Birleştirilmiş Sınıf

Genel Toplam

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

85

6. Hedef gruba göre açılan program

ve öğrenci sayısı

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

6-7 Prg

Genel Toplam

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

7. YSÖP sınıflarında devam eden öğrenci sayısı (Kayıtlı

olduğu halde programa hiç devam etmeyen öğrenciler

devamsız olarak tanımlanmaktadır.)

8. YSÖP eğitim programını tamamlayan öğrenci sayısı

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

8. sınıf

Genel Toplam

9. YSÖP sınıfını tamamlayarak kendi okullarına nakli yapılan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

1. sınıf

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

Genel Toplam

10. YSÖP sınıfını tamamlayamadan kendi okullarına nakil

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

olan öğrenci sayısı

İl YSÖP Uygulaması Performans İzlemesi

Evet

Hayır

Kısmen

Açıklama

1. İlçe YSK Başkanlarıyla yapılan toplantı sayısı

Sayı olarak girilecek

2. Tüm ilçelerinizde YSK kuruldu mu? Cevabınız ”Hayır” ise

açıklayınız.

3. YSÖP sınıflarında görevli öğretmenlerin tamamı formatör

eğitimi aldı mı? Cevabınız ”Hayır” ise lütfen açıklayınız.

4. YSÖP’e ilişkin veriler zamanında takip ediliyor mu?

Cevabınız ”Hayır” ise lütfen açıklayınız.

5. İller düzeyinde riskler yeterince analiz edilerek il seviyesinde

çözüm önerileri üretiliyor mu? Cevabınız ”Evet” ise nedenlerini

açıklayınız.

Bir Sonraki Dönem İçin Uygulama Planı

Faaliyet

Tarih

Sorumlu Kişi / Kurum

Bu dönemde YSÖP uygulamalarında paylaşmak istediğiniz örnek olabilecek başarılı çalışma / çalışmalar varsa kısaca açıklayanız.

Ocak ve Temmuz aylarında hazırlanacaktır.

4.3.4.2 Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı İl İlköğretim Müfettişi İzleme ve

Değerlendirme Çalışmaları

86

Koordinatör İlköğretim Müfettişi, Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı’nın etkin olarak

uygulanmasında ve izlenmesinde okullara rehberlik ederek, ildeki diğer ilköğretim

müfettişlerinin koordinasyonuna destek sağlar. Yetiştirici Sınıf Komisyonları’nın

(YSK) çalışmalarını izleyerek ve rehberlik ederek izleme sonuçlarını il yetkililerine ve

İGM’ye düzenli olarak raporlar.

Koordinatör İlköğretim Müfettişinin Görevleri:

1. Koordinatör ilköğretim müfettişi Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı uygulamalarının

izlenmesi ve değerlendirilmesinde il ve ilçe düzeyinde Yetiştirici Sınıf

Komisyonlarının aşağıdaki görevlerinin yerine getirilip getirmediğini izler ve

rehberlik eder.

- İlköğretim okulları, diğer kişi kurum ve kuruluşlar ve e-okul veri tabanından

tespit edilen yetiştirici sınıflara alınacak çocuklarla ilgili bilgileri derlemek ve

değerlendirmek,

- Yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumlarını ve bu kurumların öğrenci alacağı

çevreyi belirlemek,

- Yetiştirici sınıf ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaları izlemek ve

değerlendirmek,

- Yetiştirici sınıf uygulamalarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin bu

konudaki yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetleri planlamak,

- Uygulamalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin önerileri değerlendirerek çözüm

üretmek,

- İlköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan ikna ekiplerinin çalışmalarına

destek sağlamak,

2. Koordinatör İlköğretim Müfettişi özel olarak aşağıdaki konularda il ve ilçe

düzeyindeki gelişmeleri izler.

