Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages


KDK - Dostane çözüm kararı Dosya No:2018/4921ombudsman kararı s.1 karalanmış

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s2

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s.3

Ankara CBS nın 2016/104492 soruşturmasının tefriki kararı: 2017/482 sayılı Ayırma kararı karalamalı sayfa 1

Ankara CBS nın 2016/104492 soruşturmasının tefriki kararı: 2017/482 sayılı Ayırma kararı sayfa 2

Ankara CBS nın 2017/7972 soruşturma da 2017/845 sayılı Yetkisizlik kararı s.1 karalamalı

Ankara CBS nın 2017/7972 soruşturma da 2017/845 sayılı Yetkisizlik kararı sayfa 2

Antalya CBS 2017/4272 sayılı soruşturmada 2017/669 sayılı tefrik (ayırma) kararı 2017/669

Antalya CBS nın 2017/9900 sayılı soruşturmada 2017/4063 sayılı Yetkisizlik kararı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ[]

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU[]

(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 94019529-101.07.07-E.16965

BAŞVURU NO : 2018/4921 

KARAR TARİHİ : 09/10/2018

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI[]

BAŞVURAN : Eyüp Sabri KARTAL, TCKN : ..

  • Adres : Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz

Kurumu Müdürlüğü /İZMİR

BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ :

BAŞVURUYA KONU İDARE : Adalet Bakanlığı

BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuranın, [[Ankara CBS'nın Yetkisizlik-Ayırma kararının tebliğ edilmesi ve iddianame düzenlenmesi talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 24.4.2018

I. BAŞVURUNUN KONUSU[]

1. Kurumumuza başvuruda bulunan başvuran, Ankara CBS ’nin 2016/104492 sayılı ve 2017/7992 sayılı yazılarının kendisine tebliğ edilmediğini, 630 gündür neyle suçlandığını bilmeden tutuklu olduğunu, iddianamesi düzenlenmediğini, hakim yüzü görmediğini belirterek, mağdur olduğunu, gereğinin yapılmasını talep etmiştir.

II. ÖN İNCELEME, GEREKÇE VE SONUÇ[]

2. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu nun “Kurumun görevi” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumu nun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasının (c) bendinde ise ‘Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar’ın Kurumun görev alanı dışında kaldığı belirtilmiştir.

3. 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan]] Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin]] “Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrasında inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun

tarafları dostane çözüme davet edebileceği,

2. fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı ” başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.

4. Konu hakkında bilgi edinilmek üzere;

4.1. 18/05/2018 tarihinde konu ile ilgili Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ’ne bilgi belge talebinde bulunulmuştur. İlgili Müdürlük cevabi yazısında;

4.1.1. “Yazıya istinaden yapılan uyap araştırmasında şahısın 14 Mayıs 2018 tarihli ve 24 Nisan 2018 tarihli dilekçeleri ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan] [2016/104492]] ve 2017/7992 soruşturma sayılı evrakları istediği ancak dilekçelerine istinaden kurum müdürlüğümüze ulaşan bir cevap olmadığından tebliğ yapılmadığı görülmüştür.

Başvuran hakkında [] Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu]] tarafından 23/03/2018 tarih ve 2017/66402-42 soruşturma sayılı iddianamenin düzenlendiği anlaşılmıştır.”

Bilgilerinin verildiği görülmüştür.

4.2. 31/07/2018 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na bilgi belge talebinde bulunulmuştur. İlgili Başsavcılığın cevabi yazısında;

4.2.1. “Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığımızın 2017/7972 soruşturma dosyasına 12/01/2017 tarih ve 2017/845 sayısıyla yetkisizlik kararı düzenlenmesi nedeniyle şüpheli hakkında iddianame düzenlenip düzenlenmediğinin ve soruşturma aşamasında ifadesinin ve sorgusunun yapılıp yapılmadığının Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nın 2017/4272 sayılı soruşturma dosyasından bilgi edinilmesi,

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen 12/01/2017 tarih ve 2017/7972 sayılı yetkisizlik kararı ve tefrik kararı Eyüp Sabri KARTAL'a tebliğ edilmediği görülmüş olmakla yazımız ekinde onaylı örneği gönderilmiştir.”