- YSÖP için hazırlanmış basılı materyallerin dağıtımı ve kullanımı,

- YSÖP uygulamaları için fon aktarılmış öncelikli illerde fonların kullanımı,

3. YSÖP uygulamalarını izlemek üzere gerektiğinde saha gezilerine çıkmak.

4. Grup İlköğretim Müfettişlerinin, rutin teftiş ve rehberlik çalışmaları sırasında

YSÖP izleme çalışmalarını da yerine getirebilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

Grup İlköğretim Müfettişleri, YSÖP ile ilgili teftiş ve rehberlik çalışmalarına ilişkin

bilgileri koordinatör ilköğretim müfettişi ile paylaşır.

5. Yetiştirici sınıf uygulamalarında toplumsal seferberliğin sağlanması konusunda

gelişmeleri izleyerek yerel düzeydeki yöneticiler arasında YSÖP’e ilişkin farkındalık

yaratma ve YSÖP uygulamalarına dair tanıtım ve savunu (bilgilendirme ve destek)

çalışmalarının yapılmasında il yetkililerine destek olur.

6. YSÖP uygulamalarında belirlenen sorunlara yönelik çözüm üretilmesi için il/ilçe

yetkilileri ve uygulayıcılara destek sağlar.

7. Uygulayıcılara medya, sivil toplum, özel sektör ve diğer kamu kurum ve kuruluşları

87

ile yerel ve uluslararası kaynakları harekete geçirme konusunda destek olur.

8. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin

çalışmalarında YSÖP’ün öncelikli yer alabilmesi için tanıtım faaliyetleri

konusundaki gelişmeleri izleyerek destek olur.

9. Yetiştirici sınıf konusunda yapılan iyi uygulamaları derler ve diğer uygulayıcılarla

paylaşılması için İl-İlçe Yetiştirici Sınıf Komisyonlarını (YSK) destekler ve teşvik

eder.

10. Yaptığı izleme sonuçlarını il ve ilçe yetkililerine gönderilmek üzere Yetiştirici Sınıf

Öğretim Programı Koordinatör Müfettiş İzleme ve Değerlendirme Raporunu

ocak ve temmuz dönemlerinde iletir.

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Koordinatör Müfettiş İzleme ve Değerlendirme Raporu

İli

Rapor Dönemi

YSÖP Koordinatör Müfettiş Adı Soyadı

İletişim Bilgileri (Cep Tel, E-Posta)

YSÖP Koordinatör Müfettiş Adı Soyadı

İletişim Bilgileri (Cep Tel, E-Posta)

YSÖP Koordinatör Müfettiş Adı Soyadı

İletişim Bilgileri (Cep Tel, E-Posta)

YSÖP Hedef Grubu

1. İlçelere göre 10-14 yaş grubu kayıtsız çocuk sayısı

11 yaş

12 yaş

13 yaş

14 yaş

Genel Toplam

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve ilköğretim

çağ nüfusunda olanlar)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

1.1. İlçe

1.2. İlçe

1.3. ....

2. 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız öğrenci sayısı

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından en az üç sınıf geride olmak.

2.1. İlçe

2.2. İlçe

2.3. ....

3. Okula devam etmekte olup akademik başarısızlık nedeni

dışında yaşıtlarından üç sınıf geride olan öğrenci sayısı

Kriter; 10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile

88

30.09.1999 arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda

olanlar yani okula geç başlamış çocuklar.)

3.1. İlçe

3.2. İlçe

3.3. ....

11 yaş

12 yaş

13 yaş

14 yaş

Genel Toplam

Hedef Grup (TOPLAM)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

10-14 yaş grubu kayıtsız çocuklar

10-14 yaş grubu kayıtlı olduğu halde özürsüz devamsız

öğrenciler

Okula devam etmekte olup akademik başarısızlık nedeni

dışında yaşıtlarından üç sınıf geride olan öğrenciler

Genel Toplam

Nakledilen Öğrencilerin YSÖP Programına Göre Dağılımı

Birleştirilmiş Sınıf

Genel Toplam

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

1. Hedef gruba göre açılan program

ve öğrenci sayısı

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

6-7 Prg

Genel Toplam

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

2. YSÖP sınıflarında devam eden öğrenci sayısı (Kayıtlı

olduğu halde programa hiç devam etmeyen öğrenciler

devamsız olarak tanımlanmaktadır.)

3. YSÖP eğitim programını tamamlayan öğrenci sayısı

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

8. sınıf

Genel Toplam

4. YSÖP sınıfını tamamlayarak kendi okullarına nakli yapılan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

1. sınıf

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

Genel Toplam

5. YSÖP sınıfını tamamlayamadan kendi okullarına nakil olan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

İlin Sayısal Performans Durumu

.......................... Dönemi

Kız

Erkek

Toplam

YSÖP Kapsamına Alınması Gereken Hedef Grup Toplamı

YSÖP kapsamında kazandırılan çocuk sayısı

YSÖP kapsamında olmasına rağmen YSÖP’den yararlanama-

yan çocuk sayısı

Değerlendirme Konuları

1. İl ve ilçelerde Yetiştirici Sınıf Komisyonu çalışmaları (YSK’ların kurulma durumu,

varsa kurulmama sebepleri nelerdir?)

89

2. Tespit, kayıt ve okula kazandırma çalışmaları

3. YSÖP sınıflarının açılması ve programın uygulanmasında karşılaşılan başlıca

sorunlar

4. YSÖP sınıfına görevli / görevlendirilecek öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri ve

görevlendirme işlemleri

5. YSÖP materyal dağıtımı ve kullanılması

6. YSÖP kapsamında fon aktarılan il ve ilçelerde fonun amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığı

7. Diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

8. E-Okul’da (E-YSÖP) karşılaşılan sorunlar

9. YSÖP kapsamında iyi örnekler

10. İldeki YSÖP’le ilgili temel sorunlar ve Bakanlıktan beklentiler.

4.3.5 İlköğretim Genel Müdürlüğünün İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

İlköğretim Genel Müdürlüğü, e-okul veri tabanından alınan bilgi ve illerden gelen

90

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Dönemsel İzleme Raporlarını inceleyerek,

konuya ilişkin ülke durum raporunu hazırlar. Yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin

gelişmeleri sürekli takip eder. Ortaya çıkan sorunların çözümü için araştırmalar

yaptırır. Uygulamada sıkça karşılaşılan problemler için ortak çözümler ve projeler

geliştirir. Başarılı uygulamaları takip eder ve yaygınlaşması için paylaşım ortamları

sağlar. İzleme ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan duruma göre, öncelikle

müdahale edilmesi gereken grupları tespit eder, müdahale stratejileri geliştirir ve

uygulanmasına destek sağlar.

Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı (YSÖP)

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Dönemsel İzleme Raporu

Hazırlayan Birim

Raporu Hazırlayan YSÖP Sorumlusu

Hazırlama Dönemi

Genel YSÖP Program Bilgisi

Toplam İlköğretim Okulu Sayısı

Toplam YSÖP sınıfı açılan ilköğretim okul sayısı

Toplam YSÖP sınıfı açılan il sayısı

Toplam YSÖP sınıfı açılan ilçe sayısı

YSÖP Hedef Grubu

11 yaş

12 yaş

13 yaş

14 yaş

Genel Toplam

1. YSÖP hedef grubu ( A)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

1.1. 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve

ilköğretim çağ nüfusunda olanlar)

1.2. 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız olan

öğrenci sayısı

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından üç sınıf geride olmak.

1.3. Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından

3 sınıf geride olan öğrenci sayısı. Kriter; 10-14 yaş

grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında

doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula

geç başlamış çocuklar.)

2. YSÖP kapsamında okula kazandırılan (B)

2.1 10-14 yaş grubu ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı.

(1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında doğanlar ve

ilköğretim çağ nüfusunda olanlar)

91

2.2. 10-14 yaş grubu okula kayıtlı olup devamsız olan

öğrenci sayısı.

Kriter;

a.10-14 yaş grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999

arasında doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar),

b. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak,

c. Yaşıtlarından üç sınıf geride olmak.