Bilgilerinin verildiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayırma Kararı ve Yetkisizlik Kararı nın gönderildiği görülmüştür.

4.3. 07/09/2018 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ’na bilgi belge talebinde bulunulmuştur. İlgili Başsavcılığın cevabi yazısında;

4.3.1. “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Eyüp Sabri KARTAL (TC No: 12796541476) isimli şahıs hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ” suçundan 2017/7972 sayılı dosyaya kayden soruşturma yürütülmekte iken, soruşturma dosyası 12/01/2017 tarihli yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız 2017/4272 soruşturma sırasına kaydedilmiştir.

4.3.2. Akabinde 2017/4272 sayılı soruşturma dosyasında birden fazla şüphelinin bulunması nedeniyle şüpheli Eyüp Sabri KARTAL’ın suça ilişkin eylemlerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu şahıs 07/02/2017 tarihinde 2017/4272 sayılı soruşturma dosyasından tefrik edilerek (ayırma kararı verilerek) Cumhuriyet Başsavcılığımız]] 2017/9900 soruşturma sırasına kaydedilmiştir.

4.3.3. Şüpheli Eyüp Sabri KAR AL hakkında soruşturmaya Cumhuriyet Başsavcılığımız 2017/9900 soruşturma numarası üzerinden devam edilmekte iken soruşturmayı yürütmeye yetkili savcılığın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olması nedeniyle 21/09/2017 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek soruşturma dosyası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderilmiş ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/66402 soruşturma sırasına kaydedilmiştir.” Bilgilerinin verildiği görülmüştür.

5. Ceza Muhakemesi Kanunu ’nun “Kamu davasını açma görevi ” başlıklı 170. maddesinin ilgili fıkralarında “(1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.

(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” hükmü düzenlenmiştir.

6. Yukarıda belirtildiği üzere (Prgrf 3), Kurumumuzun başvuruları yargı yetkisine girmeden incelediği, başvuranın başvurusunun da aynı şekilde bu kapsamda değerlendirildiği, başvuranın iddianame düzenlenmesi talebinin Cumhuriyet Savcılarının görev alanında olup, savcıların iddianameleri soruşturma evresinde topladığı deliller sonucunda “suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe” varsa düzenlediği, söz konusu talebin Kurumumuzun görev alanı dışında olduğu, nitekim başvuran hakkında iddianamenin düzenlendiği, başvuranın talep ettiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayırma Kararı ve Yetkisizlik Kararının, ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Ayırma Kararının yazılarımız ekinde Kurumumuza gönderildiği görüldüğünden, başvuruya konu talebin idare tarafından yerine getirildiği anlaşılmış olup, ilgili mevzuat gereğince inceleme ve araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

III. KARAR[]

1. Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirildiği anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM kararı verildi.

Yahya AKMAN

Kamu Denetçisi

Ek: Ankara CBS Yetkisizlik Kararı , Ayırma Kararı, Antalya CBS Yetkisizlik Kararı


KDK - Dostane çözüm kararı Dosya No:2018/4921ombudsman kararı s.1 karalanmış

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s2

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s.3

Ankara CBS nın 2016/104492 soruşturmasının tefriki kararı: 2017/482 sayılı Ayırma kararı karalamalı sayfa 1

Ankara CBS nın 2016/104492 soruşturmasının tefriki kararı: 2017/482 sayılı Ayırma kararı sayfa 2

Ankara CBS nın 2017/7972 soruşturma da 2017/845 sayılı Yetkisizlik kararı s.1 karalamalı

Ankara CBS nın 2017/7972 soruşturma da 2017/845 sayılı Yetkisizlik kararı sayfa 2

Antalya CBS 2017/4272 sayılı soruşturmada 2017/669 sayılı tefrik (ayırma) kararı 2017/669

Antalya CBS nın 2017/9900 sayılı soruşturmada 2017/4063 sayılı Yetkisizlik kararı


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Şablon:Ombudsman{{}}{{}}

Advertisement