2.3. Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından

3 sınıf geride olan öğrenci sayısı. Kriter; 10-14 yaş

grubunda olmak (1.10.1994 ile 30.09.1999 arasında

doğanlar ve ilköğretim çağ nüfusunda olanlar yani okula

geç başlamış çocuklar.)

YSÖP aracılığıyla okula kazandırılan çocukların YSÖP

kapsamında olan toplam çocuklara oranı (%) (B/A)x100

İlde YSÖP Sınıfı Açılan Okullar Bilgisi

1. YSÖP sınıfı açılan il sayısı

2. YSÖP sınıfı açılan toplam ilköğretim okulu sayısı

3. YSÖP sınıfı açılan okullardaki YSÖP şube sayısı

4. YSÖP öğretmen sayısı

Kadın

Erkek

Toplam

4.1. Sınıf öğretmeni sayısı

4.2. Branş öğretmeni sayısı

Birleştirilmiş Sınıf

Genel Toplam

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

5. Hedef gruba göre açılan program

ve öğrenci sayısı

1-3 A

1- 3 B

4-5 Prg

6-7 Prg

Genel Toplam

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Toplam

6. YSÖP sınıflarında devam eden öğrenci sayısı (Kayıtlı

olduğu halde programa hiç devam etmeyen öğrenciler

devamsız olarak tanımlanmaktadır.)

7. YSÖP eğitim programını tamamlayan öğrenci sayısı

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

8. sınıf

Genel Toplam

8. YSÖP sınıfını tamamlayarak kendi okullarına nakli yapılan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

1. sınıf

2. sınıf

4. sınıf

6. sınıf

Genel Toplam

9. YSÖP sınıfını tamamlayamadan kendi okullarına nakil olan K E K E K E K E K E Toplam

öğrenci sayısı

Performans Değerlendirilmesi

Evet

Hayır

Açıklama

1. MEB, YSÖP genel hedefi ve göstergeleri hakkında illeri bilgilendirdi

92

mi? ”Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

2. MEB, YSÖP sonuçları ve faaliyetleri konusunda ilçe ve okulların

sorumlulukları hakkında illeri bilgilendirdi mi? ”Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

3. İller YSÖP uygulama planı hazırlıyor mu? ”Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

4. Her il için YSK’ca hazırlanan planlama doğrultusunda uygulamalar

gerçekleştirilebiliyor mu? ”Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

5. İller düzeyinde riskler yeterince analiz edilerek il seviyesinde çözüm

önerileri üretiliyor mu? ”Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

6. İller çözüm üretilemeyecek aksaklıklar hakkında Merkez’e “erken

uyarı”da bulunuyor mu? ”Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

7. İhtiyaç olan il ve ilçelerde YSK kuruldu mu? ”Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

8. Kurulan YSK’lar ile ilgili olarak:

a. YSK’lar yerel yönetimlerle işbirliği yaptı mı? ”Hayır” ise nedenlerini

açıklayınız.

b. YSK’lar STK’larla işbirliği yaptı mı? ”Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

9. YSÖP sınıfları öğrencilerine ilişkin bilgiler MEB Merkez düzeyde

zamanında E-YSÖP’de takip ediliyor mu? ”Hayır” ise nedenlerini açıklayınız.

10. Formatörlerce tüm YSÖP öğretmenlerine eğitim verildi mi? ”Hayır” ise

nedenlerini açıklayınız.

Sağlanan Destekler

Bakanlığın diğer birimleri

UNICEF

EU

Diğer

MEB’in YSÖP kapsamındaki bir sonraki 6 aylık dönem için planlanan çalışmaları:

Faaliyet

Tarih

Sorumlu Kişi / Kurum

Bu dönemde YSÖP uygulamalarında paylaşılabilecek örnek başarılı çalışmalar:EKLER


Yetiştirici Sınıflar

Uygulamasında

Kullanılacak Formlar

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLARIN TESPİT FORMU

95

Bildirimde Bulunan İlköğretim Kurumu

EK - 1

İli

................

İlçesi : ................

Beldesi

................

Köyü : ................

Kurumun Adı

................................................

Kurum Kodu

................

Tespit Tarihi

..../..../20..

Okula Kayıt Yaptırmamış Olanlar

Yaş Grubu

Erkek Kız Toplam

10-11

12-13

14

Toplam

Devamsız Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

6. sınıf

Toplam

Devam Etmekte Olup Akranlarından Üç Sınıf Geride Olan Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

Toplam..../..../20....

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

İmza

İmza ve Mühür

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLAR FORMU (İl / İlçe Profili)

96

İli

................

EK - 1A

İlçesi

................

Okula Kayıt Yaptırmamış Olanlar

Yaş Grubu

Erkek Kız Toplam

10-11

12-13

14

Toplam

Devamsız Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

6. sınıf

Toplam

Devam Etmekte Olup Akranlarından Üç Sınıf Geride Olan Öğrenciler

Kayıtlı Olduğu

10-11 Yaş

12-13 Yaş

14 Yaş

Toplam

Sınıf

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

Toplam...../...../2008

YSK BAŞKANI

İmza

YETİŞTİRİCİ SINIF ÇOCUK VEYA ÖĞRENCİ BİLDİRİM FORMU

97

Bildirimde Bulunan İlköğretim Kurumu

İli: .............................

İlçesi: ........................

Beldesi: .........................

EK - 2

Köyü: ........................

Kurumun Adı: ......................

Kurum Kodu: .............................

Yetiştirici Sınıf Açılan İlköğretim Kurumu

İli: .............................

İlçesi: ........................

Beldesi: .........................

Köyü: ........................

Kurumun Adı: ......................

Kurum Kodu: .............................

Okula Kazandırma

Çalışmayı yürütenler

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Çocuk / Öğrenci Bilgileri

Cinsiyeti

T.C. Vatandaşlık No

Adı ve soyadı

Doğum tarihi

Doğum yeri

Erkek

Kız

Baba Adı

Ana Adı

İkametgâh Adresi

Öğretim Durumu

Eğitime başlamama veya eğitimden ayrılma

sebepleri

Okuryazar değil

Ekonomik sebepler

Okuryazar

Geleneksel sebepler

1. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Okula erişememe

2. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Sağlık

3. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Engelli olma

4. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Öğrenci başarısızlığı

5. sınıfı tamamladıktan sonra ayrılmış

Diğer (Açıklayınız)

Sınıf tekrarı nedeni dışında yaşıtlarından

en az üç sınıf geride kalmış

  • Birden fazla işaretlenebilir....../...../20..

Müdür Yardımcısı

İmza

Okul Müdürü

İmza ve Resmi Mühür

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLARIN OKULA KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

98

EK - 3

Bildirimde Bulunan İlköğretim Kurumunİli: ................

İlçesi: ..........

Beldesi: ...........

Köyü: ................

Kurumun Adı: ................................................................

Yetiştirici Sınıf Açacak İlköğretim Kurumuna Kayıt ve Nakil İçin Bildirilen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

12-13

14

TOPLAM

Okula Kazandırma Çalışmaları Henüz Sonuçlanmamış Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

12-13

14

TOPLAM

Henüz Erişelemeyen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

12-13

14

TOPLAM...../...../20.....

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

İmza

İmza ve Mühür

YETİŞTİRİCİ SINIFA ALINACAKLARIN

OKULA KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI FORMU (İl / İlçe Profili)

99

EK - 3A

İli: ................

İlçesi: ................

Yetiştirici Sınıf Açacak İlköğretim Kurumuna Kayıt ve Nakil İçin Bildirilen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

12-13

14

TOPLAM

Okula Kazandırma Çalışmaları Henüz Sonuçlanmamış Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

12-13

14

TOPLAM

Henüz Erişelemeyen Çocuklar / Öğrenciler

Hiç Kayıt Yaptırmamış

Devamsız

Devam eden ama üç

Yaş Grubu

sınıf geride olanlar

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

10-11

12-13

14

TOPLAM...../...../20....

YSK BAŞKANI

İmza

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖNERİ FORMU

100


EK - 4

İli

................

İlçesi

................Okulu


................

Eğitime Başlanacak Tarih

................

Eğitimin Tamamlanacağı Tarih

................

Uygulanacak Yetiştirici Sınıf Programı

................

Haftalık Ders Çizelgesi

Ders SaatleriPazartesi


Salı

Çarşamba

PerşembeCuma


1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

5. Ders

6. Ders

Seçmeli Ders ve Süreleri

Dersin Adı

UygulanacakProgram


Önerilen Süre

AçıklamalarEtkinlikler


Adı

Amacı

Süresi...../...../20....

Planlama ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Adı Soyadı

Adı soyadı

Adı soyadı

İmza

İmza

İmza

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINI

TAMAMLAYAN / TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN NAKİL BELGESİ

101


EK - 5OKULUN


İli

...................................................

İlçesi

...................................................

Adı

...................................................Kurum Kodu


...................................................

ÖĞRENCİNİNT.C. Kimlik No


...................................................

Adı ve Soyadı

...................................................

Baba Adı

...................................................

Ana Adı

...................................................Okul No


...................................................

2009 / 2010 öğretim yılında

devam edeceği ilköğretim sınıfı : ...................................................

BELGENİN

Düzenlenme Tarihi

...................................................

Numarası

...................................................

Yetiştirici Sınıf 1-3A

Tamamlanığı Programlar

(Okuma Yazma

Yetiştirici Sınıf 1-3B

Yetiştirici Sınıf 4-5

Yetiştirici Sınıf 6-7

Programı)

Programı

Programı

Programı

Program süresi (Toplam

ders saati sayısı)

Tamamladı

Tamamladı

Tamamladı

Tamamladı

Tamamlamadı

Tamamlamadı

Tamamlamadı

Tamamlamadı

4. Sınıf

5. Sınıf

Ağırlıklı yıl sonu notları

6. Sınıf

7. Sınıf

Diğer Bilggiler

..... / ..... / 20..... tarihinde okulumuzda açılan Yetiştirici Sınıfa kaydı yapılan ................................ 20..... / 20..... öğretim yılında ilköğretim

............................... sınıfta eğitim öğretimine devam edecektir...... / ..... /20....

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

İmza

İmza ve Mühür

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN

102

ÖĞRENCİLER İÇİN DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

EK - 6


İl

...................................................

İlçes

...................................................

1. Öğrencinin Kişisel Bilgileri

Öğrencinin;

Adı Soyadı

...................................................

Yaşı

...................................................

Okun No

...................................................

Cinsiyeti

Kız ( ) Erkek ( )

Yetiştirici Sınıf Öğretimini Aldığı İlköğretim Kurumu ve Kodu

.................................................................................................................................................................

Başarıyla tamamladığı yetiştirici sınıflar programları : (Uygun olanları “X” ile işaretleyiniz) 1-3

4-5

6-7

A (Okuma - yazma)

B

Öğretime Devam Edeceği Okulun Adı ve Kurum Kodu

.................................................................................................................................................................

2. Öğrenciye İlişkin Bilgiler ve Görüşler

2.1. Öğrenci Hakkında Çeşitli Alanlara İlişkin Görüşler

a) Akademik Alan:

b) Davranışsal / Duygusal Alan:

c) Okula ve Toplumsal Yaşama Uyum:

Yetiştirici sınıflar programında öğrencinin karşılaştığı güçlükler

Öğrencinin motivasyonunu azaltan ve artıran unsurlar:BU YÖNERGE VE UYGULAMA KILAVUZU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA

ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.

PARA İLE SATILMAZ

Bu yayın Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir.

İçeriğinin sorumluluğu “yalnızca” yazarlarına aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü - Bakanlıklar / ANKARA

Tel: 312-413 15 89 / Faks: 312-417 71 05

e-posta: iogmab@meb.gov.tr / http://iogm.meb.gov.tr - http://ysop.meb.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.